W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/106/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/106/2012 
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 

Na podstawie art. 6j ust 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
                                                              
§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w §2.
 
§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,30 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 24,60 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
§ 3.1.Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:
1)      pojemnik o pojemności 60 litrów- 9,50 zł
2)      pojemnik o pojemności 120 litrów- 11 zł
3)      pojemnik o pojemności 240 litrów- 21 zł
4)      pojemnik o pojemności 1100 litrów- 60 zł
5)      pojemnik o pojemności 2300 litrów- 300 zł
6)      pojemnik o pojemności 3500 litrów- 350 zł
7)      pojemnik o pojemności 6500 litrów- 400 zł
8)      pojemnik o pojemności 7500 litrów- 420 zł
 
2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:
1)      pojemnik o pojemności 60 litrów- 19 zł  
2)      pojemnik o pojemności 120 litrów- 22 zł
3)      pojemnik o pojemności 240 litrów- 42 zł
4)      pojemnik o pojemności 1100 litrów- 120 zł
5)      pojemnik o pojemności 2300 litrów- 600 zł
6)      pojemnik o pojemności 3500 litrów- 700 zł
7)      pojemnik o pojemności 6500 litrów- 800 zł
8)      pojemnik o pojemności 7500 litrów- 840 zł
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/106/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
 
     Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia l lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), od dnia l lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy- rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty.
       Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr XXIIVI04/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
         Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.
          W kalkulacji dokonano korekty przewidywanej ilości odpadów, przez co konieczne jest skorygowanie stawki opłaty wraz z cenami za pojemniki o określonej pojemności.
         Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały dwie różne stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 

Powiadom znajomego