W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIX/144/2009

UCHWAŁA Nr XXIX/144/2009
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/130/2009 z dnia 20 marca 2009 r., Nr XXVIII/134/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok i Nr 31/V/2009 r. z dnia 22 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.968.728,00" zastępuje się sumą "13.668.728,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym: dochody bieżące - 13.656.728

                                         -         12.000

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “14.822.728,00” zastępuje się sumą “15.522.728,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


UZASADNIENIE       UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze:

- zmian kwot dotacji na zadania własne,

- podpisanej umowy na dotacje z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. “Budowa Centrum Sportu i Rekreacji”,

- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych,

- rekompensata utraconych dochodów w zakładach pracy chronionej z PFRON,

- zmniejszenie wpłat za udział w koloniach letnich z uwagi na zmniejszenie się uczestników,

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto zmniejszono środki na organizację kolonii letnich z uwagi na zmniejszenie się ilości uczestników.

Proponuje się zwiększyć środki na eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz na energię elektryczną na boisku “Orlik 2012” , wykonanie tablic informacyjnych gminy i map związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto aby zwiększyć środki na budowę CSiR proponuje się zrezygnować z zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych oraz zmniejszyć środki na rozbudowę obiektu gminnego na cele przedszkola.

Należy również zabezpieczyć środki na podłączenie urzędu gminy do sieci gazowej.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 13.668.728,00, po stronie wydatków 15.522.728 a niedobór wyniesie 1.854.000,00.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław KrywionekZMIANA W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/144/2009.Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 lipca 2009 roku


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 632 215,00

50 528,00

6 682 743,0075615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 318 000,00

21 762,00

2 339 762,00
2680

Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

21 762,00

21 762,0075619


Wpływy z różnych rozliczeń

0,00

28 766,00

28 766,00
2970

Różne przelewy

0,00

28 766,00

28 766,00


854Edukacyjna opieka wychowawcza

100 549,00

- 50 528,00

50 021,0085412


Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

90 000,00

- 62 000,00

28 000,00
0830

Wpływy z usług

90 000,00

- 62 000,00

28 000,0085415


Pomoc materialna dla uczniów

10 549,00

11 472,00

22 021,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 549,00

11 472,00

22 021,00


926Kultura fizyczna i sport

0,00

700 000,00

700 000,0092601


Obiekty sportowe

0,00

700 000,00

700 000,00
6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

700 000,00

700 000,00
Razem:

12 968 728,00

700 000,00

13 668 728,00Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/144/2009 .Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 lipca 2009 roku


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


600Transport i łączność

1 907 600,00

- 1 710 000,00

197 600,0060016


Drogi publiczne gminne

1 907 600,00

- 1 710 000,00

197 600,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 710 000,00

- 1 710 000,00

0,00


710Działalność usługowa

92 000,00

10 000,00

102 000,0071004


Plany zagospodarowania przestrzennego

90 000,00

10 000,00

100 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

10 000,00

95 000,00


750Administracja publiczna

1 564 758,00

65 000,00

1 629 758,0075023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 345 700,00

50 000,00

1 395 700,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

50 000,00

50 000,0075075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

15 000,00

40 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

15 000,00

32 000,00


801Oświata i wychowanie

5 333 100,00

10 000,00

5 343 100,0080101


Szkoły podstawowe

3 767 600,00

10 000,00

3 777 600,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 500,00

10 000,00

91 500,00


854Edukacyjna opieka wychowawcza

132 000,00

- 85 000,00

47 000,0085412


Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

120 000,00

- 85 000,00

35 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

- 85 000,00

35 000,00


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 409 700,00

- 8 000,00

1 401 700,0090095


Pozostała działalność

1 139 700,00

- 8 000,00

1 131 700,00
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

10 000,00

18 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

63 000,00

22 000,00

85 000,00
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 40 000,00

10 000,00


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

858 200,00

- 130 000,00

728 200,0092109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

762 200,00

- 130 000,00

632 200,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00

- 130 000,00

500 000,00


926Kultura fizyczna i sport

650 280,00

2 548 000,00

3 198 280,00
Strona 1 z 1


92601


Obiekty sportowe

0,00

700 000,00

700 000,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

700 000,00

700 000,0092605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

650 280,00

1 848 000,00

2 498 280,00
4260

Zakup energii

8 000,00

8 000,00

16 000,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

590 000,00

1 840 000,00

2 430 000,00
Razem:

14 822 728,00

700 000,00

15 522 728,00Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 2 z 1


ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 lipca 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010Rolnictwo i łowiectwo

330 000,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

330 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

330 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

35 000,0070005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00
Wykup gruntów

35 000,00

750
Administracja publiczna

50 000,00


75023


Urzędy gmin

50 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

801Oświata i wychowanie

1 900 000,00


80101


Szkoły podstawowe

1 900 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 900 000,00
Boisko SP - Cierpice

400 000,00
Parking przy szkołach-Cierpice

300 000,00
Rozbudowa SP- M. Nieszawka

1 200 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00
Oświetlenie ulic gminnych

80 000,00


90095


Pozostała działalność

10 000,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00
Zakupy do eksploatacji kanalizacji

10 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500 000,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola

500 000,00

926Kultura fizyczna i sport

3 130 000,00


92601


Obiekty sportowe

700 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00CSiR-budowa krytego basenu

700 000,00


92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 430 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 430 000,00Centrum Sportu i Rekreacji

2 430 000,00Razem

6 035 000,00


Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego