W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXII/99/2012

UCHWAŁA NR XXII/99/2012

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.)1
Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje:§ 1


1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków                                                                  - 0,80zł od 1m2 powierzchni
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne l
ub elektrowni wodnych                                                              - 4,51zł od 1 ha powierzchni
c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem B – tereny mieszkaniowe lub
symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                               - 0,21zł od 1 m2 powierzchni
d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                               - 0,45zł od 1 m2 powierzchni
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych                                                  - 0,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 20,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym                                                            - 10,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   - 4,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni
użytkowej do 200m2 włącznie                                 - 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej
powyżej 200m2                                                    - 7,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3/ od budowli                                                       - 2 % ich wartości


§ 2


1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 1/ grunty zajęte na:
    a/ plebanie,
    b/ cmentarze wojenne,
 2/ budynki plebanii.


2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki.
4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.


§ 3

Traci moc uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; Nr 96, poz. 620; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378


Załącznik nr 1

U z a s a d n i e n i e
 
do   projektu uchwały  Rady Gminy Wielka Nieszawka  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010r.  Nr 95, poz. 613 / Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
W myśl art. 20 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku , w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego  okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012r.  opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr  50, poz.  508    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  w pierwszym półroczu 2012r.  w stosunku do pierwszego półrocza 2011r.  wyniósł   104,0% ( wzrost cen o 4,0% )
W związku z powyższym  Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.
Stawki podatku od nieruchomości oraz podstawę opodatkowania zawiera  załącznik nr 1.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załączniki

Powiadom znajomego