W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXII/115/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

Uchwała Nr XXII/115/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96,poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Dodatek mieszkaniowy, zwany dalej “dodatkiem” przysługuje nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Gminę Wielka Nieszawka, z zastrzeżeniem, że jednemu nauczycielowi przysługuje nie więcej niż jeden dodatek.

§ 2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 3% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z jednej osoby;

2) 5% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z dwóch osób;

3) 8% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z trzech osób;

4) 10% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z czterech i więcej osób.

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę 0,50 zł i więcej zaokrągla się do pełnego złotego.

3. Do rodziny nauczyciela zalicza się: nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci a także rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu również nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy oraz w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi szkoły – Wójt.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Powiadom znajomego