W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

realizacja projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka" współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego

zporrUPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKACelem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno - ściekowej stanowi istotną barierę dalszego rozwoju polskich regionów. Niezbędne jest więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Głównym założeniem ZPORR w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest przekonanie, że walory środowiska są istotnym czynnikiem warunkującym szansę rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców.


SŁOWO WSTĘPNE

Jednym z priorytetów działań władz samorządowych gminy Wielka Nieszawka jest troska o środowisko naturalne. Racjo-nalna polityka proekologiczna realizowana jest w gminie od ponad 11 lat. Ma to odzwierciedlenie w strategicznych dokumentach przyjmowanych przez Radę Gminy, takich jak Strategia Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka, Plan Rozwoju Lokalnego, czy Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Realizacja projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wielka Nieszawka” była ważnym elementem wpisującym się w szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony środowiska. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu gminy Wielka Nieszawka zakres inwestycji został zrealizowany w latach 2005 - 2006.


Składam podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i jednostkom, które zaangażowane były w proces realizacji projektu.


Wójt gminy Wielka Nieszawka

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

PRZEDMIOT I OPIS PROJEKTU

Celem projektu pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” wspartego środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej w aspekcie gospodarki wodno - ście-kowej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Zrealizowany projekt wpłynie na rozwój społeczno - gospodarczy gminy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców i do poprawy stanu środowiska naturalnego.


Projekt zrealizowany przez Gminę Wielka Nieszawka, którego przedmiotem była budowa 3,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, 11 przepompowni ścieków, 4,62 km sieci wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków - składał się z dwóch priorytetowych zadań rozwiązujących najpoważniejsze problemy infrastrukturalne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą “Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce” rozbudowano i zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię, zwiększając jej przepustowość z 360 m3/dobę do 710 m3/dobę (dla jej hydraulicznego odciążenia i zapewnienia odbioru ścieków z całej gminy, w tym z nowo podłączonych w ramach projektu gospodarstw domowych) oraz wyposażenie oczyszczalni w część mechaniczną, pozwalającą na wysokoefektywne poprawianie jakości ścieków poprzez usuwanie z nich części stałych oraz zawiesiny mineralnej. Istniejącą infrastrukturę oczyszczalni ścieków rozbudowano o reaktor biologiczny ELA-7 max (o przepustowości 350 m3/dobę), w którym następuje biologiczne oczyszczanie ścieków przy wykorzystaniu dwufazowego osadu czynnego, powodującego usuwanie ze ścieków BZT5, azotu oraz fosforu. W skład reaktora wchodzą zespolone ze sobą: komora tlenowa (napowietrzania), komora niedotleniona (denitryfikacji) oraz dwa osadniki wtórne. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni wymusiła konieczność ujednolicenia automatyki i sterowania dla nowej i starej części oczyszczalni. Zainstalowano nowoczesny system sterowania, automatyki i pomiarów, który precyzyjnie zarządza wszystkimi urządzeniami obiektu. W zależności od pomiaru ciśnienia w kolektorze głównym system sterujący reguluje wydajność dmuchaw napowietrzania ścieków. W budynku obsługi zainstalowano stację operatorską pozwalającą na komunikację pracowników z urządzeniami w starej i nowej części oczyszczalni w oparciu o oprogramowanie wizualizujące cały proces technologiczny. Prowadzony jest system monitoringu pracy trzech pompowni (w Wielkiej Nieszawce, Małej Nieszawce i Cierpicach) za pomocą telefonii komórkowej GSM. Informacje o awariach przekazywane są z poszczególnych pompowni automatycznie za pomocą SMS-ów do stacji operatorskiej. Urządzenia mechanicznego oczyszczania osadu zostały zainstalowane w specjalnie wybudowanym budynku. Na terenie oczyszczalni ścieków wybudowano plac składowania osadów oraz wiatę nad istniejącym stanowiskiem dmuchaw. W ramach zadania przeprowadzono ponadto liczne modernizacje technologiczne. Zainstalowano nową komorę rozdziału ścieków mechanicznie oczyszczonych na istniejące już reaktory ELA-5, wymieniono korytka zbierania części pływających w osadnikach wtórnych i wspomnianych reaktorach, zmodernizowano komorę magazynowania i zgęszczania osadu nadmiernego, instalację wody płuczącej taśmę prasy osadu oraz wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą “Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej i Małej Nieszawce” miało na celu zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z posesji oraz dostawę wody dla celów przeciwpożarowych w obszarze intensywnej zabudowy. Infrastrukturę sanitarną doprowadzono do pozbawionych dotychczas zdrowej wody z magistrali wodociągowej działek przy ulicy Brązowej, Polnej, Rzemieślniczej, Kolorowej, Zacisze i Wałowej w Małej Nieszawce, przy ulicy Spółdzielczej, Szafirowej, Zielonej i Przemysłowej w Wielkiej Nieszawce oraz przy ulicy Dobrej, Sosnowej, Kłosowej i Gniewkowskiej w Cierpicach. Podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, przyczyniło się do zaniechania niekontrolowanego ich zrzutu do wód powierzchniowych i migracji zanieczyszczeń do głównego zbiornika wód podziemnych nr 141, stanowiącego ujęcie wody dla Torunia i Inowrocławia. W ramach zadania położono sieć kanalizacyjną przy ulicy Polnej, Rzemieślniczej, Kalinowej, Zacisze, Prostej i Łąkowej w Małej Nieszawce oraz przy ulicy Spółdzielczej, Szafirowej, Przemysłowej, Lipowej i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce. Rozbudowę sieci wodociągowej przeprowadzono przy wykorzystaniu rur PVC ciśnieniowych o średnicy 110 mm. Przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystano rury PVC o średnicy 200 mm oraz PE o średnicy 90 mm i 63 mm.


Realizacja przedsięwzięcia gwarantuje płynne osiągnięcie założonych celów gminy w zakresie dostarczenia mieszkańcom zdrowej wody pitnej, ochrony głównego zbiornika wód podziemnych nr 141, który zabezpiecza wodę dla Torunia i Inowrocławia oraz odprowadzenia ścieków, co zapewni poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców gminy, zwiększy atrakcyjność turystyczną, gospodarczą i inwestycyjną poprzez poprawę stanu infrastruktury oraz stworzy warunki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Tak zdefiniowane cele - o szerszym znaczeniu dla całego regionu - wykraczając poza terytorium gminy, określiły sukces tego projektu, już na etapie jego przygotowania.


FINANSOWANIE I INWESTOR


Inwestycja pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i realizację Projektu jest Gmina Wielka Nieszawka, reprezentowana przez Wójta Kazimierza Kaczmarka. Osobą odpowiedzialną za terminową realizację poszczególnych etapów w trakcie procesu inwestycyjnego była Pani Małgorzata Wieczerzak - Małysz.


WYKONAWCY I NADZÓR


Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp. z o.o.


Edmund Bujnicki - Prezes Zarządu

Sławomir Zych - Wiceprezes Zarządu

Czesław Herman - Kierownik Budowy

Anna Balcerek - Kierownik RobótPrzedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o.


Eugeniusz Gajewski - Prezes Zarządu

Jan Fabiński - Kierownik BudowyInspektorzy nadzoru:


Stanisław Ciołek - branża technologiczna

Jan Kretkowski - sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne

Aleksander Kułaga - branża elektryczna

Mieczysław Kurczewski - branża budowlana


ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU


Realizacja Projektu przyczyniła się do osiągnięcia:


Celów ekologicznych poprzez:


 • zmniejszenie ilości wód infiltracyjnych poprzez odprowadzenie ścieków z terenu gminy Wielka Nieszawka do oczyszczalni ścieków,

 • poprawę jakości wód Strugi Nieszawskiej i rzeki Wisły,

 • poprawę jakości wód podziemnych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb),

 • a w konsekwencji poprawę jakości środowiska naturalnego,

Celów techniczno - organizacyjnych poprzez:


 • modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków,

 • stworzenie możliwości perspektywicznego przyjmowania ścieków z terenów dotychczas niezabudowanych,

 • zrównoważony rozwój infrastruktury wodno - ściekowej,

Celów formalno - prawnych:


 • sp
 • ełnienie wymagań w sprawie jakości wody do picia zawartych w Dyrektywie 1998/83/EC oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.,

 • spełnienie wymagań w sprawie oczyszczania ścieków zawartych w Dyrektywie 1991/127/EE,

Celów gospodarczych poprzez:


 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Wielka Nieszawka,

 • zmniejszenia kosztów odprowadzenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych wozami asenizacyjnymi,

 • ożywienie rynku budowlanego i sfery usług z nim związanych podczas realizacji inwestycj
 • i,

 • powstanie infrastruktury technicznej umożliwiającej rozwój gospodarczy gminy Wielka Nieszawka,

Celów społecznych poprzez:


 • poprawę jakości życia mieszkańców gminy Wielka Nieszawka,

 • zniwelowanie różnic w standardzie życia mieszkańców gminy Wielka Nieszawka i mieszkańców rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

DOCELOWE REZULTATY PROJEKTU


wodociąg:

39 budynków podłączonych do sieci wodociągowej

351 osób korzystających z sieci wodociągowej

4,9% - stosunek ilości budynków podłączonych do wszystkich budynków w gminie

24 ha - powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej


kanalizacja:

34 budynki podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej

306 osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej

5,2% - stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do

wszystkich budynków w gminie

14 ha - powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci

kanalizacji sanitarnej


oczyszczalnia ścieków:

306 budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków

710 m3/dobę oczyszczonych ścieków

25 mg/dm3 wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków


oddziaływanie:

2 nowe miejsca pracy

3 nowe przedsiębiorstwa

Powiadom znajomego