W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XV/66/2012

Uchwała Nr XV/66/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01 marca 2012 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/59/2011 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "16.250.000,00" zastępuje się sumą "16.252.800,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
w tym: dochody bieżące      - 16.240.800,00 zł
          dochody majątkowe  -       12.000,00 zł

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “16.550.000,00” zastępuje się sumą “19.628.300,00" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
w tym: wydatki bieżące       -  13.923.300,00
          wydatki majątkowe   -    5.705.000,00

3) w § 2 pkt 2 – zadania inwestycyjne w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) a) kwotę deficytu w wysokości "300.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości "3.375.000,00"

    b) kwotę przychodów w wysokości "300.000,00" zastępuje się kwotą "3.375.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 5 i 5a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

___________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157 poz. 1241 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIĄJCEJ BUDŻET

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika z tego, że wykonawca budowy CSiR tj. Alstal nie wywiązał się z warunków umowy - nie usunął usterek wskazanych przy odbiorze końcowym obiektu oraz nie rozliczył się z podwykonawcami. Zgodnie z zawartą umową faktura ostateczna może być uregulowana po przedłożeniu protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie zadania. Ponadto włącza się dotację celową zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Proponuje się również zwiększyć wydatki na wykonanie oświetlenia ulic. Po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonuje się przesunięć między rozdziałami.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów wyniesie 16.252.800,00 zł po stronie wydatków 19.628.300,00 zł z niedoborem 3.375.000,00 zł pokrytym nadwyżkami z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego