W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 29 sierpnia 2017 roku

Protokół nr XXXIII/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
29 sierpnia 2017 roku
w godz. od 09:00 do 10:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołów
a) z XXXI sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2017 roku,
b) z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 2 sierpnia 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz cześć dz. nr 26/26) (druk nr 1),
b) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, 267) (druk nr 2),
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 3),
d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 4),
e) utworzenia wydzielonych rachunków własnych w jednostkach budżetowych Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5).
4. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku (radni otrzymali w dn. 16 sierpnia 2017r.). 

Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.

Ad. 1
a) XXXIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców gminy.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni Michał Dąbrowski i Jacek Kapela), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXIII sesji jednogłośnie.
Ad. 2
a-b)

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu z XXXI sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2017 r. i protokołu z XXXII, która odbyła się 2 sierpnia 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji w przedstawionej treści. Za ich przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokoły z XXXI i XXXII sesji zostały przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3
a) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka, dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz część dz. nr 26/26. W związku z postępującą zabudową działek w Małej Nieszawce na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka sołectwa Mała Nieszawka zaproponowała nazwę ulicy: Baśniowa. Właściciele terenu wyrazili pisemną zgodę na nadanie nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz część dz. nr 26/26) w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b) Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka, dz. nr 147, 86/1, 267. W związku z postępującą zabudową działek w Wielkiej Nieszawce konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Rada Sołecka sołectwa Wielka Nieszawka zaproponowała nazwę ulicy: Sowia. Działki wymienione w uchwale stanowią własność Gminy Wielka Nieszawka.
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXIII/162/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, 267) w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 57/36 o pow. 198 m², położonej w Wielkiej Nieszawce. Nieruchomość zostanie nabyta za cenę zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Działka, której dotyczy projekt uchwały, położona jest w pasie drogi ul. Wiślanej. W tym fragmencie drogi znajduje się urządzenie kanalizacyjne i przepompownia.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja po spotkaniu z urbanistą i uzyskaniu wyjaśnień właścicieli przedmiotowych działek pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, jaki jest klucz wyboru nieruchomości do nabycia przez gminę. Kto jest właścicielem działki i czy sam zgłosił się z wnioskiem o jej wykup, dlaczego wspomniane urządzenia nie zostały wybudowane na działce gminnej.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że takie były techniczne możliwości, w momencie budowy sieci teren nie był zagospodarowany, nikt się tam nie budował, nie było miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nie było podziału terenu na działki budowlane. Teren jest wykorzystywany rolniczo. Z wnioskiem o wykup zwrócił się właściciel, rzeczoznawca wycenił działkę na 11.400 zł.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w brzmieniu jak na druku 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

d) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– zgłosił autopoprawkę do zmiany budżetu gminy. Po przesłaniu materiałów na sesję Rady Gminy wpłynęła decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca zmniejszenia dochodów w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010 dotyczącym zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 551,00 zł. W związku z powyższym proponuje się dokonać zmian w powyższym zakresie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonaniu powyższej zmiany budżet po stronie dochodów będzie wynosił 26.891.819,00 zł a po stronie wydatków 33.230.548,00 zł. Dokonanie zmian budżetu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dokończenie budowy oraz funkcjonowanie przedszkola w Małej Nieszawce. Ponadto dokonano zmian kwot dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W związku z tym, że z przyczyn niezależnych od Gminy (brak ofert na realizację) rozpoczęcie budowy obiektów Centrum Społeczno-Kulturalnego zostanie przesunięte w czasie, a tym samym zaangażowanie środków w planowanej wysokości nie będzie konieczne, proponuje się dokonać korekty zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria
poinformowała, że komisja w dn. 25.08 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Na posiedzeniu komisji rozmawiano o pomocy dla ofiar żywiołu w województwie kujawsko-pomorskim, wiele gmin zwraca się o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy. Ma to być pomoc sterowana, udzielona konkretnej gminie i w konkretnej kwocie. Złożyła wniosek Klubu Radnych „Wspólne Gniazdo” o podjęcie uchwały w tej sprawie na najbliższej sesji.

(Podobny wniosek formalny w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 50 tys. zł samorządom poszkodowanym w nawałnicy z połowy sierpnia 2017 r. przed sesją rady gminy złożył na ręce przewodniczącego Rady Gminy Klub Radnych „Jesteśmy dla Was”.)

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok. Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczy utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Wielka Nieszawka, tj. Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, Szkoły Podstawowej w Cierpicach i Przedszkola w Małej Nieszawce. Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzenie albo użytkowaniu. Ponadto organ stanowiący określa: jednostki budżetowe, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenie dochodów, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w planie oraz ich zatwierdzania. Ustalone w projekcie uchwały źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych stwarzają kierownikom jednostek możliwość efektywniejszego dysponowania środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku. Na wydzielonych rachunkach będą gromadzone m.in. wpłaty za obiady.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– zapytał, czy w związku z utworzeniem odrębnych rachunków będzie można po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły dokonywać wpłat za obiady przelewem bankowym, bo taka jest prośba rodziców.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że zgodnie z zapisem uchwały na wydzielone konto bankowe będzie można wpłacać środki z różnych źródeł, od darczyńców, wynikające z umów na wynajem sal, a także za wyżywienie. Wydzielone konto daje możliwość placówce oświatowej pozyskiwania dodatkowych środków na swoją działalność.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6, radni otrzymali w dn. 16 sierpnia 2017 r.).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– zapoznał radnych z Informacją z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. Budżet został zrealizowany następująco: po stronie dochodów na plan 26.645.929 zł wykonano 16.525.002 zł, tj. 62,01 % planowanej wielkości, po stronie wydatków na plan 32.984.658 zł wykonano 8.503.747 zł, tj. 25,78 % planowanej wielkości. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości 436.473 zł (na plan 12.387.200 zł) i są to wydatki związane z pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji. Większe wydatki na inwestycje dokonane będą w II półroczu. Z inwestycji wieloletnich najbardziej zaawansowana jest budowa przedszkola w Małej Nieszawce. Natomiast zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie z przyczyn niezależnych od Gminy (brak wykonawców, żadna firma nie stanęła do przetargu) w roku budżetowym 2017 nie zostaną najprawdopodobniej wydane. Przedłużają się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę Centrum Obsługi Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce. Skład Orzekający Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 1/I/2017 z dn. 16 sierpnia 2017 roku zaopiniował pozytywnie Informację o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Gminy Wielka Nieszawka.

W związku z tym, że wszystkie komisji opiniowały informację, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– poinformowała, że komisja zaopiniowała informację pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela
– poinformowała, że komisja zaopiniowała informację pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska
– poinformowała, że komisja zaopiniowała informację pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że komisja zaopiniowała informację pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Mieczysław Kociucki
– zapytał, z czego wynikają wpływy środków z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska wykazane w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3.395.848 zł. Jeżeli chodzi o realizację sieci wodociągowej, jakiego odcinka to dotyczy i za jaką kwotę inwestycja zostanie zrealizowana.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego środki z opłat i kar z tytułu zrzucania ścieków do Wisły na Dybowie przez firmę Soda Mątwy. Dochody i wydatki otrzymywane na podstawie ustawy o ochronie środowiska zostały włączane do budżetu gminy. Gminy, w których dochody za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego. Dane do obliczenia nadwyżki zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska są naliczane zgodnie obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wtedy obliczona nadwyżka za 2016 r., która zgodnie z przepisami została przekazana w m-cu sierpniu 2017 r. do WFOŚiGW w Toruniu. Na podstawie analizy przekazywanych środków w latach ubiegłych założono, że będzie to kwota w wysokości około 2.300.000,00 zł. Dochody gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są wyliczane w następujący sposób: liczba mieszkańców x 11,40 zł x 10 miesięcy.

Jeżeli chodzi o wodociąg na ul. Leśnej i kanalizację na Dybowie, Gmina nie może podać w ogłoszeniu przetargowym kwoty, jaką na ten cel przeznacza. Załącza natomiast szczegółową dokumentację, na podstawie której oferent proponuje swoją wycenę na wykonanie inwestycji. Niestety nikt nie złożył oferty na wykonanie zadania. Gmina ma zapisane w budżecie na wykonanie tych dwóch zadań 600 tys. zł.

Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek
– zapytał, jak na budżet gminy wpłynęła reforma oświaty i czy już wiadomo, jaka będzie skala podwyżek dla nauczycieli, czy budżet gminy będzie na to przygotowany. W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki wynoszą prawie 11 mln zł.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że nigdy nie jest tak, że subwencja oświatowa jest wystarczająca i dlatego z pewnością podwyżki dla nauczycieli będą odczuwalne dla budżetu gminy. Jeżeli chodzi o reformę oświaty, spowodowała ona wzrost kosztów. Doszły nowe godziny zajęć z niektórych przedmiotów w podstawie programowej, w kolejnym roku będą kolejne, bo chodziło o utrzymanie etatów nauczycielskich. Na terenie gminy nie było zwolnień, a nawet pojawiły się dodatkowe etaty z racji zwiększenia godzin.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Informację Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Informację jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 5
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)  Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 28 sierpnia i w dn. 29 sierpnia opiniowała materiały na sesję.
b)   Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dniu 29 sierpnia opiniowała materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dniu 25 sierpnia opiniowała materiały na sesję.

d)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 25 sierpnia opiniowała materiały na sesję.
Ad. 6
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2017 r. i na XXXII sesji Rady Gminy, która odbyła się 2 sierpnia 2017 r.
Ad. 7
Przewodniczący
poinformował o złożeniu dwóch wniosków dotyczących udzielenia pomocy poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy: wniosku klubu radnych „Jesteśmy dla Was” i wniosku klubu radnych „Wspólne Gniazdo”.
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że wniosek klubu dotyczy solidarnego udzielenia pomocy gminom dotkniętym klęską żywiołową. Może to być gmina z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Konieczne jest przygotowanie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej. Najpierw należałoby zrobić rozeznanie wśród gmin, komu i na jaki cel są potrzebne pieniądze, bo potem dana gmina musi się z tej pomocy rozliczyć, i jaka miałaby być ta kwota. Można będzie przedyskutować te kwestie na komisjach.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – potwierdził, że udzielenie pomocy wymaga podjęcia stosownej uchwały, w której zostanie wskazany odbiorca, kwota i cel, na jaki ma być przeznaczona pomoc. Do tej pory nie prowadzono żadnych rozmów z władzami samorządowymi, aby nie robić niepotrzebnej nadziei. Należy określić kryteria, czy to ma być gmina z województwa kujawsko-pomorskiego czy pomorskiego. Takich gmin jest sporo. Najbardziej poszkodowane zostały w województwie kujawsko-pomorskim gminy Tuchola, Sośno, Kęsowo a w województwie pomorskim gminy Chojnice i Czersk. Liczba zniszczonych domów jest bardzo duża ‒ 500-700, zniszczeniu uległy też budynki gospodarcze, np. w gminie Sośno 760 budynków. Po wyborze gminy, szczegóły odnośnie pomocy, jej udzielenia i rozliczenia, zostaną omówione z lokalnymi władzami samorządowymi i zapisane w stosownej umowie, po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Wielka Nieszawka.
Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował o złożeniu wniosku Klubu Radnych „Jesteśmy dla Was” przed sesją rady gminy ws. przekazania środków finansowych w kwocie 50 tys. zł samorządom poszkodowanym w nawałnicy. Również samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera poszkodowane gminy. Warto by było zrobić rozeznanie, jakie gminy otrzymały już pomoc i skierować pomoc z gminy Wielka Nieszawka do gminy, która najmniej otrzymała takiego wsparcia.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że z pewnością wszystkie szczegóły zostaną przedyskutowane na posiedzeniach komisji.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że nie można podejmować rozmów z gminami, dopóki nie dokona się konkretnego wyboru. W wielu gminach została zniszczona infrastruktura, np. stacje uzdatniania wody i trzeba je odbudować. Kiedy będzie wybrany konkretny adresat pomocy, wtedy będą prowadzone rozmowy na temat pomocy, jakiej potrzebuje.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zastanawiał się, czy może jest jakiś sztab kryzysowy, zbierający informacje o poszkodowanych, który mógłby wskazać, jaka gmina bardziej potrzebuje pomocy lub najmniej jej otrzymała. Media skupiają się na 2-3 gminach, a tak naprawdę może być gmina, gdzie zniszczonych jest tylko 50 domów i nikt jej nie pomaga.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że przejeżdżał w okolicach Żnina i tam były praktycznie wszystkie domy zniszczone i wyrwany las. Pomoc jest potrzebna praktycznie wszystkim poszkodowanym gminom. Będzie zrobione rozpoznanie przy pomocy Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, z tym, że nie ma on kompletnych danych. Na terenie gminy Wielka Nieszawka nie było strat, był jeden przypadek, że z budynku produkcyjnego został w 20% zerwany dach i biegły rzeczoznawca uznał tą szkodę. Jeżeli radni go do tego upoważnią, to wyszuka i zaproponuje konkretną gminę. Dotacja musi być celowana, skierowana do konkretnego adresata, który będzie musiał się z niej rozliczyć. Są różne potrzeby.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy nie można by przyspieszyć całego procesu.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że decyzja zostanie podjęta po powrocie pani skarbnik z urlopu.
Radny Mieczysław Kociucki – stwierdził, że termin następnej sesji przypada 27 września, a trzeba podjąć odpowiednie kroki jak najprędzej.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował krótką sesję w tej spawie w następnym tygodniu.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że sposób udzielania pomocy jest ściśle określony przepisami, jest to procedura wymagająca czasu, uchwała musi być uzgodniona z Regionalną Izbą Obrachunkową, strony muszą podpisać stosowną umowę.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o proponowaną kwotę pomocy.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że mogło to by być 50 tys. zł.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – potwierdził, że kwota 50 tys. zł jest w zasięgu możliwości budżetu gminy, ale nie wiadomo, jakie będą oczekiwania. Co do ostatecznej kwoty, najpierw trzeba wysłuchać drugiej strony, i dopiero podjąć decyzję.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, czy w związku z tym potrzebne będą zmiany w budżecie gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że tak.
Skarbnik Mirosława Mierzwińska – dodała, że stosownego zapisu w budżecie gminy trzeba będzie dokonać, ale pieniądze będą potrzebne dotowanej gminie później, po wykonaniu prac.
Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że obecnie brakuje głównie rąk do pracy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że zmiana w budżecie będzie ostatnim etapem, najpierw zostanie podpisana umowa i przyjęta przez Radę Gminy uchwała o udzieleniu pomocy.
Sołtys sołectwa Brzoza Józek Kumorek – zapytał, czy naprawa zerwanego dachu na Brzozie kwalifikuje się do ewentualnego odszkodowania i czy mieszkaniec Glinek ma szansę na jakąś pomoc finansową na przełożenie dachu w związku z zerwanymi dachówkami.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że nie otrzymał zgłoszenia od mieszkańca Glinek. Jeżeli chodzi o budynek na Brzozie, wykorzystywany jest on w celach rekreacyjnych przez mieszkańców Torunia. Sporządzona dokumentacja dotycząca zakresu szkody została przekazana MOPS-u w Toruniu.
Po zakończeniu dyskusji dotyczącej udzielenia pomocy Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wnioski klubu radnych „Wspólne Gniazdo” i klubu radnych „Jesteśmy dla Was” w sprawie wyrażenia wsparcia dla poszkodowanych gmin. Za ich przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła wnioski jednogłośnie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że po 10 latach różnych zabiegów zakończono dyskusję na temat przebiegu drogi S10. Wniosek gminy, aby droga nie przebiegała przez Cierpice po starym śladzie, został uwzględniony. Obecna droga stanie się gminą drogą lokalną. Rozwiązanie zaproponowane przez gminę jest rozwiązaniem optymalnym, wybudowanie drogi zgodnie z nowym przebiegiem jest dużo tańsze i nie wymaga dużej wycinki lasu.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował o piśmie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie korekty oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
Radna Aniela Grela – złożyła formalny wniosek o uhonorowanie niezrzeszonych, społecznych działaczy, którzy nieodpłatnie pracują na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych na terenie gminy, na niwie kultury, sportu, turystyki i innych dziedzin. W związku z tym, że na stronie internetowej gminy nie ma informacji na temat wszystkich najbliższych imprez, poprosiła sekretarz gminy o przedstawienie kalendarium.
Sekretarz Gminy Agnieszka Gołębiowska – powiedziała, że w najbliższym czasie planowane są dwie imprezy, finansowane z budżetu gminy: w dniu 9 września I Bieg Wałem Wiślanym o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka, w dniu 23 września festyn połączony z potyczkami rodzinnymi współfinansowanymi ze środków LGD, i koncertem. Z budżetu partycypacyjnego sfinansowane będzie spotkanie profilaktyczne, które odbędzie się 2 września przy GOK-u. 30 września na zakończenie sezonu odbędą się na terenie gminy Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym, organizowane przez Stowarzyszenie „Oleder” – sekcja kolarska „Iskra”.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał o termin otwarcia przedszkola w Małej Nieszawce. Zauważył, że z terenu gminy wywodzi się olimpijczyk Michał Gołaś, więc warto go uhonorować w jakiś sposób, np. przez nazwanie ulicy jego imieniem.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poruszył następujące kwestie:
- jeżeli jest już ustalony termin otwarcia przedszkola, to rodzice proszą o jego podanie na stronie gminy, bo nie mają żadnych informacji na ten temat,
- na terenie budowy przedszkola doszło do nieszczęśliwego wypadku,
- chodzą słuchy, że na budowie byli zatrudnieni nielegalni pracownicy,
- krążą plotki, że pani dyrektor przedszkola przyprowadziła ze sobą kadrę zarządzającą, czy jest możliwość zweryfikowania tej informacji,
- podziękował sołtysom za zorganizowanie rajdu rowerowego,
- podziękował p. Halinie Dąbrowskiej za szeroką pracę społeczną, integrującą młodzież i seniorów, ostatnio odbyła się wycieczka śladami historycznej i obecnej infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy, sfinansowana ze środków budżetu partycypacyjnego powiatu toruńskiego.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poruszył następujące kwestie:
- od miesiąca wyczuwalne są nieprzyjemne zapachy pochodzące z okolic Solca Kujawskiego. Trzeba wezwać sanepid, aby zadziałał w tej sprawie,
- trzeba zrobić odwodnienie wiaduktu kolejowego, bo teren jest podmywany,
- na dachu wiaty koło Andrewex-u rosną chwasty, prosił o zrobienie porządku,
- prosił o interwencję w sprawie remontu drogi nr 200, od drogi nr 19 do stacji kolejowej,
- poinformował o złożeniu w Urzędzie Gminy wniosku o ujęcie w harmonogramie inwestycji drogowych na rok 2018 remontu ul. Dybowskiej w Cierpicach,
- czy park przy stacji kolejowej należy do gminy czy do kolei, bo jedna z mieszkanek składuje tam meble wypoczynkowe i nie reaguje na prośby o ich usunięcie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, powiedział, że:
- jeżeli chodzi o remont drogi nr 200, nie jest to droga gminna, gmina skierowała pismo do ZDW w tej sprawie i otrzymała informację, że czynności zostały podjęte, może mieszkańcy z sołtysem powinni też napisać pismo do ZDW,
- jeżeli chodzi o ul. Dybowską, droga została wyrównana i jest przejezdna, jej utwardzenie przy tak dużym natężeniu ruchu na S10, stwarzałoby poważnie zagrożenie bezpieczeństwa i prowadziło do wypadków, bo kierowcy jeździliby dużo szybciej i nie wyrabialiby się na zjeździe z wiaduktu na drogą S10. Do czasu, kiedy droga nr 10 nie stanie się lokalną drogą gminną, utwardzenie ul. Dybowskiej byłoby katastrofalne w skutkach,
- jeżeli chodzi o park przy dworcu, teren ten należy do kolei.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, ile osób z terenu gminy znalazło zatrudnienie w nowym przedszkolu.
Radny Mieczysław Kociucki – zwrócił się z prośbą o przegląd drzewostanu znajdującego się w gestii gminy pod kątem zagrożenia drogowego i zagrożenia dla mieszkańców.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na zadane pytania i poruszone kwestie, poinformował, że:
- 29 najbardziej niebezpiecznych drzew zostanie usuniętych w najbliższym czasie,
- jeżeli chodzi o wniosek w sprawie uhonorowania społeczników we wszystkich dziedzinach życia publicznego, trzeba stworzyć stosowne uregulowania prawne tak, jak to ma miejsce w innych gminach. Jeżeli radni się tego podejmą, nie widzi problemu, aby system honorowania mieszkańców wcielić w życie,
- jeżeli chodzi o otwarcie przedszkola, 22 sierpnia odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola, sprawdzana była obecność, tylko 2 osoby nie dotarły, ale potem był z nimi kontakt telefoniczny. Wstępnie ustalono termin oficjalnego otwarcia na 8 września, a na 11 września uruchomienie przedszkola dla dzieci,
- gmina zawarła umowę z generalnym wykonawcą na budowę przedszkola, wykonawca był zobowiązany przedkładać każdą umowę z podwykonawcami, i nie jest rolą gminy sprawdzać, czy zatrudnieni robotnicy pracują legalnie. Należy podkreślić, że tak zorganizowanej i sprawnie działającej firmy budowlanej do tej pory nie widziano w gminie, co potwierdzają inspektorzy nadzoru. To, że pracują tam Ukraińcy, nie jest dla nikogo tajemnicą,
- jeżeli chodzi o wypadek na budowie, był to wypadek zaliczany do kategorii wypadków zbiorowych, bo dwóch robotników spadło razem z rusztowaniem na posadzkę w holu głównym, jednemu nic się nie stało, drugi złamał rękę. Przez 3 dni prace były wstrzymane ze względu na procedury kontrolne, co zachwiało harmonogramem prac budowlanych i spowodowało opóźnienie,
- jeżeli chodzi o zatrudnienie, w przedszkolu będzie 19,25 etatów, z czego zatrudnionych 13 osób z terenu gminy, brakuje jeszcze konserwatora,
- nie jest prawdą, że przedszkolem będzie zarządzać jakaś kadra ze zewnątrz, jednoosobowo zarządza przedszkolem dyrektor, a główną księgową jest mieszkanka Wielkiej Nieszawki, która będzie również pełnić funkcję kadrowej i sekretarza przedszkola. Na to stanowisko był ogłoszony konkurs, bo tego wymagają przepisy prawa. W pozostałych przypadkach mieszkańcy zgłaszali swoje kandydatury. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele skończyli studia wyższe, mają odpowiednie kwalifikacje, a dwie nauczycielki są tzw. nauczycielami przechodzącymi, jedna jest terapeutą, a druga pedagogiem i ma uprawnienia do nauczania jęz. angielskiego.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – stwierdził, że też uważa, że krążące informacje o zatrudnieniu są plotkami, ale zadał pytanie, bo tego oczekiwali od niego mieszkańcy. Jest też zdania, jako osoba z branży budowlanej, że firma budująca przedszkole dobrze wykonuje swoje zadania i prace szybko postępują.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zaznaczył, że za organizacją nowej jednostki, jaką jest przedszkole w Małej Nieszawce, odpowiada nowo wybrany w konkursie pani dyrektor, która posiada 30-letni staż pracy. To dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, to on ponosi pełną odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie jednostki i za pracujący w jednostce personel. Praca z dziećmi wymaga specyficznych5 umiejętności i to, że ktoś skończył studia, nie znaczy, że do tej pracy się nadaje.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, jakie jest obłożenie przedszkola.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w tej chwili zapisanych jest do przedszkola 117 dzieci, w tym dwie zerówki. W przedszkolu jest 6 oddziałów, które mogą pomieścić 150 dzieci.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Anieli Greli w sprawie uhonorowania społeczników we wszystkich dziedzinach życia społecznego i opracowania regulaminu wyróżnień. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – powiedziała, odnośnie problemu nieprzyjemnych zapachów, zgłoszonego przez sołtysa, że miała podobny problem w Toruniu, kiedy tam mieszkała, w związku z działalnością zakładów drobiarskich. Jest to walka z wiatrakami, po 2 latach Sanepid wydał decyzję obligującą zakład do wymiany instalacji wentylacyjnej i unieszkodliwiania zapachów, i na tym się skończyło.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Wróblewska-Kucharska                                                           Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego