W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIII/102/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/102/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała, zwana dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej gminą.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując w szczególności następujące obowiązki:
1) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §8;
3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych;
4) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w §4, §5, §8, §9, §10 oraz §11.

§ 4.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

 1. papier i tektura;

 2. metale;

 3. tworzywa sztuczne;

 4. opakowania wielomateriałowe;

 5. szkło;

 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji;

 7. odpady zielone;

 8. przeterminowane leki;

 9. chemikalia;

 10. zużyte baterie i akumulatory;

 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,

 14. zużyte opony.

2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
    3. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).
     4. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.
    5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 może być realizowany przy wykorzystaniu pojemników ustawionych na nieruchomościach, których właścicielem jest przedsiębiorca uprawniony do odbierania odpadów komunalnych.
    6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 8-14 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych, przychodniach, ośrodkach zdrowia, wskazanych przez gminę.

 1. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 z późn. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez gminę. Odpady te mogą być także przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 2. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru.

 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania tych odpadów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów selektywnego odbierania odpadów komunalnych lub wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru.

 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane są na terenie nieruchomości. Odpady te winny być dostarczone do wskazanych przez gminę miejsc ich odbioru.

 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych , ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 4 ust.1 pkt 1-7 i pkt 13 należy gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, wskazane w § 4 ust.1 pkt 8-12 i pkt 14, powinny być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru.

 2. Do pojemników nie wolno wrzucać substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wylewania substancji ciekłych.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest:

a) na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1 , pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości.

3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości powinno odbywać się tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie zanieczyszcza ono sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 7. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 8.1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w §12 i o pojemności wynoszącej minimum:

 1. 30 litrów na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej, z zastrzeżeniem iż każda z nieruchomości powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów;

 2. 2 litry na 1 miejsce pochówku na terenie cmentarza, a w dniach od 28 października do 4 listopada dodatkowo pojemnik o pojemności 1100 litrów;

 3. 3 litry na 1 ucznia/dziecko/pracownika/ 1 tydzień- w szkołach wszelkiego typu;

 4. 5 litrów na 1 łóżko/ 1 tydzień- w hotelach, motelach, pensjonatach, domach pomocy społecznej;

 5. 10 litrów na 1 pracownika/1 tydzień- w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów;

 6. 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;

 7. 20 litrów na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów;

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

  1. pojemniki o pojemności: 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów.

  2. kontenery o pojemności: 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3;

  3. worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 do 120 litrów oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1000 litrów;

  4. kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów;

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:

 1. kolor żółty- pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali (odpadów suchych);

 2. kolor biały- pojemniki przeznaczone do zbierania szkła;

 3. kolor brązowy- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów).

§ 9.1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.


§ 10. Na terenie nieruchomości nie wolno:

 1. umieszczać w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów, które należy zbierać selektywnie i umieszczać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

 2. gromadzić odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

§ 11.1. Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

 1. odpady mokre (bioodpady):

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

 1. odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

 2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka;

 4. odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

 5. odpady komunalne z cmentarzy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

 6. odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;

 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka;

 8. chemikalia, opony, baterie i akumulatory małogabarytowe- odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Wielka Nieszawka.

§ 13. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nastąpić w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.

§ 14. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do:

 1. wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: roznoszenia pasożytów lub insektów;

 2. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzę- z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników.

§ 15. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psa obronnego obowiązany jest do wywieszenia na ogrodzeniu stosownej informacji.

§ 16.1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii:

§ 17. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny rekreacyjne, boiska szkolne lub inne miejsca oznaczone zakazem.

§ 18. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt.

§ 19.1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości.

4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.

5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

§ 20.1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.

3. Obowiązek o którym mowa w ust. 2 uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży truciznę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

§ 21. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia powstawania odpadów komunalnych poprzez:
 1. świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

 2. wielokrotne używanie produktów i opakowań;

 3. unikanie produktów nie nadających się do recyklingu lub kompostowania.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego

2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

     § 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem § 4 ust 1 pkt 6 i 7, ust.3 oraz 4, § 8 ust. 3 pkt 3, § 12 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz ŚmiechowskiPowiadom znajomego