W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                                   
Wielka Nieszawka, dn. 10.11.2016r.
                 OGŁOSZENIE
 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ogłasza nabór na stanowisko  Głównego  Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce.
Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania :
 
1) wymagania niezbędne :
• obywatelsko polskie,
• spełnienie jednego z poniższych warunków :
a)  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
• niekaralność za przestępstwa umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy.
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
•  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
• znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu.
• nieposzlakowana opinia.
 
2) wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi programów komputerowych w tym : Płatnik, Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz programu finansowo-księgowego,
• umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
• umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność, zaangażowanie,
• odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność,
• wysoka kultura osobista.
 
3) Dodatkowe informacje.
Wymiar czasu pracy : 3/4 etatu.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. prowadzenie rachunkowości GOPS,
2. prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej GOPS,
3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników GOPS,
4 sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,
5. opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,
6. naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców GOPS,
7. obsługa programu PŁATNIK dla pracowników GOPS oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej,
8. obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
9. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika GOPS,
10. bieżące monitorowanie przepisów,
11. rozliczanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych,
12.nadzór nad rozliczeniem dotacji na zadania zlecone oraz rozliczenie dotacji przekazywanych przez placówkę innym podmiotom oraz otrzymywanym przez placówkę.
 
4. Kryteria oceny:
1)  przygotowanie merytoryczne,
2)  materiały dokumentujące praktykę zawodową,
3)  treść i poprawność wypowiedzi,
4)  komunikatywność.
 
5.Wymagane dokumenty :
1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
2. kwestionariusz osobowy,
3. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje,
4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.
 
Kandydaci mogą załączyć list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe a także posiadanie innych umiejętności lub uprawnień przydatnych na zajmowanym stanowisku.
 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice
w terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz. 14.oo (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) – w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
"Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce" .
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.
Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
W październiku 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 
 
Oświadczenie kandydata
                                                                                            Kierownik
                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                    w Wielkiej Nieszawce
                                                                              (-) Magdalena Żbikowska

Załączniki

Powiadom znajomego