W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Statut Gminy Wielka Nieszawka

 

Uchwała nr XLIV/226/2018

Uchwała Nr XLIV/226/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gmina Wielka Nieszawka działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu i wykonuje zadania publiczne należące do właściwości gminy.
§ 2. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) gminie − należy przez to rozumieć Gminę Wielka Nieszawka;
2) statucie − należy przez to rozumieć Statut Gminy Wielka Nieszawka;
3) radzie − należy przez to rozumieć Radę Gminy Wielka Nieszawka;
4) przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka;
5) wójcie − należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wielka Nieszawka;
6) urzędzie − należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wielka Nieszawka.
§ 3. 1. Gmina położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim i obejmuje obszar 21 628 ha.
2. Terytorium i granice gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
3. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Wielka Nieszawka.
Rozdział 2.
Herb i inne znaki gminy
§ 4. 1. Herbem gminy jest: w polu srebrnym między ramionami czarnego ucha kotłowego, czyli zawiasy, barkiem w dół, krzyż krzyżacki umieszczony w tarczy późnogotyckiej (zaokrąglonej od dołu o proporcjach 7:6 wysokości do szerokości).
2. Przedstawienie herbu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. 1. Flaga gminy ma postać płata składającego się z trzech jednakowej szerokości pionowych słupów: czarnego, białego, czarnego. W kantonie umieszczony jest herb gminy. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.
2. Barwne przedstawienie flagi stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Używanie flagi gminy jest zastrzeżone dla jej organów.
§ 6. 1. Pieczęć gminy jest metalowa, okrągła o średnicy 60 mm, na tłoku znajduje się herb gminy, a w otoku majuskulny napis: Gmina Wielka Nieszawka − do pieczętowania zarówno w laku jak i w tuszu.
2. Przedstawienie pieczęci gminy stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
§ 7. 1. Znaki Gminy określone w § 4 do § 6 uchwały są prawnie chronione.
2. Rozpowszechnianie i używanie znaków gminy przez podmioty inne niż organy gminy wymaga pisemnej zgody wójta.
Rozdział 3.
Cele, zakres działania i zadania gminy oraz zasady ich realizacji
§ 8. Podstawowym celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.
§ 9. Zakres działania gminy określają:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy;
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej.
§ 10. 1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) działalność swych organów i organów sołectw;
2) gminne jednostki organizacyjne;
3) działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdział 4.
Władze gminy
§ 11. 1. Gmina działa poprzez swoje organy. Organami gminy są: rada oraz wójt.
2. Organy gminy działają na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, przepisów prawa miejscowego, w tym statutu.
3. Szczegółowe zasady działania rady określa Regulamin Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
§ 12. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych, a znajdujących się w posiadaniu organów gminy lub jej jednostek organizacyjnych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony w sekretariacie urzędu, a jeżeli wniosek dotyczy działalności jednostki organizacyjnej, w sekretariacie tej jednostki.
3. Dokumenty podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.
4. Dokumenty związane z działalnością urzędu udostępniane są przez wójta.
5. Dokumenty związane z działalnością rady lub jej organów udostępniane są przez przewodniczącego.
6. Dokumenty związane z działalności jednostek organizacyjnych gminy udostępniane są przez ich kierowników.
7. Dokumenty związane z działalnością sołectw udostępniane są przez sołtysów.
8. Udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów gminy odbywa się w obecności pracownika urzędu wskazanego przez wójta, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
9. Udostępnianie dokumentów polega na ich przeglądaniu, sporządzaniu z nich notatek lub odpisów.
10. Prawo dostępu do dokumentów podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych ustaw, w szczególności: w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatności, w tym danych osobowych osób fizycznych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.
11. Nie udostępnia się dokumentów będących w trakcie opracowywania lub gdy wniosek o udostępnienie jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania.
12. Dokumenty udostępniane są niezwłocznie po złożeniu wniosku – w siedzibie i godzinach pracy urzędu.
13. Wykreślono.
Rozdział 5.
Organizacja rady
§ 13. 1. W skład rady wchodzą radni w liczbie określonej przez ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000).
2. Zasady i tryb wyboru radnych określa odrębna ustawa.
§ 14. 1. Rada realizuje swoją funkcję uchwałodawczą na sesjach.
2. Rada realizuje swoją funkcję kontrolną:
1) na sesjach przez rozpatrywanie sprawozdań oraz informacji;
2) przy pomocy komisji rewizyjnej oraz innych komisji rady zgodnie z ich zadaniami.
§ 15. 1. Na pierwszej sesji nowo wybranej rady, rada wybiera spośród radnych − przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
2. Rada może na pierwszej sesji podejmować uchwały w innych sprawach wprowadzonych do porządku obrad po złożeniu ślubowania przez radnych.
§ 16. Przewodniczący lub w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący:
1) zwołuje sesje rady;
2) prowadzi obrady rady;
3) podpisuje uchwały rady.
§ 17. 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko (stanowiska).
2. Wykreślono.
§ 18. Rada obraduje na sesjach, które mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
§ 19. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem sesji, przewodniczący podaje go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie gminy.
§ 20. W sesjach rady mogą uczestniczyć sołtysi z prawem głosu w dyskusji oraz składania wniosków, lecz bez prawa do udziału w głosowaniu.
§ 21. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) wójtowi;
2) przewodniczącemu, w sprawach związanych z ustaleniem wynagrodzenia wójta;
3) radnym w liczbie co najmniej 3;
4) klubom radnych na zasadach określonych w art. 20 ust. 6 oraz grupie co najmniej 100 mieszkańców na zasadach określonych w art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym.
§ 22. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wszystkie uchwały rady ogłasza się w BIP urzędu.
2. Uchwały rady będące aktami prawa miejscowego ogłasza się i wchodzą w życie w trybie przepisów dotyczących ogłaszania aktów normatywnych.
3. Uchwały nie będące aktami prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że przewidziano inny termin ich wejścia w życie.
§ 23. Zbiór uchwał jest dostępny do powszechnego wglądu w urzędzie.
§ 24. 1. Rada powołuje ze swego grona następujące stałe komisje:
1) rewizyjną;
2) skarg, wniosków i petycji;
3) zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji;
4) zdrowia, oświaty, kultury i sportu;
5) statutowo-regulaminową.
2. W czasie trwania kadencji rada może powoływać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy.
§ 25. Stałe komisje rady działają w następującym składzie:
1) komisja rewizyjna: przedstawiciele każdego z klubów radnych, jednak nie mniej niż 4 radnych, w tym przewodniczący komisji i zastępca przewodniczącego;
2) komisja skarg, wniosków i petycji: przedstawiciele każdego z klubów radnych, jednak nie mniej niż 4 radnych, w tym przewodniczący komisji i zastępca przewodniczącego;
3) komisja zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji: przewodniczący i 4 członków;
4) komisja zdrowia, oświaty, kultury i sportu: przewodniczący i 3 członków;
5) komisja statutowo-regulaminowa: przewodniczący i 2 członków.
§ 26. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej:
1) komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem rady realizującym jej funkcję kontrolną;
2) do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych zadań, jakie nakłada na tę komisję ustawa o samorządzie gminnym,
b) opiniowanie projektów uchwał − na wniosek rady lub wójta,
c) zajmowanie stanowiska w kwestiach przekazanych komisji przez radę;
3) komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy, uwzględniając kryteria legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności;
4) komisja działa na podstawie rocznych planów pracy, zatwierdzonych przez radę.
W sprawach pilnych komisja rewizyjna, na zlecenie rady, podejmuje czynności nie ujęte
w jej planie pracy;
5) pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybierany przez radę. Komisja wskazuje wśród swego grona osobę, której powierza obowiązek protokołowania swych posiedzeń;
6) przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem czynności kontrolnych komisja zawiadamia o zamierzonej kontroli kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz wójta;
7) czynności kontrolne dokonywane są przez komisję w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej gminy (bądź wójta);
8) z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki (wójt). Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują: przewodniczący, wójt, komisja rewizyjna, kierownik kontrolowanej jednostki;
9) kierownik kontrolowanej jednostki (bądź odpowiednio wójt) może w ciągu 7 dni roboczych od podpisania protokołu kontroli zgłosić pisemne wyjaśnienie lub zastrzeżenie odnoszące się do zawartych w protokole stwierdzeń − do przewodniczącego. Wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, stanowią załącznik do protokołu kontroli sporządzonego przez komisję;
10) w oparciu o całokształt ustaleń dokonanych podczas kontroli − komisja sporządza sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie. Sprawozdanie może zawierać także zalecenia pokontrolne:
a) dotyczące usunięcia nieprawidłowości,
b) zawierające propozycje usprawnienia kontrolowanej działalności,
c) dotyczące pociągnięcia konkretnych osób do odpowiedzialności (porządkowej, dyscyplinarnej itp.);
11) sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz zalecenia, będące wynikiem kontroli, są przedmiotem obrad rady;
12) rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić. Przyjmując sprawozdanie rada może dokonać zmian w zaleceniach pokontrolnych przedstawionych przez komisję rewizyjną.
§ 27. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji:
1) komisja skarg, wniosków i petycji rady, zwana dalej „komisją”, działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu;
2) komisja jest wewnętrznym organem rady;
3) do kompetencji komisji należy:
a) przygotowanie dla rady projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg na wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
b) przygotowanie dla rady projektów rozstrzygnięć w sprawach wniosków,
c) przygotowanie dla rady projektów rozstrzygnięć w sprawach petycji kierowanych do rady,
d) opiniowanie projektów uchwał na wniosek rady, przewodniczącego oraz podmiotów uprawnionych do ich zgłaszania,
e) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
f) zajmowanie stanowiska w kwestiach przekazanych komisji przez radę;
4) komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych;
5) pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybierany przez radę, do którego obowiązków należy ponadto:
a) ustalanie terminów i porządku dziennego posiedzeń,
b) przygotowywanie projektów uchwał komisji,
c) czuwanie nad przygotowywaniem i przebiegiem posiedzeń,
d) występowanie do wójta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o wyjaśnienia dotyczące wniesionej skargi,
e) występowanie do wójta i właściwej komisji merytorycznej o zaopiniowanie wniesionych wniosków i petycji;
6) komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie będącej przedmiotem skargi:
a) analizuje dostępny materiał dowodowy,
b) może żądać dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w przedmiocie skargi zarówno od strony skarżącej, jak i od osoby, której dotyczy skarga;
7) komisja rekomendując radzie propozycję rozstrzygnięcia skargi może wnioskować o:
a) uznanie skargi za bezzasadną;
b) uznanie skargi za zasadną w całości lub w części;
c) uznanie skargi za niewłaściwie skierowaną podmiotowo lub przedmiotowo;
d) uznanie skargi za niemożliwą do rozstrzygnięcia z powodu niemożności ustalenia jej przedmiotu i wezwanie wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia;
8) przedmiotem wniosku mogą być sprawy znajdujące się w kompetencji rady;
9) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycje rozpatrywane są w trybie przepisów o petycjach;
10) projekty rozstrzygnięcia komisji są przedmiotem obrad rady;
11) rada może projekt uchwały przyjąć lub odrzucić;
12) przyjmując projekt uchwały rada może dokonać w nim zmian;
13) odrzucenie przez radę projektu uchwały komisji oznacza zobowiązanie komisji do ponownego jego sporządzenia z uwzględnieniem uwag podnoszonych podczas rozpatrywania projektów uchwały.
§ 28. Komisje podlegają radzie i przedkładają jej na piśmie swoje plany pracy z wyjątkiem komisji skarg wniosków i petycji, podejmującej czynności w razie potrzeby, oraz sprawozdania z działalności.
§ 29. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, przyjmuje zgłaszane przez nich wnioski dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
2. Przedstawiając zgłoszone wnioski radny ma prawo zaprezentować własne stanowisko w sprawie.
§ 30. 1. Klub zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym może utworzyć co najmniej trzech radnych.
2. Klub działa od momentu zgłoszenia jego powstania przewodniczącemu. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę klubu, listę członków, skład władz klubu.
3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
§ 31. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu wskazany przez wójta.
Rozdział 6.
Wójt

§ 32. Objęcie obowiązków przez wójta następuje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
po złożeniu wobec rady ślubowania.
§ 33. Odwołanie wójta może nastąpić w trybie określonym ustawą o samorządzie gminnym lub ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.).
§ 34. Wójt wykonuje uchwały rady i realizuje zadania gminy określone przepisami prawa, w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, w porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

Rozdział 7.
Jednostki pomocnicze
§ 35. 1. W gminie mogą być tworzone sołectwa jako jednostki pomocnicze.
2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw należy do rady, która podejmuje
te czynności w oparciu o następujące zasady:
1) rada podejmuje uchwałę o zamiarze utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa;
2) w terminie 30 dni po podjęciu uchwały, o której mowa w punkcie 1, przeprowadza się na zebraniach wiejskich konsultacje w celu zaopiniowania tej uchwały;
3) konsultacje wyrażone są w formie stosownej uchwały zebrania wiejskiego, która nie jest jednak dla rady wiążąca;
4) po przeprowadzeniu konsultacji i otrzymaniu uchwał zebrania wiejskiego, rada podejmuje stosowną uchwałę w przedmiocie utworzenia, zniesienia, połączenia lub podziału sołectwa.
§ 36. Aktualnie, na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki pomocnicze gminy − sołectwa:
1) Brzoza;
2) Cierpice;
3) Mała Nieszawka;
4) Wielka Nieszawka.
§ 37. Uchwały o utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a także zmianie ich granic, powinny określić w szczególności:
1) nazwę jednostki pomocniczej;
2) obszar;
3) granice;
4) siedzibę władz.
§ 38. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców sołectwa mających czynne prawo wyborcze do rady.
2. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa rada w odrębnych statutach sołectw.
3. Sołectwom mogą być przyznane w danym roku budżetowym środki z funduszu sołeckiego, na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.).
§ 39. Sołectwa podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach sołectw.
Rozdział 8.
Zasady wykonywania uchwał rady
§ 40. Określenie przez wójta sposobu wykonywania uchwały rady obejmuje w szczególności − w razie potrzeby:
1) ustalenie terminu wykonywania uchwały;
2) określenie środków niezbędnych do wykonywania uchwały;
3) wskazanie osób lub innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację uchwały.

 

Rozdział 9.
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy
§ 41. Projekt budżetu podlega zaopiniowaniu przez stałe komisje rady.
§ 42. Uchwała budżetowa i sprawozdanie z jej wykonania są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto wójt publikuje tę uchwałę i sprawozdanie z jej wykonania w BIP urzędu.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 43. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się ustawę o samorządzie gminnym oraz przepisy szczególne.
§ 44. Do zmian statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 45. Traci moc uchwała Nr IV/21/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
§ 46. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od pierwszego dnia nowej kadencji rady gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załączniki

Powiadom znajomego