W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o naborze na wolne stanowisko


                                                                                 Wielka Nieszawka, dn. 09.12.2016r.
                
   OGŁOSZENIE
 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
o naborze na wolne stanowisko

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce.1. Forma zatrudnienia:
        Umowa o pracę  wymiar: 2/3 etatu.

2.Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
       lub praca socjalna lub
   2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z  
       dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
       lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony i
       udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
   3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
       udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   4. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
       jest  jej zawieszona ani ograniczona;
   5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w  
       stosunku  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
       przestępstwo skarbowe,
   7. podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności
       przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

3.Wymagania dodatkowe:
   -  wysoka kultura osobista,
   -  znajomość obsługi komputera,
   -  umiejętność podejmowania decyzji,
   -  zdolność i otwartość komunikowania się,
   -  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
   -  znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi 
      jednostkami i instytucjami,
   - samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
   - umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
   - kreatywność, odporność na stres,
   -  prawo jazdy kat. B.

4.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w
      konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
     zastępczej planu pracy w rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
     umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
     umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  d)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  g)  wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  j  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
     kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  k)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
      psychoedukacyjnych;
  l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
      dzieci i rodzin;
  ł)   prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  i dzieci;
  m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  
  q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  r)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami,
     których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między  - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną

5. Kryteria oceny:
  1.  przygotowanie merytoryczne,
  2.  materiały dokumentujące praktykę zawodową,
  3.  treść i poprawność wypowiedzi,
  4.  komunikatywność.

6.Wymagane dokumenty :
  1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
    ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
    922)
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje, , dyplomy
    (ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty)
  4. inne dodatkowe dokumenty poświadczające  posiadane kwalifikacje i umiejętności,
     referencje  przydatne na zajmowanym stanowisku.
  5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
      publicznych,
  7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
      rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki
      obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
      zatwierdzonego przez sąd.
  9. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
      wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.
  10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby
       niepełnosprawnej.
Kandydaci mogą załączyć list.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice
w terminie do dnia 21 grudnia 2016r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) – w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
"Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce" .
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.
Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
W listopadzie 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 
                                                                                                   Kierownik

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                            w Wielkiej Nieszawce
                                                                                        (-) Magdalena Żbikowska
 

Powiadom znajomego