W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr III/9/2018

UCHWAŁA NR III/9/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ) 1 Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:


§ 1

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków                                            
                                                                                             - 0,85zł od 1m2 powierzchni


b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych                                                               - 4,71zł od 1 ha powierzchni


c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,49zł od 1 m2 powierzchni
z wyjątkiem
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem B – tereny mieszkaniowe lub
symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
dla których stawka podatku wynosi                        - 0,24zł od 1 m2 powierzchni


d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r
o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ) i położonych na terenach ,

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego                 - 3,09zł od 1m2 powierzchni


2)/ od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych                                                        - 0,69zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 21,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                                                - 10,98zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń       - 4,78zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni
użytkowej do 200m2 włącznie                                     

                                                              - 4,20zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej
powyżej 200m2

                                                               - 7,90zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli                                                                    - 2 % ich wartości

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty
1) zajęte na biblioteki ,
2) zajęte na baseny kryte.§ 3

Traci moc uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

Powiadom znajomego