W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XIII/59/2011

UCHWAŁA NR XIII/59/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 16.250.000,00 zł,
       z tego:
       - dochody bieżące w kwocie - 16.238.000,00 zł
       - dochody majątkowe w kwocie - 12.000,00 zł
        zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 16.550.000,00 zł,
          z tego:
         - wydatki bieżące w wysokości - 13.895.000,00 zł
         - wydatki majątkowe w wysokości - 2.655.000,00 zł
         zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
         pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

     2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 300.000,00 zł
         zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
      administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami
      nr 5 i 5a.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
      1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 100.000,00 zł,
      2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 432.000,00 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek
      budżetowych:
     1) przychody – 140.000,00 zł; 
     2) wydatki – 140.000,00 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się wpływy w kwocie 2.600.000,00 zł związane z gromadzeniem środków
      z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł.

§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2012 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
      1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków
          między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
      2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
          bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
          napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań
          określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
          alkoholowych.

      2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
          programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
         1) ogólną w wysokości                                    - 119.000,00 zł
         2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości -   43.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


_____________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w(Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777;Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w(Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726)Załącznik nr 1 (24kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 2 (47kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 3 (17kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 4 (14kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 5 (180kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 5a (14kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 6 (15kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik nr 7 (15kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
Załącznik_uzasadnienie (29kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka

Powiadom znajomego