W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2023

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2023


 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1327, 1265, 1812) oraz Uchwały LVI/320/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.


§ 1

Rodzaj zadań


1. Przedmiotem otwartego konkursu nr 1/2023 jest wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

2. Zadania dotyczące konkursu mogą być wykonane poprzez realizację działań na rzecz m.in:

a) Upowszechniania i wspierania sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową, poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w dyscyplinach: pływanie, kolarstwo, piłka siatkowa, tenis stołowy, bieganie.

b) Organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

c) Szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego 
i aktywizacji sportowej.

3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku


1. Na realizację zadań w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


§ 3
Zasady przyznawania dotacji


1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 ustawy, niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.

2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265 i poz. 1812).

3. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265 i poz. 1812).


§ 4

Terminy i warunki realizacji zadania


1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na realizację zadania, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r. 

2. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie. 

 


§ 5

Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a) złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, wskazanymi
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zawierającej opis zamierzonych działań oraz szacunkowy koszt wykonania podpisanej przez osoby do tego uprawnione*, osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” w terminie do 27.04.2023 r. godz. 15:00 (decyduje data stempla pocztowego).

2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

a) data i godzina złożenia oferty w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12.

b) data stempla pocztowego.

 

* Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. 

 

3. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie na rok 2023: do dnia 12 maja 2023 r.


§ 6

Tryb i kryteria przyznawania ofert

1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują, bierze udział w konkursie). 

2. Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.

3. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty. 

4. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

d) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) uwzględnia doświadczenie oraz rzetelność i terminowość w realizacji zadań, których dotyczy niniejszy konkurs.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

6. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

§ 7

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2022 przyznano dotacje w wysokości łącznie 20.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w wyniku oceny ofert wybrano dotychczas trzy oferty. W roku 2023 na realizację zadań objętych niniejszym konkursem nie udzielono dotacji.

§ 8

Informacje dodatkowe

Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (tel. 56 678 12 12 wew. 26, pok. 10).
Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na www.bip.wielkanieszawka.lo.pl 
Wzór oferty można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. pracy Urzędu.
Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.wielkanieszawka.lo.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Nieszawka na www.wielkanieszawka.pl
                                                                        Wójt Gminy Wielka Nieszawka  

                                                                                 (-) Krzysztof Czarnecki

 

Załączniki

Powiadom znajomego