W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 w Gminie Wielka Nieszawka


Wielka Nieszawka, dn. 7 czerwca 2019 roku

 
  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

 
Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu: 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję 2020-2023.

Kandydatów na ławnika można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
 
Zgodnie z ustawą prawo o ustrojach sądów powszechnych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) kandydaci na ławnika muszą spełniać następujące kryteria:
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 
Ławnikami nie mogą być:
1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;
2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)     adwokaci i aplikanci radcowscy;
5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)     duchowni;
7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)     radni gminy, powiatu i województwa.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia,
- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)  dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3)  oświadczenie, kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Szczegółowe informacje na temat wyboru ławników oraz niezbędne formularze można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, pok. nr 11, w godzinach urzędowania, tel. 56 678 12 12 wew. 28.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski
 

Załączniki

Powiadom znajomego