W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Projekt Uchwały budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA NR ...............................                                                                              PROJEKT

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ............................w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239,

258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 17.400.000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17.392.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 8.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1


§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 17.400.000,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 13.785.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.615.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2


2. Określa się zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami

nr 4 i 4a.


§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 102.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 484.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5


§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek

budżetowych:

1) przychody – 150.000,00 zł;

2) wydatki – 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 6. Określa się wpływy w kwocie 2.600.000,00 zł związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł.
§ 7. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2013 roku zawierać umów o partnerstwie

publiczno-prywatnym.


§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków

między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych.


2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 129.000,00 zł

2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 41.000,00 zł


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

___________________________________________


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w(Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777;Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 r. Nr 96, poz.567)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w(Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz.1429;Nr 291, poz.1707)Powiadom znajomego