W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

RPG.6220.3.2022.BD.1 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek P.P.H. „Herring” Brygida Stachniuk, ul. Przemysłowa 23, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”

Wielka Nieszawka, 04.08.2022 r.


RPG.6220.3.2022.BD.1


OBWIESZCZENIEWójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą uouioś, oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa,


zawiadamia Strony o:


1.       Złożeniu przez firmę P.P.H. „Herring” Brygida Stachniuk, ul. Przemysłowa 23, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”

2.       Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy uouioś organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest wójt Gminy Wielka Nieszawka.

3.       Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, celem wydania stosownych opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029).

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, Strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, pokój nr 8. Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka https://bip.wielkanieszawka.pl/  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz sołectw Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 4 sierpnia 2022 r.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

 

 

Powiadom znajomego