W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XVI/68/2012

Uchwała Nr XVI/68/2012  
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 roku
 
   
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
 
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/59/2011 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 08 grudnia 2011 r.w sprawie   uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XV/66/2012 z dnia 01 marca 2012 r. 
               
wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)  w  § 1 sumę dochodów w wysokości "16.252.800,00" zastępuje się sumą
     "16.865.200,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
     w tym: dochody bieżące                      -           16.240.800,00 zł
               dochody majątkowe                  -                 12.000,00 zł
 
2)  w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “19.628.300,00” zastępuje się sumą
     “20.740.200,00"  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
     w tym: wydatki bieżące                         -           13.923.300,00
               wydatki majątkowe                     -             5.705.000,00
 
3) w § 2 pkt 2 – zadania inwestycyjne w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak
     w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
     
4)   a) kwotę deficytu w wysokości "3.375.500,00" zastępuje się kwotą w wysokości
          "3.875.000,00"
 
       b) kwotę przychodów w wysokości "3.375.500,00" zastępuje się kwotą "3.875.000,00"
           zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
               
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 
 
 
    ___________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157 poz. 1241 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 28,  poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020;  Nr 238, poz. 1578; Nr 257,  poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)
 
 
 
 
UZASADNIENIE
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET
 
 
Dochody proponuje się podwyższyć poprzez włączenie dotacji z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych od zakładów pracy chronionej oraz dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku poprzedniego.
Natomiast po stronie wydatków włącza się środki na wyceny i wykup gruntów oraz proponuje się podwyższyć plan wydatków na przygotowanie prac związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego, na opiekę nad zwierzętami.
Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na dofinansowanie prac interwencyjnych. Niedobór zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 16.865.000,00
a po stronie wydatków 20.740.000,00 zł z niedoborem 3.875.000,00 zł.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 

Powiadom znajomego