W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXI/107/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR XXI/107/04

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

       Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 51, poz. 804, Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 203, poz. 1966 z 2004r. nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/

Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków          -      0,61 zł od 1m2 powierzchni

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego    -    0,13 zł od 1 m2 powierzchni,

d/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej tatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych      -   0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej    - 15,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym     - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -  3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie  - 3,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni użytkowej powyżej 200m2  -  6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli  -  2 % ich wartości.

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców z wyjątkiem gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1/ grunty zajęte na :

a/ plebanie,

b/ cmentarze wojenne,

2/ budynki plebanii.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody stanowiące własność gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców.

                                                             § 3.

Traci moc uchwała nr X/57/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego