W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z XXV sesji Rady Gminy z dnia 13 lutego 2009 roku

Protokół Nr XXV/2009

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 13 marca 2009 roku w godz. 15:00 do 18:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg. List obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum

  • przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 roku.

3. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka - (druk nr 1).

4. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2008 roku - (druk nr 2).

5. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. - (druk nr 3).

Przerwa

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. - ( druk nr 4),

b) zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Wierzbowej)- ( druk nr 5),

c) regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – (druk nr 6),

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli - (druk nr 7).

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXV sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 14 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 12 (nieobecni: Ireneusz Śmiechowski- usprawiedliwiony, Brygida Czapiewska – nieusprawiedliwiona) co stanowi , że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Ad. 2.

W związku z tym, że do dnia wczorajszego radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XXIV sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 roku Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXIV sesji został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że w materiałach na sesję radni otrzymali stanowisko w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka ( druk nr 1) – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia stanowiska.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w stanowisku zapisano następujące zasady uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka:

1. Uczestnikami kolonii mogą być wyłącznie uczniowie zameldowani na pobyt stały na terenie gminy.

2. Kryterium odpłatności za kolonie będzie określone tylko wg udokumentowanej dochodowości, wynikające z zarządzenia wójta gminy.

3. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników kolonii odbywać się będzie zgodnie z regulaminem kolonii.

4. Górna granica “kieszonkowego” uczestnika kolonii może wynosić 200 złotych.

5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół na terenie gminy do rzetelnego zapoznania się z treścią kart kwalifikacyjnych uczestników kolonii, w szczególności dotyczącą stanu zdrowia uczestnika.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o stanowisku.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – przedstawiła stanowisko Komisji w powyższej sprawie i tak:

1. Kryterium odpłatności za kolonie będzie równe dla każdego uczestnika.

2. Uczestnik kolonii będący uczniem szkoły z terenu Gminy Wielka Nieszawka lecz nie zameldowany ponosi pełną odpłatność za kolonie.

3. Rodzice wraz z Kartą Zgłoszenia podpisują regulamin kolonii.

4. Karty lub kopie uczestników kolonii powinny wpływać do Urzędu Gminy.

5. W opracowaniu regulaminu kolonii powinna brać udział Komisja Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu.

Radny Waldemar Król – poinformował, że nad stanowiskiem Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu dyskutował Klub Radnych “Wspólne Gniazdo). Następnie zostało ono przegłosowane – wynikiem na stan 13 radnych za stanowiskiem głosowało 10 radnych.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – zapytała czy są dwa stanowiska w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka.

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nie ma na razie stanowisk, a tylko propozycje.

Rozwiązała się dyskusja w sprawie stanowiska.

Przyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 13 radnych.

Wójt – stwierdził, że jego zdaniem Rada powinna przyjąć przedstawione przez wójta stanowisko. Gotów jest w swoim projekcie w pkt 1 dopisać “ uczestnikami kolonii mogą być wyłącznie uczniowie zameldowani na pobyt stały i czasowy na terenie gminy. Uczeń zameldowany na pobyt czasowy ponosi pełna odpłatność ”. Zdaniem wójta ten temat należy załatwić ostatecznie, bo trwa to już dość długo, a Komisja do tej pory milczała. Jeśli zatem zostaną wprowadzone inne zmiany wójt wycofa przedstawiony przez siebie projekt.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt dotyczący stanowiska Rady dokończyć po przerwie.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformowała, że sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2008 roku (druk nr 2) – stanowi załącznik nr 4 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji Toruń – Podgórz panu Adamowi Szymańskiemu w celu przedstawienia powyższego sprawozdania.

Komendant - scharakteryzował rejon działania Komisariatu Policji Toruń-Podgórz ; omówił realizację programów prewencji kryminalnej – “ Bezpieczna wieś”, który został wytyczony uchwałą Nr XV/85/2000 Rady Gminy Wielka Nieszawka (bezpieczna droga do szkoły; bezpieczny ogród; działalność profilaktyczna, inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci młodzieży i rodzinie; ochrona grup ryzyka zawodowego); działania prewencyjne na terenie gminy Wielka Nieszawka; działania prewencyjne na terenie gminy realizowane w ramach porozumienia z dnia 8 lipca 2008 r.; główne kierunki działań w 2009 roku.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski - poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o zwrócenie uwagi na samochody przejeżdżające przez przejazd kolejowy na ul. Leśnej w Małej Nieszawce

b) zwrócił uwagę, aby cofnięto o 2 m pojemniki na odpady na ul. Leśnej , które w chwili obecnej stwarzają niebezpieczeństwo..

Komendant – potwierdził, że samochody z dużą prędkością przejeżdżają przez przejazd kolejowy, ale trudno temu zjawisku się przeciwstawić, gdyż należałoby postawić w tym miejscu policjanta co jest niemożliwe.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący podziękował Komendantowi Policji za złożenie sprawozdania.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 3) – stanowi zał nr 5 do protokołu. Następnie oddał głos panu Rafałowi Osielskiemu- członkowi Gminnej Komisji w celu omówienia sprawozdania.

Pan Rafał Osielski - przedstawił jakimi zagadnieniami w 2008 roku zajmowała się Gminna Komisja.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwę w obradach.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Obrady opuścił radny Józef Dąbrowski – obecnych jest 12 radnych.

Ad. 4 (c.d.).

Radny Waldemar Król - złożył wniosek, aby przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka przełożyć na następną sesję.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie złożonego wniosku. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 1 radna ( Brygida Czapiewska) była przeciwna, 2 radne ( Jolanta Sobiech, Krystyna Eichberger) wstrzymały się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Ad. 6.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.( druk nr 4) – stanowi zał. nr 6 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos pełnomocnikowi Wójta w celu omówienia Programu.

Pełnomocnik wójta w Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jacek Mularz – poinformował, że zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kluczowym aktem prawnym , na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy, która czuwa nad realizacją gminnego programu i koordynuje realizację poszczególnych zadań i projektów. W związku z powyższym Gminna Komisja przygotowany przez siebie Program na 2009 rok, którego założeniem jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin, w których występuje problem uzależnienia przedkłada Radzie do akceptacji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska - stwierdziła, że cieszy się iż wreszcie pełnomocnik wójta w Gminnej Komisji również będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę jak pozostali członkowie. Do tej pory pracownicy Urzędu nie otrzymywali wynagrodzenia pomimo tego, że posiedzenia odbywały się po godzinach pracy. Ponadto zdaniem rozmówczyni w pierwszej kolejności należałoby przeszkolić członków Gminnej Komisji, bo taki jest wymóg.

Pan Jacek Mularz – poinformował, że członkowie Gminnej Komisji przejdą szkolenia na przełomie marca i kwietnia.

Więcej głosów w dyskusji nie było.]

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXV/121/2009 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka , okolica ulicy Wierzbowej)- druk nr 5, stanowi zał. nr 8 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że proponuje się dodanie pkt 6 w brzmieniu “ 6) tereny usług” do uchwały Nr XVIII/84/2008 o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka , okolica ulicy Wierzbowej).Taki zapis jest konieczny z uwagi na to iż istnieje możliwość utworzenia oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu na obszarze objętym zmianą . W tym przypadku konieczne jest wprowadzenie dodatkowej funkcji “usługi”. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji..

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXV/122/2009 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 10 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły określa regulamin w sprawie przyznawania i wyliczania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. W przypadku naszej Gminy nic się nie zmienia, bo wysokość dodatku została określona w % i jak wzrasta wynagrodzenie automatycznie wzrasta wysokość dodatku mieszkaniowy.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu celem wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXV/123/2009 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

 

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 7) – stanowi zał. nr 12 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – stwierdził, że w projekcie regulaminu nie wprowadzono żadnej rewolucji czego nie mogą zrozumieć związki zawodowe. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu celem wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Bronisława Masłowska- stwierdziła, że regulamin wynagradzania nauczycieli leży w gestii organu prowadzącego szkoły. Niemniej jednak przy opracowywaniu propozycji nie bierze się pod uwagę wyników jakie osiągają szkoły z terenu gminy. Rozmówczyni oświadczyła, że wiele lat jest dyrektorem i co roku słyszy te same argumenty przy podejmowaniu decyzji o wysokości dodatku mieszkaniowego.

Wójt – wyjaśnił, że nikt nie podważa kompetencji nauczycieli i osiąganych przez szkoły wyników, ale należy zrozumieć, że gmina ma oprócz oświaty inne zadania. Dlatego chcąc dać szkołom większe środki należy zabrać komuś innemu bo nie ma innej możliwości.

Pani Bogdana Drychta dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach – stwierdziła, że jej zdaniem choć mała podwyżka byłaby dobrze odebrana przez nauczycieli. W ten sposób postrzegli by, że Rada dostrzega ich pracę.

Wójt – oświadczył, że za szkoły on jest bezpośrednio odpowiedzialny i w miarę możliwości budżetowych określa środki dla oświaty. Ministerstwo cały czas obiecuje nauczycielom większe fundusze, ale ich nie przekazuje stąd są nieporozumienia .Zdaniem wójta gdyby było inaczej na pewno byłoby lepiej.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych (Rafał Kujawa, Brygida Czapiewska) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXV/124/2009 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przekazania informacji z działalności między sesjami:

a) przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że między sesjami odbyła dwa posiedzenia w czasie których opiniowała materiały na sesję,

b) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że komisja między sesjami nie odbyła posiedzenia,

c) przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami komisja nie odbyła posiedzenia,

d) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenia: w czasie pierwszego opiniowała zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w czasie drugiego opiniowała materiały na sesję.

Nie wniesiono uwag do informacji komisji.

Ad. 8.

Przewodniczący złożył informację z realizacji podjętych uchwał na XXIV sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 9.

W tym punkcie tak radni jak i zaproszeni nie zabrali głosu.

Ad. 10.

Przewodniczący podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

      Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                     (-) Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego