W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XIX/93/2012

UCHWAŁA Nr XIX/93/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 r.
 
 
w  sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. [1]) oraz art. 42 ust. 4 ustawy  z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[2]), uchwala się co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej -  Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce, w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/151/05  Rady Gminy Wielka Nieszawka z  dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

§ 3.1. Kadencja Rady Społecznej powołanej przed wejściem w życie niniejszej uchwały upływa w terminie wynikającym ze Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce, zatwierdzonego uchwałą, o której mowa w § 2, z zastrzeżeniem, że członkowie Rady działają do czasu wyboru Rady Społecznej zgodnie ze statutem, o którym mowa w § 1 uchwały.  

2. Pozostałe postanowienia statutu, o którym mowa w § 1 stosuje się do członków Rady Społecznej działającej w dniu wejścia w życie uchwały.
 
§ 4. Uchwała   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z  2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z  2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z  2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.  679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092.


Załącznik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/93/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
 z dn. 27 czerwca 2012 r.
 
 
   Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
  Podmiotem tworzącym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce jest podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, tj. gmina Wielka Nieszawka, która działa poprzez swoje organy. To oznacza, że do nadania statutu podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą, jest organ stanowiący gminy Wielka Nieszawka.
  Potrzeba nadania nowego statutu wynika m.in. z przepisów art. 204 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kierownik podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą powinien w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy dostosować statut do jej przepisów (do 1 lipca 2012 r.).
  Ponieważ kierownik jednostki przedstawił propozycję brzmienia nowego statutu jednostki, opracowano projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz ŚmiechowskiZałączniki

Załącznik doc, 43 kB

Powiadom znajomego