W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Regulamin ocenpracowniczych Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce


Zarządzenie nr 6 /V/2010
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządzenie reguluje sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, okresy, za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen.

§ 2
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce podlega okresowym ocenom zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).

§ 3
Ocena pracowników jest dokonywana w oparciu o analizę jego pracy w okresie podlegającym ocenie oraz rozmowy z ocenianym pracownikiem i jest sporządzana w formie pisemnej na arkuszu oceny pracowniczej. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik do zarządzenia.Oceny pracowników dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, z zastrzeżeniem ust.3.Oceny kierowników Referatów Urzędu Gminy dokonuje Wójt Gminy.Przełożony określa poziom wykonywania obowiązków przez pracownika w punkcie V arkusza oceny według następującej skali:
1)      bardzo dobry,
2)      dobry,
3)      zadowalający,
4)      niezadowalający.
4.      Na podstawie określonego poziomu wykonywania obowiązków przełożony dokonuje  oceny pracownika wg następującej skali:
1)      pozytywna
2)      negatywna
5.      Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się ocenianemu pracownikowi, a drugi Wójtowi Gminy (akta osobowe pracownika)
 
§ 4
Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy dokonuje się według następujących kryteriów:
1)      sumienności, sprawności i bezstronności  w realizowaniu obowiązków pracowniczych,
2)      przestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy i innych przepisów regulujących funkcjonowanie Urzędu,
3)      zachowania wobec interesantów i współpracowników,
4)      podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
5)      postawy etycznej.

§ 5
Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy na stanowisku kierowniczym dokonuje się według następujących kryteriów:
1)      zarządzania personelem,
2)      sumienności, sprawności i bezstronności  w realizowaniu obowiązków pracowniczych,
3)      przestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy i innych przepisów regulujących funkcjonowanie Urzędu,
4)      zachowania wobec interesantów i współpracowników,
5)      podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
6)      postawy etycznej.

§ 6
Sekretarz Gminy koordynuje sprawy związane z oceną pracowników, w szczególności nadzoruje kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz informuje zobowiązanych do dokonania oceny o zbliżającym się terminie dokonania oceny.

§ 7
1.  Pracownik podlega pierwszej ocenie nie później niż po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia w Urzędzie.
2.  Kolejnej ocenie pracownik podlega nie później niż  po 2 latach od poprzedniej oceny.
3.  Wójt Gminy może zarządzić przeprowadzenie oceny pracownika wcześniej niż po upływie 2 lat od poprzedniej oceny, jednak nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od poprzedniej oceny.
4.  W przypadku uzyskania oceny negatywnej, pracownik podlega ponownej ocenie po upływie 6 miesięcy.

§ 8
1.  Od dokonanej oceny pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wójta Gminy w terminie 7 dni od doręczenia pracownikowi oceny na piśmie.
2.  Wójt Gminy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od wniesienia.
3.  W wyniku rozpatrzenia odwołania Wójt Gminy utrzymuje ocenę w mocy, zmienia ocenę lub uchyla ocenę i nakazuje dokonanie ponownej oceny pracownika.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek

Powiadom znajomego