W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr II/12/2018

UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62 poz. 1000, poz. 1366)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 29.300.000,00
      - dochody bieżące w kwocie              -                 29.300.000,00
      zgodnie z załącznikiem nr 1
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 36.428.000,00
          z tego: 
      - wydatki bieżące w wysokości          -                 24.507.156,00
      - wydatki majątkowe w wysokości      -                 11.920.844,00
       zgodnie z załącznikiem nr 2
 
2. Określa się zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
 
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.128.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.128.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
   
§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
      1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       -      2.008.016,00 zł
      2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -      620.000,00 zł
      zgodnie z załącznikiem nr 7
 
§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek   budżetowych
 
1) dochody         -       390.000,00 zł
2) wydatki          -        390.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8
      
§ 7. Określa się wpływy w kwocie 3.700.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2019 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących. 
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                         -        190.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości       -          80.000,00 zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
 
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Arkadiusz WyrzykowskiUZASADNIENIE
PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW
ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW


Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka  na 2019 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 
Strona dochodowa projektu zawiera wpływy  z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz planowane na rok 2019 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2018 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wskaźników wydatków do opracowania budżetu państwa na 2019 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:
- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacjicelowych  przeznaczonych na realizację zadań zleconych, własnych , powierzonych.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych  części subwencji i wstępnej planowanej na 2019 rok  kwocie dochodu z tytułu  udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 
Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 153) w 2019 r. wynosić będzie 38,08%.
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podaatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Polityka finansowa wyrażająca się umiejętnością gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych dla realizacji celów społecznych i gospodarczaych przez gminę musi liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów, które pozostawiają gminie niewielki zakres swobody i gmina nie może w zasadzie bezpośrednio zwiększać sowich dochodów. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.
Jeśli chodzi o wydatki również państwo ogranicza dowolne ich kształtowanie przez gminę, ustalając listę zadań obligatoryjnych. W efekcie należy najpierw przewidzieć środki na zadania obowiązkowe, a dopiero w drugiej kolejności na różne inne cele, nawet te uznane za ważniejsze. W zakresie finansownia zadań zleconych i powierzonych gmina nie ma żadnych możliwości prowadzenia własnej polityki dotyczącej wydawania środków. Większy zakres swobody gmina ma w odniesieniu do zadań własnych, jednak i tu lista zadań obligatoryjnych w stosuku do których państwo dodatkowo narzuca standardy ich wykonania, skutecznie wyczerpuje jej możliwości finansowe - dotyczy to zwłaszcza oświaty konsumującej największą część wydatków jednostki.
 
 
DOCHODY:
 
Prognoza dochodów budżetu gminy na 2019 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2018 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.
Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą 29.300.000,00 zł.
Na dochody składają się : subwencje, dochody ze sprzedaży wody, odbioru odpadów komunalnych z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących  dochód  budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od  czynności  cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych,   dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.
 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. opłaty za sprzedaną wodę.
 
Gospodarka mieszkaniowa:
- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, apteki oraz obiektów CSiR dla Spółki Gminy.
- wpłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
 
Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa  wojennego.
           
Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej:

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za  pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarboweg a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych
decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjętych do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych    
                                               
Różne dochody i rozliczenia
- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.                 
- odsetki z rachunków bankowych,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych m.in. rozliczenie podatku VAT,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień.
           
Pomoc społeczna
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne włączone na podstawie informacji uzyskanej
z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:
- wypłaty zasiłków stałych, okresowych
- opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej
- dofinansowanie programu „dożywianie”
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.
 
Rodzina
Dotacja celowa na zadania zlecone związane ze świadczeniami wychowawczymi 500+ oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy za odbiór ścieków, odpadów komunalnych  oraz wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 
WYDATKI:
 
Projekt budżetu w zakresie wydatków wynosi 36.428.000,00 zł z deficytem w wysokości 7.128.000,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 
Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 600.000,00 zł w tym 200.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z tym, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.  
Zabezpieczono również środki w wysokości 160.000,00 zł na wymianę wodomierzy w jednym sołectwie.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie  zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).
Proponuje się również zabezpieczyć środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zadrudnianych za pośrednictwem Urzędu Pracy.           
Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.
Przyjęto również środki na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych zgodnie z uchwałą Rady w sprawie kolejności realizacji.
Ponadto uwzględniono środki rozdysponowane w ramach Funfuszu Sołeckiego na progi zwalniające i stojaki rowerowe w wysokości 27.000,00 zł.
                                                    
Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki  na wyceny oraz operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy. Zabezpieczono również środki na wykupy gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych oraz wykup gruntów na planowane inwestycje gminne.
Ponadto zaplanowano środki na obsługę geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Nadleśnictwa za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych.
 
Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 3.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
                   
Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.
W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.
 
Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz przyjętej uchwały w sprawie wysokości diet.
 
Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem oraz zwiększenie zatrudnienia w związku ze zwiększaniem się zadań.
Zabezpieczone zostały również środki na materiały biurowe,  przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne    W wydatkach  uwzględnione są również środki na opiekę autorską, obsługę informatyczną oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.
Zostały zaplanowane również środki na utrzymanie samochodu służbowego m.in. ubezpieczenie, konserwacja oraz zakup paliwa.
Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia  i  delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.
Zabezpieczono również środki na wpłatę do PEFRON.
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się zapewnić środki na zakup usług i materiałów promocyjnych oraz dodatków promujących Gminę w prasie.
Ponadto zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego promującego Gminę.
 
W pozostałej działalności zaplanowano środki  na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz składki na rzecz członkowstwa w organizacjach (Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich i  Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza")
Uwzględniono również środki na wypłatę inkasa sołeckiego.
Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z organizacją festynów gminnych oraz na koszty trwałości projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw".
Zaplanowano również środki na wkład własny do ZIT wg klucza ludnościowego oraz na planowany dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Uwzględniono również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.
 
Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę   budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,  wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 14.852.597,00 zł.
 
Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup gazu, środków czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz zakup energii elektrycznej i wody.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół.
W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody  jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy.
           
W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu do przewozu dzieci z Brzeczki, wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych kierowców i opiekunek dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdów.       
Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu i zakup biletów dla dzieci i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych.
 
Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.
 
Przedszkola - zabezpieczono środki na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola publicznego tj. zakup gazu, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup energii. W pozycji wynagrodzenia pracowników zabezpieczono środki zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wszystkie świadczenia wynikające z karty nauczyciela. Zabezpieczono również środki na funjonowanie kuchni i stołówki przedszkolnej, która przygotowuje również obiady dla uczniów szkoły podstawowej w Małej Nieszawce.  Ponadto zaplanowano środki na dotację dla przedszkola niepublicznego  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wnioskiem Dyrektora Przedszkola "Leśny Ludek" oraz  na zapłatę dla korzystających z przedszkoli w Toruniu.  
 
W pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki dokonywane przez Gminę na rzecz szkoły m.in. zakup książek na zakończenie roku szkolnego oraz na wspieranie działalności szkół poprzez doposażenie szkół oraz prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych  z funduszu sołeckiego trzech sołectw.
 
Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być
wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 
Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 72.000,00 zł na profilaktykę zakażeń wirusem HPV przyjęte do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego z puli ogólnogminnej oraz 4.000,00 zł na kurs pierwszej pomocy i szczepienia z funduszu sołeckiego Cierpic.
 
Opieka społeczna -  część zadań jest zleconych a część własnych.
Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe, usługi opiekuńcze  oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.
Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.
Zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i delegacje dla pracowników z uwzględnieniem kosztów  przeprowadzanaia wywiadów środowiskowych.
Ponadto zaplanowano środki na obsługę informatyczną oprogramowania i wydatki rzeczowe
tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.
W budżecie zostały zaplanowane również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 Proponuje się  również przeznaczyć środki gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)
Ponadto zabezpieczone zostały środki na zakup usług opiekuńczych (zapłata za pobyt w DPS).
 
Edukacyjna opieka wychowawcza - zostały zaplanowane środki na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów Gimnazjum  zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
Rodzina - to dział gdzie część zadań jest zleconych i finansowanych z budżetu państwa a część zadań własnych obciążających budżet gminy. Otrzymujemy środki na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych - 500+
W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązującej gminy do współfinansowania pieczy zastępczej tj. wydatki na opiekę w rodzinie zastępczej oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach szkolno-wychowawczych zabezpiecza się również środki na powyższy cel.  Zabezpieczono również środki związane z Kartą Dużej Rodziny i zatrudnieniem asystenta rodziny.
       
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczono środki na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce,  w tym 500.00000 pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 
Gospodarka odpadami, to wydatki związane z wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ gminy zobowiązane są ustawowo do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych.
W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, zawartą umową z MPO i nne wydatki związane z ewidencją i egzekucją opłat.
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni w gminie.
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w rozdziale tym zabezpieczono środki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska do przekazania w m-cu sierpniu do WFOŚiGW w Toruniu.
       
Oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych oraz wydatki związane z eksploatacją i  konserwacją i budową oświetlenia ulicznego.
  
Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną tj. zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków, zimowym utrzymaniem dróg, sprawnością urządzeń komunalnych itp.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na zakup ubrań roboczych zgodnie z przepisami bhp.
Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.    
Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na: z jednej strony starzenie się sieci z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.
Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.
Ponadto uwzględniono środki na wydatki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.
W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy z lat ubiegłych.
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– w planie uwzględniono również środki na wspieranie inicjatyw kulturalnych  realizowanych  w ramach funduszu sołeckiego i przyjętych do realizacji w ramach budżetu partcypacyjnego.
Ponadto zabezpieczono środki w postaci dotacji dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 400.000,00 zł.
 
Biblioteki
- zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 134.000,00 zł.           
 
Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na organizację imprez sportowych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Zabezpieczono również środki związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012” tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.   
Ponadto zabezpieczono środki z Funduszu sołeckiego na zadania realizowane w zakresie  wspierania inicjatyw sportowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
                
 
INWESTYCJE:
 
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2019 r. środki w wysokości 11.920.844,00 zł na realizację n/w zadań:
1) rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej  m. in. ze środków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
2) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
3) budowa ścieżki rowerowej Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice dł. 7 km
4) wykupy gruntów pod planowane inwestycje gminne,
5) rozbudowa oświetlenia ulicznego,
6) budowle sportowe i rekreacyjne (siłownie)
7) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce,
8) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wiekjiej Nieszawce,
9) Inwestycje drogowe-utwardzenie dróg gminnych
   
Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2019 rok.
 
 
Przyjęte zadania do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego:
 
1) Sołectwo Mała Nieszawka:
    - zakup i montaż 23 pojemników na śmieci i 23 pojemników z podajnikiem na psie odchody - 22.000,00 zł
3) Sołectwo Cierpice:
    - monitoring na placach zabaw w Cierpicach - 6.000,00 zł
    - przystanek autobusowy w Cierpicach  i oświetlenie bloków - 20.000,00 zł
4) Pula ogólnogminna:
    - promocja potraw kuchni regionalnej - 3.000,00 zł
    - kwartalne spotkania ze sztuką - 11.000,00 zł
    - profilaktyka zakażeń wirusem HPV - 72.000,00 zł
 
 
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 
CIERPICE

1)    60016-4210    - 18.000,00     (poprawa bezpieczeństwa-progi zwalniające i stojaki)
2)    75075-4300    -   9.000,00      (promocja sołectwa-uroczystości i imprezy masowe )
3)    75095-4210    -   5.200,00    (zakup tablic ogłoszeniowych)
4)    80195-4210    -   4.000,00    (wspieranie działalności szkoły w Cierpicach
5)    85121-4210    -   4.000,00    (ochrona zdrowia-szczepienie przeciwko grypie)
6)    92605-4300    -   6.983,00      (wspieranie inicjatyw sportowych)
7)    92605-6050    -   9.500,00    (wspieranie inicjatyw sportowych-zestawy do ćwiczeń)
 
WIELKA NIESZAWKA
 
80195-4210    -  6.000,00    (doposażenie szkoły w Cierpicach)
80195-4300    -  6.000,00     (zajęcia dla dzieci szkolnych)
92109-4210    -   4.000,00    (wspieranie inicjatyw kulturalnych)
92109-4300    -   6.000,00    (wspieranie inicjatyw kulturalnych)
92605-4300    -   6.183,00    (wspieranie inicjatyw sportowych)
92605-6050    - 28.500,00     (zakup i montaż siłowni zewnętrznych)
 
MAŁA NIESZAWKA
 
1)     60016-4210    -    9.000,00     (poprawa bezpieczeństwa-progi zwalniające)
2)    92109-4300    -  11.983,00    (wspieranie inicjatyw kulturalnych)
3)    92605-4300    -  20.700,00    (wspieranie inicjatyw sportowych)
4)    92605-6050    -  15.000,00    (zakup i montaż siłowni zewnętrznych)
 
BRZOZA
 
1)     75075-4300    -   2.895,00    (promocja sołectwa-uroczystości i imprezy masowe)
2)     92605-4300    -   2.000,00    (wspieranie inicjatyw sportowych)
3)    92605-6050    - 15.000,00    (zakup i montaż siłowni zewnętrznych)

Załączniki

Powiadom znajomego