W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zarządzenie wójta gminy w sprawie służby przygotowawczej


 
Zarządzenie nr 36V/2009
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 22 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1458) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
Zarządzenie reguluje sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 
§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1)      ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,
2)      Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawie,
3)      Kierowniku Urzędu – oznacza to Wójta Gminy Wielka Nieszawka,
4)       Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Gminy Wielka Nieszawka,
5)      pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,
6)      komórce organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio Referat lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie,
7)      kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio Kierowników Referatów lub osoby nadzorujące bezpośrednio samodzielne stanowiska pracy.
 
§ 3.
1.      Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.
2.      Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
3.      Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.
4.      Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.
 
 
 
§ 4.
1.      Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od zatrudnienia.
2.      Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
3.      Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie. 
4.      O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej.
5.      Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy łącznie.
6.      Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.
 
§ 5.
W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
1)      zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
2)      zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,
3)      zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,
4)      poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
5)      zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:
a)      ustawą o samorządzie gminnym,
b)      ustawą o pracownikach samorządowych,
c)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
d)      podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,
e)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,
f)        podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
g)      instrukcją kancelaryjna dla organów gminy
h)      Statutem Gminy Wielka Nieszawka, Regulamin Organizacyjny Urzędu, Regulamin Pracy Urzędu,
6)      szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
7)      szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,
8)      nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,
9)      pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innym jednostkami organizacyjnymi Gminy ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.
 
§ 6.
1.      W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a także zapoznaje się z pracą w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.
2.      Zapoznając się z pracą innych komórek organizacyjnych pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika. Sekretarz wydaje kierownikom komórek organizacyjnych wytyczne odnośnie pracownika odbywającego służbę przygotowawczą.
3.      W przypadku pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy związanych ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, pracownik może zostać skierowany do odbycia części praktyk w ramach służby przygotowawczej do właściwych jednostek organizacyjnych.
4.      Zasady odbywania praktyk o których mowa w ust. 3 ustala Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
5.      Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej.
6.      Plan służby przygotowawczej określa:
a)      okres odbywania służby,
b)      wskazanie komórek organizacyjnych, z których pracą pracownik  ma się zapoznać,
c)      wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
d)      zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,
e)      wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
7.      Kierownik komórki organizacyjnej, z którą pracownik współpracował w czasie służby przygotowawczej sporządza pisemną informację o przebiegu pracy.
8.      Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik sporządza informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej. powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.
9.      Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8  przekazuje się Sekretarzowi. Informacje te są jawne dla pracownika.
10.  Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Sekretarz podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika do egzaminu, o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i złożeniu wniosku o rozwiązanie stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.
11.  W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio.
12.  Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej.
 
§ 7.
1.      Egzamin odbywa się w wyznaczonym przez Sekretarza terminie, który powinien przypadać 7 - 10 dni od zakończenia służby przygotowawczej.
2.      Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy Sekretarz.
3.      Kierownik Urzędu wyznacza skład Komisji Egzaminacyjnej.
4.      Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
5.      Egzamin może być  przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej.
6.      Komisja opracowuje pytania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde pytanie oraz ocenia odpowiedzi pracownika oraz ustala wynik egzaminu.
 
§ 8.
1.      Komisja po przeprowadzeniu egzaminu ustala wyniki nie później niż w ciągu 7 dni.
2.      Obrady Komisji są niejawne.
3.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wyniki egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, pisemne informacje, o których mowa w § 6 ust. 7 i 8 , listę pytań wraz z ocenami. Protokół podpisują członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik
4.      Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.
5.      Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.
6.      Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie Kierownik Urzędu wystawia w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi a drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1.
7.      Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.
8.      Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje Sekretarz
 
§ 9.
1.      Wszystkie czynności zastrzeżone w Zarządzeniu dla Sekretarza może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.
2.      Kierownik Urzędu może uchylać i zmieniać decyzje Sekretarza.
3.      Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone w zarządzeniu wykonuje bezpośredni przełożony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.
 
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 


wójt gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/V/2009
wójta gminy Wielka Nieszawka
z dnia 22.06.2009 r.
 
 
Wielka Nieszawka, dnia………………….. r.
 
 
ZAŚWIADCZENIE
 
Na podstawie § 8 ust. 6 zarządzenia nr 36V/2009 wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.06. 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
 
Zaświadcza się, że
 
Pan/Pani……………….…………………………………………………
 
odbył/-a służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce i zaliczył/-a egzamin z wynikiem*…………………………………….
 
 
……………………………………
 
……………………………………..
Otrzymałem/-am, dnia
 
 

Powiadom znajomego