W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXXIII/151/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego środka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/151/05

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie art18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz. 408, Dz.U. z 1992 r., Nr 63, poz.315, Dz.U. z 1994 Nr 121, poz. 591, Dz. U. z 1995, Nr 141, poz. 692, nr 138, poz. 682, Dz. U. z 1996, Nr 24, poz. 110, Dz. U. z 1997, Nr 104, poz. 661, Nr 104, poz.661, Nr 121, poz. 769, Dz. U. z 1998, Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Dz. U. z 1999, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935, Dz. U. z 2000, Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001, Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003, Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz. U. z 2004, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz 1420) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

§ 2.

Treść Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                                                         (-) Bronisław Krywionek

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/151/05

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

w Wielkiej Nieszawce

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Gminę Wielka Nieszawka na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XXIV/40/94 z dnia 11.12.1994r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 2. Ośrodek ma siedzibę w miejscowości Wielka Nieszawka przy ul. Toruńskiej 18 .

§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Wielka Nieszawka.

§ 4. Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze określonym w § 3 świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, wczesne wykrywanie chorób oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na terenie działania Ośrodka.

§ 5. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych a w razie obłożnej choroby - opieka domowa w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (na terenie gminy);

2) udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy i nauki.

II. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6.1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) Poradni ogólnej ,

2) Poradni dziecięcej i medycyny szkolnej,

3) Poradni stomatologicznej,

4) Gabinetu zabiegowego i EKG,

5) Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

2. Świadczenie usług, o których mowa w poprzednim punkcie polega na:

1) zapewnieniu opieki lekarskiej, wraz z podstawową diagnostyką dla dorosłych i dzieci,

2) udzielaniu -w przypadkach uzasadnionych- pomocy lekarskiej w domu chorego,

3) udzielaniu konsultacji lekarskich telefonicznie przez lekarzy zatrudnionych w Ośrodku,

4) udzielaniu pomocy pielęgniarek środowiskowych dla dorosłych i dzieci,

5) udzielaniu pomocy położnej środowiskowej,

6) zapewnieniu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach medycyny szkolnej w zakresie określonym odpowiednią umową,

7) wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich w ramach gabinetu zabiegowego i w razie uzasadnionej potrzeby w domu pacjenta,

8) udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych,

9) prowadzeniu czynnego poradnictwa,

10) promowaniu zdrowia w środowisku.

§ 7. 1. Zakład udziela świadczeń nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2.Osoby uprawnione do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych , sposób ustalania wysokości opłat określają odrębne przepisy.

§ 8. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku określa Regulamin porządkowy Ośrodka.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 9. Komórki organizacyjne Ośrodka:

1) Poradnia ogólna ,

2) Poradnia dziecięca i medycyny szkolnej,

3) Poradnia stomatologiczna,

4) Gabinet zabiegowy i EKG,

5) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

IV.GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu samofinansującego publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu finansów publicznych.

§ 11. Ośrodek uzyskuje środki finansowe :

1) z wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności na zlecenie:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego osobom objętym obowiązkiem ubezpieczenia,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych, innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej,

f) osób ,wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej,

g) osób, które uzyskały fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

h) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej w tym pochodzenia zagranicznego

4) z dotacji od organu samorządu terytorialnego lub budżetu państwa na cele i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o składniki majątku przekazane na podstawie podpisanego Porozumienia z Wojewodą Toruńskim oraz w oparciu o składniki majątku Gminy Wielka Nieszawka.

V. ORGANY OŚRODKA

§ 13. Organami Ośrodka są:

1) Rada Społeczna

2) Kierownik Ośrodka.

§ 14. 1. Rada Społeczna jest organem wnioskującym i opiniującym w kluczowych sprawach funkcjonowania Ośrodka.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Przewodniczący Rady,

2) 4-ech członków Rady.

§ 15. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 16. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 17. 1. Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

4. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące samego Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zakład podlega wpisowi do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

§ 19. W sprawach nie objętych Statutem mają zastosowanie przepisy zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408 z póź. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 20. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/69/96 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 1996 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            (-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/151/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

Dotychczas obowiązujący Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 1 lipca 1996 roku. Ze względu na zmianę przepisów prawa oraz zmianę zasad funkcjonowania Ośrodka konieczne się stało dokonanie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia. Zaproponowany tekst uwzględnia zmiany, o których mowa. Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce przyjęła uchwałą Nr 1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. Statut GOZ. Następnie przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie w sprawie jego zatwierdzenia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                          (-) Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego