W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 13 grudnia 20117 r.

Protokół nr XXXVI/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2017 roku
w godz. od 9:00 do 11:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce
Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 20 listopada 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 1),
b) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018 (przesłano radnym dn. 16 listopada 2017r., druk nr 2),
c)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (przesłano radnym dn. 16 listopada 2017r., druk nr 3),
4. Przyjęcie planów pracy na 2018 rok:
a)  Komisji Rewizyjnej (druk nr 4),
b)  Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 5),
c)  Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 6),
d)  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(druk nr 7),
e)  Rady Gminy (druk nr 8).

Przerwa

5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
Ad. 1
a) XXXVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana wójta, Panią zastępcę wójta, Panią skarbnik, radcę prawnego, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXVI sesji jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady
poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 20 listopada 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXV sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3
a) Przewodniczący Rady
poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. RIO wskazało na brak stawek (stawki zerowe) dotyczących środków transportowych trzy, cztero- i więcej osiowych w poszczególnych przedziałach tonażowych w uchwale, która została podjęta na ostatniej sesji, dlatego uzupełnia się katalog stawek w poszczególnych punktach. Dotychczas żaden podatnik na terenie gminy tego typu środków transportowych nie deklarował. W związku z powyższym dla w/w przedmiotów opodatkowania przyjmuje się stawki minimalne, zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. (MP, poz. 941). Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
W związku z tym, że wszystkie komisji opiniowały projekt uchwały, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b) Przewodniczący Rady poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2, przesłano radnym dn. 16 listopada 2017 r.).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. W treści uchwały budżetowej: 1) w § 5 pkt 1 – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 431.400,00 zł (wg załącznika); 2) dodaje się w § 6 wraz z załącznikiem nr 8 – przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych; 3) w § 7 załącznik otrzymuje nr 9. W załączniku do uchwały budżetowej – plan wydatków tworzy się rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) na monitorowane stanu powietrza i przesuwa się na powyższy cel 20.000,00 zł z rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Natomiast w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się wydatki bieżące na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. Infostrada 2.0. – poprawa obsługi mieszkańców, które są zabezpieczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Wójt poinformował, że w projekcie budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2018 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 26.960.000,00 zł, i kwotę wydatków w wysokości 31.477.000,00 zł. Deficyt w wysokości 4.517.000,00 zł planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej. Wydatki na inwestycje wyniosą 9.059.900,00 zł, na fundusz sołecki – 158.085,00 zł. Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2018 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach. Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu. Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2017 roku oraz planowane na rok 2018 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2018 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wskaźników wydatków do opracowania budżetu państwa na 2018 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów. Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto na podstawie: decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego      rejestru wyborców; decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych  przeznaczonych na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych; decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2018 rok  kwocie dochodu z tytułu  udziału  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód  budżetu  państwa. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Polityka finansowa wyrażająca się umiejętnością gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych dla realizacji celów społecznych i gospodarczych przez gminę musi liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów, które pozostawiają gminie niewielki zakres swobody i gmina nie może w zasadzie bezpośrednio zwiększać sowich dochodów. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2018 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy. Jeśli chodzi o wydatki również państwo ogranicza dowolne ich kształtowanie przez gminę, ustalając listę zadań obligatoryjnych. W efekcie należy najpierw przewidzieć środki na zadania obowiązkowe, a dopiero w drugiej kolejności na różne inne cele, nawet te uznane za ważniejsze. W zakresie finansowania zadań zleconych i powierzonych gmina nie ma żadnych możliwości prowadzenia własnej polityki dotyczącej wydawania środków. Większy zakres swobody gmina ma w odniesieniu do zadań własnych, jednak i tu lista zadań obligatoryjnych, w stosunku do których państwo dodatkowo narzuca standardy ich wykonania, skutecznie wyczerpuje jej możliwości finansowe − dotyczy to zwłaszcza oświaty, konsumującej największą część wydatków jednostki. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie gospodarski komunalnej (zakup wody, opłaty za energię elektryczną i utrzymanie mienia komunalnego gminy) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa.   
W 2018 r. planuje się następujące inwestycje:  rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1,5 mln zł; inwestycje modernizacji dróg – 3,7 mln zł; dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej od granicy z Toruniem do ul. Ogrodowej w Cierpicach – 217.900 zł; budowa przystanku leśnego na Jarkach – 52.000 zł; wykup gruntów – 100 tys. zł; budowa Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce – 1 mln zł; budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Nieszawce – 500 tys. zł; rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – 1 mln zł; oświetlenie ulic, placów i dróg – 530 tys. zł; modernizacja  placów zabaw – 400 tys. zł.
Następnie Wójt odczytał uchwałę Nr 11/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wielka Nieszawka i uchwałę Nr 11/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowani deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na 2018. Skład zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok i możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Wielka Nieszawka.
W związku z tym, że projekt budżetu na 2018 r. był tematem posiedzeń wszystkich komisji Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – przekazał pytanie stowarzyszenia „Lapidaria” o możliwość wyasygnowania z budżetu gminy środków na postawienie tablicy informacyjnej na cmentarzu na Brzozie, który stowarzyszenie wysprzątało własnymi siłami, i na cmentarzu ewangelickim w Cierpicach.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że na cmentarzu ewangelickim w Cierpicach jest już tablica, postawiona wspólnie dwa lata temu przez nadleśnictwo, parafię i gminę. Jeżeli jakieś stowarzyszenie chce otrzymać fundusze z budżetu gminy, to powinno samo bezpośrednio zgłosić się do gminy. Jeżeli chodzi o sprzątanie cmentarza w Brzozie, to ostatecznie pracownicy referatu technicznego posprzątali pozostawione, wycięte gałęzie i je wywieźli.   
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – powiedział, że stowarzyszenie 3-krotnie zwracało się z prośbą do gminy o posprzątanie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie słyszał, aby ktokolwiek zgłaszał się do gminy w tej sprawie. Jeżeli stowarzyszenie działa legalnie, to ma prawo zgłosić się do gminy, jeżeli chce coś robić na jej terenie. Teren cmentarza należy do gminy. Nie można przypisywać sobie laurów za posprzątanie cmentarza, czyli za coś, co ostatecznie zrobiła gmina.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że stowarzyszenie rozmawiało z jakimś pracownikiem gminy, który obiecał pomoc, zanim on sam zwrócił się w tej sprawie na sesji rady gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że właściwym partnerem w rozmowach jest wójt gminy, bo pracownik nie może sam podejmować decyzji co do wykonywania pracy na czyjąś rzecz. Z nim nikt natomiast nie rozmawiał. Jeżeli stowarzyszenie realizowało projekt, to znaczy, że dostało z jakiejś instytucji środki na ten cel.  
Przewodniczący Rady – przypomniał, że dyskusja dotyczy budżetu gminy i prosił o skupienie się na tej kwestii.
Radna Aniela Grela – zapytała, w jakim dziale budżetu zapisane są środki na opracowanie studium zagospodarowania terenu po żwirowni.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że opracowanie zostanie przygotowane. Jest zapisana kwota na place zabaw, która może zostać przesunięta na ten cel. Najpierw trzeba wybudować ścieżkę rowerową, która będzie przebiegała przez środek tego terenu i zmieni jego topografię, a dopiero potem będzie można planować urządzenie infrastruktury (ławki, stojaki na rowery) wokół.   
Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że duże kwoty przeznaczane są dla przedszkola „Leśny Ludek”. Zapytał, jak długo będzie funkcjonowało i ile jest tam obecnie dzieci.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że obecnie do przedszkola uczęszcza ok. 40 dzieci, w budżecie zakłada się pewien plan wydatków, i nie znaczy to, że zapisana kwota zostanie w całości wykorzystana. Dopiero po rekrutacji okaże się, ile będzie zapisanych dzieci w nowym roku szkolnym. Jego zdaniem powinny funkcjonować dwa przedszkola, wtedy rodzice będą mieli możliwość wyboru. Jeżeli jednak będzie mała liczba chętnych, to przedszkole się nie utrzyma.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał wójta o plany związane z Centrum Obsługi Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalne.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że obie inwestycje są ujęte w budżecie na 2018 rok, jakiego rzędu pieniądze będą, okaże się po przetargu.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – zapytał, czy środki na zagospodarowanie terenu po dawnej żwirowni będą pochodzić z nadwyżki budżetowej i czy na pewno zagospodarowanie terenu zostanie zrealizowane.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że wykonanie nasypu pod ścieżkę rowerową całkowicie zmieni krajobraz tego obszaru i dopiero po wybudowaniu ścieżki można będzie zrobić mapę do celów projektowych, na bazie realnych danych topograficznych. Wszystkie niezbędne pozwolenia na ścieżkę zostały wydane i będzie można przystąpić do jej budowy w przyszłym roku.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, na jakim etapie projektowania jest ścieżka rowerowa.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że projekty już są, oprócz projektu oświetlenia części trasy przez las.  
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała o wysokość nadwyżki budżetowej, która pozostanie po zrealizowaniu zapisanych w budżecie wydatków.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że nadwyżka będzie znana po bilansie. Nadwyżka w latach ubiegłych wynosiła kilkanaście milionów zł.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – zapytał, czy z uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów na Brzozie w budżecie gminy zapisano środki na wykup terenów od Lasów Państwowych między przystankiem i istniejącą już równoległą ścieżką. Ludzie wchodzą na pobocze drogi A1, gdzie ruch samochodowy jest bardzo natężony i nie ma drogi ucieczki ze względu na znajdujące się wzdłuż drogi metalowe bariery. Można by pomyśleć o zainstalowaniu pulsującej lampy przy przejściu dla pieszych w okolicy barów. Na Brzozie jest bardzo dużo wypadków, bo samochody nie zwalniają.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że trasa A1 jest drogą krajową, w związku z tym trzeba wystąpić do dyrektora dróg krajowych w sprawie przejścia przy barach. Na ul. Ciechocińskiej fragment od autostrady do krzyża pokryty nawierzchnią bitumiczną. W 2018 r. wzdłuż ul. Ciechocińskiej będzie budowany przez miasto wodociąg do Ciechocinka i dopiero po wykonaniu robot będzie można zająć się jest stanem.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała, czy przy okazji budowy ścieżki rowerowej będzie też wybudowany przystanek autobusowy przy kościele w Małej Nieszawce.  
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy jest opracowana koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej i czy będą organizowane spotkania konsultacyjne.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że ścieżka będzie biegła lewą stroną ul. Toruńskiej, jadąc w kierunku Torunia. Odbyło się spotkanie z projektantami i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, na którym gmina wypowiedziała się w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych. Spotkania z mieszkańcami zostaną zorganizowane, aby zainteresowane osoby mogły się wypowiedzieć         
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – zapytał, czy z budżetu gminy można będzie dołożyć środków na przewidzianą w budżecie sołeckim modernizację odcinka drogi między ul. Długą a ul. Dobrą zostanie wykonana w 2018 r., ponieważ zapisana kwota nie jest wystarczająca.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że na tą inwestycję w budżecie sołeckim zapisano 14,6 tys. zł, natomiast całkowity koszt to 200 tys. zł. Dokumentacja na drogę jest gotowa, inwestycja przyjęta jest do realizacji w 2018 r.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – powiedziała, że w 2017 r. z funduszu sołeckiego miało być sfinansowane postawienie obelisku na cmentarzu parafialnym w Małej Nieszawce, informującego, że był to do 1945 r. czynny cmentarz augsbursko-ewangelicki, zlikwidowany w latach 90. XX w. Na ten cel przeznaczono 2 tys. zł, co okazuje się być kwotą niewystarczającą, bo wykonywany obecnie obelisk będzie kosztował 2,5 tys. zł wraz z betonową podstawą pod kamień, której wcześniej nie wzięto pod uwagę w kosztorysie. Zapytała, czy istnieje możliwość dołożenia z budżetu gminy brakującej kwoty. 
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że wiadomo było, że środki z funduszu sołeckiego na modernizację drogi w Cierpicach będą niewystarczające i przewidziano na ten cel dodatkowe fundusze w budżecie gminy na 2018 r., natomiast środki z funduszu sołeckiego w Małej Nieszawce zostały wyasygnowane na postawienie obelisku zgodnie z przedstawionym kosztorysem. Dopiero po zleceniu zadania przez sołtysa, okazuje się, że pieniędzy zabraknie. W 2018 r. zostaną wprowadzone nowe zasady wydatkowania pieniędzy przez sołtysów, przed każdym wydatkiem sołtys będzie składał wniosek z wyceną zadania, do akceptacji przez wójta i skarbnika.     
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – stwierdziła, że nikt nie zajmował się ze strony gminy sprawą przyjętego do realizacji projektu do końca września, dlatego sama podjęła rozmowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ponieważ czas oczekiwania na dokumentację jest dosyć długi. Projekt obelisku i działania związane z jego realizacją zostały zatwierdzony. Kosztorys był wcześniej przygotowany. 
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy obowiązują wszystkich przepisy prawa. Ani on, ani urzędnicy nie zajmowali się tą sprawą, gdyż osobiście obawia się, że postawienie tablicy może doprowadzić do konfliktu, ponieważ cmentarz rzymsko-katolicki powstał na miejscu cmentarza augsbursko-ewangelickiego. Zrozumiałe jest stawianie tablic upamiętniających na nieczynnych cmentarzach, jak np. na Podgórzu, ale w Małej Nieszawce jest inna sytuacja.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – poinformowała o ogromnym zaskoczeniu konserwatora zabytków, kiedy dowiedział się, że do tej pory nie było tablicy upamiętniającej to miejsce.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018 w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła budżet na 2018 jednogłośnie.
c) Przewodniczący Rady poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3, przesłano radnym dn. 16 listopada 2017 r.).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021, przedstawiający szczegółową i precyzyjną perspektywę finansową na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków, został przedstawiony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Oczywiście trudno jednoznacznie przewidzieć, jakiego rzędu dochody gmina będzie miała w latach 2020-2021 np. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie zależne od kwoty zwolnienia z podatku.  Im kwota ta będzie wyższa, tym wpływy będą niższe. Trudno również przewidzieć wpływy z podatku od nieruchomości. Na terenie gminy wysokość podatku jest niewysoka w stosunku do publikowanych wskaźników, ale ministerstwo finansów dąży do zobligowania samorządów do podniesienia podatków lokalnych.  Jest to prognoza na podstawie aktualnego stanu prawnego.
W związku z tym, że projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej był tematem posiedzeń wszystkich komisji Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt zmiany WPF pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, z czego wynika nagły spadek wpływów o prawie 0,5 mln zł z podatku od nieruchomości w 2019 r. w stosunku do 2018 r.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że różnica wynika z faktu, iż w 2017 r. i 2018 r. wpływają dodatkowe środki w związku z pomiarami zleconymi przez starostwo. Inwentaryzacja wykazała zmiany powierzchni budynków i gospodarstw po ich modernizacji, co wpłynęło na naliczenie domiaru podatku na 5 lat wstecz. W 2019 r. będą to wpływy z bieżącego roku.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – zauważył, że prywatne firmy z terenu gminy, które są znaczącymi płatnikami podatku, mają problemy finansowe, oby przejściowe. Duża firma transportowa powoli wygasza swoją działalność. Trzeba mieć nadzieję, że koniunktura się poprawi, bo inaczej brak wpływu podatków od tych podmiotów może wpłynąć na obniżenie dochodów gminy i utrudnienie realizacji zamierzonych planów.  
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 4
a) Przewodniczący Rady Gminy
– poinformował, że radni otrzymali plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 na druku nr 4.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że Komisja zaplanowała: w I kwartale − ocenę realizacji uchwał Rady Gminy za 2017 rok, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok, opiniowanie materiałów na sesje, w II kwartale − ocenę sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, udzielenie absolutorium za 2017 rok, opiniowanie materiałów na sesje rady, w III kwartale − ocenę realizacji uchwał rady Gminy za I półrocze 2018 roku, ocenę realizacji budżetu na 2019 rok, opiniowanie materiałów na sesje rady, w IV kwartale − opiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok, opiniowanie materiałów na sesje rady.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jednogłośnie.
b) Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że radni otrzymali Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2018 na druku nr 5.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że Komisja zaplanowała: w I kwartale – opiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek za wodę i ścieki na rok 2018, sprawozdanie z działalności komisji za rok 2017, kontynuacja pracy nad projektem uchwały Statutu Gminy Wielka Nieszawka oraz Statutów Sołeckich, opiniowanie materiałów na sesje, w II kwartale – opiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, opiniowanie materiałów na sesje, w III kwartale – opiniowanie Informacji Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, opiniowanie materiałów na sesje, w IV kwartale – opiniowanie wysokości stawek podatkowych na rok 2019, analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok, opiniowanie materiałów na sesje.  
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2018 rok w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie.
c) Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że radni otrzymali Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 na druku nr 6.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że Komisja zaplanowała: w I kwartale – spotkanie z dyrektorem Centrum Kultury w celu omówienia planu pracy i kalendarza imprez na 2018 rok, analiza sprawozdań z działalności instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej i instruktora kulturalno-wychowawczego) za 2017 rok oraz omówienie Planów pracy na 2018 rok, analiza sprawozdań z działalności Komisji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok, oraz Programu działań na 2018 rok, analiza sprawozdania z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na trenie Gminy Wielka Nieszawka, ocena funkcjonalności i bezpieczeństwa boisk: „Orlika” i szkolnych, oraz gminnych placów zabaw w zakresie bezpieczeństwa na tych obiektach, oraz sprawności znajdujących się na nich urządzeń, opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji, rozwiązywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji, oraz wnoszonych przez mieszkańców, w II kwartale – spotkanie z trenerami środowiskowymi „Orlika” – omówienie planu pracy na 2018, współpraca z Urzędem Gminy w zakresie uaktualniania ewidencji zabytków na terenie gminy,  analiza Sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ocena zasobów pomocy społecznej oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok, analiza Sprawozdania finansowego z działalności Ośrodka Zdrowia za 2017 rok i ocena funkcjonowania GOZ w 2017 roku, opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i Sprawozdania z wykonania Planu finansowego za 2017 rok, opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji, rozwiązywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji, oraz wnoszonych przez mieszkańców, w III kwartale – analiza i opiniowanie budżetu za I półrocze 2018 roku, przegląd placówek oświatowych pod kątem przygotowania do roku szkolnego 2018/2019, ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów i infrastruktury rekreacyjnej, opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji, rozwiązywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji, oraz wnoszonych przez mieszkańców, w IV kwartale – rozwiązywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji, oraz wnoszonych przez mieszkańców, opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie.
d) Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że radni otrzymali Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji na druku nr 7.
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że Komisja zaplanowała: w I kwartale – ocenę informacji o realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprawozdanie z pracy komisji w 2017 roku, przyjęcie informacji o katalogu dróg gminnych oraz o dokumentacji ruchu drogowego wybranych lokalizacji z wymaganymi przepisami, opiniami i uzgodnieniami ich dotyczących oraz wnioskach mieszkańców dotyczących dróg, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, w II kwartale – zapoznanie się z protokołami z kontroli hydrantów na terenie gminy, zapoznanie się ze stanem placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów rekreacyjnych będących własnością gminy, opiniowanie materiałów na sesje rady Gminy, w III kwartale – zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego pod kątem remontowo-inwestycyjnym, zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2018 r., opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, w IV kwartale – przyjęcie wstępnego inwestycji drogowych na lata następne, sprawozdanie z działalności komisji, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji na 2018 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji jednogłośnie.
e) Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że plan pracy Rady Gminy na rok 2018 radni otrzymali na druku nr 8 i mogli się z nim zapoznać.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.  
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady
oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)     Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 8 grudnia zapoznała się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na 2017 r., przyjęła plan pracy komisji na 2018 r., opiniowała materiały na sesję.
b)    Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 8 grudnia opiniowała materiały na sesję.
c)     Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 7 grudnia opiniowała materiały na sesję przyjęła plan pracy komisji na 2018 rok.
d)    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 7 grudnia opiniowała materiały na sesję, przyjęła plan pracy komisji na 2018 rok.
Ad. 6
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 listopada 2017 r. 
Ad. 7
Radna Aniela Grela
– zaprosiła chętnych do zorganizowania pomocy skierowanej do osób samotnych, starszych i chorych w związku ze zbliżającymi się świętami. Na terenie gminy jest kilkanaście takich osób. Przygotowane dla nich paczki zostaną złożone w GOPS-ie i przekazane przez pracowników. Mimo, że te osoby przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, to często nie starcza im pieniędzy na podstawowe rzeczy. Następna sprawa, jest bardzo dużo skarg na jednego z lekarzy pracującego w Ośrodku Zdrowia. Zapytała, czy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowej został uzupełniony w związku z odejściem p. Mularza.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała sołtysa Wielkiej Nieszawki o wydatkowanie kwoty 30 195 zł w ramach funduszu sołeckiego na wspieranie inicjatyw sportowych, jakie to są inicjatywy.  
Radny Michał Dąbrowski – zastanawiał się na funkcją sołtysa od strony prawnej i finansowej w procesie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w kontekście poruszonego problemu braku wystarczającej ilości środków na konkretne zadanie. Sołtys składa wniosek, który jest projektem. Czy ma on upoważnienie Wójta do zawierania umowy z instytucjami zewnętrznymi realizującymi zadania czy to gmina zawiera tą umowę. Jeżeli jest realizowany konkretny projekt, to trzeba na to zadanie zrobić projekt, znaleźć wykonawcę, który złoży ofertę, na podstawie której następuje realizacja.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył sprawę rozkradanego chodnika za Aquaparkiem w stronę wału przeciwpowodziowego. Pojedyncze kostki są wrzucane do kanałku. Droga prowadząca do wału jest nieprzejezdna, wał przeciwpowodziowy jest rozjeżdżony, a powinien być utrzymany w należytym stanie.  
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – przedstawił następujące tematy od mieszkańców:
- czy powstanie na terenie gminy bankomat,
- na placu zabaw w Cierpicach jest niewystarczająca ilość koszy i są rzadko opróżniane,
- na zakręcie przy przystanku na ul. Ogrodowej trzeba wyciąć zbędne krzaki, bo jest słaba widoczność,
- trzeba na tym zakręcie zrobić wylewkę asfaltową, bo dorzucane są tylko kamienie,
- czy przy okazji projektowania ścieżki rowerowej rozważana jest możliwość położenia światłowodu i zakopania linii energetycznej średniego napięcia.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – stwierdził, że na Brzozie również przydałby się bankomat.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w akcji wspierającej jego wnuczkę. Poruszył sprawę progu zwalniającego na ul. Długiej na wysokości posesji nr 32. Mieszkańcy otrzymali pismo z Urzędu, że będzie on zamontowany w 2017 r. Natomiast teraz otrzymał ustną informację, że inwestycja nie będzie zrealizowana. Mieszkańcy ul. Długiej prosili go o interwencję w sprawie remontu ul. Długiej, prosi o odpowiedź w tej sprawie. W związku z wypadkiem na Dybowie i wyznaczonym objazdem droga na odcinku z Dybowa do Wielkiej Nieszawki jest rozjechana i nieprzejezdna. Pobocze po położeniu gazociągu na Kąkolu nadal nie jest zagęszczone, a trzeba na nie zjeżdżać, kiedy wymijają się dwa samochody, bo asfaltowa droga jest wąska, po drugiej stronie jest chodnik.     
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – poruszyła następujące kwestie:
- nie widziała ogłoszenia o konkursie na instruktora Gminnego Centrum Kultury, w takim razie w jaki sposób zostanie wybrany czy przez mianowanie,
- prosiła o przygotowanie ogólnego harmonogramu imprez kulturalno-sportowych dla całej gminy, aby terminy imprez organizowanych przez różne podmioty nie powielały się, i mieszkańcy mieli możliwość wyboru,
- podziękowała mieszkańcom za udział w dwóch turach warsztatach kulinarnych, połączonych z akcją krwiodawstwa, dofinansowanych z budżetu obywatelskiego starostwa powiatowego,
- pogratulowała Zbigniewowi Mazurkiewiczowi, Tomaszowi Andersowi i Michałowi Kwiatkowskiemu przyznanych na jej wniosek odznaczeń „Zasłużony dla zdrowia narodu”, najwyższych odznaczeń, jeżeli chodzi o krwiodawstwo,  
- podziękowała mieszkańcom i radnym za poparcie jej projektu do budżetu obywatelskiego starostwa powiatowego na 2018 r. dotyczącego zorganizowania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którego adresatem są mieszkańcy gminy, drugim projektem realizowanym w ramach tego budżetu, zgłoszonym przez mieszkankę gminy, jest zorganizowanie wieczornicy na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
- nowe barierki przy skręcie ul. Toruńska i ul. Kręta w okolicach sklepu Dino, uniemożliwiają skręcanie zarówno w jedną jak i w drugą stronę sprzętom rolniczym, np. ciągnikom z dwiema przyczepami i samochodom ciężarowym.
Radna Aniela Grela – w uzupełnieniu informacji o możliwości udzielenia pomocy na święta potrzebującym starszym mieszańcom gminy, poprosiła w imieniu GOPS-u o złożenie prezentów do 18 grudnia. Można przynosić produkty żywnościowe o długim terminie ważności i środki czystości.
Radny Michał Dąbrowski – zauważył, w nawiązaniu do informacji o zamontowaniu barierek przy Dino, że droga wojewódzka nr 273 przebiegająca przez gminę dopuszcza poruszanie się po niej pojazdów o całkowitej masie do 12 ton, a ciągników z dwoma przyczepami i samochodów ciężarowych.
Mieszkanka gminy Anna Ławicka – poruszyła problem przejścia dla pieszych koło kościoła w Cierpicach, które prowadzi do lasu. Z kolei tam, gdzie byłoby potrzebne, nie ma żadnego pobocza. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do szkoły.  Dodatkowy problem, to parkowanie przez mieszkańców samochodów przy płocie, gdzie jest wąska droga, zamiast na parkingu przy kościele. Wnioskowała o zakaz parkowania poza obszarem parkingu.
Radny Krzysztof Czarnecki – poprosił o przygotowanie terminarza sesji na 2018 rok.  
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że absurdów drogowych na terenie gminy jest więcej. Może znalazłyby się w budżecie środki na ekspertyzę zasadności niektórych znajdujących się na terenie gminy znaków drogowych i zinwentaryzowanie niebezpiecznych miejsc, zgłoszonych przez mieszkańców czy sołtysów. Dokument stworzony na tej bazie pozwoliłby na znalezienie globalnego rozwiązania problemów komunikacyjnych dla całej gminy.     
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała o termin inwestycji drogowych na ul. Majowej, Makowej i Zielnej.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:
- jeżeli chodzi o skargi na jednego z lekarzy w Ośrodku Zdrowia, kierownik ośrodka twierdzi, że nikt z mieszkańców nie zwracał się do niego w tej sprawie, więc problemu nie ma. W związku z tym wszystkie przypadki niewłaściwego potraktowania mieszkańców należy zgłaszać kierownikowi lub do wójta, najlepiej na piśmie,  
- jeżeli chodzi o gminą komisję do rozwiązywania alkoholową, jest skład został uzupełniony,
- jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego, wymaga to uregulowania
- jeżeli chodzi o rozbieranie chodnika przy Olendrze, przyjrzy się tej sprawie, droga polan do wału została rozjeżdżona przez sprzęt rolniczy,
- jeżeli chodzi o stan ul. Dybowskiej, dziury zostaną zasypane,
- jeżeli chodzi o bankomat, temat był już poruszany wielokrotnie, żaden bank nie jest zainteresowany, gdyż większość operacji jest wykonywanych przez klientów przez przelewy internetowe lub karty płatnicze, i utrzymanie bankomatu jest nierentowne,
- jeżeli chodzi o plac zabaw w Cierpicach, zniszczone kosze zostaną wymienione,
- jeżeli chodzi o zakręt przy ul. Ogrodowej i przy przystanku autobusowym, ta część zostanie przebudowana przy okazji budowy ścieżki rowerowej, droga będzie szersza,
- jeżeli chodzi o światłowód, nikt nie zwróci gminie kosztów jego położenia.
Zastępca Wójta Agnieszka Gołębiowska – powiedziała, że w ramach rządowego programu Cyfrowa Polska szkoły na terenie gminy zostaną podłączone do światłowodu w 2018 r. W kolejnych latach będą podłączane tereny wokół szkół. Zbudowana sieć będzie udostępniana poprzez wykonawcę operatorom ogólnopolskim. Gmina może zgłaszać tzw. „białe plamy”, gdzie nie na zasięgu sieci i kablowa sieć Orange nie działa.
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że przedsiębiorcy z trenu gminy bardzo narzekają na brak szybkiego Internetu. Dzisiaj jest taki wymóg, bazy danych trzymane są na serwerach i trzeba mieć do nich szybki dostęp. Jeżeli światłowód będzie już na terenie gminy, to będą naciski, aby firmy mogły się do niego podłączyć.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – kontynuując odpowiedzi na poruszone kwestie, poinformował, że:       
- jeżeli chodzi o odbiór dróg po położeniu gazu na Kąkolu, część robót została odebrana, inspektorzy nadzoru pilnują, żeby firma kładąca gaz przywróciła je do odpowiedniego stanu,
- gmina nie ogłaszała konkursu na instruktora, będzie zatrudniała dyrektora, który przedstawi plac pracy Centrum Kulturalnego i zatrudni instruktorów,
-jeżeli chodzi o barierki na ul. Toruńskiej przy skręcie na ul. Krętą przy Dino, projekt przygotowany przez Dino w celu poprawy bezpieczeństwa był uzgadniany ze wszystkimi służbami i przez nie zaakceptowany. Propozycja gminy była inna, przewidywała montaż sygnalizacji świetlnej, zamiast barierek, ale policja zadecydowała inaczej. Najważniejsze, że stan bezpieczeństwa się poprawił, powstał chodnik i przejście dla pieszych. Drogi gminne (ul. Kręta) nie są przystosowane, aby jeździły po nich samochody ciężarowe, chociaż nikt nie chce utrudniać życia przedsiębiorcom. Na ul. Krętej jest przechowalnika ziemniaków, bo które przyjeżdżają ciężarówki z Czech.
Radny Michał Dąbrowski – podkreślił, że po drodze wojewódzkiej mogą przemieszczać się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, to ciężarówki nie powinny jeździć tą drogą. Transport przeładunkowy powinien odbywać się mniejszymi pojazdami. Pojazd ponadnormatywny może przemieszczać się po drodze tylko w przypadku otrzymania specjalnego pozwolenia. Inspekcja drogowa stać w tym miejscu i karać kierowców ciężarówek. Przez to, że jeżdżą po drogach gminnych pojazdy, które nie powinny po nich jeździć ze względu na niedopuszczalny tonaż, drogi są zniszczone. To samo jest na drogach osiedlach, po których też jeżdżą ciężarówki. Jeżeli ktoś dowozi węgiel czy drewno, to powinien je dowozić pojazdem o dopuszczalnym tonażu do 3,5 tony a nie 8-tinowymi ciężarówkami. Dopóki wszyscy nie będą stosować się do przepisów, to wybudowane drogi nie wytrzymają i będą regularnie niszczone.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – kontynuując, poinformował, że:
- jeżeli chodzi o przejście dla pieszych przy kościele, nie ma żadnego wyjścia z parkingu na trasę nr 10, brama jest zamknięta, jest tylko wyjazd pożarowy. Jest przejście przez cmentarz do ul. Szkolnej i w prawą stronę do ul. Bydgoskiej do przejścia, gdzie są pasy i sygnalizacja świetlna, o które walczył przez 4 lata po wypadkach, jakie miały miejsce na tej drodze. Jest to droga krajowa i to Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad decydował, w jakim miejscu to przejście mogło się znaleźć. Pobocze po obu stronach drogi jest po to, żeby po nich chodzić. Bezpieczeństwo jest zapewnione. Można postawić zakazu parkowania na chodniku przy kościele, ale to nie znaczy, że mieszkańcy będą go przestrzegać.               
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił mieszkankę o zgłoszenie problemu przejścia dla pieszych Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – odpowiedziała mieszkance, że nikt od ręki nie rozwiąże zgłoszonego problemu. Obowiązują odpowiednie ustawy, regulujące ruch drogowy i ustawianie znaków. Komisja ma w planie pracy rozpatrywanie wniosków mieszkańców dotyczących dróg.
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że problem przedstawiony przez mieszkankę dotyczy ul. Szkolnej, a nie drogi krajowej nr 10. Na ul. Szkolnej nie ma przejścia dla pieszych, prowadzącego ze strony zachodniej na wschodnią, po której znajduje się chodnik. Należałoby zbudować 10 m chodnika po stronie zachodniej i następnie oznaczyć przejście dla pieszych. Przejście przez jezdnię jest dozwolone poza przejściem dla pieszych, jeżeli najbliższe przejście znajduje się dalej niż 100 m. I tutaj taki przypadek ma miejsce, więc można przejść w dowolnym miejscu, zachowując szczególną ostrożność.     
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – poinformował o przewróconym drzewie na byłej drodze nr 1 w Brzozie. Przyjechali strażacy i je usunęli, ale pozostały gałęzie, które według dyrekcji dróg we Włocławku ma usunąć gmina. Jak to się ma od strony zarządcy drogi.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na pytanie sołtys Brygidy Czapiewskiej, powiedział, że ul. Majowa, Makowa i Zielna są ujęte w planie inwestycyjnym na 2018 r.
Sołtys sołectwa Wielka Nieszawka Mirosław Cierzniewski – odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Wieczerzak-Małysz, zaznaczył, że Projekt funduszu sołeckiego był przedyskutowany z wójtem. Jeśli chodzi typowo o inicjatywy sportowe, występują one w projekcie hasłowo. Na życzenie może przedstawić szczegółowy plan. W 2018 r. planuje się sfinansować z funduszu sołeckiego np. takie inicjatywy sportowe jak program „Mieszkańcy do formy” w cyklu wiosennym i jesiennym na kwotę odpowiednio 5 tys. i 4 tys. zł, rajd rowerowy, 2 zawody wędkarskie ok. 1,2 tys. zł, nagrody w tamtym roku otrzymano od zaprzyjaźnionej firmy na kwotę 1 tys. zł, w zawodach uczestniczyło ok. 30 młodych mieszkańców w każdej turze, zaplanowano projekt na zimę dla dzieci i młodzieży szkolnej: wyjazd na łyżwy, zajęcia podczas ferii jak garncarstwo, bilard i kręgle, czyli możliwość aktywnego spędzenia czasu, zamiast siedzenia przed komputerem.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – wyjaśniła, że zadała pytanie w związku kwotą 30 150 zł, i dlatego sądziła, że sołtys ma dokładny kosztorys na każdą inicjatywę.             
Sołtys sołectwa Wielka Nieszawka Mirosław Cierzniewski – odpowiedział, że kosztorys został przygotowany, wszystko jest rozpisane, do wglądu zarówno w Urzędzie Gminy, jak i u niego.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.
 
   
   
Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                     (-) Ireneusz Śmiechowski
 

Powiadom znajomego