W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XVIII/98/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XVIII/98/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 22 marca 2004 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XV/86/04  dnia 04 czerwca 2004 r., Nr XVII/95/04 z dnia 02 sierpnia 2004 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/IV/2004 Wójta Gminy z dnia 26 lipca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “7.263.497,00” zastępuje się sumą “7.463.997,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “7.263.497,00” zastępuje się sumą “7.748.997,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 6 sumę dochodów i wydatków w wysokości “658.251,00” zastępuje się sumą “716.751,00”

§ 2.

Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetu:

“nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych” w wysokości 285.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII / 98 / 04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r.

                                                                                      Zmiany w planie dochodów.

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

60016

 

 

 

6282

Transport t i łączność

Drogi publiczne gminne

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. Do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. zal. do sektora finansów publicznych

 

 

 

94.638,00

 

 

 

-

94.638,00

94.638,00

94.638,00

758

 

75805

 

 

 

0920

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

 

 

 

47.362,00

 

 

 

-

109.890,00

109.890,00

109.890,00

852

 

85212

 

 

 

 

 

2010

Pomoc społeczna

Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

58.500,00

 

 

 

 

 

-

365.500,00

365.500,00

 

 

365.500,00

     

Razem

200.500,00

   

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

             Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII / 98 / 04 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

01010

 

 

 

6050

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

-

 

 

 

32.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

600

 

60016

 

 

 

4300

6050

6052

Transport t i łączność

Drogi publiczne gminne

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SAPARD

 

 

 

8.000,00

198.362,00

94.638,00

 

 

 

-

-

-

842.000,00

842.000,00

36.000,00

678.362,00

94.638,00

700

 

70005

 

 

 

4300

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5.000,00

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

750

 

75023

 

 

6050

Administracja publiczna

Urzędy Gmin

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

12.000,00

-

168.000,00

168.000,00

168.000,00

852

 

85212

 

 

 

3110

4300

Pomoc społeczna

Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

 

 

 

58.030,00

470,00

 

 

 

-

-

358.000,00

358.000,00

 

357.020,00

980,00

801

 

80101

 

 

 

6050

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

128.000,00

 

438.000,00

438.000,00

438.000,00

900

 

90095

 

 

 

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

 

 

 

5.000,00

 

33.400,00

33.400,00

33.400,00

901

 

92109

 

 

 

6050

Kultura i ochrona dziedzictwa

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

8.000,00

 

 

 

-

63.000,00

63.000,00

63.000,00

     

Razem

517.500,00

32.000,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

            Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII /98/ 04 Rady Gminy Wielka Nieszawka             z dnia 20 sierpnia 2004 rok

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

 

 1. Nazwa zadania

Wartość zadania

Planowane nakłady w 2004 r.

Środki GFOŚ

Środki budżetu Gminy

Struktur. Środki Unii (EFRR) SAPARD

Budżet państwa

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Inwestycje drogowe:

- asfaltowanie dróg-ul. Tulipanowa

Wielka Nieszawka

 • chodnik ul. Sosnowa Cierpice
 • chodnik ul. Toruńska M.N.
 • ściezki rowerowe
 • zatoka autobusowa

-

-

-

-

-

773.000

110.000

255.00

159.00

237.000

12.000

-

-

-

-

-

678.362

110.000

255.00

159.00

237.000

12.000

94.638

-

-

-

94.638

-

-

-

-

-

-

 

 

 

2004

2004

2004

2004

2004

II. Kanalizacja gminy Wielka Nieszawka:

 • Cierpice i Wielka Nieszawka
 • sieć kanalizacyjna W. I M. Nieszawka

( w tym: prace przygotowawcze)

7.300.000

1.096.000

1.029.888

855.000

174.888

905.000

855.000

50.000

36.000

-

36.000

78.430

-

78.430

10.458

-

10.458

2004

2005

III. Sieć wodociągowa gminy W. Nieszawka:

 • rozbudowa w Cierpicach ul. Bydgoska
 • Mała i Wielka Nieszawka, Cierpice

 

685.000

160.202

50.000

109.202

-

-

-

104.000

50.000

54.000

49.590

-

49.590

6.612

-

6.612

2004

2005

IV. Rozbudowa oczyszczalni ścieków

2.730.000

404.660

-

180.000

198.230

26.430

2005

V. Inwestycje oświatowe:

 • rozbudowa szkoły w Cierpicach
 • dojazdy do szkół ( M.N., Cierpice)

690.000

438.000

340.000

98.000

-

-

438.000

340.000

98.000

-

-

-

-

2004

2004

VI. Wykup gruntów pod drogi

-

20.000

-

20.000

-

-

2004

VII. Wydatki inwestycyjne w Urzędzie:

 • wymiana drzwi i okien
 • podjazdy i zadaszenia

-

-

168.000

82.000

86.000

-

-

-

168.000

82.000

86.000

-

-

-

-

2004

2004

VIII. Wydatki inwestycyjne w budynku

Ośrodka Kultury:

 • wymiana drzwi i okien
 • podjazdy i zadaszenia

 

-

-

63.000

28.000

35.000

 

-

-

63.000

28.000

35.000

 

-

-

 

-

-

 

2004

2004

IX. Oświetlenie uliczne

-

40.000

-

40.000

-

-

2004

X. Centrum Sportowo-Rrekreacyjne i

Wymiany Młodzieży ( dokumentacja)

-

140.000

-

140.000

-

-

2006

XI. Zakupy inwestycyjne:

-

6.000

-

6.000

-

-

2004

Razem wydatki inwestycyjne

3..242.750

905.000

1.873.362

420.888

43.500

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII / 98 / 04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

20 sierpnia 2004 roku.

           Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem                                    niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

Treść

 

Przychody § 957

 

Rozchody

1

2

3

 

Nadwyżka budżetowa 

 

285.000,00

 

-

 

Razem

 

285.000,00

 

-

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             /-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/98/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.08.2004 roku.

Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika przede wszystkim z “uporządkowania” zadań inwestycyjnych w związku ze spisaniem umowy z SAPARDEM na wykonanie ścieżek rowerowych oraz przesunięciem się terminu złożenia wniosków na finansowanie zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej tj. kanalizacja, wodociąg i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

W związku z późniejszym terminem składania wniosków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji w/wym. inwestycji nastąpi w latach 2004 – 2005 rok i wobec tego również należało dokonać stosownych korekt.

W związku z uchwałą Nr XIV/84/04 z dnia 20.04.2004 r. przyjętą przez Radę Gminy w sprawie: ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych zostały podjęte działania zmierzające do wykonania wymienionych zadań i w związku ze wzrostem cen przy istniejących środkach nie ma możliwości wykonania wszystkich zamierzonych przedsięwzięć. Wobec powyższego proponuje się zwiększyć środki a niedobór pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

Ponadto w toku realizacji inwestycji pn. “rozbudowa szkoły w Cierpicach” okazało się, że należy wykonać roboty dodatkowe i stąd proponuje się również podwyższyć wydatki.

Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg wynika z konieczności remontu jednego mostka, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, a w gospodarce komunalnej na wyższe wydatki związane z awariami przepompowni ścieków.

Do uchwały zmieniającej budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została włączona dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Powiadom znajomego