W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr III/13/2018

UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)
 
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2016 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałami Nr XXVII/140/2017 z dnia 17 marca 2017 rok, Nr XXXVI/184/2017 z dnia 13 grudnia 2017 rok,  Nr XXXVII/192/2018 z dnia 31 stycznia 2018 rok, Nr XXXIX/203/2018 z dnia 28 marca 2018 rok, Nr XLI/209/2018 z dnia 30 maja 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Arkadiusz Wyrzykowski


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA
 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającą perspektywę finansową na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
Założenia makroekonomiczne zostały przyjęte przez rząd wraz z ustawą budżetową i zgodnie z zaleceniami Gmina w okresie do 2022 r. posłużyła się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.
Ponadto do przygotowania prognozy posłużono się analizą wykonania budżetów w ostatnim okresie z uwzględnieniem realiów Gminy i możliwością  pozyskania dodatkowych środków.
Na nieznaczny wzrost dochodów w 2018 roku i latach następnych oprócz zwyżki podatków wpływ będą miały dochody z wynajmu mienia gminy  oraz wzrostem odbiorców wody i ścieków i wpłat związanych odbiorem odpadów komunalnych.
Ponadto duży wpływ na wzrost zarówno dochodów jak i wydatków ma wprowadzona ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze - 500+).
Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest bardzo ostrożnie  bowiem podstawowe parametry budżetu tj. dochody i wydatki są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wielkość. Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów, lecz także zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych.
Wydatki budżetu gminy prognozowane są przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania tzw. "sztywnych" oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych.
Ustalenie planowanych do realizacji wydatków bieżących ograniczone jest dochodami gminy, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w niemal każdej dziedzinie.
Po stronie wydatków w WPF nieznacznie planuje się podwyższać środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.
Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.
 
Na inwestycje planuje się wygospodarować środki z budżetu odpowiednio w latach:
- 2019        -   11.920.844,00
- 2020    -       5.000.000,00
- 2021    -       3.700.000,00
- 2022    -       4.000.000,00
 
Realizowane i planowane inwestycje to:
1) inwestycje drogowe (asfaltowanie dróg i chodniki)
2) rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
3) wykonanie oświetlenia ulicznego
4) rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
5) rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce,
6) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce,
7) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce,
 
Ponadto wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym polegające na budowie dróg rowerowych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" oraz Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0. i projekt "Nasze Przedszkole - wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Powiadom znajomego