W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XIX/92/2012

UCHWAŁA Nr XIX /92 /2012  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 roku
 
 
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka wprowadza się następujące zmiany:
 
1) §12 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych na:
     1)      tereny rekreacyjne,
     2)      boiska szkolne,
     3)      inne miejsca oznaczone zakazem.”
 
2) §13 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych.”
 
3) §14 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 
   
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady
Gminy Wielka Nieszawka nr XIX/92/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku
 
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka w dniu 24 lutego 2006 roku podjęła uchwałę nr XXXIV/157/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Toruniu, w dniu 27 marca 2012r. wydał wyrok (sygn. akt. II S.A./Bd 130/12) stwierdzający nieważność §1, §12 ust 1 pkt 1, §13 ust 1, §14 ust 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w §12 ust 1 pkt 1 zmienianej uchwały wprowadzenie zakazu wyprowadzania psów na określone tereny (teren placów zabaw dla dzieci) wykraczało poza upoważnienie wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za wystarczające uznano pozostałe unormowania
§12 ust 1, którym nadano nową numerację.
Poza granicę delegacji ustawowej wykraczał również zapis §13 ust 1 zmienianej uchwały, w której użyto pojęcia hodowli inwentarza, zamiast „utrzymywania zwierząt gospodarskich”. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest również uzasadnienia do wprowadzenia obowiązku uzyskania zgody sąsiadów jako warunku hodowli inwentarza.
Obowiązek wymieniony w §14 ust 1, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinien mieć zastosowanie do konkretnych obszarów w obrębie gminy, które ze względu na realizowane tam funkcje wymagają poddania ich deratyzacji, a nie do wszystkich nieruchomości zabudowanych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego