W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 2 sierpnia 2017 r.

Protokół nr XXXII/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
2 sierpnia 2017 roku
w godz. od 9:00 do 9:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola w Małej Nieszawce (druk nr 1).
3. Interpelacje i wolne wnioski.
4.  Zakończenie sesji.

Ad. 1
a) XXXII
sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Radczynię, Panie i Panów Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców gminy.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Michał Dąbrowski), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Przewodniczący Rady na wniosek Wójta wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 2 b zmiana budżetu gminu Wielka Nieszawka na 2017 r. (druk nr 2).
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy zmieniła porządek obrad XXXII sesji jednogłośnie.
Po zmianach porządek obrad wygląda następująco:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie:
a) założenia Przedszkola w Małej Nieszawce (druk nr 1),
b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 r. (druk nr 2).
3. Interpelacje i wolne wnioski.
4.  Zakończenie sesji.
Ad. 2
a) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że przedkłada się radnym projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola w Małej Nieszawce, w tym aktu założycielskiego i statutu Przedszkola. Wynika to z tego, że Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej na poprzedniej sesji. Uchwała została opublikowana 4 lipca przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po czym wojewoda wszczął procedurę unieważnienia tej uchwały 24 lipca, co jest zupełnie niezrozumiałe. Zastrzeżenia, które budzą jednak wątpliwości, zostały mimo to uwzględnione w przedkładanym projekcie, uzgodnionym z prawnikiem nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia dotyczyły m.in.: oznaczenia przedszkola jako przedszkola publicznego, a przecież to przedszkole będzie przedszkolem publicznym; braku oznaczenia siedziby organu prowadzącego; błędnego podania, że kompetencje rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty, a przecież właśnie ta ustawa je określa; zapisu, że w sprawach spornych rodzice zwracają się do organu nadzoru pedagogicznego lub organu prowadzącego, a przecież właśnie tak jest; przedkładania arkusza organizacyjnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną organowi prowadzącego, a przecież jest to zgodne z ustawą; braku oznaczenia czasu pracy przedszkola, a przecież był zapis o ustaleniu czasu pracy przedszkola w porozumieniu z rodzicami; skreślenia dziecka z listy z powodu zalegania z opłatą za przedszkole, tylko jeżeli takiego zapisu nie będzie, to w jaki sposób będzie można wyegzekwować od rodziców zaległe opłaty za wyżywienie; braku wskazania częstotliwości organizacji spotkań z rodzicami, teraz zapisano 2 razy w roku, do przedszkola przyprowadza dziecko i odbiera rodzic i wiadomo, że jeżeli jest jakiś problem, to nauczyciel wychowawca czy dyrektor na pewno będzie rozmawiał z rodzicem; zapisu o odpowiedzialności prawnej rodziców, a przecież to nie kto inny, tylko rodzic odpowiada za dziecko. Łącznie tych zarzutów jest 16, które tak naprawdę niczego nie wnoszą, ale trzeba wziąć je pod uwagę i dokonać zmian.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela poinformowała, że komisja zaopiniowała nowy projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, co by się stało, gdyby rada gminy nie uwzględniła zastrzeżeń wojewody.
Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że w momencie stwierdzenia przez wojewodę nieważności uchwały, to, co jest ogłoszone w dzienniku urzędowym, jest nieważne.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że jest to niezrozumiałe, ale uchwałę trzeba podjąć, żeby przedszkole mogło funkcjonować.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 2 sierpnia 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola w Małej Nieszawce w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z ustawą regulującą finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, która ukazała się niedawno, zostały zmienione kwoty, jakie gmina odliczała z pieniędzy pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez firmę Janikowo Mątwy. Do tej pory było to 14 zł/osobę razy liczba mieszkańców razy 10, teraz za ten rok jest to 12 zł/osobę razy liczba mieszkańców razy 10. Z tej nowej kalkulacji wychodzi różnica 200.000,00 zł na niekorzyść gminy, którą to kwotę gmina musi przekazać do WFOŚiGW do 15 sierpnia. Stąd potrzeba zmiany budżetu gminy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 3
Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, czy firma zdąży z wykonaniem przedszkola do 15 sierpnia.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poprosił o wymianę 2-3 płyt betonowych o wymiarach 30 x 30 na odpływie przy przystanku koło kościoła. Chodnik między ul. Prostą i ul. Przemysłową jest w bardzo złym stanie i trzeba go pilnie naprawić, bo w przyszłym roku nie będzie co naprawiać. Podziękował w imieniu mieszkańców za załatanie dziury na ul. Zielonej, po deszczach w pobliżu robi się kolejna dziura.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy zapadła już jakaś decyzja w sprawie progów zwalniających na osiedlu za sklepem, tj. na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z ul. Narcyzową i Chabrową w Wielkiej Nieszawce.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała czy muzeum podało datę otwarcia.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poruszył następujące kwestie:
- trzeba oczyścić i odmalować wiatę przy Andrewexie, na dachu rosną krzewy,
- stan drogi wojewódzkiej nr 200 od drogi nr 10 do starej stacji kolejowej w Cierpicach jest fatalny, pełno jest tam dziur,
- poprosił o wykoszenie placów zabaw w Cierpicach i na Kąkolu,
- w sali komputerowej w szkole w Cierpicach pracuje tylko jeden pracownik i może nie zdążyć do rozpoczęcia roku szkolnego, czy nie można by wysłać mu kogoś do pomocy.
Radna Aniela Grela – poprosiła o wyrównanie ul. Dybowskiej i zapytała, kiedy rozpocznie się remont 2 placów zabaw.
Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował, że na ul. Chabrowej nie działa lampa.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że wszyscy widzą na jakim etapie jest budowa przedszkola. Na 30 sierpnia planuje się ją zakończyć. Tempo prac jest więcej niż zadawalające, kierownik budowy jest bardzo dobrym organizatorem. Brakuje jeszcze sporo szyb, co trochę wstrzymuje prace w środku budynku (malowanie, kładzenie podłóg i instalacja armatury). Jeżeli termin ulegnie przesunięciu, to nie z winy wykonawcy, ale z powodu różnych okoliczności, np. awaria systemu komputerowego w zakładzie, który ma dostarczyć bezpieczne szyby czy warunki atmosferyczne (częste opady deszczu).
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, kto został dyrektorem przedszkola.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że 26 lipca odbył się konkurs na dyrektora przedszkola, były 2 kandydatki, komisja na dyrektora wybrała panią Barbarę Mrugalską. Jeżeli chodzi o płyty przy przystanku koło kościoła, zleci zbadanie tej sprawy. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, prosi o sporządzenie wykazu miejsc, gdzie miałyby być zainstalowane, gdyż niezbędna będzie zgoda mieszkańców, przy posesjach których miałyby się one znaleźć. Przy realizacji nowych ulic progi są od razu zaprojektowane w dokumentacji inwestycji, natomiast na starych ulicach, kiedy dobudowywany jest nowy element, potrzebna jest pisemna zgoda mieszkańców, którą prosi dostarczyć. Jeżeli chodzi o muzeum, we wrześniu dyrekcja zorganizuje drzwi otwarte dla radnych i mieszkańców. Otwarcie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Jeżeli chodzi o drogę nr 200, pismo w tej sprawie zostało złożone, prace zostaną wykonane. Jeżeli chodzi o place zabaw i salę komputerową, pracuje tyle ludzi, ile jest do dyspozycji. Było 2 stażystów z Urzędu Pracy, od 2 tygodni żaden nie przychodzi do pracy. Gmina próbuje pozyskać nowych stażystów, gdyż nie da się wykonać wszystkich robót na terenie gminy wyłącznie pracownikami Urzędu Gminy. Do końca wakacji sala komputerowa w szkole w Cierpicach zostanie ukończona. Ulica Dybowska zostanie w najbliższym czasie naprawiona. Nie da się wykonać wszystkich prac z zakresu gospodarki komunalnej na bieżąco, gdyż brakuje ludzi. Przybyło dróg, przybyło różnych urządzeń, a pracowników zatrudnionych na stałe nie przybyło, a wprost przeciwnie jeden odszedł na rentę. Od września przyjdzie młody pracownik, który będzie obsługiwał sprzęt, m.in. do koszenia poboczy.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała o nazwę ulicy w Małej Nieszawce, w marcu spotkała się rada sołecka w tej sprawie, mieszkaniec tego terenu zaproponował nazwę ul. Bajeczna. Przetarg na założenie sieci wodociągowej na ul. Leśnej nie został rozstrzygnięty z braku ofert, w związku z tym, czy zostanie ogłoszony nowy przetarg na te roboty, jeżeli tak, to kiedy. Zaprosiła w imieniu sołtysów na III rajd rowerowy 3 sołectw w dn. 6 sierpnia.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jeżeli wnioski rady sołeckiej w sprawie nazw ulic wpłynęły, to nazwy ulic na pewno zostaną przyjęte na następnej sesji. Jeżeli chodzi o wodociąg i kanalizację na Dybowie, ogłoszono 3 przetargi i nie było oferentów. Jeżeli chodzi o ul. Leśną, to firma, która kończy odwodnienie szkoły w Cierpicach, złożyła ofertę, i po skończonych pracach w Cierpicach zajmie się budową brakującego fragmentu sieci wodociągowej na ul. Leśnej.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – poprosił o sprawdzenie oświetlenia na Brzozie, świeci się co druga lampa. Zapytał o możliwość postawienia kontenera, aby mieszkańcy mogli wyrzucić stare meble. Sołectwu Brzoza przyznano kwotę 18 tys. zł z funduszu partycypacyjnego, wszyscy mieszkańcy są zgodni, że trzeba zająć się pilnie naprawą ul. Ciechocińskiej, która stanowi też ścieżkę rowerową z Torunia do Ciechocinka. Droga nie dość, że jest pełna kolein i dziur, to ciągle się zwęża z powodu osypywania się na nią ziemi z nasypu. Z asygnowanych dla sołectwa środków można by wykonać projekt drogi. Kiedy w przyszłych latach będą nowe środki, będzie można za nie wyremontować ulicę chociaż małymi odcinkami, bo przecież jest to główna droga na Brzozie i stary piastowski ślad, który ciągnął się tą drogą od Gdańska do Krakowa.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                                 (-) Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego