W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice).

 

           Uchwała Nr XVIII/96/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) – zwanej dalej ustawą oraz art. 18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Wielka Nieszawka - obejmującej częściowo wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice - zwany dalej planem.

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 2000 - składający się z sekcji, stanowiący załącznik nr 1 (graficzny) do uchwały.

2. Cały obszar objęty planem składa się z:

1) rozległego terenu obejmującego część wsi Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka i Cierpice - którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od północy – brzegiem Wisły (z wyłączeniem części terenów po byłym PGR w Małej i Wielkiej Nieszawce – na tym fragmencie granica przebiega wzdłuż kanału (Strugi Nieszawskiej)), od wschodu – wzdłuż granicy administracyjnej Gminy z Toruniem, od południa – skrajem terenów leśnych a na fragmencie - skrajem pasa drogi krajowej nr 10, od zachodu – skrajem terenów leśnych w Dybowie i dalej przez tereny łąk i pól do brzegu Wisły. Z tego terenu, zgodnie z rysunkiem planu, wyłączone są fragmenty, dla których po 1995 r. uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (za wyjątkiem planów lub ich części wymienionych w § 57 – które objęto planem);

2) dwóch zabudowanych terenów położonych w południowej części wsi Mała Nieszawka – których granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od południa – skrajem pasa drogi krajowej nr 10, od zachodu, północy i wschodu – skrajem terenów leśnych;

3) terenu położonego w południowej części wsi Mała Nieszawka (rejon leśniczówki Chorągiewka) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od zachodu – skrajem terenów rolnych, od północy, wschodu i południa – skrajem terenów leśnych;

4) terenu położonego we wsi Cierpice (obejmuje m. in. kościół i cmentarz) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od zachodu – wzdłuż drogi gminnej, od północy i wschodu – skrajem terenów leśnych, od południa - skrajem pasa drogi krajowej nr 10;

5) terenu położonego we wsi Cierpice (rejon dworca PKP) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od zachodu, północy i wschodu – skrajem terenów leśnych, od południa - wzdłuż terenu kolejowego;

6) terenu położonego we wsi Cierpice (który obejmuje m. in. leśniczówkę Nieszawka) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od zachodu – skrajem terenów leśnych, od południowego-wschodu – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 200, od północnego wschodu – skrajem pasa planowanej drogi ekspresowej S-10;

7) terenu położonego we wsi Cierpice (stacja paliw) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od północnego- i południowego-zachodu – skrajem terenów leśnych, od południowego-wschodu – wzdłuż drogi gminnej, od północnego wschodu – skrajem pasa planowanej drogi ekspresowej S-10;

8) terenu położonego we wsi Cierpice (dolina Zielonki - Dybowo) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od północy - skrajem pasa planowanej drogi ekspresowej S-10, od wschodu, południa i zachodu – skrajem terenów leśnych;

9) terenu położonego we wsi Cierpice (dolina Zielonki - Kąkol) – którego granice przebiegają zgodnie z rysunkiem planu: od południowego-zachodu, zachodu i północy – wzdłuż rzeki Zielonki, od południowego-wschodu – wzdłuż drogi gminnej. Z tego terenu, zgodnie z rysunkiem planu, wyłączona jest jego część, dla której po 1995 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -wymieniony w § 59.

3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia - pokazane na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem (będące równocześnie liniami, o których mowa          w pkc 2);

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniami porządkowo – funkcjonalnymi tych terenów;

3) oznaczenia terenów zagrożonych powodzią;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) oznaczenia gruntów organicznych, dla których ustala się zakaz posadawiania obiektów budowlanych na tych gruntach;

6) oznaczenia terenów, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego;

7) oznaczenia obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) lub ważniejszych obiektów wartościowych dla krajobrazu kulturowego (chronionych ustaleniami planu);

8) oznaczenia stanowisk archeologicznych;

9) oznaczenia pomników przyrody oraz projektowanego pomnika przyrody;

10) oznaczenia użytków ekologicznych;

11) strefy ograniczeń w użytkowaniu wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia;

12) granica obszaru chronionego krajobrazu;

13) wymiarowanie wybranych, w/w oznaczeń.

Rozdział II

Ustalenia dotyczące obszaru planu:

§ 3. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń, zbiorniki wodne,

b) budowle, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym: drogi wewnętrzne, lokalne przepompownie i podczyszczalnie ścieków, trafostacje);

2) obowiązek zagospodarowania poszczególnych terenów w sposób dostosowany do otaczającego wiejskiego krajobrazu i istniejącego w sąsiedztwie zainwestowania np: układem, wielkością, formą architektoniczną, kolorystyką i materiałem zewnętrznym obiektów i urządzeń budowlanych (w szczególności budynków i ogrodzeń - od strony dróg i innych terenów publicznych);

3) dla terenów położonych w oznaczonym na rysunku planu obszarze chronionego krajobrazu – nakaz uwzględnienia obowiązujących zarządzeń dotyczących w/w obszaru (rozporządzenie nr 2/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r.).

4) nakaz ograniczenia uciążliwości związanych z zagospodarowaniem lub użytkowaniem poszczególnych terenów do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami;

5) zakaz lokalizacji obiektów i instalacji stwarzających zagrożenie dla jakości wód podziemnych;

6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terenach o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa i na nieruchomościach bezpośrednio przylegających do tych terenów;

7) zakaz wprowadzania trwałych, znacznych zmian w ukształtowaniu terenu (tzn o wysokości/głębokości powyżej 3 m i na powierzchni powyżej 1000 m2); zakaz ten nie dotyczy inwestycji komunikacyjnych i obiektów gospodarki wodnej (np.: zbiorniki i cieki wodne, wały);

8) nakaz zachowania i właściwego utrzymania systemu kanałów i rowów odwadniających oraz towarzyszącej im zieleni;

9) obowiązek ochrony istniejącej zieleni wysokiej – poprzez jej zachowanie w maksymalnie możliwym stopniu oraz właściwe utrzymanie (pielęgnację); nakaz pozostawienia enklaw zieleni na gruntach leśnych (użytki Ls lub Lz) położonych w terenach, dla których w projekcie planu ustala się przeznaczenie podstawowe inne, niż lasy (a które nie uzyskały wcześniej zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne);

10) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu oraz w odległości 20 m od kanału (Strugi Nieszawskiej) i rowów odwadniających (odległość od rowu nie obowiązuje dla terenów oznaczonych symbolami: A36MN, A41MN/U i A42MN oraz dla działek: nr 198/28 - położona w terenie ozn. symbolem B43MN i nr 565 – w ter. B57U);

11) rodzaj zabudowy mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej: wolnostojąca lub bliźniacza; dopuszcza się: tylko 1 budynek mieszkalny jednorodzinny na danej działce oraz łączenie funkcji mieszkaniowej z budynkami o przeznaczeniu usługowym; postuluje się stosowanie rozwiązań zapewniających energooszczędność w użytkowaniu budynków (ocieplenie, ekonomiczne ogrzewanie, itp.);

12) nieprzekraczalny udział powierzchni pod zabudowę kubaturową - 30% powierzchni działki;

13) obowiązek zagospodarowania minimum 50 % powierzchni terenu poszczególnych działek budowlanych jako powierzchni biologicznie czynnej (nie dotyczy terenów dróg oraz terenów położonych w dolinie rzeki Zielonki -dla których ustalono wskaźnik 70%);

14) nieprzekraczalną wysokość budynków - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), (nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w terenie oznaczonym symbolem A43U);

15) kolor i materiał elewacji budynków: białe lub pastelowe tynki, drewno, cegła lub kamień;

16) formę, kolor i materiał przekryć budynków: dachy dwu- lub wielospadowe, kryte dachówką (ew. jej imitacją) w kolorze czerwonym (ew. w odcieniach czerwieni lub kolorach mieszanych z użyciem czerwonego), o kalenicy równoległej wzgl. najbliższej drogi lub w układzie nawiązującym do sąsiednich budynków, zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się w kalenicy oraz o różnym spadku połaci naprzeciwległych, w terenach gdzie przeważa zabudowa z dachami płaskimi – dopuszcza się dachy płaskie, w terenach o charakterze wiejskim dopuszcza się pokrycia trzcinowe – pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów p-poż.;

17) zasady scaleń, podziałów i korekt granic geodezyjnych nieruchomości:

a) w oparciu o pokazane na rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) dopuszcza się wtórne podziały na działki nie mniejsze niż: 800 m2 pod zabudowę jednorodzinną, 1000 m2 pod funkcję usługową lub usługowo–mieszkaniową oraz o wielkości gwarantującej prawidłowe zagospodarowanie działek wydzielanych pod inne funkcje, o których mowa w planie - pod warunkiem zapewnienia dostępu dla każdej z działek do drogi publicznej (ew. poprzez drogi wewnętrzne) i sieci infrastruktury technicznej,

c) minimalna szerokość frontów wydzielanych działek (przyległych do drogi): 14 m pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą oraz 19 m pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą, usługową i zagrodową,

d) kąty granic bocznych wydzielanych działek względem przylegającej drogi - zawierające się w przedziale między 90 a 55˚;

18) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na własnym terenie w ilości:

a) min. 1 miejsce na 1 mieszkanie,

b) min. 1 miejsce na 3 zatrudnionych,

c) min. 1 miejsce ogólnodostępne na każde 33 m2 powierzchni użytkowej usług;

19) zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej: wodociąg, energia elektryczna, i telekomunikacja - w oparciu o (rozwinięty w dużym stopniu i posiadający wystarczające parametry dla obsłużenia “terenów rozwojowych”) istniejący układ typu rozgałęźnego; ew. sieć gazowa - doprowadzona z obszaru Torunia; zaopatrzenie poszczególnych terenów w wodę, energię elektryczną (poprzez sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia – z istniejących linii EE o napięciu 15kV poprzez stacje transformatorowe) oraz w gaz - z sieci (w uzgodnieniu z gestorem danej sieci), w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach, z zastrzeżeniem § 4 i 5, dopuszcza się zaopatrzenie z urządzeń indywidualnych;

20) rodzaj systemów grzewczych: indywidualne lub lokalne zbiorowe, nie emitujące zanieczyszczeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami;

21) obowiązek odprowadzania ścieków, w tym również wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni komunikacji (po ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) do sieci kanalizacyjnych (w miarę możliwości w oparciu o istniejący system tłoczny) i do oczyszczalni - w uzgodnieniu z gestorem sieci (określenie parametrów nowoprojektowanej sieci – w oparciu o przewidywaną ilość działek zabudowanych + zapas 20%); w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach, z zastrzeżeniem § 4 i 5, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich usuwania lub oczyszczanie lokalne ścieków bytowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami i po uzyskaniu pozytywnej opinii gestora gminnej sieci kanalizacyjnej i zgody właściwych służb sanitarnych;

22) zakaz składowania odpadów pochodzących spoza danego terenu (nie zwiazanych z prowadzona działalnością); obowiązek zorganizowania gromadzenia “własnych” odpadów - w sposób nie stwarzający uciążliwości i nie szpecący otoczenia; nakaz usuwania odpadów (z zapewnieniem segregacji) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (dotyczy też pozostałości po produkcji rolniczej);

23) dopuszcza się przebudowę istniejących budowli, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z ich odpowiednimi gestorami;

24) postuluje się: realizację w terenie sieci infrastruktury technicznej – jako podziemnych oraz ich prowadzenie (w miarę możliwości) w pasach dróg;

25) jako sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - dopuszcza się istniejące miejscowo dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie (pod warunkiem nienaruszania ustaleń, o których mowa w pkt: 4, 8, 9, 13, 20, 21 i 22) – w terminie do czasu zagospodarowania danego terenu zgodnie z planowanym przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

26) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości: 0 % dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 30 % dla pozostałych gruntów.

§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (na część takich terenów opisanych w rozdziałach III – IV uzyskano zaświadczenia o pochodzeniu gruntów), ustala się dodatkowo:

1) obowiązek każdorazowego sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych i geotechnicznych przed lokalizacją nowych lub rozbudową istniejących: budynków, budowli i obiektów budowlanych;

2) w przypadku stwierdzenia występowania gruntów organicznych (w szczególności klasy bonitacyjnej I-IV) – zakaz posadowiania obiektów budowlanych na tych gruntach (nie dotyczy dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz przypadku uzyskania zgody na wymianę takiego gruntu);

3) w przypadku stwierdzenia poziomu wody gruntowej na głębokości mniejszej niż 2 m – zakaz podpiwniczeń lub nakaz zastosowania rozwiązań wykluczających wpływ wody gruntowej na zabudowę oraz inne obiekty i urządzenia;

4) obowiązek realizacji systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz składowania substancji - w sposób wykluczający skażenie wody pitnej i środowiska w przypadku podniesienia się poziomu wód gruntowych do warstwy przypowierzchniowej.

§ 5. Dla terenów położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia ustaleń decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej wokół ujęć wody - po wejściu w życie tej decyzji (gestorem ujęć wody są Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.).

§ 6. 1. Dla terenów, które zachowały tradycyjny układ osadniczy lub na których znajdują się obiekty zabytkowe lub ważniejsze obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego (oznaczone na rysunku planu) – ustala się obowiązek uzgodnienia działalności inwestycyjnej, modernizacji, remontów i rozbiórek w/w obiektów - z właściwym urzędem ochrony zabytków.

2. Dla oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych – ustala się obowiązek: przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym – w uzgodnieniu z właściwym urzędem ochrony zabytków.

§ 7. 1. Zgodnie z rysunkiem planu - wyznacza się strefy ograniczonego użytkowania wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, o szerokości:

1) obustronnie po 20 m. od osi linii o napięciu 110 kV,

2) obustronnie po 6,5 m. od osi linii o napięciu 15 kV.

2. W strefach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) obowiązek uzgodnienia z gestorem linii działalności inwestycyjnej;

2) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni wysokiej - w mniejszej odległości od danej linii, niż określają to obowiązujące przepisy lub gestor linii (Zakład Energetyczny w Toruniu).

Rozdział III

Przepisy szczegółowe dotyczące obszaru wsi Wielka Nieszawka

(jednostka przestrzenna “A”).

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A10MN, A11MN, A12MN, A15MN, A20MN, A25MN, A26MN, A28MN, A29MN, A30MN, A31MN, A32MN, A33MN,A34MN, A35MN, A36MN, A37MN, A42MN, A49MN, A52MN, A53MN, A54MN, A55MN, A56MN, A57MN, A58MN, A62MN i A163MN, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

2. Dla części terenów: A12MN, A15MN, A52MN, A53MN, A54MN, A58MN, A62MN i A163MN - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenach: A12MN i A62MN -całość, A53MN -na działce nr geodez. 222/6, A54MN -na działce nr geodez. 344/3 oraz A58MN -na działce nr geodez. 341/2 nie stwierdzono występowania gruntów organicznych) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla terenów A10MN i A11MN, które zachowały tradycyjny układ osadniczy – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

4. Dla części terenów: A28MN, A37MN i A49MN - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

5. Dla części terenów: A12MN, A15MN, A32MN, A34MN, A36MN i A42MN - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia, zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Dla położonych w terenach: A10MN, A11MN, A15MN, A20MN, A25MN, A26MN, A30MN, A32MN, A33MN i A37MN nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej oznaczonej symbolem A112KDZ – ustala się dodatkowo obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż w/w drogi oraz dopuszcza się bezpośrednie wjazdy z tej drogi - wyłącznie na te nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do innych dróg niższej klasy (lokalnych, dojazdowych lub wewnętrznych) – w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1MN/U, A2MN/U, A3MN/U, A4MN/U, A5MN/U, A6MN/U, A7MN/U, A8MN/U, A9MN/U, A16MN/U, A17MN/U, A18MN/U (z zastrzeżeniem ust. 8), A19MN/U, A21MN/U, A22MN/U, A23MN/U, A24MN/U, A27MN/U, A38MN/U, A39MN/U, A40MN/U, A41MN/U, A46MN/U, A47MN/U, A48MN/U, A60MN/U, A61MN/U, A107MN/U (z zastrzeżeniem ust. 7), A146MN/U i A158MN/U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług.

2. Dla części terenów: A60MN/U, A61MN/U, A107MN/U i A146MN/U - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenie: A146MN/U nie stwierdzono występowania gruntów organicznych)– obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla terenów: A1MN/U, A2MN/U, A4MN/U, A5MN/U, A6MN/U, A9MN/U, A19MN/U, A23MN/U, A38MN/U, A39MN/U, A40MN/U i A41MN/U oraz części terenu A3MN/U przyległej do ul. Wiślanej - które zachowały tradycyjny układ osadniczy (w terenie A41MN/U znajduje się też obiekt wartościowy dla krajobrazu kulturowego (oznaczony na rysunku planu)) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

4. Dla części terenów A18MN/U i A27MN/U - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

5. Dla części terenów: A2MN/U, A21MN/U, A24MN/U, A27MN/U, A41MN/U, A60MN/U, A107MN/U i A146MN/U - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Dla położonych w terenach: A1MN/U, A2MN/U, A3MN/U, A4MN/U, A5MN/U, A6MN/U, A7MN/U, A8MN/U, A9MN/U, A16MN/U, A17MN/U, A18MN/U, A19MN/U, A21MN/U, A22MN/U, A23MN/U, A27MN/U, A38MN/U, A39MN/U, A40MN/U, A41MN/U, A46MN/U, A47MN/U, A48MN/U i A107MN/U nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej A112KDZ - obowiązują także ustalenia zawarte w § 8 ust. 6.

7. Dla części terenu A107MN/U – przyległej do terenu A7MN/U i wzdłuż pokazanej na rysunku nieprzekraczalnej linii zabudowy – ustala się dodatkowo nakaz zachowania istniejącej drogi (jako drogi wewnętrznej).

8. Dla terenu A18MN/U ustala się możliwość jego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym – wyłącznie po zapewnieniu dojazdu (przez teren A19MN/U, ew. inny sąsiedni teren).

9. Dla terenów A39MN/U i A46MN/U - ustala się dodatkowo zakaz lokalizacji nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 100 m od oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w terenie oznaczonym symbolem B164K.

10. Dla części terenu A60MN/U – położonej w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

11. Dla części terenu A60MN/U – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A43U, oprócz ustaleń zawartych w § 3 oraz § 6 ust. 1 (ze względu na znajdujący się tu obiekt wartościowy dla krajobrazu kulturowego (oznaczony na rysunku planu)), ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług;

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanny), nośniki reklamowe – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu oraz nie przesłaniający budynków (dla reklam postuluje się wykorzystanie już istniejących nośników (ogrodzenia, słupy, itp.));

3) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu i wykorzystaniu obiektów istniejącej tu funkcji usług publicznych zdrowia i opieki społecznej (jako wymagających podwyższonych standardów dla pobytu ludzi);

4) obowiązek zagospodarowania terenów oraz urządzenia obiektów o dostępności publicznej - w sposób nie utrudniający dostępu niepełnosprawnym;

5) nakaz utrzymania funkcji - usługi kultury;

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych (nie dotyczy okazjonalnych festynów, jarmarków, itp.);

7) zakaz lokalizacji nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi - w odległości mniejszej niż 100 m od oczyszczalni ścieków (zlokalizowanej w terenie B164K);

8) z zastrzeżeniem pkt 7 - dopuszcza się rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej (wysokość rozbudowywanej części budynku - nie wyższa, niż obecnie);

9) dla nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej A112KDZ - obowiązują także ustalenia zawarte w § 8 ust. 6.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A44U, A50U, A100U, A141U i A150U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług i działalności gospodarczej (m. in. rzemiosło, niewielkie zakłady produkcyjne, itp.);

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin.

3. Dla części terenu A150U - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte       w § 4.

4. Dla części terenów A50U i A141U - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

5. Dla części terenów: A50U, A141U i A150U - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Dla położonych w terenie A44U nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej A112KDZ - obowiązują także ustalenia zawarte w § 8 ust. 6.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A149US, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi,

b) zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi i ich rodzin,

c) agroturystyka,

d) obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanny), nośniki reklamowe – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu oraz nie przesłaniający budynków (dla reklam postuluje się wykorzystanie już istniejących nośników (ogrodzenia, słupy, itp.));

3) w przypadku lokalizacji obiektu sportowego typu hala lub kryty basen – dopuszcza się nowoczesną formę architektoniczną tego obiektu.

2. Dla części terenu A149US - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

3. Dla części terenu A149US - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A45R, A78R, A79R, A90R, A91R, A92R, A93R, A94R, A95R, A96R, A97R, A98R, A99R (z zastrzeżeniem ust. 3), A101R, A102R, A103R (z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 3), A104R, A105R, A106R, A108R, A109R, A110R, A153R, A155R, A159R, A160R, A161R i A162R, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne (z zastrzeżeniem ust. 3): zabudowa zagrodowa i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i rybackich, agroturystyka.

2. Dla terenu A159R ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Dla części terenów A99R i A103R (w tym działki nr geodez 342/1) - oznaczonych na rysunku planu, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych – ustala się zakaz posadawiania obiektów budowlanych na tych gruntach oraz zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej.

4. Dla części terenów: A93R, A95R, A96R, A97R, A98R, A99R, A102R, A103R, A104R, A105R, A106R, A108R, A109R, A110R, A160R, A161R i A162R - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenie A99R -na działce nr geodez. 351/1 i na pozostałej części działki nr geodez. 353/1 nie stwierdzono występowania gruntów organicznych) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

5. Dla części terenu A104R - położonej w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

6. Dla części terenów: A92R, A93R i A94R - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

7. Dla rosnącego w terenie A94R dębu (oznaczony na rysunku planu jako projektowany pomnik przyrody) i jego najbliższego sąsiedztwa – ustala się:

1) nakaz objęcia pełną ochroną tego dębu oraz doprowadzenia do jego uznania za pomnik przyrody;

2) obowiązek uwzględnienia wpływu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu w sąsiedztwie tego dębu na jego stan.

8. Dla terenów A105R i A108R – ustala się dodatkowo nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (biegnącej w terenie A112KDZ).

9. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu części terenów: A98R, A99R i A104R - położonych w pobliżu terenu kolejowego - ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego w przypadku lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

10. Dla części terenu A45R – znajdującej się w odległości mniejszej niż 100 m od oczyszczalni ścieków (położonej w terenie B164K) – ustala się dodatkowo zakaz lokalizacji studni i nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz obowiązek zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych przy prowadzeniu ew. hodowli.

11. Dla części terenów: A78R, A90R, A91R, A93R i A155R - położonych w odległości mniejszej niż 50 m od podstawy wału przeciwpowodziowego – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwą jednostką gospodarki wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Inspektorat w Toruniu).

12. Dla części terenów: A104R, A105R, A109R i A159R – położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się poza obszarem objętym planem) oraz dla części terenu A104R położonej w sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem B98WN (użytek ekologiczny -bagno) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów i bagna w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

13. Dla części terenów: A45R, A79R, A92R, A94R i A153R - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

14. Dla części terenów: A95R, A96R, A97R, A101R, A102R, A103R, A106R, A109R i A110R - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

15. Dla terenów: A78R, A79R, A90R, A91R, A93R, A94R, A102R, A103R, A105R, A106R, A109R, A110R i A153R – ustala się dodatkowo nakaz każdorazowego zapewniania odpowiednim służbom dostępu do kanału i rowów – na czas prowadzenia robót związanych z ich utrzymaniem.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A63ZC, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 7, 19, 22, 26 i § 6 ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – nieczynny cmentarz (wpisany do rejestru zabytków pod nr A/529/17);

2) przeznaczenie dopuszczalne - zieleń urządzona (jako uzupełnienie wolnej przestrzeni);

3) nakaz zachowania, zabezpieczenia i właściwego utrzymania pozostałości cmentarza – w uzgodnieniu z właściwym urzędem ochrony zabytków.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A77ZZ, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 22, 25 i 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni, zagrożony powodzią;

2) przeznaczenie dopuszczalne: rolnictwo – uprawy, łąki i pastwiska;

3) obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwym organem (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Inspektorat w Toruniu);

4) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z ich odpowiednimi gestorami oraz właściwą jednostką gospodarki wodnej (j/w).

2. Dla części terenu A77ZZ - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A66WS/Z, A67WS/Z, A68WS/Z, A73WS/Z, A74WS/Z, A75WS/Z, A76WS/Z i A111WS/Z, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt 1 lit b, pkt: 8, 9, 17, 23 i 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią towarzyszącą.

2. Dla części terenów A74WS/Z i A76WS/Z - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: A112KDZ, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 - 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi publicznej zbiorczej (droga wojewódzka nr 273);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym trafostacje i wiaty na przystankach),

c) obiekty małej architektury nie związane z przeznaczeniem podstawowym (np. tablice informacyjne, krzyże, kapliczki, pomniki), nośniki reklamowe – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu oraz nie przesłaniający widoczności na drodze i pobliskich budynków (dla reklam postuluje się wykorzystanie już istniejących nośników (ogrodzenia, słupy, wiaty, itp.));

3) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (min. 20 m);

4) obowiązek realizacji na całej długości drogi oddzielonego od jezdni ciągu pieszo - rowerowego lub chodników i ścieżki rowerowej (ścieżka o nawierzchni w kolorze czerwonym);

5) na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów – obowiązek stosowania obniżonych krawężników oraz zakaz sytuowania studzienek i wpustów;

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych;

7) pasy zieleni należy urządzać w miarę możliwości: między jezdnią i urządzeniami, o których mowa w pkc 4 oraz wzdłuż granic sąsiadujących nieruchomości;

8) lokalizację bezpośrednich wjazdów na drogę dopuszcza się wyłącznie z przylegających nieruchomości nie mających możliwości podłączenia do innych dróg niższej klasy (lokalnych, dojazdowych lub wewnętrznych) – w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną (np. oświetlenie uliczne) i ew. w wodę (do celów p.-poż) - z sieci (w uzgodnieniu z gestorami tych sieci);

10) postuluje się docelowe rozwiązania drogowe w rejonie zakrętów i na skrzyżowaniu z ul. Wiślaną – zgodnie z rysunkiem planu;

11) postuluje się przebudowę przystanków autobusowych – w formie zatok.

2. Dla części terenu A112KDZ - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A113KDL i A148KDL, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych lokalnych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 12 m lub zgodnie z rysunkiem planu;

3) postuluje się realizację na całej długości dróg (ew. na odcinkach, gdzie przebiegają szlaki rowerowe) oddzielonego od jezdni ciągu pieszo - rowerowego lub chodników i ścieżki rowerowej (ścieżka o nawierzchni w kolorze czerwonym).

2. Dla części terenu A148KDL - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla części terenu A113KDL - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

4. Dla części terenu A148KDL - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

5. Dla części terenu A148KDL – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A110KDD, A114KDD, A115KDD, A116KDD, A117KDD, A118KDD, A123KDD, A125KDD, A128KDD, A132KDD, A134KDD, A140KDD, A142KDD, A143KDD, A147KDD, A156KDD i A164KDD, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady – t/j w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych dojazdowych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla części terenów: A110KDD, A115KDD, A116KDD, A118KDD, A134KDD i A140KDD - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla części terenu A116KDD - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

4. Dla części terenu A114KDD - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. Dla części terenów: A110KDD, A115KDD, A116KDD, A118KDD, A123KDD, A132KDD, A134KDD, A140KDD, A156KDD i A164KDD - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Dla części terenu A147KDD – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A126KDW, A129KDW, A130KDW, A131KDW, A135KDW, A136KDW, A137KDW, A138KDW, A139KDW, A144KDW, A145KDW i A151KDW, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady – - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 6 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (min 4,5 m).

2. Dla części terenu A136KDW - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla części terenu A131KDW - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

4. Dla części terenu A151KDW - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. Dla części terenu A151KDW - położonej w odległości mniejszej niż 50 m od podstawy wału przeciwpowodziowego – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwą jednostką gospodarki wodnej.

6. Dla terenów A136KDW i A151KDW – ustala się dodatkowo nakaz każdorazowego zapewniania odpowiednim służbom dostępu do kanału, rowów i wału – na czas prowadzenia robót związanych z ich utrzymaniem.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A65IT/W, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 17, 19, 25 i 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren infrastruktury technicznej, wał przeciwpowodziowy;

2) przeznaczenie dopuszczalne: budowle, obiekty i urządzenia związane z gospodarką wodną oraz zorganizowane przejścia-przejazdy;

3) obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwą jednostką gospodarki wodnej (RZGW);

4) zaopatrzenie w energię elektryczną i ew. w wodę – z sieci (w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem);

5) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z ich odpowiednimi gestorami oraz właściwą jednostką gospodarki wodnej.

2. Dla części terenu A65IT/W - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

Rozdział IV

Przepisy szczegółowe dotyczące obszaru wsi Mała Nieszawka

(jednostka przestrzenna “B”).

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B4MN, B6MN, B11MN, B30MN, B31MN, B32MN, B33MN, B35MN, B37MN, B38MN, B42MN, B43MN, B44MN, B45MN, B46MN, B47MN, B50MN, B51MN, B52MN, B53MN, B55MN, B56MN, B99MN, B157MN i B192MN, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

2. Dla działki nr geodez. 191/4 położonej w terenie B51MN ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne – usługi.

3. Dla części terenów: B44MN, B45MN, B47MN, B50MN, B51MN i B55MN - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenie B51MN -na działkach nr geodez. 191/4 i 230/10 nie stwierdzono występowania gruntów organicznych) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

4. Dla części terenów B50MN i B51MN - oznaczonych na rysunku planu, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych – ustala się zakaz posadawiania obiektów budowlanych na tych gruntach (za wyjątkiem przypadku uzyskania zgody na wymianę lub wzmocnienie takiego gruntu).

5. Dla terenu B99MN - położonego w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5 oraz ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

6. Dla terenów B4MN, B38MN i B99MN - które zachowały tradycyjny układ osadniczy i na których znajdują się oznaczone na rysunku planu obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

7. Dla części terenów B4MN i B11MN - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

8. Dla części terenu B11MN - która pokrywa się z obszarem stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) – ustala się zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu wydmy.

9. Przy zagospodarowywaniu terenu B11MN - ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od czynnej części cmentarza zlokalizowanego w terenie oznaczonym symbolem B10ZC.

10. Dla części terenu B53MN – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

11. Dla części terenu B192MN - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

12. Dla części terenów: B51MN, B52MN i B192MN - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

13. Dla części terenów: B4MN, B6MN i B42MN - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia, zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

14. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu B11MN - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (pokazanego na rysunku planu na podkładzie geodezyjnym).

15. Dla położonych w terenach: B4MN, B11MN, B31MN, B42MN, B43MN, B44MN, B45MN, B46MN, B47MN, B48MN i B157MN nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej oznaczonej symbolem B102KDZ - dopuszcza się bezpośrednie wjazdy z tej drogi - wyłącznie na te nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do innych dróg niższej klasy (lokalnych, dojazdowych lub wewnętrznych) – w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

16. Dla położonej w terenie B33MN działki nr geodez. 253/15 – ustala się zakaz lokalizacji bezpośrednich wjazdów od strony drogi oznaczonej symbolem B105KDD.

17. Dla terenu B56MN – ustala się nakaz zapewnienia ogólnodostępnego przejścia i przejazdu rowerzystom - w ciągu wyznaczonego szlaku rowerowego miedzy terenami oznaczonymi symbolami B51KDD i B170KDW.

18. Postuluje się zachowanie zieleni wysokiej na części terenu B55MN - pokazanej na rysunku planu jako użytek geodezyjny Ls – z uwagi na sąsiedztwo zieleni leśnej występującej w terenach oznaczonych symbolami B173ZL i B175ZL.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B1MN/U, B2MN/U, B3MN/U, B7MN/U, B8MN/U, B12MN/U, B13MN/U, B14MN/U, B15MN/U, B20MN/U, B21MN/U, B22MN/U, B23MN/U, B24MN/U, B25MN/U, B26MN/U, B27MN/U, B28MN/U, B29MN/U (z zastrzeżeniem ust. 6), B34MN/U, B36MN/U, B39MN/U, B41MN/U, B49MN/U, B54MN/U, B61MN/U i B62MN/U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług.

2. Dla części terenu B49MN/U - oznaczonej na rysunku planu, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych – ustala się zakaz posadawiania obiektów budowlanych na tych gruntach (za wyjątkiem przypadku uzyskania zgody na wymianę lub wzmocnienie takiego gruntu).

3. Dla części terenów B23MN/U i B49MN/U - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

4. Dla terenów: B54MN/U, B61MN/U i B62MN/U - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

5. Dla terenów: B2MN/U, B3MN/U, B13MN/U, B14MN/U, B15MN/U, B23MN/U, B25MN/U, B36MN/U, B41MN/U i przyległych do ul. Toruńskiej działek położonych w terenie B28MN/U - które zachowały tradycyjny układ osadniczy (w terenach: B13MN/U, B14MN/U, B23MN/U, B25MN/U, B36MN/U i B41MN/U znajdują się też obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego (oznaczone na rysunku planu)) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

6. Dla części terenów: B3MN/U, B12MN/U i B39MN/U - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

7. Dla części terenu B29MN/U - pokazanej na podkładzie geodezyjnym rysunku planu jako użytek geodezyjny Ls – ustala się zakaz zagospodarowania na funkcje inne, niż zieleń leśna oraz zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu pozostałości wydmy.

8. Dla części terenu B12MN/U - która pokrywa się z obszarem stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) – ustala się dodatkowo zakaz wprowadzania trwałych zmian w ukształtowaniu terenu wydmy.

9. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów B27MN/U i B28MN/U - ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od czynnej części cmentarza zlokalizowanego w terenie oznaczonym symbolem B10ZC.

10. Dla części terenu B54MN/U – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

11. Dla części terenów: B54MN/U, B61MN/U i B62MN/U – położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się także poza obszarem objętym planem) oraz dla części terenu B54MN/U położonej w sąsiedztwie terenu B98WN (użytek ekologiczny -bagno) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów i bagna w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

12. Dla części terenu B62MN/U - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

13. Dla części terenów: B3MN/U, B7MN/U, B13MN/U, B18MN/U, B20MN/U, B21MN/U, B22MN/U, B34MN/U i B49MN/U - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

14. Dla położonych w terenach B61MN/U i B62MN/U nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi krajowej nr 10 (znajdującej się poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo:

1) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż w/w drogi;

2) zakaz lokalizacji nowych zjazdów indywidualnych z w/w drogi;

3) zakaz zmiany charakteru istniejących zjazdów indywidualnych z w/w drogi na zjazdy publiczne (nie dotyczy przypadku zorganizowania drogi serwisowej obsługującej wszystkie w/w nieruchomości) oraz postuluje się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości min. 50 m. od krawędzi jezdni drogi krajowej.

15. Dla położonych w terenach: B1MN/U, B2MN/U, B3MN/U, B7MN/U, B8MN/U, B12MN/U, B13MN/U, B14MN/U, B15MN/U, B21MN/U, B22MN/U, B23MN/U, B24MN/U, B25MN/U, B26MN/U, B27MN/U, B28MN/U, B36MN/U, B39MN/U, B41MN/U i B49MN/U nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej B102KDZ - obowiązują także ustalenia zawarte w § 8 ust. 6.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B168MN/U, oprócz ustaleń zawartych w § 3 ust.: 1 - 10, 12 – 16, ust. 17 lit a i d, ust. 18 lit. a, ust.: 19 – 26 i § 6 ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług sakralnych (kościół - wpisany do rejestru zabytków pod nr A/656);

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanna);

3) zakaz rozbudowy budynku mieszkalnego usytuowanego bliżej ul. Toruńskiej, dopuszcza się jego przebudowę – w celu spełnienia ustaleń zawartych w § 3;

4) zakaz dokonywania wtórnych podziałów (dopuszcza się tylko korekty granic geodez. i ew. scalenie);

5) dla terenu kościoła - obowiązek zapewnienia min. 6 miejsc postojowych (dopuszcza się lokalizację tych miejsc w sąsiadujących terenach: B107KDL (w sposób nie utrudniający ruchu), B2MN/U lub B3MN/U);

6) obsługę komunikacyjną – od ul. Topolowej (B107KDL);

7) zakaz sytuowania reklam i obiektów tymczasowych.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B9U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług oświaty, kultury, sportu i wypoczynku;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne usługi nieuciążliwe, inne usługi publiczne,

b) z zastrzeżeniem pkt 6 - mieszkania dla pracowników oświaty i ich rodzin – lokalizowane wyłącznie w bryle budynku o przeznaczeniu podstawowym,

c) obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanny), nośniki reklamowe – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu oraz nie przesłaniający budynku szkoły (dla reklam postuluje się wykorzystanie już istniejących nośników (ogrodzenia, słupy, itp.));

3) obowiązek zagospodarowania terenu i urządzenia obiektów o dostępności publicznej - w sposób nie utrudniający dostępu niepełnosprawnym;

4) nakaz utrzymania funkcji - usługi kultury;

5) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych (nie dotyczy okazjonalnych festynów, jarmarków, itp.);

6) przy zagospodarowywaniu terenu i urządzaniu obiektów - obowiązek zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od czynnej części cmentarza zlokalizowanego w terenie B10ZC;

7) dla części terenu B9U – gdzie wystepuje wydma – ustala się dodatkowo zakaz wprowadzania trwałych zmian w ukształtowaniu terenu;

8) dla obiektu wartościowego dla krajobrazu kulturowego (oznaczonego na rysunku planu) i terenu w jego najbliższym sąsiedztwie – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1;

9) dla nieruchomości bezpośrednio przylegających do terenu drogi zbiorczej B102KDZ - obowiązują także ustalenia zawarte w § 8 ust. 6.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B57U, B63U, B146U, B172U, B174U, B176U i B178U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług i działalności gospodarczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin.

3. Dla terenu B176U ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne – agroturystyka.

4. Dla części terenów: B57U, B63U, B146U, B172U i B174U - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenie B146U nie stwierdzono występowania gruntów organicznych) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

5. Dla części terenu B57U - położonej w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

6. Dla części terenów: B63U, B172U i B178U - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

7. Dla części terenu B172U – położonej w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B40US, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku i usług kultury;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi administracji i oświaty,

b) obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanna), nośniki reklamowe;

3) nakaz utrzymania funkcji - usługi kultury.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B58R, B59R, B60R, B72R, B73R, B74R, B75R, B76R, B77R, B78R, B79R, B80R, B83R, B84R, B85R, B86R, B87R, B88R, B89R, B90R, B92R, B93R, B94R, B95R, B96R, B97R, B160R, B167R, B171R, B177R i B190R, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i rybackich, agroturystyka.

2. Dla terenu B88R ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca (z możliwością rozbudowy lub wymiany istniejących budynków).

3. Dla części terenów B84R i B85R - oznaczonych na rysunku planu, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych – ustala się zakaz posadawiania budynków i budowli na tych gruntach.

4. Dla części terenów: B59R, B72R, B73R, B74R, B75R, B76R, B77R, B79R, B84R, B85R, B86R, B89R, B90R, B92R, B93R, B94R, B95R, B96R, B97R, B171R, B177R i B190R - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego (w terenach: B74R -na działce nr geodez. 57/4, B84R -na pozostałych częściach działek nr geodez. 376/2 i 376/3, B85R -na pozostałej części działki nr geodez. 363/1 nie stwierdzono występowania gruntów organicznych) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

5. Dla części terenów: B58R, B59R, B60R, B84R, B85R, B86R, B87R, B88R, B90R i B171R, - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

6. Dla położonego w terenie B87R obiektu wartościowego dla krajobrazu kulturowego (oznaczonego na rysunku planu) i jego najbliższego sąsiedztwa – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

7. Dla części terenów B59R i B90R - w granicach stanowisk archeologicznych (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

8. Dla rosnącego w terenie B88R dębu (oznaczony na rysunku planu jako pomnik przyrody) i jego najbliższego sąsiedztwa – ustala się:

1) objęcie pełną ochroną tego dębu jako pomnika przyrody;

2) obowiązek uwzględnienia wpływu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu w sąsiedztwie tego dębu na jego stan.

9. Dla terenu B92R ustala się dodatkowo nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (biegnącej w terenie B102KDZ).

10. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu B77R - ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od czynnej części cmentarza zlokalizowanego w terenie B10ZC.

11. Dla części terenów: B58R, B59R, B84R, B85R, B86R, B87R, B88R, B90R, B95R i B97R - położonych w pobliżu terenu kolejowego - ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego w przypadku lokalizacji zabudowy zagrodowej (i ew. jednorodzinnej) oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

12. Dla części terenów B72R i B73R – znajdujących się w odległości mniejszej niż 100 m od oczyszczalni ścieków (położonej w terenie B164K) – ustala się dodatkowo zakaz lokalizacji studni i nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz obowiązek zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych przy prowadzeniu ew. hodowli.

13. Dla części terenów: B58R, B59R, B60R, B87R, B88R i B97R,– położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się także poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

14. Dla części terenów B73R i B94R - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

15. Dla części terenów: B72R, B73R, B74R, B76R, B77R, B78R, B79R, B80R, B85R, B86R, B93R, B97R, B167R, B177R i B190R - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

16. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów: B77R, B80R, B86R i B88R - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (orientacyjny przebieg kabla pokazano na rysunku planu).

17. Dla terenów: B72R, B73R, B74R, B75R, B76R, B77R, B78R, B80R, B83R, B158R, B160R, B167R, i B190R – ustala się dodatkowo nakaz każdorazowego zapewniania odpowiednim służbom dostępu do kanału, rowów i starorzecza – na czas prowadzenia robót związanych z ich utrzymaniem.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B173ZL, B175ZL, B181ZL, B182ZL i B183ZL, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 5, 7 - 9, 17, 22 – 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów (zaliczone do lasów ochronnych).

2. Dla terenów: B181ZL, B182ZL i B183ZL - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

3. Dla części terenu B181ZL - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

4. Dla części terenu B181ZL – położonej w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

5. Dla terenu B182ZL – ustala się nakaz zapewnienia dostępu do terenu B99MN.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B5ZP, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 3, 5, 7 - 9, 17, 22 – 26 ustala się zasady – jak w § 16 ust. 1 pkt 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni urządzonej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty małej architektury (np. tablice informacyjne, pomniki, siedziska);

3) postuluje się dostępność ogólną terenu.

2. Dla części terenu B5ZP - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

3. Dla części terenu B5ZP - zgodnie z rysunkiem planu, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych - ustala się dodatkowo zakaz lokalizacji budowli na tych gruntach.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B10ZC, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1 - 4, 7 - 10, 12 – 16, 17, 19, 21 - 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - cmentarz;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona,

b) istniejący kościół,

c) obiekty małej architektury (np. tablice informacyjne, pomniki, siedziska, zadaszenia śmietników) – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu;

3) możliwość rozbudowy kościoła i ew. wycinka drzew – w uzgodnieniu z właściwymi służbami ochrony zabytków;

4) obowiązek zapewnienia na własnym terenie min. 6 miejsc postojowych;

5) zakaz sytuowania reklam.

2. Dla części terenu B10ZC - gdzie występuje wydma – ustala się dodatkowo zakaz wprowadzania trwałych zmian w ukształtowaniu terenu.

3. Dla części terenu B10ZC - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B66WS/Z, B67WS/Z, B68WS/Z, B69WS/Z, B70WS/Z, B71WS/Z, B162WS/Z i B191WS/Z, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt 1 lit b, pkt: 8, 9, 17, 23 i 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią towarzyszącą.

2. Dla części terenów: B68WS/Z, B69WS/Z, B70WS/Z, B71WS/Z, i B162WS/Z - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

3. Przy ew. pracach związanych z utrzymaniem terenu B162WS/Z - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (orientacyjny przebieg kabla pokazano na rysunku planu).

4. Postuluje się objęcie ochroną przyrodniczą terenów: B66WS/Z i B162WS/Z – będących pozostałością starorzecza Wisły.

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B101KDZ i B102KDZ, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2 – 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych zbiorczych (B102KDZ-droga wojewódzka);

2) skrzyżowanie dróg: B101KDZ i B102KDZ - jako jednopoziomowe;

3) postuluje się przebudowę istniejących przystanków autobusowych – w formie zatok a na terenie B101KDZ - lokalizację zatok przystanków autobusowych w całości poza jezdnią.

2. Dla części terenu B101KDZ - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego - obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla części terenu B101KDZ - położonej w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

4. Dla części terenu B102KDZ - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

5. Dla części terenu B102KDZ - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

6. Dla części terenów: B101KDZ i B102KDZ - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

7. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu B102KDZ - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (przebieg kabla pokazano na podkładzie geodezyjnym).

8. Dla południowego odcinka drogi B101KDZ - ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia z gestorem linii kolejowej: ew. robót ziemnych, (na etapie projektowania) sposobu przejścia tej drogi przez teren oznaczony symbolem 3KK (wiadukt nad linią kolejową lub jednopoziomowy przejazd) oraz zaprojektowania tej drogi na rzędnych wysokościowych wynikających z w/w uzgodnienia.

9. Postuluje się kontynuację drogi B101KDZ na południe (zgodnie z rysunkiem, poza obszarem objętym planem) na rzędnych wysokościowych nie wymagających wykonywania głębokich wykopów w krawędzi wysoczyzny oraz włączenie w/w drogi do obecnej drogi krajowej nr 10 w rejonie ul. Wodociągowej.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B103KDL, B104KDL, B106KDL, B107KDL, B108KDL, B109KDL, B110KDL i B111KDL, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych lokalnych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 12 m lub zgodnie z rysunkiem planu;

2. Dla części terenu B103KDL - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego - obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla terenów B104KDL i B111KDL oraz części terenów B103KDL i B110KDL - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

4. Dla części terenów: B103KDL, B104KDL, B110KDL i B111KDL – położonych w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

5. Dla części terenów B103KDL i B107KDL - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu drogi B103KDL - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (na północnym odcinku drogi przebieg kabla pokazano na podkładzie geodezyjnym a na południowym jej odcinku- orientacyjny przebieg kabla pokazano na rysunku planu).

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B105KDD, B112KDD, B113KDD, B114KDD, B122KDD, B124KDD, B125KDD, B126KDD, B129KDD, B130KDD, B131KDD, B132KDD, B133KDD, B135KDD, B140KDD, B143KDD, B144KDD, B145KDD, B148KDD, B149KDD, B150KDD, B151KDD i B153KDD, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady – jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych dojazdowych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu;

2. Dla części terenów: B114KDD, B135KDD i B145KDD - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego - obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla terenów: B112KDD i B150KDD oraz części terenów B105KDD i B133KDD - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

4. Dla części terenu B143KDD - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. Dla części terenów: B113KDD, B114KDD i B151KDD - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Dla części terenów: B105KDD, B144KDD i B150KDD – położonych w pobliżu terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie tego terenu.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B115KDW, B116KDW, B117KDW, B118KDW, B119KDW, B120KDW, B121KDW, B123KDW, B127KDW, B128KDW, B136KDW, B137KDW, B138KDW, B139KDW, B142KDW, B147KDW, B152KDW, B156KDW, B170KDW, B179KDW, B180KDW, B188KDW i B193KDW, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady – jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 6 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (min 4,5 m).

2. Dla części terenu B147KDW - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego - obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

3. Dla części terenu B137KDW - w granicach stanowiska archeologicznego (zgodnie z rysunkiem planu) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 2.

4. Dla części terenu B147KDW - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. Dla części terenu B116KDW - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B16K, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 8 - 10, 12 - 15, 17, pkt 18 lit. b i c, pkt: 19 - 23 i 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej, kanalizacja, oczyszczalnia, ew. zbiorcza przepompownia ścieków;

2) przeznaczenie dopuszczalne - gospodarowanie osadami z oczyszczalni (np. kompostowanie);

3) obowiązek uzgodnienia działalności inwestycyjnej oraz związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu zgodnie z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1 i 2 - z właściwymi służbami sanitarnymi i ochrony środowiska;

4) jako sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - dopuszcza się usługi lub istniejące miejscowo dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie (pod warunkiem nienaruszania ustaleń, o których mowa w pkt: 4, 8, 12, 19, 20 i 21) – w terminie do czasu zagospodarowania danego terenu zgodnie z planowanym przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym.

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B164K, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 8 - 10, 12 - 15, 17, pkt 18 lit. b, pkt: 19 - 23, 25 i 26, ustala się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków.

2. Dla terenu B164K obowiązują także ustalenia zawarte w § 34 pkt 2 i 3.

3. Dla części terenu B164K - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§ 36. Dla terenu istniejącego bagna oznaczonego na rysunku planu symbolem B98WN, , oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt 25 i 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren objęty forma ochrony przyrody - użytek ekologiczny - bagno;

2) nakaz zachowania stanu równowagi przyrodniczej;

3) dostępność ograniczoną terenu i zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych.

Rozdział V

Przepisy szczegółowe dotyczące obszaru wsi Cierpice

(jednostka przestrzenna “C”).

§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolami: C17MN, C19MN, C21MN, C107MN, C121MN, C24MW, C18MN/U, C22MN/U, C23U, C32U, C78R, C31ZC, C108ZC, C84KDD, C97KDD C109KDD, C93KDW, C94KDW, C95KDW, C96KDW, C102KDW i C110KDW i opisanych poniżej, położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach planowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody (II i III etap) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1MN, C4MN, C7MN, C8MN, C12MN, C13MN, C17MN, C18MN, C19MN, C21MN, C26MN, C107MN, C118MN i C121MN (z zastrzeżeniem ust. 4), oprócz ustaleń zawartych w § 3 i 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

2. Dla terenów: C1MN, C4MN, C26MN, C118MN i C121MN - ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne – agroturystyka.

3. Dla terenu C19MN - ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne – istniejący hotel (z możliwością rozbudowy).

4. Dla części terenu C121MN - oznaczonej na rysunku planu jako teren zagrożony powodzią – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia sposobu zagospodarowania lub użytkowania terenu i obiektów (w tym przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) z właściwą jednostką gospodarki wodnej.

5. Dla terenów C1MN i C121MN - na których znajdują się oznaczone na rysunku planu obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

6. Dla terenów: C1MN, C26MN i C118MN (położonych w dolinie rzeki Zielonki) oraz dla skarpy w terenie C107MN - ustala się dodatkowo nakaz zachowania ukształtowania terenu (w szczególności zboczy doliny) a dla skarpy w terenie C107MN – dodatkowo nakaz zachowania istniejącej zieleni.

7. Dla terenów: C26MN, C118MN i C121MN oraz części terenu C1MN - zgodnie z rysunkiem planu położonych w obszarze chronionego krajobrazu - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia obowiązujących zarządzeń dotyczących w/w obszaru (wymienione w § 3 pkt 3).

8. Dla terenów: C1MN, C4MN, C26MN, C118MN i C121MN - ustala się dodatkowo obowiązek zagospodarowania minimum 70 % powierzchni terenu poszczególnych inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej.

9. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów C8MN i C107MN - ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego..

10. Dla części terenów: C1MN, C4MN, C7MN, C17MN, C19MN, C21MN, C26MN, C107MN, C118MN i C121MN – położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się także poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

11. Dla części terenów C7MN i C19MN - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia, zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

12. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu C4MN - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu kolektora kanalizacyjnego (biegnącego wzdłuż ul. Nad Potokiem).

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C24MW, oprócz ustaleń zawartych w § 3 i 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, usługi inne – wyłącznie w przypadku dyslokacji funkcji mieszkaniowej;

3) obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony drogi nr 10;

4) dla części terenu C24MW - położonej w sąsiedztwie terenów leśnych – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C15MN/U, C16MN/U, C18MN/U, C22MN/U, C103MN/U, C104MN/U, oprócz ustaleń zawartych w § 3 i 37, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług.

2. Dla terenów: C15MN/U, C22MN/U i C103MN/U - które zachowały tradycyjny układ osadniczy (w terenach C15MN/U, C22MN/U znajdują się też obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego (oznaczone na rysunku planu)) oraz dla położonej w terenie C16MN/U nieruchomości – na której znajduje się obiekt wartościowy dla krajobrazu kulturowego (oznaczony na rysunku planu)) – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

3. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów: C15MN/U, C16MN/U i C18MN/U - ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

4. Dla części terenów C15MN/U i C22MN/U – położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się także poza obszarem objętym planem; w sąsiedztwie terenu C22MN/U znajduje się także skupisko pomników przyrody) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów i pomników przyrody w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

5. Dla części terenów C16MN/U i C18MN/U - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C14U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług oświaty, kultury, sportu i wypoczynku;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne usługi nieuciążliwe, inne usługi publiczne,

b) zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

c) mieszkania dla pracowników oświaty i ich rodzin – lokalizowane wyłącznie w bryle budynku o przeznaczeniu podstawowym,

d) obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: maszty, tablice informacyjne, pomniki, siedziska, fontanny), nośniki reklamowe – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu oraz nie przesłaniający budynków (dla reklam postuluje się wykorzystanie już istniejących nośników (ogrodzenia, słupy, itp.));

3) obowiązek zagospodarowania terenów i urządzenia obiektów o dostępności publicznej - w sposób nie utrudniający dostępu niepełnosprawnym;

4) nakaz utrzymania funkcji - usługi kultury;

5) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych (nie dotyczy okazjonalnych festynów, jarmarków, itp.);

6) dla obiektu wartościowego dla krajobrazu kulturowego (oznaczonego na rysunku planu) i terenu w jego najbliższym sąsiedztwie – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1;

7) obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C32U, oprócz ustaleń zawartych w § 3 ust.: 1 - 10, 12 – 16, ust. 17 lit a i d, ust. 18 lit. a, ust.: 19 – 26, w § 6 ust. 1 oraz w § 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług sakralnych (kościół – oznaczony na rysunku planu jako obiekt wartościowy dla krajobrazu kulturowego);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa istniejąca (plebania),

b) obiekty małej architektury związane z przestrzenią publiczną (np.: figury, krzyże, kapliczki, tablice informacyjne, rzeźby, siedziska, fontanna);

3) ze względu na zachowany pierwotny układ przestrzenny i wartościowy drzewostan - obowiązek uzgodnienia z właściwym urzędem ochrony zabytków wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ew. wycinki drzew;

4) zakaz dokonywania wtórnych podziałów (dopuszcza się tylko korekty granic geodez. i ew. scalenie);

5) dla terenu kościoła - obowiązek zapewnienia min. 6 miejsc postojowych;

6) obsługę komunikacyjną – od ul. Leśnej (C109KDD);

7) zakaz sytuowania reklam i obiektów tymczasowych.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C23U, C28U, C29U, C30U i C115U, oprócz ustaleń zawartych w § 3 i 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług i działalności gospodarczej;

2) obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

4. Dla terenu C23U ustala się dodatkowo obowiązek rozbiórki części budynku znajdującego się w południowej części terenu – w stopniu umożliwiającym realizację i właściwe użytkowanie drogi ekspresowej S10 oraz południowego odcinka drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem C97KDD.

5. Dla terenu C28U - ustala się dodatkowo:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku,

b) zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin;

2) dla części terenu C28U położonej w obszarze chronionego krajobrazu (zgodnie z rysunkiem planu) nakaz uwzględnienia obowiązujących zarządzeń dotyczących w/w obszaru (wymienione w § 3 pkt 3).

6. Dla terenu C115U - ustala się dodatkowo zasady - jak w § 6 ust. 1. (ze względu na obiekty wartościowe dla krajobrazu kulturowego (oznaczone na rysunku planu)) oraz ustala się dodatkowo:

1) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin;

2) obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

7. Dla położonego na granicy terenu C30U obiektu wartościowego dla krajobrazu kulturowego (oznaczonego na rysunku planu) i terenu w jego najbliższym sąsiedztwie – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

8. Dla terenu C29U ustala się dodatkowo obsługę komunikacyjną – od ul. Długiej.

9. Dla terenu C30U ustala się dodatkowo obsługę komunikacyjną – od strony ul. Dworcowej, ew. (w uzgodnieniu z zarządcą drogi nr 10) – z przyszłej drogi odbarczającej prowadzonej wzdłuż drogi nr 10 (poza obszarem planu).

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C31KK/U, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dworca kolejowego, tereny usług i działalności gospodarczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa istniejąca oraz nowa zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin;

3) obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu linii kolejowej;

4) obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu);

5) dla obiektów wartościowych dla krajobrazu kulturowego (oznaczonych na rysunku planu) i terenu w ich najbliższym sąsiedztwie – obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1;

6) dla części terenu C31KK/U - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2;

7) nakaz zapewnienia ogólnodostępnego przejścia i przejazdu rowerzystom - w ciągu wyznaczonego szlaku rowerowego (biegnącego z terenu oznaczonego symbolem C82KDZ w kierunku wschodnim);

8) obsługę komunikacyjną (drogową) – od ul. Dworcowej (C82KDZ).

§ 43. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C3US (z zastrzeżeniem ust. 4), C27US, C61US, C106US (z zastrzeżeniem ust. 7), oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku;

2) obowiązek zagospodarowania minimum 70 % powierzchni terenu poszczególnych inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej;

3) nakaz zachowania ukształtowania terenu w obrębie doliny rzeki Zielonki -w szczególności zboczy (nie dotyczy budowy dróg oraz ew. kąpielisk –lokalizowanych w uzgodnieniu z właściwymi służbami sanitarnymi);

4) ze względu na położenie w obszarze chronionego krajobrazu - nakaz uwzględnienia obowiązujących zarządzeń dotyczących w/w obszaru (wymienione w § 3 pkt 3);

5) obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

2. Dla terenu C27US ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa – wyłącznie dla prowadzących w/w usługi i ich rodzin.

3. Postuluje się objęcie formą ochrony przyrody części terenu C3US - stanowiącą porośnięte lasem klonowo – lipowym zbocze.

4. Dla części terenu C3US – oznaczonej na rysunku planu jako teren zagrożony powodzią – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia sposobu zagospodarowania lub użytkowania terenu i obiektów (w tym przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) z właściwą jednostką gospodarki wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Inspektorat w Toruniu).

5. Dla części terenu C3US - oznaczonej na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte       w § 4.

6. Dla terenu C27US - ustala się dodatkowo nakaz zachowania i ew. zabezpieczenia reliktów młynów – w uzgodnieniu z właściwym urzędem ochrony zabytków.

7. Dla terenu C106US ustala się dodatkowo:

1) obowiązek uzgodnienia sposobu zagospodarowania lub użytkowania terenu (w tym przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) z gestorem planowanej drogi ekspresowej S10 (ze względu na przewidywaną w bezpośrednim sąsiedztwie terenu (od północy) budowę mostu dla w/w drogi przez dolinę Zielonki oraz konieczność budowy w terenie objazdu dla ul. Dybowskiej pod w/w mostem);

2) przeznaczenie dopuszczalne – w/w objazd dla ul. Dybowskiej.

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C64R, C71R, C72R, C73R, C74R, C75R, C76R, C78R, C79R, C99R i C101R, oprócz ustaleń zawartych w § 3 i 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i rybackich, agroturystyka.

2. Dla terenów: C64R, C74R, C78R i C79R - ustala się dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Dla części terenów: C72R, C73R i C101R, - oznaczonych na rysunku planu, gdzie wody gruntowe występują na wysokim poziomie i prawdopodobne jest występowanie gruntów o słabej nośności, ewentualnie gruntów pochodzenia organicznego – obowiązują także ustalenia zawarte w § 4.

4. Dla terenów C75R i C76R ustala się dodatkowo nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (biegnącej w terenie A112KDZ).

5. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów: C64R, C78R i C79R - ustala się dodatkowo obowiązek: zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego, wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu kolejowego w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

6. Dla części terenów C71R i C72R - położonych w odległości mniejszej niż 50 m od podstawy wału przeciwpowodziowego – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwą jednostką gospodarki wodnej (R.Z.G.W.).

7. Dla części terenów: C64R, C73R, C74R, C75R, C76R, C78R, C79R i C101R – położonych w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się także poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasów w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

8. Dla części terenów C71R i C99R- zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

9. Dla części terenów: C71R, C72R, C73R, C74R, C78R, C79R i C101R - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

10. Dla terenów: C73R, C76R, C79R i C101R – ustala się dodatkowo nakaz każdorazowego zapewniania odpowiednim służbom dostępu do kanału i rowów – na czas prowadzenia robót związanych z ich utrzymaniem.

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C2ZL, C11ZL, C20ZL, C80ZL, C81ZL, C116ZL, C117ZL, C119ZL, C120ZL, C122ZL i C123ZL, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 5, 7 - 9, 17, 22 – 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów (zaliczone do lasów ochronnych).

2. Dla części terenu C11ZL - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

3. Dla terenu C119ZL – ustala się dodatkowo nakaz zapewnienia dostępu do terenu C26MN.

4. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenów C2ZL i C116ZL - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu kolektora kanalizacyjnego (biegnącego wzdłuż ul. Nad Potokiem).

§ 46. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6ZD, oprócz ustaleń zawartych w § 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ogrodów działkowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a)zieleń urządzona,

b) obiekty małej architektury (np. tablice informacyjne, place zabaw, siedziska, zadaszenia śmietników) – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu;

3) obowiazek zapewnienia na własnym terenie min. 10 miejsc postojowych;

4) nakaz każdorazowego zapewniania odpowiednim służbom dostępu do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C77WS/Z – na czas prowadzenia robót związanych z utrzymaniem cieku wodnego.

2. Dla części terenu C6ZD - położonej w sąsiedztwie terenów leśnych (znajdujących się poza obszarem objętym planem) – ustala się dodatkowo obowiązek uwzględnienia sąsiedztwa lasu w zagospodarowaniu, urządzeniu i użytkowaniu terenu (m. in. zachowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami odległości od skraju lasu).

3. Dla części terenu C6ZD - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C31ZC i C108ZC, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1 - 4, 7 - 10, 12, 13 – 16, 17, 19, 21 – 26 oraz § 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - cmentarz;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona,

b) obiekty małej architektury związane z przestrzenia publiczną (np. kapliczki, tablice informacyjne, siedziska, zadaszenia śmietników) – sytuowane w sposób nie utrudniający ruchu;

3) obowiązek zapewnienia na własnym terenie min. 6 miejsc postojowych;

4) obsługę komunikacyjną - od strony przyległej drogi C109KDD lub C110KDW (odpowiednio).

5) zakaz sytuowania reklam.

2. Dla terenu C31ZC – ze względu na zachowany pierwotny układ przestrzenny i wartościowy drzewostan - ustala się obowiązek uzgodnienia z właściwymi służbami ochrony zabytków wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem terenu (za wyjątkiem pochówków i stawiania nagrobków) oraz ew. wycinki drzew.

3. Dla części terenu C108ZC – przyległej do terenu C32U – ustala się dodatkowo obowiązek sytuowania grobów w zgodnej z obowiązujacymi przepisami odległości od budynku plebanii (użytkowanego na cele mieszkalne).

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C5ZZ i C70ZZ, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 22, 25 i 26, ustala się zasady – jak w § 14 ust. 1 pkt 2 – 5 oraz ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni, zagrożone powodzią.

2. Dla terenu C125WN (istniejące bagno) - oznaczonego na rysunku planu, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren planu objęty formą ochrony przyrody – użytek ekologiczny – bagno;

2) nakaz zachowania stanu równowagi przyrodniczej;

3) dostępność ograniczoną terenu.

3. Dla części terenu C70ZZ - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefach ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznych wysokiego oraz średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7.

§ 49. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C66WS/Z, C67WS/Z, C68WS/Z, C69WS/Z, C77WS/Z, C105WS/Z i C113WS/Z, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt 1 lit b, pkt: 8, 9, 17, 23 i 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią towarzyszącą.

2. Dla terenów C68WS/Z i C113WS/Z - ze względu na ich położenie w obszarze chronionego krajobrazu ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia obowiązujących zarządzeń dotyczących w/w obszaru.

3. Dla położonych w terenach C68WS/Z i C113WS/Z reliktów młynów w dolinie rzeki Zielonki – ustala się dodatkowo nakaz ich zachowania i ew. zabezpieczenia – w uzgodnieniu z właściwym urzędem ochrony zabytków.

4. Dla południowej części terenu C113WS/Z - ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

5. Dla części terenu C67WS/Z, - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

6. Dla części terenów: C67WS/Z, C68WS/Z, C69WS/Z i C77WS/Z - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: C82KDZ, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2 – 9 oraz ustala się przeznaczenie podstawowe - teren drogi publicznej zbiorczej (droga wojewódzka).

§ 51. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C83KDL, C85KDL, C86KDL i C111KDL, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26, ustala się zasady - jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych lokalnych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 12 m lub zgodnie z rysunkiem planu;

2. Dla części terenu C83KDL - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

3. Dla części terenu C83KDL - położonej w odległości mniejszej niż 50 m od podstawy wału przeciwpowodziowego – ustala się dodatkowo obowiązek uzgodnienia działalności związanej z zagospodarowaniem lub użytkowaniem terenu z właściwą jednostką gospodarki wodnej;

4. Dla części terenów C85KDL i C86KDL położonych w sąsiedztwie terenu kolejowego – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego.

§ 52. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C84KDD, C87KDD, C97KDD, C109KDD i C114KDD, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 8, 9, 17, 21 – 26 i § 37, ustala się zasady – jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 5 – 7 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych dojazdowych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu C114KDD – ustala się dodatkowo obowiązek zachowania zgodnych z obowiązujacymi przepisami odległości od linii i terenu kolejowego oraz uzgodnienia z gestorem linii ew. robót ziemnych.

3. Dla terenu C97KDD (który będzie jedyną drogą dojazdową do terenów: C22MN/U, C23U, C24MW i C81ZL po zrealizowaniu drogi ekspresowej S10) – ustala się dodatkowo zakaz połączenia komunikacyjnego z drogą ekspresową S10 (powiązanie to jest dopuszczalne do czasu realizacji drogi S10).

4. Postuluje się kontynuację drogi C97KDD - na północny-zacchód (istniejacą drogą leśną, poza obzarem objetym planem) – do drogi C84KDD.

§ 53. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C90KDW, C92KDW, C93KDW, C94KDW, C95KDW, C96KDW, C102KDW, C110KDW i C112KDW, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 3, 8, 9, 17, 21 – 26 i § 37, ustala się zasady – jak w § 16 ust. 1 pkt: 2, 6 i 9 oraz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu (min 4,5 m).

2. Dla terenu C112KDW (z uwagi na zachowany historyczny przebieg i nawierzchnię drogi) - obowiązują także ustalenia zawarte w § 6 ust. 1.

3. Dla części terenów: C88KDW, C90KDW i C92KDW - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

§ 54. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C64IT/W, oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 5, 13, 17 - 19, 21 – 26, ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej, wał przeciwpowodziowy, przepompownia wód oraz ustala się zasady - jak w § 20 ust. 1 pkt: 2 – 5.

2. Dla części terenu C64IT/W - zgodnie z rysunkiem planu położonych w strefach ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego oraz średniego napięcia -obowiązują także ustalenia zawarte w § 7.

Rozdział VI

Przepisy szczegółowe dotyczące pozostałych terenów kolejowych.

§ 55. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KK, 2KK i 3KK oprócz ustaleń zawartych w § 3 pkt: 1, 4, 5, 13, 17 - 19, 21 – 26, ustala się przeznaczenie podstawowe – linia główna i tereny kolejowe.

2. Dla terenu 3KK oraz części terenu 2KK - położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach projektowanej zewnętrznej strefy ochronnej wokół ujęć wody - obowiązują także ustalenia zawarte w § 5.

3. Dla części terenu 2KK - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia - obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

4. Dla części terenu 1KK - zgodnie z rysunkiem planu położonej w strefie ograniczeń wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia – obowiązują także ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

5. Przy zagospodarowywaniu lub użytkowaniu terenu 3KK - ustala się dodatkowo nakaz uwzględnienia przebiegu podziemnego międzymiastowego kabla telekomunikacyjnego (orientacyjny przebieg kabla pokazano na rysunku planu).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 56. Dla obszaru objetego planem nie występuje potrzeba określenia nastepujących ustaleń, o których mowa w w art 15 ust 2 ustawy - odpowiednio:

1) w art. 15 ust. 2 pkt 4 (za wyjątkiem terenów, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 6 tekstu planu);

2) w art. 15 ust. 2 pkt 5 (za wyjątkiem terenów: A43U, A149US, B5ZP, B9U, B40US, B168MN/U, C14U, C31ZC, C32U, C108ZC i terenów dróg publicznych – dla których plan określa te ustalenia);

3) w art. 15 ust. 2 pkt 7 – w obszarze planu nie wystepują tereny górnicze i zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ustalenia planu wykluczają w przyszłości powstanie takich terenów.

§ 57. Tracą moc ustalenia:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dotyczącej działek geodezyjnych nr 165, 169/2, 172 we wsi Cierpice, zatwierdzonej Uchwałą Nr VIII/52/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 13 poz. 81);

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Cierpice –tereny mieszkaniowe i rekreacyjne, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/176/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 142 poz. 2659) – wyłącznie dla części terenu drogi oznaczonej na załączniku nr 2 do w/w uchwały symbolem Kw (bez placu manewrowego na jej zakończeniu);

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Wielka Nieszawka – tereny mieszkaniowe i usług komercyjnych, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/179/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 142 poz. 2662) – wyłącznie dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 do w/w uchwały symbolem U2.

§ 58. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 59. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 60. 1 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega publikacji na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia               20 sierpnia 2004 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Zapisanymi w planie inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy będą:

1) rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej (w szczególności przy terenach obecnie nie zabudowanych a przewidzianych w planie pod funkcje mieszkaniowe (MN) i/lub usługowe (MN/U, U) – realizowana w pasach dróg publicznych;

2) budowa, ew. rozbudowa dróg publicznych gminnych – w klasie dróg lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD) (jezdnie, chodniki, ew. ścieżki rowerowe w drogach lokalnych, ew. oświetlenie, zatoki i przystanki autobusowe), place;

3) ew. przebudowa mostów leżących w pasach dróg wymienionych w pkc 2;

4) rozbudowa systemu gromadzenia i usuwania odpadów;

5) prace przy utrzymaniu lub odnawianiu rowów odwadniających, będących własnością Gminy.

Inwestycje wymienione w pkt: 1 – 4 będą przygotowywane i realizowane sukcesywnie w miarę zagospodarowywania terenów rozwojowych, poprzez jednostki projektowe i wykonawcze “z zewnątrz” (w ramach przetargów lub zleceń). Nie wyklucza się możliwości realizacji mniejszych inwestycji przez służby gminne. Przewiduje się finansowanie w/w inwestycji z budżetu Gminy, przy możliwie maksymalnym udziale środków zewnętrznych (eko – fundusze, konsorcja działające non – profit, środki z Unii Europejskiej). Nakłady ze strony Gminy będą mogły być zmniejszane poprzez stosowanie opłat adiacenckich.

Zakłada się prowadzenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej i telefonicznej oraz ew. budowę sieci gazowej – przez zainteresowanych gestorów oraz finansowanie przez nich tych przedsięwzięć. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków do wydajności 600m3 na dobę (wystarczającej do obsłużenia terenów rozwojowych) została przygotowana przed uchwaleniem niniejszego planu.

Drogi wewnętrzne i sieci infrastruktury technicznej w pasach tych dróg (nie będących własnością Gminy) będą realizowane i finansowane przez zainteresowanych inwestorów.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

 

Powiadom znajomego