W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXII/114/04

Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

w uzgodnieniu z:

Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału

 

Gmina Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka, zwany dalej regulaminem, który określa:

1)wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

§2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001r Nr 52, poz. 544, z 2002r. Nr 160, poz. 1323, z 2003r. nr 34, poz. 286 oraz z 2004r. Nr 74, poz. 667);

2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r, Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.);

3) wynagrodzenie zasadnicze – należne danemu nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4)szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 5 rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)za dany miesiąc – jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 4 rozporządzenia.

2. Dodatki motywacyjne nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, we współpracy z rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

c) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych z udziałem uczniów,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1

i 3.

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany do wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres , na który przyznano dodatek nie może obejmować miesięcy z różnych lat kalendarzowych. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego wymaga uzasadnienia.

7. Dodatki motywacyjne są przyznawane w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy, a wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w danym okresie, określa każdorazowo zarządzenie Wójta.

8. Dodatek motywacyjny jest wypłacany “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły wynosi do 400,00zł miesięcznie.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wykonujących zadania:

1) opiekuna stażu – wynosi 20,00zł miesięcznie;

2) wychowawcy klasy – wynosi 50,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że dodatek ten dla wychowawców oddziałów przedszkolnych wynosi 55,00 zł miesięcznie;

3) doradcy metodycznego lub konsultanta – wynosi 20,00zł miesięcznie.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska dyrektora lub wykonywania zadań, za które dodatek ten przysługuje.

4. Jeżeli stanowisko lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

5. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innego nauczyciela, jeżeli nieobecność tego nauczyciela trwa dłużej niż 1 miesiąc.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał – z innych powodów - pełnienia obowiązków, do których dodatek funkcyjny jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub jej warunki organizacyjne, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, liczbę uczniów i oddziałów.

8. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli danej szkoły przyznaje dyrektor szkoły.

9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 7. 1. Za godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowanych zastępstw doraźnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, z zastosowaniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego danemu nauczycielowi, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela;

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane;

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności, w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie

traktuje się, jak godziny faktycznie odbyte.

3. Za faktycznie przepracowane, uznaje się również godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub w dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z “dołu”.

§ 8. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 7.

§ 9. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się “z dołu” w terminie wypłaty wynagrodzenia. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy;

2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

3. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel, który osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na tle osiągnięć innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka.

4. W przypadku dyrektora szkoły, podstawą przyznania nagrody mogą być również osiągnięcia z zakresu:

1) tworzenia warunków do postępu pedagogicznego,

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

3) organizacji pracy,

4) administrowania nieruchomością.

5. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel posiadający co najmniej nagrodę dyrektora szkoły.

6. Uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczycieli – przysługuje dyrektorom szkół.

7. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla dyrektorów szkół przysługuje:

1) radzie pedagogicznej,

2) radzie rodziców.

8. Wójt Gminy Wielka Nieszawka może przyznać nagrodę dyrektorom szkół także z własnej inicjatywy.

9. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka powinien zawierać wszystkie informacje, o których mowa w formularzu wniosku, ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uzasadnienie powinno zawierać osiągnięcia kandydata (zespołu) po otrzymaniu ostatniej nagrody (dyrektora, wójta, kuratora oświaty, ministra właściwego w sprawach oświaty) oraz określać rok, w którym miały miejsce.

10. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka w terminie do dnia 20 września 2005r.

11. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka przyznaje się i wręcza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

12. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły.

13. Nagrody ze środków będących w dyspozycji Wójta przyznaje Wójt.

14. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

15. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, a wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły nie może przekraczać 100% tej stawki.

16. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 12. Tracą moc:

1) uchwała Nr XX/104/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka – dodatków do wynagrodzenia i nagród w roku 2005;

2) uchwała nr XVII/96/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka – dodatków do wynagrodzenia i nagród.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2005r.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

Powiadom znajomego