W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/114/2012

UCHWAŁA NR XXIV/114/2012  
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 rok
 
 
w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   
Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230  ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020,
Nr 238,poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)
 
   
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku
       w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy
      Wielka Nieszawka Nr 21/VI/2011   z dnia 07 kwietnia 2011 r. i Nr 17/2012 z dnia
       16 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące  zmiany:
        
        - załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
   
 
OBJAŚNIENIA
 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedkłada się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
Założenia makroekonomiczne zostały przyjęte przez rząd wraz z ustawą budżetową i zgodnie
z zaleceniami Gmina w okresie do 2016 r. posłużyła się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.
Ponadto do przygotowania prognozy posłużono się analizą wykonania budżetów w ostatnim
okresie z uwzględnieniem realiów Gminy i możliwością  pozyskania dodatkowych środków.
Ujęte w WPF przyjęte wartości po stronie dochodów  zmniejszają się  w 2012 roku w stosunku do 2011 z uwagi na brak planowanych środków zewnętrznych.
Na nieznaczny wzrost dochodów w 2013 roku i latach następnych oprócz zwyżki podatków wpływ będą miały dochody z wynajmu mienia gminy  oraz wzrostem odbiorców
wody i ścieków.
Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest bardzo ostrożnie  bowiem podstawowe parametry budżetu tj. dochody i wydatki są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wielkość. Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów, lecz także zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych.
Po stronie wydatków w WPF nieznacznie planuje się podwyższać środki na wynagrodzenia
związane z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.
Na inwestycje planuje się wygospodarować środki z budżetu odpowiednio w latach:
- 2012  -           6.869.000,00
- 2013  -           3.615.000,00
- 2014  -           3.050.000,00
- 2015  -           3.600.000,00
- 2016  -           4.150.000,00
Realizowane inwestycje to: inwestycje drogowe (asfaltowanie dróg i chodniki) oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wykonanie oświetlenia ulicznego.
 
Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego