W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

 

Uchwała Nr XXI/110/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku.

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

      Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 22 marca 2004 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XV/86/04z dnia 04 czerwca 2004 r., Nr XVII/95/04 z dnia 02 sierpnia 2004 r., Nr XVIII/98/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. oraz Zarządzeniami Nr 29/IV/2004 z dnia 26 lipca 2004 r.,Nr 51/IV/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 54/IV/2004 z dnia 14 października 2004 r., Nr 62/IV/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “7.553.724,00” zastępuje się sumą “7.677.203,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “7.838.724,00” zastępuje się sumą “7.677.203,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 6 sumę dochodów i wydatków w wysokości “745.858,00” zastępuje się sumą “746.087,00” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc § 2 uchwały Nr XVIII / 98 / 04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        /-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI / 110 / 04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

30 listopada 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 

 

 

801

 

 

 

 

852

 

 

 

75615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75802

 

 

75814

 

 

80195

 

 

 

85212

 

 

 

85214

 

 

 

 

 

0340

0490

 

0910

 

2440

 

 

 

2750

 

 

0920

 

 

2030

 

 

 

 

2010

 

 

 

2010

 

 

2030

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek od środków transportowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Różne rozliczenia

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. Samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gminy

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

 

 

 

 

 

22.000,00

10.000,00

 

8.000,00

 

19.692,00

 

 

 

7.074,00

 

 

48.234,00

 

 

150,00

 

 

 

 

-

 

 

 

7.134,00

 

 

8.100,00

 

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

6.905,00

 

 

 

-

 

 

-

247.692,00

 

 

247.692,00

 

160.000,00

50.000,00

 

18.000,00

 

19.692,00

 

165.198,00

7.074,00

7.074,00

 

158.124,00

158.124,00

150,00

150,00

150,00

647.018,00

 

534.084,00

 

534.084,00

 

112.934,00

 

85.134,00

 

 

27.800,00

 

 

 

 

Razem

130.384,00

6.905,00

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/110/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku.

Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika przede wszystkim z negatywnego rozpatrzenia wniosków złożonych do Zarządu Województwa w spr. dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w związku z tym inwestycje, które miały być współfinansowane e środków unijnych nie będą realizowane w bieżącym roku. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uległy zmianie kwoty dotacji na zadania zlecone i własne.

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów przyznane zostały środki z rezerwy subwencji ogólnej w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

Po stronie wydatków proponuje się włączyć środki na zakup ciągnika z osprzętem, zakup gruntu z Agencji Mienia Wojskowego oraz dokonać przesunięć między paragrafami i działami.

Przesunięcie środków na bieżące utrzymanie dróg wynika z konieczności remontu jednej z dróg, a w gospodarce komunalnej na wyższe wydatki związane z awarią dmuchawy niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Do uchwały zmieniającej budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została włączona dotacja celowa na zadania własne oraz z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

W związku ze wzrostem oprocentowania lokat proponuje się podwyższyć dochody z odsetek na rachunkach bankowych oraz zwiększyć niektóre dochody własne.

Po dokonaniu powyższych zmian (zmniejszenia wydatków) budżet został zrównoważony.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego