W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Protokół nr XVII/2008

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008 roku w godz. 15:00 do 17:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

-  stwierdzenie quorum

-  przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce ( druk nr 1),

b) nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce ( druk nr 2),

c) zagospodarowania pomieszczeń w Ośrodku Kultury ( druk nr 3),

d) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( druk nr 4),

e) zasad ustalania diet radnych oraz sołtysów ( druk nr 5).

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok ( druk nr 6).

Przerwa

5.  Informacja z działalności w 2007 roku Lokalnej Grupy Działania “ Podgrodzie Toruńskie”.

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XVII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecni nieusprawiedliwieni: Agnieszka Bajdak, Krystyna Eichberger) co oznacza , że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący poprosiło o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły od radnych uwagi na piśmie do treści protokołu z XVI sesji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2007 roku. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze Rada przyjęła protokół z XVI sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w świetle art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, każda gmina obowiązana jest zorganizować i prowadzić co najmniej jedna gminną bibliotekę publiczną. Biblioteki publiczne są zorganizowane w formie instytucji kultury tj. samodzielnych podmiotów posiadających osobowość prawną. Treść przedstawiona w projekcie uchwały jest zgodna z wymogami art.11 ust. 2 ustawy o bibliotekach , gdyż określa nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki oraz źródła jej finansowania. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVII/63/2008 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, gmina jako organizator jest obowiązana nadać bibliotece statut. Treść statutu wynika z wymogów art. 11 ustawy, zgodnie z którym statut biblioteki określa w szczególności: cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizację – w tym zakres działania , nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki i sposób gospodarowania środkami finansowymi biblioteki. Wójt poinformował, że biblioteka jako jednostka organizacyjna rozpocznie działalność od lipca br. i będzie nią kierował dyrektor powołany przez wójta. W rozdziale drugim zapisano, że biblioteka będzie podejmowała inne działania edukacyjne, kulturalne, szkoleniowe wynikające z potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, co pozwoli na prowadzenie dotychczasowych zajęć realizowanych przez Ośrodek Kultury. Od 1 stycznia 2009 roku również GOPS wyjdzie ze struktur Urzędu, a w niedługim czasie będzie musiał powstać Zakład Gospodarki Komunalnej. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Król – zapytał w jakiej formie wójt zatrudni dyrektora gminnej biblioteki publicznej.

Wójt – poinformował, że zgodni z ustawą o pracownikach samorządowych wybór dyrektora odbywa się w drodze konkursu. Wyłoniona osoba zostaje powołana przez wójta na dyrektora jednostki.

Radna Brygida Czapiewska- zapytała czy w budżecie jest wystarczająca ilość środków na zatrudnienie instruktorów .

Wójt – poinformował, że do 1 lipca br. wójt zatrudnia i zwalnia pracowników w Ośrodku Kultury. Odbywa się to w ramach środków zapisanych w budżecie na ten cel. Na dzień 1.07. zostanie dokonana weryfikacja budżetu dotycząca Ośrodka Kultury i zapewne trzeba będzie środków dołożyć.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVII/64/2008 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w Ośrodku Kultury ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z przygotowaniem pomieszczeń o powierzchni 107,11 m², znajdujących się w budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce zachodzi potrzeba podjęcia działań w celu ich zagospodarowania, poprzez nieodpłatne udostępnienie na niepubliczne przedszkole dla dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka. . Wyłonienie podmiotu korzystającego z pomieszczeń powinno nastąpić w trybie naboru ofert, a kryterium wyboru powinna być w szczególności oferta edukacyjno – wychowawcza oraz wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Podmiot korzystający z pomieszczeń zobowiązany będzie ponosić koszty związane z ich eksploatacją oraz bieżącym utrzymaniem. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska - zapytała czy w umowie będzie zapis o eksploatacji pomieszczeń i czy ze strony gminy będzie nad tym nadzór.

Wójt – stwierdził, że pomieszczenia zostaną oddane w użyczenie i w umowie każda ze stron będzie chciała jak najwięcej zapisać. Jeśli chodzi o nadzór nad pomieszczeniami to w tej kwestii należy być spokojnym, gdyż przedszkole będzie kontrolowane przez Sanepid, więc nie można mówić o dewastacji pomieszczeń.

Radny Waldemar Król – zapytał co odpowiadać zainteresowanym o naborze dzieci do przedszkola.

Wójt – poinformował, że nabór będzie prowadziło przedszkole.

Pani Bronisława Masłowska – zapytała, gdzie będzie można się dowiedzieć o możliwości składania ofert na prowadzenie przedszkola.

Wójt – wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu informacje pojawią się w BIP oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVII/65/2008 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 9 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował , że gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok został przedstawiony na druku nr 5. W programie zapisano wiele zadań , o których omówienie wójt poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Barbarę Ślesik.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28.01.2007 r. po wysłuchaniu wyjaśnień pełnomocnika wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pani Barbara Ślesik przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - potwierdziła, że Gminny Program jest obszerny dlatego uważa, że radni się z nim zapoznali i poprosiła o pytania.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska- stwierdziła, że z zapisu w Programie wynika , iż Komisja zamierza zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę w szkołach w związku z tym zapytała co z pozostałymi, czy zostaną pozostawieni sami sobie.

Pani Barbara Ślesik – wyjaśniła, że żadna osoba nie zostanie pozostawiona bez opieki, ale zdaniem Komisji łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. W celu zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych byłoby utworzenie na terenie gminy punktu konsultacyjnego dla tych, którzy borykają się z problem alkoholowym oraz dla członków ich rodzin. W momencie kiedy znajdzie się lokal na utworzenie takiego punktu przyjmowałby w nim terapeuta i psycholog oraz mieliby dyżury członkowie Gminnej Komisji , w określonych dniach i godzinach. Wszyscy, którzy potrzebują pomocy terapeutycznej mieliby możliwość z korzystania z porad specjalistów.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy zatem Komisja będzie siedzieć i czekać , aż ktoś przyjdzie do punktu konsultacyjnego.

Pani Barbara Ślesik – wyjaśniła, że Komisja nie będzie siedziała i czekała, a będzie ściśle współpracowała z pełnomocnikiem wójta , który na bieżąco ma kontak z osobami nadużywającymi alkohol oraz ich rodzinami.

Pani Bronisława Masłowska – poprosiła o rozważenie umieszczenia w Programie spraw, które były dotychczas realizowane. M.in. od kilku lat wszystkie placówki szkolne z terenu gminy uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj trzeźwy umysł”. Zdaniem rozmówczyni należałoby niektóre programy zachować.

Pani Barbara Ślesik – stwierdziła, ze jest bardzo dużo programów terapeutycznych, które mogłyby być realizowane. Dlatego p dyrektorki szkół zostaną zaproszone na posiedzenie Gminnej Komisji i wspólnie się wszyscy zastanowią nad tematyką programów najbardziej trafionych.

Wójt – zaproponował , aby w punkcie VI Programu – zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zapisano, że za udział w pracach Komisji członkowie otrzymają wynagrodzenie w kwocie 180 zł ( brutto) ( 150 zł netto) za każde posiedzenie , nie więcej jednak niż 180 zł (brutto) miesięcznie – z wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy.

Radna Brygida Czapiewska- stwierdziła, że jest przeciwna podwyższaniu wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji, bo wynagrodzenie było podniesione w marcu 2007 r.

Radny Ireneusz Śmiechowski – stwierdził, że z uwagi na to iż praca tej Komisji jest bardzo trudna rozmówca jest za podniesieniem wynagrodzenia.

Wójt – poinformował, że obecnie wynagrodzenie członków Komisji wynosi 102 zł brutto 85 zł netto.

Radna Brygida Czapiewska- złożyła wniosek, aby Komisja otrzymywała wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości tj 102 zł brutto.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku złożonego przez radną Brygidę Czapiewską dotyczącego wynagrodzenia za posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 102 zł brutto. Za przyjęciem wniosku głosowała 1 radna ( Brygida Czapiewska), 10 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania ( Józef Dąbrowski, Józef Przewięźlikowski). Przewodniczący stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 radna była przeciwna ( Brygida Czapiewska), głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVII/66/2008 – stanowi zał. nr 10 do protokołu

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że należałoby zmienić zapis, który umożliwiłby wypłacenie wynagrodzenia p. Anecie Skorulskiej, która jest pracownikiem Urzędu Gminy i która niejednokrotnie pracuje po godz. pracy.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że uchwała została podjęta , a wcześniej nikt takiego wniosku nie złożył.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnych oraz sołtysów ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 11 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wnioskodawcom w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Przedstawiciel grupy 4 radnych Waldemar Król – poinformował, że z uwagi na to iż od paru lat nie podnoszono diet radnym za udział w posiedzeniach organów Rady Gminy – ich wysokość jest o wiele niższa niż w gminach ościennych - zgodnie z § 25 pkt 3 Statutu Gminy Wielka Nieszawka 4 radnych wystąpiło z inicjatywą ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sołtysów. W związku z tym w projekcie uchwały zaproponowano podwyżkę diet od dnia 1.02.2008 r. i przedstawiono Radzie Gminy do akceptacji.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Bernard Brzeziński, Józef Przewięźlikowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVII/67/2008 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na druku nr 6 – stanowi zał. nr 13 do protokołu - radni otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – poinformował, że przedstawione na druku nr 6 sprawozdanie obejmuje okres od 8 czerwca do 31 grudnia 2007 r. tj. od momentu powołania nowego składu Komisji do końca roku . W skład Komisji udało się pozyskać 2 pedagogów pracujących w szkołach na terenie naszej gminy oraz dzielnicowego - który ma pełne rozeznanie co do zdarzeń występujących na terenie gminy. P Barbara Ślesik - przewodniczącą Gminnej Komisji ma również przygotowanie do pracy w tej Komisji oraz pełnomocnik wójta p. Aneta Rybacka-Skorulska, która od dłuższego czasu pracuje w tej Komisji. Wójt poprosił, aby szczegółowych odpowiedzi dotyczących sprawozdania udzieliła przewodnicząca Gminnej Komisji p. Barbara Ślesik oraz pełnomocnik wójta p. Aneta Skorulska.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii dotyczącej przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28.01.2007 r. - po wysłuchaniu wyjaśnień pełnomocnika wójta - pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

Pani Dorota Masłowska dyrektor Gimnazjum w Cierpicach – poinformowała , że wcześniej nie czytała sprawozdania, ale z tego co dzisiaj zauważyła to Komisja pomysł rozmówczyni przypisała sobie. Chodzi o zajęcia o tematyce profilaktycznej, terapeutycznej i edukacyjnej, prowadzonej dwuetapowo- I etap podczas festynu w październiku, a II etap w grudniu 2007 r., które realizowała rozmówczyni. Pani dyrektor podkreśliła ,że tematyka zajęć była jej pomysłem natomiast ze strony Komisji było ich finansowane.

Pani Aneta Skorulska – wyjaśniła, że zajęcia organizowała p. pedagog, która jest członkiem Komisji .P. pedagog przedstawiła ofertę, którą wójt zatwierdził.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce –uważa, że o organizowaniu takich zajęć powinni być informowani z wyprzedzeniem dyrektorzy szkół, aby zostało to rozpropagowane. Takie zajęcia powinny być organizowane w soboty.

Pani Aneta Skorulska – poinformowała, że na zajęcia zostali zaproszeni goście, którzy z niewiadomych powodów nie przybyli. W najbliższym czasie planowany jest przegląd międzygminny, który zaplanowano na dzień wolny- sobotę.

Wójt – wyjaśnił, że w sprawie zajęć, które kwestionowała p. dyrektor gimnazjum, u wójta była p. pedagog z przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wójt wyraził zgodę na sfinansowanie tych zajęć.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady wniósł o przyjęcie sprawozdania z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Bernard Brzeziński, Brygida Czapiewska) wstrzymało się od głosowania . Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Komisji za 2007 rok zostało przyjęte przez Radę.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji Lokalnej Grupy Działania “ Podgrodzie Toruńskie” w 2007 roku.

Wójt – poinformował, że Lokalna Grupa Działania “ Podgrodzie Toruńskie” działa na obszarze 3 gmin - Wielka Nieszawka, Lubicz, Zławieś Wielka. W dniu 21 listopada 2007 roku odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia, w czasie którego podsumowano działalność za 2007 rok i tak: odbyły się kursy i warsztaty dla rolników i domowników z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, odbyły się szkolenia językowe i szkolenia z zakresu internetu oraz tworzenia stron internatowych. Z powyższych programów skorzystało 75 osób – w miesiącu styczniu osoby te otrzymały certyfikaty. Prowadzone były również badania marketingowe w celu określenia lokalnego rynku dla właściwego sformułowania kierunku rozwoju gospodarstw agroturystycznych – były wnioski którymi powinny się kierować osoby które zamierzają takie gospodarstwa utworzyć. Wśród mieszkańców Toruniu przeprowadzono sondaż, z którego wynika iż młodzi mieszkańcy preferują wypoczynek o prostym standardzie i niskich cenach oraz w średnim wieku preferują wypoczynek o wysokim standardzie i wysokich cenach. Respondenci preferują krótki prorodzinny wypoczynek połączony z atrakcją aktywną. W ankiecie pytano o wyrażenie opinii na temat utworzenia w Czarnym Błocie w Gminie Zławieś Wielka “Zielonej Szkoły”, gdzie pytani uznali ten pomysł za trafiony. W trzech gminach utworzono punkty konsultacyjne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ,w których eksperci udzielali porad w zakresie tworzenia firm, rozwoju przedsiębiorstw, możliwości pozyskania środków. Stowarzyszenie opracowało materiały informacyjno-promocyjne, w których propaguje się walory dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego LGD Podgrodzie Toruńskie na obszarze 3 gmin. Materiały reklamowe - foldery (w języku polskim i angielskim) dla inwestorów, plakaty, długopisy, koszulki można było pozyskać na festynie, który został zorganizowany w miesiącu maju 2007 r. Prowadzono również kampanię na rzecz wprowadzenia na obszar 3 gmin inwestorów. Stowarzyszenie ufundowało dla mieszkańców Torunia rzeźbę, która została ustawiona w Muzeum Etnograficznym W dniu 1 lipca 2007 r. w Muzeum Etnograficznym zaprezentowali się przedstawiciele 3 gmin (były występy i wystawa produktów lokalnych. Prowadzona była kampania na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych. W dniu 27.09.2007 r. każda gmina zaprezentowała swoje możliwości inwestycyjne. Na te spotkania przybyli przedstawiciele biznesu , a gminy zaprezentowały swoje lokalne wyroby ( z naszej gminy firma Hering). Organizowane były również wyjazdy studyjne w kraju i za granicę. W dniu 19.04. 07 r. zorganizowano wyjazd do Górzna dla 20 osób, które zwiedziły 4 gospodarstwa agroturystyczne; w dniu 1.10.07 r. 19 osób wyjechało również do Górzna, które zwiedziły gospodarstwa agroturystyczne; 6.10.07 r. odbył się wyjazd dla 11 uczestników w okolice Świecia; w dniach 15-17.10.2007 r. 18 osób wyjechało do Krakowa – w ramach szkolenia związanego z realizacją kolejnego etapu przez Stowarzyszenie LGD; w dniach 25-29.06.07 r. odbył się wyjazd studyjny do Austrii w czasie którego 44 osoby zwiedziły gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, grupa ta spotkała się z przedstawicielami regionu oraz lokalnej grupy działania ( zwiedzano szkołę opalaną biomasą, browar itp.). W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Pragę. Ponadto prowadzone były warsztaty jak promować produkty lokalne – w tym zakresie przeszkolonych zostało 15 osób, a od sierpnia 2007 r. trwały warsztaty o tematyce “biomasa” dotyczące produkcji taniego ciepła – tutaj zaangażowało się 7 osób szczególnie z terenu gminy Zławieś Wielka. Opracowana została koncepcja “Zielonej Szkoły” w Czarnym Błocie. Analizowano możliwości opracowania i zorganizowania punktu widokowego na szlaku edukacyjnym Eko-Drwęca w Gminie Lubicz – na co została wykonana dokumentacja. Działalność Stowarzyszenia “Podgrodzie Toruńskie” została zauważona przez lokalne media – artykuły dotyczące działalności Stowarzyszenia ukazały się w prasie. Pod koniec 2007 r. ( listopad/grudzień) Stowarzyszenie ogłosiło nabór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na “ Odnowę miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców w centrach wsi oraz rewitalizację parków wiejskich” oraz drugi temat “ Ekokulturowy szlak turystyczny Skłudzewo -Czarne Błoto-Toruń- Grębocin – Gronowo - Złotoria – Brzoza -Cierpice-Wielka Nieszawka”. W ramach pierwszego tematu zostanie wykonane opracowanie na terenie naszej gminy dla dwóch miejsc - Dybowo przy leśniczówce oraz na boisko w Małej Nieszawce , gdzie będzie można odpocząć korzystając ze ścieżki rowerowej. W ramach drugiego tematu jest opracowywany przewodnik kieszonkowy dla trzech gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia – po 1000 szt. dla każdej z gmin. Ze środków unijnych, którymi w 2007 roku dysponowało Stowarzyszenie zorganizowano na terenie naszej gminy dwa festyny – w dniu 26.05.2007 r. odbył się Festyn Rodzinny w Małej Nieszawce, a w dniu 27.10.2007 r. odbył się Festyn “Zielony Jarmark” w Cierpicach.

Kończąc, wójt poinformował , że jutro tj. 1.02.2008 r. o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia z mieszkańcami gminy celem opracowania “Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2013”. Dlatego wójt zwrócił się do radnych, sołtysów, rad sołeckich o wzięcie udziału w spotkaniu oraz rozpropagowanie powyższego wśród znajomych i mieszkańców, żeby również wzięli udział w spotkaniu. Posiadanie Strategii jest bardzo ważne, gdyż tylko wtedy zainteresowani będą mieli możliwość pozyskania środków unijnych na prowadzenie działalności. Pod tematy , które nie zostały ujęte w strategii nie będzie można składać wniosków do Urzędu Marszałkowskiego . Każdy złożony wniosek wymagał będzie zaopiniowania przez Stowarzyszenie.

Przewodniczacy otworzył dyskusję.

Pani Bronisława Masłowska – uważa, że sołtysi i radni powinni wziąć udział w spotkaniu. Była mowa o opracowaniu strategii na dzień 31.01.2008 r.

Wójt – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy z braku funduszy cała procedura przesunęła się w czasie. Nie ma zatem wyznaczonego terminu na kolejny etap.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – w uzupełnieniu poinformował, że dzień 31.01.2008 r. był terminem technicznym, żeby tę strategię jak najszybciej mieć gotową. W dokumentach jest mowa, że ostatecznym terminem opracowania strategii jest wrzesień 2008 r. Strategia ma zdaniem rozmówcy tylko wtedy sens jeśli powstanie od dołu, dlatego prośba o jak największe gremium w czasie jej tworzenia.

Radny Ireneusz Śmiechowski – stwierdził, że temat jest ciekawy natomiast termin spotkania jest nieodpowiedni z uwagi na to iż osoby pracujące nie będą miały możliwości wzięcia udziału w spotkaniu.

Zastępca Wójta – termin spotkania jest uzależniony od osoby z Lubicza, która jest prelegentem. Jutrzejsze spotkanie będzie pierwszym spotkaniem dotyczącym opracowania Strategii , która będzie konsultowana ze społeczeństwem w związku z tym osoby zainteresowane będą mogły wnieść swoje uwagi w tym temacie.

Więcej głosów nie było.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z ich działalności między sesjami:

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 28 stycznia 2008 roku, tematem którego było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami nie miała posiedzenia,

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że Komisja między sesjami nie miała posiedzenia,

d) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami nie miała posiedzenia.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XVI sesji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2007 roku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 8.

Radny Józef Dąbrowski - poruszył następujące sprawy:

a) poinformował, że w dniu 15 lutego 2008 r. o godz. 17:00 zaplanowano podsumowanie Ligi UKS przy Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce za 2007 rok. W związku z tym rozmówca zapytał, czy będzie możliwość skorzystania z pomieszczeń Ośrodka Kultury,

b) poinformował, że jeśli dopiszą warunki atmosferyczne, odbędzie się na terenie gminy Wielka Nieszawka otwarcie sezonu kolarskiego województwa kujawsko - pomorskiego ( zaplanowano wyścig wojewódzki w przełaju).

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyraził zgodę , aby w pomieszczeniu Ośrodka Kultury zorganizować podsumowanie Ligi UKS,

b) poinformował, że otwarcie sezonu kolarskiego odbędzie się na terenie gminy, jednak miejsce zostanie uzgodnione w stosownym terminie.

Radny Waldemar Król – zapytał o postępy robót związanych z gazyfikacją gminy.

Wójt – wyjaśnił, że Gazownia weszła z inwestycją na teren gminy. Do 31.03.08 r. , jeśli dyrektor WZD nie wyrazi zgody nic się nie będzie działo z inwestycją. II etap gazyfikacji obejmuje odcinek od kościoła do ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce i na dzień dzisiejszy trwają uzgodnienia.

Pani Bronisława Masłowska – oświadczyła, że słyszy iż do 31.03.br. prace związane z gazyfikacją są wstrzymane, a wczoraj 2 panów pytało czy w/w pozwoli wejść z pracami na teren szkoły.

Wójt – zakaz dotyczy pasa drogowego natomiast wykonanie przyłączy może być prowadzone.

Rada Brygida Czapiewska – zapytała czy zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w sprawie gazyfikacji.

Wójt – poinformował, że gmina nie jest inwestorem dlatego wszystkie sprawy związane z gazyfikacją – w tym podpisanie umów – należy załatwiać bezpośrednio z Zakładem Gazowniczym.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał o remont ul. Nieszawskiej.

Wójt – stwierdził, że w tej sprawie trudno mu cokolwiek powiedzieć. Był artykuł w Nowościach w tej sprawie, ale nie wynika z niego, że remont będzie prowadzony – ma być tylko łatanie.

Radny Józef Przewięźlikowski – zapytał, czy odbędzie się przegląd stanu chodników na terenie gminy – również na ul. Sosnowej w Cierpicach.

Radny Rafał Kujawa – zapytał czy są prowadzone rozmowy w sprawie dowozu dzieci z Wielkiej Nieszawki do szkoły w Cierpicach.

Radna Brygida Czapiewska - zapytała czy będą prowadzone rozmowy w sprawie zwiększenia kursów autobusowych

Wójt - odniósł się do wypowiedzi przedmówców:

a) poinformował, że zostanie przeprowadzony przegląd wszystkich chodników i gdzie będzie potrzeba zostaną naprawiowione. Jeśli chodzi o chodnik w Cierpicach również zostanie naprawiony, ale poprosił o wsparcie w rozmowach z P. Opłatkiem, dotyczących partycypacji w naprawach chodników sołtysa oraz radnego p. Przewięźlikowskiego,

b) poinformował, że od 1.02.2008 r. Alinia nie będzie kursowała na terenie naszej gminy. W sprawie dowozu uczniów do szkoły już w grudniu wójt podjął rozmowy z PKS. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że gimnazjaliści będą dowożeni do szkoły autobusami PKS, natomiast jeśli chodzi o dzieci z Wielkiej Nieszawki to sprawa jest dopiero rozpatrywana i trudno jest cokolwiek powiedzieć.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała                                                              Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                             (-) Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego