W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wielka Nieszawka, dn. 24.03.2017r.
                                   
 Ogłoszenie  o naborze nr  1/2017
 
 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
o naborze na wolne stanowisko

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych i świadczenia  wychowawczego  (1  stanowisko) na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 z poz. 1202)
 
1. Forma zatrudnienia:
        Umowa o pracę  wymiar: 1/2 etatu, praca przy monitorze ekranowym, praca 
        jednozmianowa, wyjazdy służbowe krajowe. Miejsce pracy w budynku GOPS.
 
2.Wymagania niezbędne  – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku realizatora świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych
    1.obywatelstwo polskie;
    2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    3.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku realizatora świadczeń rodzinnych;
    4.nieposzlakowana opinia;
    5.wykształcenie minimum średnie,
    6.znajomość komputera w zakresie Microsoft Office;
    7.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
3. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku realizatora świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego:
    1.podstawowe informacje o samorządzie gminy Wielka Nieszawka;
    2.podstawowa znajomość:  KPA, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o finansach
     publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
     ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 
4.   Niezbędne umiejętności:
   - wysoka kultura osobista,
   - umiejętność podejmowania decyzji,
   - zdolność i otwartość komunikowania się,
   - znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi
   jednostkami i instytucjami,
   - samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
   - umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie osobami
   -  łatwość w przyswajaniu wiedzy i chęć podnoszenia kwalifikacji;
   - umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich i pracy w zespole;
   - umiejętność zastosowania odpowiednich przepisów;
   - rzetelność i odpowiedzialność;
   -  dyskrecja,  
 
5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 

   1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego w  
    oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
   2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń opiekuńczych (zasiłku
    pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego);
   3. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego i
    przysługujących do niego dodatków;
   4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu  
    urodzenia się dziecka;
   5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
   6. wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców;
   7. współpraca z innymi organami właściwymi w sprawach dotyczących;
   8. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań
 
6. Kryteria oceny:
   1.  przygotowanie merytoryczne,
   2.  materiały dokumentujące praktykę zawodową,
   3.  treść i poprawność wypowiedzi,
   4.  komunikatywność.
 
7.Wymagane dokumenty :
   1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
    2. kwestionariusz osobowy,
    3. list motywacyjny,
   4. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje, dyplomy (ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty, kserokopie świadectw pracy)
   5. inne dodatkowe dokumenty poświadczające  posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje  przydatne na zajmowanym stanowisku.
    6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
   9. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy na stanowisku
  10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.  
 
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice w terminie do dnia 4 kwietnia  2017r. do godz. 14.oo (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) – w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych i świadczenia  wychowawczego
 
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.
Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
 
W lutym 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
                                                                                                  Kierownik
                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                           w Wielkiej Nieszawce
                                                                                       (-) Magdalena Żbikowska

Powiadom znajomego