W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXXV/168/2017

UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 4 października 2017 r.
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
 
     Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Toruniu Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. Niniejsza uchwała, zwana dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wielka Nieszawka;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);
3) PSZOK – należy przez to rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujący się w Małej Nieszawce, przy ul. Toruńskiej 206, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w godzinach ustalonych przez gminę;
4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na zlecenie gminy zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 
§ 3.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) papier i tektura;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) opakowania wielomateriałowe;
e) szkło;
f)  odpady komunalne ulegające biodegradacji;
g) odpady zielone;
h) przeterminowane leki;
i)  chemikalia;
j)  zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe;
n)  zużyte opony.
2) zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach wyznaczonych do tego rodzaju odpadów;
3) usuwania na bieżąco błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.   
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 pkt lit. f-g mogą być zbierane  i odbierane łącznie jako bioodpady.
4. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostownikach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych spełnia wymóg selektywnego zbierania bioodpadów.
5. W pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie wolno umieszczać odpadów, które należy zbierać selektywnie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
§ 4.1. Odpady papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości.
2.  Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach.
3.  Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez gminę na stronie: www.wielkanieszawka.pl.
4.  Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do PSZOK.
5. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1803) do podmiotu zbierającego te odpady, umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez gminę na stronie www.wielkanieszawka.pl.
6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) do punktów zbierania tych odpadów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w pojemnikach lub workach do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.
8. Meble, inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady, o których mowa w ust. 1-3 oraz  w ust. 5-7 mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do PSZOK.
9. Do pojemników nie wolno wrzucać substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wylewania cieczy.
10.Odpady, które należy zbierać selektywnie na zasadach określonych w uchwale, nie wolno umieszczać w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
 
  § 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie;
1) na terenach niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem, że powstające nieczystości ciekłe odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dopuszczalne pod warunkiem, gdy gromadzenie powstających odpadów nie zanieczyszcza sąsiednich nieruchomości.
 
§ 6. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.
 
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 

§ 7.1. Do zbierania odpadów komunalnych służą:
1) pojemniki o pojemności: 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;
2) kontenery o pojemności: 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3;
3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 do 120 litrów oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowanych o pojemności 1000 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:
1) kolor żółty – pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali (odpadów suchych);
2) kolor biały – pojemniki przeznaczone do zbierania szkła;
3) kolor brązowy – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji lub odpadów zielonych.
3.  Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach zielonych.
4. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w § 9  i następujących zasad:
1) 30 litrów na 1 mieszkańca/1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej z zastrzeżeniem, iż każda z nieruchomości powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów;
2) 2 litrów na 1 miejsce pochówku na terenie cmentarza, a w dniach od 28 października do 4 listopada dodatkowo pojemnik o pojemności 1100 litrów;
3) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/pracownika/1 tydzień – w szkołach wszystkich typów;
4) 5 litrów na 1 łóżko/1 tydzień – w hotelach, motelach, pensjonatach, domach pomocy społecznej;
5) 10 litrów na 1 pracownika/1 tydzień – w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów;
6) 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
7)  20 litrów na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów.
5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a dodatkowo Gmina jeden raz w roku przejmie ten obowiązek w postaci jednorazowego mycia i dezynfekcji pojemników.
 
§ 8.1. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, na terenie nieruchomości.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki lub worki powinny być ustawione przed wejściem na teren nieruchomości, a w uzasadnionym przypadku w innym miejscu, umożliwiającym dostęp przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów.
 
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

 
§ 9.1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone są odbierane przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości:
a)  w okresie od 1 marca do 31 października  - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
b)  w okresie od 1 listopada do 30 listopada – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c)  w okresie od 1 grudnia do 28/29 lutego – jeden raz w miesiącu.
Odpady te mogą być również na bieżąco przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK.                        
2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło – są odbierane przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na bieżąco przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK.
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – są odbierane przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – mogą być przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK - na bieżąco;
5) odpady komunalne z cmentarzy – są odbierane przez przedsiębiorcę z terenu cmentarzy – rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub mogą być na bieżąco przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych – jest odbierany w punktach zbierania tych odpadów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub może być przekazywany przez właścicieli nieruchomości do PSZOK –  na bieżąco;
8) chemikalia oraz zużyte opony –  powinny być na bieżąco przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK;
9)  baterie i akumulatory małogabarytowe – są odbierane przez podmiot zbierający te odpady bądź też umieszczany w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej lub mogą być przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK -  na bieżąco;
10) przeterminowane leki –  powinny być umieszczane w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez gminę lub mogą być przekazywane przez właściciela nieruchomości do PSZOK - na bieżąco.
 
§ 10. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nastąpić w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu. 
 
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

                                                                                                                                                  §11. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w uchwale.
 
 
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

 
§ 12. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 
§ 13.1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa  agresywnego dodatkowo w kagańcu.
2.Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.
3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:
1)   posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;
2)   pies jest w kagańcu.
 
Rozdział 7
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

 
§ 14.1.Właściciele nieruchomości na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są utrzymywać zwierzęta gospodarskie w sposób:
1) nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości;
2) niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodujący zanieczyszczenia powietrza;
3) niepowodujący zanieczyszczenia gleby i wody lub innych uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości
2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich i bezpośrednie ich otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości.
3. Nieczystości ciekłe z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.
4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
 
Rozdział 8
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji.
 
§ 15.1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi.
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia  i od 1 października do 31 października.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za wykonany, jeżeli właścicieli nieruchomości wyłoży truciznę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ja do dnia 31 października.
4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie danej nieruchomości.
               
§ 16. Traci moc uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r., poz. 2902).
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego