W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XIX/101/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Uchwała Nr XIX/101/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust.8 i 9 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 zm. Dz. U. nr 86, poz. 958, z 2001r nr 125 poz.7371 z 2002r nr 41, poz. 365, nr 62, poz.554, nr74 poz. 676, nr 89, poz.804, nr 113,poz.984 , nr 216,poz1826 z 2003r nr 80 poz. 717 i poz.721, nr 200 poz.1953, nr 217 poz. 2124, z 2004 r nr 173, poz.1808.) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ,dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m² powierzchni dróg gminnych o którym mowa w §1 pkt 1i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodnika                                                                                              0.80 zł;

2) jezdni do 20 % szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych         1.00 zł;

3) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości                                                  1.60 zł;

4) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości                                                3.00 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego                                                  0.40 zł.

2. Za zajęcie 1 m² powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50 %.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt.2 , z zastrzeżeniem ust. 2 , ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni            – 20 zł;

2) poza jezdnią     – 18 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni           - 0.50 zł;

2) poza jezdnią    - 0.10 zł.

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości 0,80 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni w wysokości 1,00 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100 %.

4. Dla reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 10 m², zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w Gminie Wielka Nieszawka - 0,01 zł za m² za każdy dzień,

5. Dla reklamy zawierającej informacje o Gminie Wielka Nieszawka, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,01 zł za 1 m² za każdy dzień.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce i w poszczególnych sołectwach gminy Wielka Nieszawka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawska-Pomorskiego.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/101/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

  1. Przyjęcie powyższej uchwały “ ulepsza” niekonstytucyjne zapisy ustawy Dz.U. nr 129 poz. 1369 – wypełnia lukę prawną ( art. 40 ust. 9) i czyni w/w ustawę zgodną z konstytucją ( przedtem naruszał art. 92 i 94 konstytucji).

  2. Przyjęcie w/w uchwały powoduje, że inwestycje których realizację przewiduje nasza gmina ( a w szczególności umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) nie będą obciążone wysokimi opłatami za zajęcie przez Wykonawców ulic i pasów drogowych.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego