W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/108/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/108/2012  
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
   Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
 
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielka Nieszawka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady:
    1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)– w każdej ilości, która zostanie 
        umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;
    2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
        odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki,  
        chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
        meble i inne odpady wielkogabarytowe-, zużyte opony- w każdej ilości, która zostanie
        umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;
    3) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
        wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót-
        w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu
         przeznaczonych;
    4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości na których nie
        zamieszkują mieszkańcy - w ilościach dostosowanych do pojemników, przeznaczonych
       do odbioru odpadów komunalnych;
 
§ 3.1. Ustala się  następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
   1) odpady mokre (bioodpady):
        a)  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
        b)  w okresie od 1 listopada do 31 marca– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
   2) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
   3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu z zastrzeżeniem pkt. 5);
   4) odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
   5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z dróg, lasów, poligonu wojskowego – odbierane będą w okresie od 1 marca do 31 grudnia - z częstotliwością ustalaną indywidualnie;
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
   1) przeterminowane leki- w wyznaczonych punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez gminę- na bieżąco w godzinach ich pracy;
   2) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe- u podmiotów zbierających te odpady, w punkcie selektywnego zbierania odpadów- na bieżąco w godzinach ich pracy;
   3) chemikalia oraz zużyte opony- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy;
   4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- w punktach ich zbierania zorganizowanych przez sprzedawców, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach ich pracy;
   5) meble i inne odpady wielkogabarytowe- w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- na bieżąco w godzinach jego pracy;
   6) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót- częstotliwość ustalana indywidualnie;
   7) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- częstotliwość ustalana indywidualnie.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi polegające na odbieraniu odpadów dostarczonych przez mieszkańców, które zostały wskazane w §3 ust 2 pkt 2, 3, 4, 5.
2. Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów wskazanych w § 3  zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
   
Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/108/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6r ustawy- rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielka Nieszawka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski  

Powiadom znajomego