W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 20 listopada 2017 r.

Protokół nr XXXV/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 20 listopada 2017 roku
w godz. od 09:00 do 11:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 4 października 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wielka Nieszawka (dz. nr 358/11) (druk nr 2),
c) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 268/40) (druk nr 3),
d)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce (druk nr 4),
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach (druk nr 5),
f) utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu (druk nr 6),
g) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 7),
 
Przerwa
 
h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 8),
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 9),
j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 10).
k) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2018 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 11).
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie podatku leśnego (druk nr 12).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2016/2017 (druk nr 13).
 
Przerwa

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych). 
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.
 
   
Ad. 1
a) XXXV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka
otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panie i Panów Radnych, Sołtysów, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce Panią Irenę Zielińską.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXV sesji jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 4 października 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIV w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXIV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3
a)     Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi położonej w Wielkiej Nieszawce, obejmującej działkę nr 62/2 o długości ok. 380 m.b do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Uchwała była podejmowana dnia 31 maja 2017 r., ale nie było w niej zapisu, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na co zwrócił uwagę po 5 miesiącach nadzór wojewody. W związku z tym należało uzupełnić treść uchwały o ten zapis. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 16 listopada większością głosów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, iż w ustawie o drogach publicznych zapisano, że drogą jest budowla wraz z drogowymi obiektami, natomiast na tej działce nie ma żadnej budowli, jest to zaorane pole. Zastanawiał się, w związku z brakiem jakiejkolwiek infrastruktury, czy tę nieujeżdżoną drogę można zapisać do kategorii dróg publicznych, czy raczej powinna zostać drogą wewnętrzną. W momencie wpisania jej do kategorii dróg gminnych, zostanie przekształcona w drogę publiczną, co może doprowadzić do komplikacji w momencie uszkodzenia jakiegoś auta na tej drodze. W ustawie widnieje też zapis, że pozbawienie kategorii lub zaliczanie drogi do kategorii nie może być dokonywane później niż do końca III kwartału danego roku, czy nie jest to w konflikcie z przedkładaną uchwałą.
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że nieruchomość, na której urządzona jest droga, stanowi własność gminy. Toczy się spór o ustalenie granic tej nieruchomości, ale w księdze wieczystej nieruchomość o określonych granicach jest wpisana jako własność gminy nabyta w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa. Jako użytek jest to droga, więc uchwała jest porządkowaniem istniejącej sytuacji. Nie ma znaczenia, że jest ona nieprzejezdna, właściciele sąsiedniej nieruchomości bezprawnie tę drogę zaorali. Jeżeli dojdzie do szkody na drodze gminnej, urządzonej czy nieurządzonej, to gmina ponosi za to odpowiedzialność.    
Radny Michał Dąbrowski – wyraził obawę, iż w momencie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych, zgodnie z prawem wszyscy będą mogli z niej korzystać, i może dojść do podobnej sytuacji jak na ul. Majowej. Droga będzie nieprzejezdna z uwagi na to, że jest nieurządzona, i mieszkańcy będą mieli pretensje. Poza tym ta droga donikąd nie prowadzi, nie jest elementem łączącym jakieś inne drogi, nikt z niej nie korzysta, bo kończy się w polu. Dziwne jest, że ma być drogą gminną.
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że szereg ulic kończy się w polu. Przy tej drodze powstaje dom. Żeby urządzić drogę, trzeba ją zaliczyć do kategorii dróg gminnych.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że w ustawie zapisano, że teren, który jest własnością gminy i jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem DR, jest niezbywalny, chyba że następuje zamiana droga za drogę. Sieć dróg gminnych służy mieszkańcom gminy. Spór toczy się o granicę, gdyż osoba budująca dom chce mieć dojazd do swojej posesji. Sąd powołał biegłego, który ustali stan faktyczny granic. Niezależnie od tego, czy droga jest wyasfaltowana, czy wybrukowana, czy jest drogą polną, jest drogą i służy do dojazdu. Droga jest własnością gminy i trzeba uregulować jej status, wpisując ją do katalogu dróg gminnych.
Radca prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że grunt był własnością Skarbu Państwa, został komunalizowany i przeszedł na gminę w konkretnym celu – w celu urządzenia na nim drogi.     
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, co się stanie, jeżeli gmina przegra spór o granice, czy to zmieni przebieg tej drogi.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – odczytał zapis z ustawy o drogach publicznych, według którego do kategorii gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, a stanowiących uzupełnienie sieci dróg zalicza się drogi służące miejscowym potrzebom. Po wizji lokalnej stwierdził, że droga ma 15 m długości, bo resztę stanowi pole, i jego zdaniem na obecną chwilę nie służy żadnym potrzebom, a stojący tam budynek powstaje bez pozwolenia, na działce rolnej.
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że jak wynika z uchwały i z załączonej do projektu mapki, droga znajduje się na działce nr 62/2, i bez względu na to, jak będzie ona szeroka według postanowienia sądu, i gdzie będzie przebiegała jej granica, zawsze będzie to ta sama działka nr 62/2 o długości ok. 380 m. b.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że dobrze się stało, iż sprawa trafiła do sądu, gdyż spór o granice toczy się z dwoma właścicielami sąsiadujących nieruchomości, którzy zaorują drogę. Kiedy biegły wyznaczy granice i zaznaczy je kamieniami geodezyjnymi, sprawa zostanie zamknięta.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 osób wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.
b)    Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem działki 358/11 o pow. 0,1220 ha, położonej w Wielkiej Nieszawce. Działka ta stanowi drogę wewnętrzną do działek budowlanych.               
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 16 listopada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.  
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/172/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wielka Nieszawka (dz. nr 358/11) w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
c)     Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka, dz. nr 268/40. W związku z postępującą zabudową działek w Małej Nieszawce na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka sołectwa Mała Nieszawka zaproponowała nazwę ulicy: Szczęśliwa. Jest to ulica odchodząca od ul. Rzemieślniczej. Jej przebieg został wskazany w załączniku do uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.    
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/173/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 268/40) w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
d)    Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w przypadku przekształceń sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe samorządy są zobowiązane do podjęcia uchwał deklaratoryjnych do 30 listopada. Przyjęty dokument stanowić będzie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej. Uchwała określa typ szkoły, nazwę i siedzibę oraz jej zasięg terytorialny.      
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Michał Dąbrowski – zapytał, czy w momencie podejmowania uchwały nie można by zaktualizować i zmienić nazwę na im. św. Jana Pawła II.
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że taki postulat trzeba zgłosić do organów szkoły. Rada gminy nie może sama zmienić nazwy szkoły. 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
e)     Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Ze szkoły o klasach I-VI została przekształcona w szkołę o klasach I-VIII. Przyjęty dokument stanowić będzie akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja w dn. 16 listopada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, czy uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej w Cierpicach otrzymają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej czy gimnazjum.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że rzeczywiście klasy II i III dotychczasowego gimnazjum zostały włączone do Szkoły Podstawowej w Cierpicach. Na pewno będą wytyczne, co do tego jakiego typu dokument otrzymają.     
Dyrektor SP w Małej Nieszawce Irena Zielińska – odnosząc się do zmiany imienia szkoły, powiedziała, że przepisy przejściowe dotyczące przekształceń szkół precyzują, że obowiązująca pozostaje dotychczasowa, pierwotna nazwa szkoły. Nazwa może być zmieniona później, a nie w trakcie podejmowania uchwały o przekształceniu sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o klasy gimnazjalne, uczniowie klas II i III otrzymają świadectwa gimnazjum. Dyrektor szkoły podstawowej, w skład w której wchodzą oddziały gimnazjalne, będzie wydawał takie świadectwa dla tych uczniów. Natomiast uczniowie klasy III, którzy nie otrzymają promocji w przyszłym roku szkolnym, i zostaną na następny rok, otrzymają za 2 lata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.     
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
f) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu. W związku z rosnącym społecznym zapotrzebowaniem na działania w sferze kulturalnej na terenie gminy, niniejszą uchwałą tworzy się samorządową instytucję kultury, pod nazwą Gminne Centrum Kultury, która będzie działała na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Centrum Kultury będzie realizowało zadania własne gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Oprócz środków z budżetu gminy i przychodów z prowadzonej działalności, Centrum Kultury będzie mogło pozyskiwać również środki z różnych źródeł, np. programów i grantów przygotowanych dla instytucji kultury. Przy utworzeniu Gminnego Centrum Kultury niezbędne jest wyposażenie tej instytucji w składniki mienia poprzez oddanie na jego rzecz, na podstawie umowy użyczenia, nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem, położonej w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 na działce nr 247/11, stanowiącej własność gminy, z wyłączeniem części budynku zajętego przez przedszkole oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Gminne Centrum Kultury tworzy się z dn. 1 stycznia 2018 r. Organizację i zadania Centrum Kultury określa jego statut. Wójt poprosił radnych o wykreślenie w § 2 uchwały punktu 5, który powiela punkt 2.            
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Osobiście uważa tę inicjatywę za bardzo pożądaną i słuszną. Scalenie w jednym miejscu działań kulturalnych pozwoli na ich uporządkowanie i cykliczność oraz poszerzenie oferty.    
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – stwierdził, że utworzenie Gminnego Centrum Kultury jest bardzo dobrym pomysłem. Statut powinien w przyszłości zostać bardziej uszczegółowiony, np. w kwestii wyłonienia kandydata na dyrektora.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że w ustawie zapisano, iż dyrektora powołuje i odwołuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. W statucie dopuszcza się również wyłonienie dyrektora w drodze konkursu.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, w związku z zapisem, że dyrektor zarządza Centrum Kultury w oparciu o plan merytoryczny i finansowy w oparciu o dotację roczną, jaką kwotę planuje się przeznaczyć na jego funkcjonowanie w przyszłym roku.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w budżecie gminy na 2018 r. nie zapisano żadnej kwoty, ponieważ de facto instytucja ta jeszcze nie istnieje, nie jest zapisana w rejestrze instytucji kultury. Środki na jej funkcjonowanie będzie można zapisać dopiero wtedy, kiedy zostanie zarejestrowana.
Rada Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, co się stanie z Gminną Bibliotekę, która ma swojego dyrektora, w związku z jej wyłączeniem z Centrum Kultury.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że po 3 miesiącach stosowną uchwałą biblioteka zostanie włączona do Centrum Kultury. Dyrektor biblioteki stanie się jej kierownikiem.
Radny Michał Dąbrowski – zapytał, czy plan merytoryczny i finansowy sporządzany przez dyrektora Centrum Kultury będzie podlegał opiniowaniu przez radę gminy, która po jego zaakceptowaniu ustalałaby stosowną do tego planu dotację.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że to, co zaplanuje do realizacji dyrektor, musi być ujęte w budżecie gminy, który uchwala rada gminy. Budżet Centrum musi być skorelowany z planem merytorycznym.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała, czy sala komputerowa, do której zakupiono komputery z funduszu sołeckiego, i sala widowiskowa będą udostępniane mieszkańcom gminy na różne działania po powstaniu Centrum Kultury.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy rada gminy będzie musiała wynajmować odpłatnie salę od Centrum Kultury na swoje obrady.       
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że budynek jest własnością gminy, będzie użytkowany przez Centrum Kultury na podstawie umowy użyczenia. Nie ma mowy o żadnych ograniczeniach, wręcz odwrotnie dąży się do wzbogacenia oferty dla mieszkańców. Koordynator będzie tworzył harmonogramy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby maksymalnie wykorzystać budynek. Wszystkie działania Centrum zostaną zapisane w planie merytorycznym. Jego powołanie ma na celu uporządkowanie i poprawienie efektywności działań kulturalnych na terenie gminy, oraz umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych, których dzisiaj nie można pozyskiwać. Wszystko, co zostało zakupione ze środków funduszu sołeckiego, jest własnością gminy.
Radny Michał Dąbrowski – dodał, w nawiązaniu do wątpliwości sołtys co do mienia zakupionego z funduszu sołeckiego, że wszystko zostanie w tym samym miejscu, łącznie z wyposażeniem, zmieni się tylko nazwa, nie będzie to budynek nazywany byłym gminnym ośrodkiem kultury, tylko budynek Gminnego Centrum Kultury. Dyrektor będzie zarządzał powierzonym mu mieniem.     
Radny Krzysztof Czarnecki – wyjaśnił, że pytał o udostępnienie odpłatnie sali widowiskowej na obrady rady gminy, ponieważ w swojej pracy zawodowej zetknął się z przypadkiem żądania odpłatności za wynajęcie sali na obrady komisji sejmiku województwa w jednostce podległej urzędowi marszałkowskiemu, kiedy w urzędzie nie było wolnych pomieszczeń.   
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że Gminne Centrum Kultury nie będzie właścicielem, tylko dzierżawcą budynku na podstawie umowy użyczenia.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – powiedział, że oprócz kultury masowej istnieje również kultura fizyczna, i jego zdaniem powoływana instytucja powinna nazywać się Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Sport stanowi istotny element życia gminy Wielka Nieszawka.
Radny Mieczysław Kociucki – stwierdził, że powołanie dyrektora Centrum Kultury wiąże się z wyodrębnieniem pomieszczenia na jego biuro, a tym samym spowoduje to zmniejszenie ilości pomieszczeń do ogólnego użytku. Będą też instruktorzy, którzy powinni mieć do dyspozycji pomieszczenie socjalne. Wyłączając przedszkole i bibliotekę, w budynku Centrum zostanie sala komputerowa, małe pomieszczenie kuchenne i biuro, w związku z tym, czy budynek będzie rozbudowywany. Zapytał, czy udostępnienie pomieszczeń na próby zespołów będzie odpłatne, czy będzie to może tylko kwestia ustalenia daty i godziny prób.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy orlik będzie podlegał Centrum Kultury.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że Centrum Kultury ma objąć swoją opieką wszystkie działające na terenie gminy organizacje, ma poszerzyć wachlarz zajęć. W późniejszym terminie do Centrum zostanie włączony również orlik. 
Radny Mieczysław Kociucki – zauważył, że w statucie jest zapis, że Centrum ma pozyskiwać środki m.in. z prowadzonej działalności i od osób fizycznych i prawnych. Obawia się ryzyka, że lokalne organizacje korzystające nieodpłatnie z pomieszczeń ze względu na małą ilość sal w budynku, będą miały problemy z ich dostępnością.   
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że zarządzający obiektem dyrektor i lokalne organizacje będą musieli znaleźć płaszczyznę porozumienia, jeżeli chodzi o ustalanie terminów. Obiekt ma wielkość jaką ma, ale przez większość dnia stoi pusty i nie jest w pełni wykorzystywany.            
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/176/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu, po wykreśleniu pkt 5, w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
g) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2018 roku priorytetowe zadania publiczne obejmują działania: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz organizacji pozarządowych; kultury, sztuki. Wkład Gminy w realizację przez tę samą organizację pozarządową w trybie pozakonkursowym, zadań przewidzianych w niniejszym Programie nie może przekroczyć łącznie w 2018 roku 20.000 zł.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja w dn. 16 listopada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.              
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że na posiedzeniu komisji radni uzyskali informację, że jednym z głównych beneficjentów pomocy finansowej będzie stowarzyszenie „Olender”. Czy oprócz tej organizacji, inne podmioty również mogą liczyć na pomoc.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że gmina nie ogranicza zakresu działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jeżeli będzie jakiś ciekawy projekt, to nie ma przeciwskazań, aby taką inicjatywę poprzeć. Stowarzyszenie „Olender” oprócz zajęć pływania i triatlonu, prowadzi zajęcia piłki siatkowej, tenisa stołowego i kolarstwa. Stowarzyszenie zatrudnia dobrych instruktorów, częściowo partycypują w kosztach rodzice, gmina udostępnia obiekty na prowadzenie zajęć.
Radna Aniela Grela – chciała się upewnić, że kwota 20 tys. zapisana w programie, nie jest całkowitą kwotą na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Czy przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych, np. w dziedzinie sportu czy rekreacji.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jeżeli będzie dobry pomysł, to będzie można go realizować, najlepiej za pośrednictwem działających na terenie gminy stowarzyszeń, np. taką inicjatywę jak Bieg Wałem Wiślanym.
Sekretarz gminy Agnieszka Gołębiowska – dodała, że Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” przygotowuje wytyczne odnośnie możliwości skorzystania przez organizacje pożytku publicznego z dofinansowań. Kwota przeznaczona dla gminy Wielka Nieszawka to 300 tys. zł. Konkursy zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dodatkowo będą inne granty dla gminy na kwotę 150 tys. zł. Kwoty te będą do wykorzystania do 2020 roku.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała, ile jest organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy.
Zastępca Wójta Agnieszka Gołębiowska – wymieniła 2 organizacje: stowarzyszenie „Olender” i stowarzyszenie „Aktywność społeczna”, natomiast „Leśna Kraina”, która korzysta z dofinansowania swoich działań, nie jest zarejestrowana na terenie gminy, działa jako klub seniora.     
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że wykorzystanie przyznawanych gminie środków w ramach LGD jest bardzo słabe w stosunku do innych gmin partnerskich. Wygląda na to, że mieszkańcy gminy nie są zainteresowani pozyskaniem tych środków. O granty mogą ubiegać się nie tyko stowarzyszenia, ale też grupy nieformalne. Informacje na temat terminów konkursów będą ukazywały się na stronie internetowej LGD.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – powiedziała, że dopytywała się o granty, ale otrzymała informację, że mogły ubiegać się o nie tylko stowarzyszenia.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w tamtym roku korzystały z dofinansowania grupy niezarejestrowane, tj. „Leśna Kraina” i „Wspomnienie”. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Zarząd LGD zadecydował, że środki do wysokości 3 tys. mogą być przyznawane również grupom nieformalnym na realizację małych projektów.     
Zastępca Wójta Agnieszka Gołębiowska – wspomniała o rozważanej możliwości ubiegania się o środki bezpośrednio przez gminę, w ramach których grupy nieformalne będą mogły realizować swoje projekty. Trzeba jednak czekać na opracowanie wytycznych co do funkcjonowania takiego modelu pozyskiwania funduszy.        
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/177/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
h) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zmiana budżetu wynika z potrzeby włączenia dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych od zakładów pracy chronionej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od jednostek oraz zmiany dotacji określonej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast po stronie wydatków zmiana wynika przede wszystkim z wprowadzenia reformy oświaty likwidującej gimnazja oraz przeniesienia oddziału klasy zerowej do nowo wybudowanego przedszkola publicznego. Ponadto w związku z tym, że dwukrotnie nie udało się rozstrzygnąć przetargu na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Nieszawce proponuje się dokonać korekty zadań inwestycyjnych na rok bieżący. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 27.662.656,00 zł a po stronie wydatków 29.536.577,00 zł a deficyt wynoszący 1.873.921,00 zł zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja w dn. 16 listopada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.              
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
i) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że podwyżka podatków od nieruchomości w 2018 r. wyniesie 1,9 % w stosunku do stawek podatku w 2017 r., bo zgodnie z komunikatem GUS o tyle wzrósł wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półroczna 2016 r. Następnie Wójt przedstawił stawki, które będą obowiązywały w 2018 r.: od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,84zł od 1m2 powierzchni; pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63zł od 1 ha powierzchni;  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,48zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem oznaczonych w ewidencji gruntów i  budynków symbolem  B – tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 0,24zł od 1 m2 powierzchni; niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,04zł od 1m2 powierzchni; od budynków lub ich części: mieszkalnych 0,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie 4,13zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 7,77zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budowli 2% ich wartości. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty zajęte na cmentarze wojenne, budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki, budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i treści.  
W związku z tym, że wszystkie komisji opiniowały projekt uchwały, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
j) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 10).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z komunikatem GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 1,9 % w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półroczna 2016 r. i o taki wskaźnik zostały podwyższone stawki podatku od środków transportowych w 2018 r. w stosunku do stawek w 2017 r. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
W związku z tym, że projekt uchwały był przedmiotem dyskusji wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię komisji w tej sprawie.  
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – stwierdził, odnośnie podatku od środków transportowych, że tendencja nie jest dobra, największy przewoźnik na terenie gminy ogranicza zakup nowego sprzętu. Opłacalność tej branży bardzo się obniżyła. Dodatkowo dochodzi brak kierowców i skomplikowane przepisy unijne.  
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak na druku nr 10 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
k) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 11).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2018 r. na obszarze gminy Wielka Nieszawka. Proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 52,49 zł za 1 q ustaloną przez prezesa GUS w dn. 18 października 2017r. do kwoty 45,00 zł za 1 q. Tym samym stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego według ceny żyta uchwalonej przez Radę Gminy będzie wynosić 112,50 zł, a stawka z 1 ha fizycznego – 225 zł. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
W związku z tym, że projekt uchwały był przedmiotem dyskusji wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię komisji w tej sprawie.  
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2018 r. n obszarze gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 11 – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 12).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 12 przedstawiono stanowisko w sprawie podatku leśnego. Postanawia się nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, tj. kwoty 197,06 zł/m3, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r., przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018. Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2018 będzie wynosił 43,3532 zł. Na terenie gminy znajdują się lasy ochronne i lasy z drzewostanem do 40 lat, które nie podlegają opodatkowaniu. Podatek leśny od pozostałych lasów wyniesie w 2018 roku 586.048,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej formie i treści.
W związku z tym, że projekt stanowiska był przedmiotem dyskusji wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię komisji w tej sprawie.  
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt stanowiska pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt stanowiska pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt stanowiska pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt stanowiska pozytywnie. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.          
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 20 listopada 2017r. w sprawie podatku leśnego w brzmieniu jak na druku nr 12 – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 13).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 13 radni otrzymali informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2016/2017. W poprzednim roku szkolnym egzamin pisały tylko klasy gimnazjalne. W wyniku reformy oświaty i przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe nie został przeprowadzony sprawdzian dla szkół podstawowych. Dyrektorzy wyciągnęli pewne wnioski w wyniku podsumowania roku szkolnego oraz z przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego. Sytuacja oświaty na terenie gminy nie jest zła. W porozumieniu z dyrektorami ustalono budżet na przyszły rok, więc wszystkie zamierzone cele powinny być zrealizowane.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem. Można stwierdzić, że dzieci i młodzież korzystały z całej gamy zajęć wspomagających i stymulujących ich rozwój w zakresie edukacji i uspołecznienia, aktywności i asertywności. Poprzez realizację wszystkich zadań, które dyrektorzy założyli i wykonali, uczniowie w szkołach na terenie gminy mają dobre warunki do pełnego rozwoju. Każdy rok przynosi większe efekty.     
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, czy po otwarciu przedszkola w Małej Nieszawce mniej dzieci uczęszcza do przedszkoli w Toruniu, w ubiegłym roku było to 46 dzieci z terenu gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że sytuacja się zmieniła, z tym, że niewielka liczba dzieci nadal uczęszcza do przedszkoli w Toruniu, ponieważ rodzice dowożą dzieci do przedszkoli w pobliżu swojego miejsca zatrudnienia.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zauważył, że niestety wyniki egzaminu gimnazjalnego są poniżej wyników w województwie i w kraju, oprócz jęz. polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Zawsze do tej pory wyniki były wyższe niż w województwie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że też był tym faktem zaskoczony.  
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu jak na druku nr 13 – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 6
a) Wójt Kazimierz Kaczmarek
– przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ireneusza Śmiechowskiego, złożonych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, według stanu na dzień 31.12.2016r. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone w terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wg stanu na dn. 31.12.2016r. W wyniku przeprowadzonej analizy danych w/w oświadczeniach majątkowych Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Toruniu nie stwierdził nieprawidłowości. Na podstawie analizy Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o stwierdzonym uchybieniu w oświadczeniu majątkowym Przewodniczącego Rady Gminy. Korekta została przesłana. W oświadczeniu Wójta Wojewoda nie stwierdził nieprawidłowości. 
b) Wójt Kazimierz Kaczmarek – przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych za rok 2016 złożonych do Wójta zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. Oświadczenia majątkowe zostały złożone przez wszystkie zobowiązane do tego osoby (11 osób), w terminie, tj. do 30 kwietnia 2017 r. wg stanu na dn. 31 grudnia 2016 r. W wyniku analizy oświadczeń przesłanych do I US w Toruniu, Naczelnik I US stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych kierownika GOZ Jerzego Bednarka i skarbnik gminy Mirosławy Mierzwińskiej. Dokonane korekty zostały przesłane do Naczelnika I US w Toruniu. W wyniku analizy oświadczeń przesłanych do II US w Toruniu, Naczelnik II US stwierdził, że większość oświadczeń w formie wydruku komputerowego nie została oparafowana przez składającego na każdej stronie. W trakcie roku 2017 złożone zostały oświadczenia majątkowe przez Irenę Zielińską w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły w Małej Nieszawce, Barbarę Mrugalską w związku z objęciem stanowiska dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce oraz Jacka Mularza w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. W tych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.
c) Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski – przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych złożonych wg stanu na dn. 31.12.2016r. Przedmiotowe oświadczenia majątkowe zostały złożone zgodnie z terminem określonym w ustawie o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r., tj. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Po analizie danych zostały one przesłane Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r., Naczelnik II Urzędu Skarbowego stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych: Arkadiusza Wyrzykowskiego, Elżbiety Toty, Jacka Muzioła, Jacka Kapeli. Dokonane przez radnych korekty zostały przesłane do Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu. Ponadto Naczelnik II US w Toruniu stwierdził, że oświadczenia majątkowe złożone w formie wydruku komputerowego przez radnych: Małgorzatę Kopańską-Mizeria i Michała Dąbrowskiego nie zostały oparafowane na każdej stronie przez składającego. W pozostałych oświadczeniach radnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad. 7
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)  Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 16 listopada przyjęła informację Referatu Technicznego na temat przygotowania do okresu zimowego dróg gminnych, sprzętu i niezbędnych środków potrzebnych do ich utrzymania, uzgodniła harmonogram zadań inwestycyjnych na rok 2018 oraz opiniowała materiały na sesję.
b)   Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 16 listopada opiniowała materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 16 lis opiniowała materiały na sesję.
d) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 16 listopada opiniowała materiały na sesję.
Ad. 8
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Gminy, która odbyła się 4 października 2017 r. 
(z sesji wyszły radne: Irena Lewandowska i Agnieszka Wrzesińska)
Ad. 9
Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał Wójta, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś roszady na stanowiskach w Urzędzie Gminy.   
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poruszył następujące kwestie:
- mieszkanka prosi o naprawę chodnika w okolicach mostku na ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce,
- czy na ul. Olszynową jest jeszcze gwarancja, bo na zakręcie zawsze jest kałuża i zapadła się studzienka,
- jaki był koszt wybudowania przedszkola w Małej Nieszawce i czy były podpisywane aneksy,
- panie zatrudnione w zewnętrznej firmie sprzątającej, która od października ma zawartą umowę z CSiR „Olender”, skarżą się na warunki zatrudnienia i proszą o pomoc, bo same boją się rozmawiać z pracodawcą z obawy przed utratą pracy. Wynagrodzenie jest niewielkie, otrzymały je w gotówce, zamiast na konto przelewem, niezapłacone zostały za nie składki do ZUS, zmieniono też im wymiar godzin z 8 do 4, przy takim samym zakresie prac. Jest brudno, bo panie mają za mało czasu na sprzątanie. Panie pracujące na nocną zmianę kończą pracę o godz. 2 w nocy i nie mają jak wrócić do domu. Pracownice nie są zapraszane na żadne imprezy, tak jak pozostali pracownicy „Olendra”, chociaż pracują w różnych, zmieniających się co jakiś czas firmach sprzątających od kilku lat.     
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – powiedział, że przez Kąkol na ul. Długiej został pociągnięty gazociąg. Przekopane pobocze wykonawca zasypał piaskiem. Kiedy firma zgłosi się do Urzędu Gminy w celu odbioru drogi, trzeba wyegzekwować, aby należycie zagęściła przekopany pod gazociąg odcinek.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – podziękowała wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w organizację I Przełajowego Biegu Niepodległości. Zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w II części warsztatów kulinarnych dn. 2 grudnia, finansowanych z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego oraz na degustację przygotowanych potraw i akcję krwiodawstwa w dn. 3 grudnia. 
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, powiedział, że:
- jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, od 13 listopada p. Agnieszka Gołębiowska została kierownikiem referatu planowania i inwestycji oraz zastępcą wójta, od 1 grudnia będą kolejne zmiany dotyczące referatu organizacyjnego, który przejmie wszystkie obowiązki, które do tej pory pełnił sekretarz gminy,
- jeżeli chodzi o ul. Toruńską przy mostku, droga jest drogą wojewódzką, a nie gminną, i trudno wyegzekwować cokolwiek od Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- na ul. Olszynową 2-letnia gwarancja się skończyła, zniszczenie drogi jest efektem jeżdżenia po niej ciężarówek,
- koszt budowy przedszkola to kwota 4,6 mln zł, był podpisany aneks dotyczący terminu zakończenia budowy, w związku z warunkami pogodowymi,
- jeżeli chodzi o zewnętrzną firmę sprzątającą, pracownice powinny porozmawiać z właścicielem firmy na temat warunków zatrudnienia. CSiR „Olender” wyłania firmę w przetargu, bo takie są procedury, i zawiera z nią umowę, często nowa firma przejmuje stary personel, warunki pracy nie są zależne ani od gminy, ani od „Olendra”. Gmina może jedynie doprowadzić do spotkania prezesa „Olendra” z firmą sprzątającą. Nieprawdą jest, że panie nie są zapraszane na imprezy organizowane przez „Olender” dla swojego personelu.
Radca prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że spółka „Olender” ma osobowość prawną i jest zobowiązana do stosowania procedury zamówień publicznych do wyłonienia firmy sprzątającej. W trybie ustawy o zamówieniach publicznych w przetargu wystartowało kilku oferentów, z których jeden, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wygrał przetarg. W celu realizacji umowy, firma zatrudniła określone osoby, dla których jest pracodawcą. CSiR „Olender” korzysta tylko z usług tych osób, a jego partnerem jest firma zewnętrzna. „Olender” nie może w żadnym razie ingerować w warunki zatrudniania personelu. Jedyna kwestia, w której „Olender” może się wypowiedzieć, to kwestia poziomu zakontraktowanych, świadczonych usług, czyli kwestia odpowiedniego poziomu czystości.          
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że pracownice mogą być w pewnym sensie zastraszone, bo boją się o pracę. Na pewno doprowadzi do rozmów z właścicielem firmy sprzątającej, z czysto ludzkiego punktu widzenia interwencja w tej sprawie jest potrzebna. Jest to dziwna sytuacja, bo obecnie na rynku pracy brakuje rąk do pracy, więc pracodawcy powinni dbać o swój personel.
Radny Michał Dąbrowski – wyraził zdziwienie, że spółka „Olender” zleca firmie zewnętrznej takie czynności jak sprzątanie obiektu. Jeżeli chodzi o basen, czystość jest najważniejszą sprawą. Zlecając usługę firmie zewnętrznej, CSiR musi się liczyć z tym, że część wydanych pieniędzy weźmie właściciel firmy, który prowadzi firmę dla zysku. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wyszkolenie własnej kadry, na której „Olender” będzie mógł polegać i która będzie dbała o odpowiednie standardy, wymagane przez klientów.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – powiedział, że część pracowników pracuje od 2 lat i że nowa firma jest już ich trzecim pracodawcą.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że w Polsce jest monopol i zmowa rynkowa na basenowe środki czystości. I to jest pewnie powodem, dla którego spółka „Olender” zleca sprzątanie firmie zewnętrznej, która należy do kręgu firm mających dostęp do tych środków chemicznych.           
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – stwierdziła, że spółka ma prawo i obowiązek sprawdzać, z jakich środków czystości korzysta firma, bo muszą one spełniać odpowiednie wymagania. Może być problem w ilości tych środków i wtedy spółka ma prawo interweniować i wymagać.   
Radca prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że sposób działania w kwestii sprzątania, został określony i przyjęty przez osobę zarządzającą obiektem. Spółka jest podmiotem gospodarczym i sama podejmuje decyzje. Nie jest tak, że lepszy efekt uzyskuje się przy własnych pracownikach, a gorszy przy zleceniu usługi. Kiedy zapisze się w umowie zawartej z firmą zewnętrzną odpowiednie kary i sposób kontroli, to efekt jest lepszy niż przy pracowniku własnym, bo w umowie zagwarantowane jest narzędzie finansowe pozwalające na egzekwowanie zobowiązań. Przy własnym pracowniku nie ma jego odpowiedzialności finansowej, można go jedynie zwolnić, jeżeli mu się udowodni, że niewłaściwie wypełnia swoje obowiązki. Za i przeciw były już rozważane przez zarządzającego obiektem, bo to nie pierwszy raz pracownice firmy zewnętrznej podnosiły, że dzieje im się krzywda. Za każdym razem wychodzi, że dla „Olendra” jako spółki, korzystniej jest zlecać usługi sprzątania w formie cywilno-prawnej.      
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że odbyło się spotkanie odnośnie ścieżki rowerowej, tydzień później po spotkaniu, na którym byli sołtysi. Przewidziane jest kolejne spotkanie konsultacyjne w tej sprawie.   
Zastępca Wójta Agnieszka Gołębiowska – uzupełniła, że społeczne spotkania konsultacyjne dotyczące przebiegu ścieżki mają się odbywać od 8 stycznia 2018 r.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – dodał, że przebieg ścieżki będzie też opiniowany przez stowarzyszenie Rowerowy Toruń, inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina przekazała swoje sugestie odnoście lokalizacji przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Generalnie ścieżka pójdzie prawą stroną ul. Toruńskiej i będzie miała szerokość 2 m, a od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej pójdzie lewą stroną. Jeżeli chodzi o kładzenie gazociągu na Kąkolu, gmina nie odebrała do tej pory żadnych prac. Firma wie, jakie są oczekiwania co do stanu nawierzchni po robotach.
Radna Aniela Grela – zapytała, czy ścieżki od Torunia i od ul. Ogrodowej do szkoły będą budowane w jednym czasie.   
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że chce ogłosić w styczniu 2018 r. przetarg na pierwszy odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej. Fragment od granic Torunia do ul. Ogrodowej jest na etapie projektowania, zakłada się, że do końca 2018 r. ścieżka zostanie oddana. Ścieżka przejdzie przez drogę nr 10 na ul. Sosnową i w stronę Gniewkowa, bo przez Gniewkowo będzie połączenie z Inowrocławiem.    
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała na jakim etapie realizacji są zadania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 r.: oświetlenie ul. Bydgoskiej, wodociąg na ul. Leśnej i próg zwalniający. Druga sprawa, jeżeli była możliwość przejęcia terenów leśnych pod ścieżkę rowerową, to może będzie istniała możliwość wymiany ul. Kolorowej w Małej Nieszawce z Lasami Państwowymi.    
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przetarg na oświetlenie został rozstrzygnięty, został również wyłoniony wykonawca na budowę wodociągu na ul. Leśnej w Małej Nieszawce i na ul. Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce, będzie jeden próg zwalniający zbudowany z kostki. Jeżeli chodzi o przejęcie terenów od Lasów Państwowych można było przejąć tereny pod ścieżkę rowerową, bo bezpośrednio przylegają do drogi gminnej. Ulica Kolorowa jest po prostu drogą leśną i jej przejęcie może się odbyć na zasadzie wymiany, a gmina nie ma żadnych terenów leśnych do wymiany.  
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o drogę ul. Olszynową, bo już w ubiegłym roku zapadała się przy hydrantach, które są na środku ulicy. Samochody po nich nie jeżdżą, tylko mają je między osiami. Droga została źle zaplanowana, bo przejeżdżające przez zakręt samochody zahaczają o pobocze. Może jest jeszcze jakaś rękojmia, skoro gwarancja się skończyła.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że droga się zapada przez niewłaściwe użytkowanie. Drogi gminne budowane są dla maksymalnego tonażu 8,5 tony, a jeżdżą po ul. Olszynowej ciężarówki. Żaden wykonawca nie uzna gwarancji, bo nie taka była specyfikacja przetargowa.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – zapytał, czy jest przewidziany remont ul. Ciechocińskiej, jedynej drogi przez wieś Brzoza, służącej również jako ścieżka rowerowa dla mieszkańców Torunia jeżdżących do Ciechocinka.   
Przewodniczący Rady – przypomniał, że następna sesja planowana jest na 13 grudnia. Prosił radnych o zapoznanie się z projektem budżetu na 2018 r. i projektem wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymali 16 listopada 2017 r, a przewodniczących komisji o ustalenie terminów posiedzeń komisji w celu ich zaopiniowania.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.
 
   
 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                   (-) Ireneusz Śmiechowski
 

Powiadom znajomego