W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490.) oraz Uchwały XL/225/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.


§1 Rodzaj zadań

1.    Celem otwartego konkursu nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych jest zwalczanie skutków pandemii COVID-19 przez upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka i poprawę ich kondycji fizycznej.

2.      Konkurs obejmuje wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

3.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonane poprzez realizację działań na rzecz m.in:

Upowszechniania i wspierania sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową, poprzez organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego, w szczególności w dyscyplinach: pływanie, kolarstwo, piłka siatkowa, tenis stołowy, bieganie, w celu rozwoju fizycznego dzieci i aktywizacji sportowej.

4.      W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

§2 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 roku

1.      Na realizację zadań w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2.      Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia 
w dniu ogłoszenia konkursu.

§3 Zasady przyznawania dotacji

1.       Dotacje mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 ustawy, (niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym).

2.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następują z zastosowaniem przepisów ustawy. 

3.      Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy.

§4 Terminy i warunki realizacji zadania

1.       Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na realizację zadania, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r. 

2.       Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie. 

§5 Termin składania ofert

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a)      złożenie oferty w terminie do 22.04.2022 r. do godz. 15:00,
b)      złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, dostępnymi 
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zawierającej szacunkowy koszt wykonania zadania, podpisanej przez osoby do tego uprawnione[1], osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” w terminie do 22.04.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2.       O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
a)      data i godzina złożenia oferty w Urzędzie Gminy,
b)      data dostarczenia oferty, zawierającej szacunkowy koszt wykonania zadania, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub data stempla pocztowego.

3.       Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2022 nastąpi do dnia 06 maja 2022 r. 

§6 Tryb i kryteria przyznawania ofert

1.       Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują, bierze udział w konkursie). 

2.       Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.

3.       Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty. 

4.       Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

a)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d)      w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)       uwzględnia doświadczenie oraz rzetelność i terminowość w realizacji zadań, których dotyczy niniejszy konkurs.

5.       Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

6.       Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

§7 Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2021 i w roku 2022 na realizację zadań objętych niniejszym konkursem udzielono dotacji:

·         Rok 2021: Udzielono jedną dotację na zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 19.035,00 zł brutto dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Olender” w Wielkiej Nieszawce z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”.

§8 Informacje dodatkowe

  1. Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

  2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
  5. Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na www.bip.wielkanieszawka.pl
  6. Wzór oferty można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. pracy Urzędu.
  7. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.wielkanieszawka.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Nieszawka na www.wielkanieszawka.pl 

                                                                          Wójt Gminy Wielka Nieszawka  
                                                                               (-) Krzysztof Czarnecki


 
1 Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego