W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”.

Wielka Nieszawka 07.12.2021 r.


RPG.6220.1.2021.BD.20


Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

zawiadamia strony postępowania,

iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek firmy ANDREWEX Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Osak działającego pod  firmą Pracownia Inwestproj, ul. Toruńska 10, 87-134 Rozgarty, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”, tutejszy organ zgromadził całość materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i zmierza do zakończenia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, strony postępowania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia upublicznienia niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu, w oparciu o zebrany materiał dowodowy zostanie wydana decyzja rozstrzygająca sprawę.

Mając powyższe na uwadze informuję, że akta sprawy są dostępne w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj. pon., śr., czw., piątek 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej. 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając w oparciu o art. 36 § 1 i 2 k.p.a., zawiadamia, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Wydanie decyzji nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Jednocześnie w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 k.p.a Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych,

2) ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.(bezczynność),

3) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka https://bip.wielkanieszawka.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Cierpice, tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Cierpiszewo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Za dzień publicznego ogłoszenia uznaje się 07.12.2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego