W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXI z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 30 czerwca 2017 r.


Protokół nr XXXI/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
30 czerwca 2017 roku
w godz. od 9:00 do 11:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXX sesji, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 119/1) (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 2),
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2 (druk nr 3),
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174) (druk nr 4),
e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 (druk nr 5),
f) założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4 (druk nr 6),
g) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 7).
4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2016 roku (druk nr 8).
5. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. (druk nr 9).
 
Przerwa
 
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.


Ad. 1
a) XXXI
sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Radczynię, Panie i Panów Radnych, Sołtysów, prezesa Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” Mateusza Kurzawskiego i członka rady Nadzorczej CSiR Zygmunta Sorokę, kierownik GOPS Magdalenę Żbikowską, pracownika GOPS Jacka Skorulskiego oraz mieszkańców gminy.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni Jacek Kapela i Agnieszka Wrzesińska), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
(doszła radna Agnieszka Wrzesińska, na sesji obecnych jest 14 radnych)
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXI sesji jednogłośnie.
Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu z XXX sesji, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXX sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 119/1 o powierzchni 373m², położonej w miejscowości Cierpice. Działka ta stanowi fragment drogi ul. Szkolnej i łączy wsie Wielka Nieszawka i Cierpice. Zostanie nabyta przez Gminę za cenę określoną wg operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego, która wynosi 14.700,00 zł.
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radna Elżbieta Tota
– zapytała, kto wystąpił o przekazanie gruntu, właściciel czy gmina. Jak to się stało, że na drodze jeszcze nie gminnej położono asfalt i powstała ulica.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że ustalenie granicy terenu między gruntami polnymi i leśnymi nastąpiło już w 1994 roku, bez szczegółowego fizycznego rozgraniczenia w terenie. Dopiero w momencie dzielenia terenu na działki przez jego właściciela, okazało się, że fragment zaasfaltowanego terenu wchodzi na własność prywatną. Wspólnie zadecydowano o przekazaniu gruntu na własność gminy. W czasie, kiedy drogę budowano, wynikało z dokumentów geodezyjnych, że to jest nieruchomość gminna, a tak naprawdę tylko pas szerokości 1,20 m był własnością gminy. Takich przypadków na terenie gminy jest wiele, jak np. na ul. Leśnej, gdzie droga jest przesunięta o 10-15 metrów od terenu gminnego, bo tak była wyjeżdżona i tak naniesiona na mapę przez geodetów.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 119/1) w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka. Nadleśnictwo Gniewkowo, pismem z dnia 09.06.2017 r. zwróciło się do Wójta Gminy Wielka Nieszawka z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie jednorazowego koszenia traw na 10 użytkach ekologicznych (łąki i pastwiska), wskazanych w uchwale, usytuowanych w obrębie Popioły. Powyższy zabieg umożliwi zwierzynie leśnej łatwiejszy dostęp do bardziej wartościowej, naturalnej karmy, ponadto zostanie zachowany dotychczasowy charakter ww. użytków ekologicznych.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXI/153/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, wieś Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2. Firma Gemipap, specjalizująca się w cięciu papieru, która jest właścicielem terenu przy ul. Bydgoskiej objętego uchwałą o przystąpieniu do opracowania mpzp, planuje rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, co wiąże się z budową nowej hali i w związku z tym niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, tak aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja po spotkaniu z urbanistą i uzyskaniu wyjaśnień właścicieli przedmiotowych działek pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki
– uznał, że uzasadnienie do projektu uchwały jest zbyt lakoniczne, a powinno się w nim znaleźć to, co właśnie powiedział Wójt.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że to, co zostało zawarte w uzasadnieniu, jest wystarczające, bo wskazuje na potrzebę przystąpienia do zmiany mpzp w związku z planem właściciela terenu rozszerzenia prowadzonej już działalności, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem. Ze starych zapisów mpzp wynika, że planując budowę nowej hali o pow. ok. 1000 m² firma popada w konflikt z zapisem o powierzchni biologicznie czynnej i dlatego konieczna jest zmiana mpzp.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– zapytał, czy urbanista wypowiedział się już na temat rozmiaru powierzchni biologicznie czynnej.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że procedura sporządzenia mpzp wiąże się z koniecznością wielu uzgodnień, i któraś ze stron może wnieść odmienną od propozycji urbanisty propozycję wielkości powierzchni biologicznie czynnej.

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska
– zapytała, jak będzie wyglądać kwestia ochrony ujęcia wody znajdującego się na tym terenie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że rada gminy na tym etapie nie rozpatruje tej kwestii, jednak już w tej chwili można powiedzieć, że firma nie pogarsza jakości środowiska, bo zajmuje się tylko cięciem papieru. Gdyby robiła coś innego i jej działalność zagrażałaby środowisku, to nie dostałaby pozwolenia na jej wykonywanie, bo firma znajduje się w bezpośredniej strefie ujęcia wody.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) w brzmieniu jak na druku 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, wieś Cierpice działki o numerach 175/1 i 174. Przedmiotowe działki położone są przy ulicy Pocztowej w Cierpicach, między torami kolejowymi a lasem, w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wnioski mieszkańców zostały pozytywnie zaopiniowane przez KZPOŚiI w dniu 6 kwietnia 2017 r. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, kto jest właścicielem tych działek.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– podał nazwiska 2 właścicieli.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174) w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że zgodnie z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożony jest na Gminę obowiązek tworzenia gminnego programu wspierania rodziny. Efektem wskazanych unormowań ustawowych jest przedkładany dokument – Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020. Różnego rodzaju działania są prowadzone, ale to tej pory nie były ujęte w określone ramy.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Aniela Grela
– poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 29.06.2017r. po uzyskaniu wyjaśnień na temat poszczególnych zagadnień zaopiniowała program pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Pracownik GOPS Jacek Skorulski
– poinformował, że program scala działania wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, prowadzone przez podmiotów funkcjonujące na terenie gminy. W dokumencie zostały wskazane zadania wynikające z ustawy na poziomie gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego. Przybliżono zasady pracy z rodziną i kierunki tej pracy. Wskazano podmioty, które realizują działania na terenie gminy. Program jest dosyć ogólny, ponieważ podmioty realizujące Program (GOPS, GOZ, GKPiRPA, policja) corocznie składają radzie gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata 2017-2020. Jego kluczowym celem jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo- wychowawczej, dzięki któremu zwiększa się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną naturalną. Pierwszym i priorytetowym celem Programu jest umożliwienie rozwoju dziecka w rodzinie naturalnej. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe w oparciu o skorelowane działania, zarówno profilaktyczne, jak i zmniejszające skutki występującej już patologii, skierowane do rodzin, które wymagają pomocy nie tylko materialnej, ale także w formie pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego prawnego, pedagogicznego. Drugim celem Programu jest powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej. Do tej pory na terenie gminy były 2 przypadki odebrania dzieci rodzicom naturalnym, w jednym przypadku dzieci wróciły do rodziny, w drugim przypadku dzieci trafiły do adopcji. Realizatorami Programu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, Gminna Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wlk. Nieszawka, Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wlk. Nieszawka, Policja, placówki oświatowe i kulturalne z terenu Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia w Wlk. Nieszawce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Chełmży (oddział w M. Nieszawce). Realizacja Programu zakłada wykorzystanie środków z budżetu Gminy jak i budżetu Państwa. W dalszej perspektywie Program przynieść powinien również oszczędności finansowe związane z faktem pozostawania dzieci w rodzinach naturalnych oraz ich powrotu z opieki zastępczej do rodzin biologicznych.

Radna Elżbieta Tota
– zapytała, czy w związku ze świadczeniem 500 + od ubiegłego roku zmniejszyła się czy zwiększyła liczba rodzin w trudnej sytuacji korzystających z pomocy społecznej. Czy rodziny znajdują się przez dłuższy czas pod stałą opieką asystenta rodzinnego, czy po pewnym czasie same radzą sobie z problemami codziennego życia i wychowaniem dzieci.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska
– odpowiedziała, że zdecydowanie zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zwłaszcza rodzin z dziećmi, gdzie jest przyznane świadczenie 500 +. Należy zaznaczyć, że 500 + nie jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu innych świadczeń pomocy społecznej. Rodziny z 500 + w ograniczonym stopniu korzystają z pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o asystenta rodziny, to wszystko zależy od tego, jaka to jest rodzina i jakie ma problemy i jak potrafi sobie z nimi radzić, nakierowana na poprawne działania, jak współpracuje z GOPS-em. Są rodziny, które postanowieniem sądu są zmuszone do współpracy z asystentem rodziny. Tak długo asystent pracuje z rodziną, jak długo jest ważne to postanowienie. Rodzina nieposiadająca postanowienia sądu musi wyrazić zgodę na pomoc asystenta i w każdej chwili może zrezygnować z jego pomocy. Jeżeli rodzina nie wyrazi zgody na współpracę, mimo że szkoła czy GOPS widzi taką potrzebę, to w żaden sposób nie można jej do tego zmusić.

Radna Aniela Grela
– stwierdziła, że świadczenie 500 + jest demotywujące, nie zachęcające do podjęcia pracy. Ludziom nie opłaca się pracować i mogą dalej zostać w domu.

Pracownik GOPS Jacek Skorulski
– zgodził się, że system ten zabija gospodarność, jest to „danie ryby, a nie wędki”. System wsparcia rodziny był potrzebny, ale może nie w takiej formie. Każdy potrafi liczyć, i jeśli ma dojechać do pracy, wydać na opiekunkę, to pozostając w domu z 500 + nie jest stratny. Z drugiej strony zabezpieczenie przez niepracującego rodzica opieki nad dzieckiem małoletnim jest wartością dodatnią. Świadczenie 500 + ewidentnie spowodowało, że w rodzinach, gdzie jedna osoba pracowała i było 2-3 dzieci, i brakowało pieniędzy na zakup podstawowych rzeczy, typu buty, żywność, ten problem został rozwiązany. Obecnie z pomocy społecznej korzystają w większym stopniu emeryci, bo emerytury są na poziomie głodowym, mający problemy związane z kosztami leczenia. Pojawiają się problemy z zadłużeniami, okazuje się po śmierci jakiejś osoby, że wzięła ona kredyt na 100 tys. i małżonek zostaje z długiem, o którym nie wiedział. GOPS ma teraz do czynienia z innymi problemami niż kiedyś, ale problemy są i pewnie cały czas będą.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska
– stwierdziła, że są rodziny, które mimo wszystko nie zrezygnują z zatrudnienia, aby uzyskać dodatkowe 500 +, bo ich dochody są dużo wyższe, są też rodziny, które zadowolą się 500 +, byleby tylko nie iść do pracy. Zależy, jakie dana rodzina ma priorytety, kto myśli przyszłościowo, a kogo interesuje tylko tu i teraz.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– zapytał o poziom bezrobocia na terenie gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że poziom bezrobocia za ostatni miesiąc wyniósł 3,0%. Bezrobocie na terenie gminy zawsze było niewielkie na poziomie 3-3,5% i najniższe w powiecie toruńskim.

Radny Krzysztof Czarnecki
– stwierdził, że są osoby, nie tylko na terenie gminy, które w swojej strategii życiowej nie mają zapisanego podjęcia pracy. Pracownicy GOPS-u są prawdziwymi profesjonalistami, materiały zostały bardzo dobrze przygotowane.

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska
– zapytała, ilu jest asystentów rodziny w GOPS-ie i ile rodzin jest pod ich opieką.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska
– odpowiedziała, że od 2013 r. jest zatrudniony 1 asystent, maksymalnie zgodnie z ustawą asystent może mieć pod swoją opieką 15 rodzin w przypadku pełnego etatu. W gminie asystent ma pod opieką 10 rodzin.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020 w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

f) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).
Wójt Kazimierz Kaczmarek
– poinformował, że projekt uchwały dotyczy założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4. Załącznikiem do uchwały jest akt założycielski i statut przedszkola. W 6 oddziałach przedszkolnych będą miejsca dla 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Utworzenie Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Wielka Nieszawka zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy w zakresie udostępnienia edukacji przedszkolnej.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Aniela Grela
– poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 29.06.2017r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– zapytał o ilość etatów w przedszkolu, czy wiadomo, kto będzie dyrektorem, czy będzie wybierany w trybie konkursu i kiedy, ile będzie miejsc parkingowych, w tym miejsc dla obsługi.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że ilość etatów ustali dyrektor szkoły, przedstawiając Wójtowi arkusz organizacyjny przedszkola, dyrektor zostanie wybrany w drodze konkursu, oprócz dość dużego parkingu będzie również plac manewrowy przy przedszkolu.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4 w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

g) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– powiedział, że dokonanie zmian budżetu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację kolonii. Po stronie dochodów włączono wpływy za kolonie od rodziców. Zwiększono ponadto dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych z różnych wpłat oraz wpływy za zanieczyszczenie środowiska. W związku z możliwością pozyskania dotacji w wysokości 40.000,00 zł tytułem dotacji na edukację ekologiczną dla uczniów szkół z WFOŚiGW proponuje się zabezpieczyć środki na powyższy cel ze środków GFOŚ. Ponadto proponuje się dokonać korekty wydatków na zadania inwestycyjne w związku z tym, że środki zabezpieczone w ramach budżetu partycypacyjnego na budowę placów zabaw okazały się niewystarczające. W celu organizacji zawodów sportowych i kolarskich proponuje się zabezpieczyć środki na dotację dla stowarzyszenia „Olender”. Proponuje się również dokonać przesunięć między paragrafami. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonano korekty dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 26.645.929,00 zł a po stronie wydatków 32.984.658,00 zł.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 27.06.2017r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radna Aniela Grela
– zapytała, czy środki w wysokości 40 tys. zł z GFOŚ są przeznaczone na konkretne działania w zakresie edukacji ekologicznej, czy określi je dyrektor szkoły.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW, w ramach którego będzie realizowany przyrodniczy projekt edukacyjny dla dzieci, w szkole w Cierpicach powstanie świetlica przyrodnicza dla dzieci i młodzieży, wyposażona w tablice dotyczące przyrody i ekologii, otrzymana dotacja na ten cel to 40 tys. zł, wkład własny gminy to 10 tys. zł.

Radny Krzysztof Czarnecki
– zaproponował, aby na zakończenie projektu pojechać do pałacu w miejscowości Poledno koło Świecia na wystawę przyrodniczą, na której można zobaczyć wypchane zwierzęta z całego świata, wkomponowane w krajobrazy, w których żyją.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że projekt został już zatwierdzony, dotacja została przyznana na konkretne działania, które zostały w nim napisane. Nie można obecnie dodawać kolejnych działań, ale może w przyszłości szkoła skorzysta z tej oferty.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– zauważyła, że prezentacja zwierząt w muzeum historii naturalnej w dużych miastach europejskich odbywa się w inny sposób, odchodzi się od prezentacji wypchanych zwierząt.

Sołtys Cierpic Ryszard Kryszewski
– zapytał, na jakie place zabaw zostały wyasygnowane środki.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że chodzi o 2 place zabaw: w Wielkiej Nieszawce i Cierpicach.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXXI/158/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 8).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– powiedział, że jak co roku przedstawia się radnym Informację dotyczącą funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, który wykonuje rozliczne zadania w zakresie zarządzania majątkiem gminy. Pracę tego referatu wszyscy widzą na co dzień. Gminny majątek się starzeje, szczególnie sieć wodno-kanalizacyjna i drogi, a brakuje ludzi do pracy. Jest sprzęt, a nie ma wystarczającej obsady do jego obsługi. Brakuje młodego pracownika, którego można by przeszkolić i zatrudnić, zgłaszają się tylko osoby tuż przed emeryturą.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
poinformowała, że komisja przyjęła informację referatu technicznego.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Michał Dąbrowski
– zapytał, kiedy zostanie uruchomiona procedura zakupu samochodu dla referatu technicznego. Poprosił o uczulenie pracowników referatu na problem martwych zwierząt, głównie rozjechanych kotów na ul. Toruńskiej lub na jej poboczu, ze względów higienicznych i emocji dzieci wywołanych tym widokiem.

Rada Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– zapytała, czy referat ma w planach sprawdzenie stanu hydrantów na terenie gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– wyjaśnił, że nowy samochód, czerwony, z żółtymi napisami i syreną, już jeździ. Jeżeli chodzi o przejechane zwierzęta, pracownicy reagują, kiedy ktoś zgłosi taki przypadek. Gmina ma umowę z panią weterynarz, która zajmuje się potrąconymi zwierzętami i gmina za to płaci. Najniebezpieczniejsze sytuacje są z wałęsającymi się po ul. Toruńskiej psami, które wbiegają pod nadjeżdżające samochody. Jeżeli pies spowoduje wypadek, to jego właściciel ponosi koszty. Trzeba uczulić mieszkańców, aby nie wypuszczali psów z posesji na ulicę.

Radny Mieczysław Kociucki
– zapytał, ile gospodarstw nie ma dostępu do wody, a ile do kanalizacji.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że jeżeli chodzi o wodę, to nie ma takiego gospodarstwa, które nie mogłoby się włączyć do gminnej sieci, jeżeli chodzi o kanalizację, jest kilka budynków na Brzozie, budynki na Dybowie i w Małej Nieszawce przy Wiśle. Jeżeli chodzi o hydranty, to zostały one sprawdzone ze strażakami w wsiach Cierpice i w Wielka Nieszawka, po powrocie z urlopu kierownika referatu technicznego zostaną sprawdzone hydranty w Małej Nieszawce.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska
– zapytała, kiedy planuje się doprowadzenie kanalizacji do tych pojedynczych budynków, które jej nie mają. W końcu po wielu latach mieszkańcy ul. Leśnej doczekali się podłączenia do sieci wodociągowej.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– wyjaśnił, że kiedy gmina budowała sieć wodociągową Nadleśnictwo Cierpiszewo, które było właścicielem budynków na ul. Leśnej, nie wyraziło zgody na włączenie ich do sieci. Poza tym jeden budynek, który jest obecnie zasiedlony, wtedy był pusty. W tamtym czasie założone były nowe hydrofory, a po latach okazało się, że poziom wody się obniżył i nie sięgają już wody. To nie jest wina gminy, bo te budynki nigdy nie były gminne, tylko znajdowały się w zarządzie nadleśnictwa, które podjęło decyzję o niewłączeniu ich do sieci. Jeżeli chodzi o kanalizację, w tym roku będzie wybudowana sieć na Dybowie i potem sukcesywnie do pozostałych budynków. Pokrycie siecią kanalizacyjną gminy wynosi 98% i jest najwyższe w powiecie toruńskim. Pozostają do podłączenia pojedyncze budynki, a koszt wybudowania kanalizacji do tych kilku domów nad wałem w Małej Nieszawce będzie wyższy niż koszt budowy całej sieci gminnej. Gmina jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o budowę wodociągów i kanalizacji.

Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek
– stwierdził, że coś bywa realne, a coś nie. Np. na Brzozie ze względu na niskie położenie wsi oraz bardzo duże odległości między zabudowaniami, a co za tym idzie problemy techniczne i związane z nimi ogromne koszty, wybudowanie sieci jest nierealne.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– zaproponował przydomowe oczyszczalnie ścieków sfinansowane przez gminę, których koszt byłby dużo mniejszy niż budowa sieci do odległych punktów.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– powiedział, że jeżeli chodzi o Brzozę, budowa oczyszczalni jest niemożliwa z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Przy wyższym poziomie wody w Wiśle, bo mowa o budynkach znajdujących się przy rzece, z oczyszczalni wybijałyby ścieki.

Radny Michał Dąbrowski
– zaproponował, aby za wywóz szamba z gospodarstw, które nie mają kanalizacji, płaciła gmina, a nie mieszkańcy, którzy wtedy uiszczaliby za ścieki taką samą opłatę jak mieszkańcy korzystający z sieci, co notabene mogłoby się okazać dla nich mniej korzystne.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że gmina na zgłoszenie mieszkańca wywozi szamba, i opłata uiszczana przez mieszkańców za tą usługę nie jest dużą kwotą.

Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– stwierdziła, że jeżeli ktoś nie zgłasza szamba do wywozu, to znaczy, że ma nieszczelny zbiornik i zanieczyszcza środowisko.

Sołtys
sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski zapytał, czy nie można by było wybudować przydomowych oczyszczalni ścieków niewielkim kosztem, zamiast wydawać setki tysięcy czy miliony zł na doprowadzanie sieci do oddalonych budynków.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że jest to możliwe tylko w Cierpicach. W innych miejscowościach nie pozwala na to to wysoki stan wód gruntowych.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację dotyczącą funkcjonowania referatu technicznego w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2016 r. w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 9).

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– powiedział, że na druku nr 9 przedstawiono informację z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” za 2016 r. Najważniejszy dla gminy jak właściciela jest zysk, który spółka osiągnęła w ubiegłym roku, a który, po odprowadzeniu podatku, zamknął się kwotą 629.810,45 zł. Na sali obecny jest prezes CSiR „Olender” i członek Rady Nadzorczej, którzy odpowiedzą na pytania radnych.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Aniela Grela
poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Pogratulowała zarządowi wyników i zapytała, czy są planowane jakieś inwestycji finansowane z osiągniętego zysku, jak układa się współpraca ze stowarzyszeniem „Olender”, jaki sprzęt do ćwiczeń i rekreacji planuje się zakupić.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że jeżeli chodzi o inwestycje, to plan zagospodarowania terenu „Olendra” jest przygotowany. W chwili obecnej planowany jest całoroczny wodny plac zabaw, który zostanie wykonany z zysków spółki. Współpraca ze stowarzyszeniem układa się dobrze, czego wynikiem są zawody pływackie z ok. setką uczestników, które odbyły się na basenie. Widać zainteresowanie rodziców i dzieci tego typu stowarzyszeniem. Dzieci pływają, zamiast siedzieć przed komputerem. Stowarzyszenie korzysta również z pomieszczeń podczas badań wydolnościowych członków sekcji kolarskiej. Wybrano 2 najkorzystniejsze dni, aby za bardzo nie przeszkadzać klientom, kiedy stowarzyszenie korzysta z dwóch torów na basenie w godz. od 16:15 do 18:00. Jeżeli chodzi o elementy rekreacyjne, na etapie realizacji jest bulodrom jako kolejna atrakcja dla klientów jak i dla mieszkańców. Zostanie zakupiony pająk linowy dla dzieci jako dodatkowe urządzenie na placu zabaw.

Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– zapytała o przetarg, który został ogłoszony na zagospodarowanie terenu. Został on unieważniony. Czy planuje się kolejny przetarg.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że były ogłoszone 2 przetargi. W obu przypadkach kwota oferty znacznie przewyższała kwotę, zaplanowaną w budżecie. Obiekt konferencyjno-usługowy, którego dotyczył przetarg, zostanie zaprojektowany w innej formie, przy mniejszych kosztach.

Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał o prace, które trwają za aquaparkiem. Od strony ul. Jaśminowej oderwana jest siatka ogrodzeniowa i brakuje kostek w chodniku.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że budowany jest plac do gry w bule francuskie, tzw. bulodrom. Umocowanie siatki zostanie poprawione.

Radny Michał Dąbrowski
– wyraził zadowolenie, że pomysł zewnętrznego brodzika będzie realizowany, bo to jest świetna atrakcja zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Natomiast cały czas brakuje szatni rodzinnej, czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że w chwili obecnej szatnie są tak zaprojektowane, że jako szatnie rodzinną udostępnia się rodzinom szatnię dla niepełnosprawnych, co zdaje egzamin. Klienci są przyzwyczajeni do szatki damskich i męskich, i zmiana szatni na koedukacyjne mogłaby być źle odebrana.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– zapytała, czy wodny plac zabaw będzie pod dachem, skoro ma być całoroczny.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że będzie pod zadaszeniem, ze względów ekonomicznych. Wybudowanie basenu zewnętrznego, który funkcjonowałby tylko od maja do września, nie jest zasadne. Wodny plac zabaw będzie składał się z 30-centymetrowej niecki z armatkami wodnymi i zjeżdżalnią. Wejście będzie odbywać się za dodatkową opłatą, tak jak do saun.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– zapytała, czy mimo wszystko nie myśli się o dodaniu basenu zewnętrznego, bo w Toruniu w okresie letnim nie ma zewnętrznego basenu.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że w Toruniu jest zewnętrzny basen na Skarpie, natomiast przy „Olendrze” za bardzo nie ma miejsca, biorąc pod uwagę powierzchnię, jaką trzeba by przeznaczyć na basen. Z punktu ekonomicznego są to większe koszty utrzymania, związane z różnymi czynnikami, jak np. parowanie wody i utrzymanie urządzeń zewnętrznych.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– przypomniała o pomyśle zbudowania lekkiej konstrukcji, która miałaby pełnić funkcję sali weselnej czy też przekształcenia obecnej restauracji na taką salę. Hotele na tym zarabiają.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że wesele wiąże się z hałasem, i z punktu ekonomicznego trzeba by było, aby weselnicy zarezerwowali przynajmniej ½ pokoi hotelowych. W innym przypadku hałas przeszkadzałoby pozostałym klientom. Organizowane są natomiast przyjęcia komunijne.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– stwierdziła, że inne hotele zarabiają na weselach.
|
Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że bez rezerwacji hotelu, nie bierze się pod uwagę organizacji wesela w „Olendrze”. W takim przypadku w hotelu są inni klienci, którym trzeba wydawać śniadania i obiady, i nie można zamknąć sali restauracyjnej na imprezę weselną.

Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– zapytała, czy przejęcie przez „Olendra” całej gastronomii przyniosło jakieś wymierne profity.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że były robione analizy. Z punktu PR-owskiego nie ma negatywnych opinii, co się zdarzało, kiedy był poprzedni dzierżawca. „Olender” jest teraz bardziej elastyczny, jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzania konferencji i organizowania komunii, bo teraz jest do dyspozycji również sala kawiarniana. Lipiec i sierpień pokazały, że zarabia bar mokrej stopy, natomiast na konferencjach zarabia się głównie w kręgielni. Częściowo rolę baru mokrej stopy zaczyna przejmować kawiarnia.

Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, czy pizzernia, która powstała w tym roku naprzeciwko „Olendra”, odebrała mu klientów.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– odpowiedział, że jest to oczywiście konkurencja, ale odbyło się u pana Wójta spotkanie i podjęto współpracę. Konkurencja się odbywa, ale na zdrowych zasadach. Teraz powstaje wspólny kupon promocyjny, kto skorzysta z pizzerni, może skorzystać z basenu po niższej cenie. Głównie jednak klienci „Olendra” korzystają z usług pizzerni po wyjściu z basenu.

Radny Michał Dąbrowski
– zauważył, że tą współpracę można przekuć w sukces. Pizzernia nie jest konkurencją dla „Olendra”, gdyż obie placówki mają odmienne oferty gastronomiczne. Zdaniem jego znajomych, teren gminy zrobił się jeszcze bardziej atrakcyjny w związku z otwarciem pizzerni. Gdyby powstał jeszcze jakiś inny obiekt, to też zwiększyłby atrakcyjność obszaru i zapewnił klientelę dla aquaparku.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– potwierdził, że jak najbardziej trzeba postawić na współpracę, która przyniesie obu stronom korzyści finansowe. Podjęto próbę pierwszych wspólnych działań w postaci kuponu promocyjnego. Ważne jest też, że obiekt dawnej mleczarni został zagospodarowany i ożył.

Sekretarz Agnieszka Gołębiowska
– uzupełniła, że pizzernia uczestniczyła w Dniu Dziecka i przeglądzie zespołów seniorów, sprzedając swoje produkty, natomiast „Olender” serwował seniorom obiady i w taki sposób była to taka łączona, uzupełniająca się oferta.

Radny Mieczysław Kociucki
– zapytał o plany budowy kortów, boiska i grilla z zadaszeniem.

Prezes CSiR „Olender” Mateusz Kurzawski
– opowiedział, że na razie budowany jest bulodrom.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 6
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)  Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 26 czerwca opiniowała materiały na sesję oraz przyjęła informację referatu technicznego dotyczącą zagrożeń środowiskowych i informację na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym unijnych) na lata 2014-2020.
b)   Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 7 czerwca spotkała się z trenerami środowiskowym „Orlika” w celu omówienia placu pracy, w dniu 29 czerwca opiniowała materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja nie spotykała się między sesjami.

d)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 27 czerwca opiniowała materiały na sesję.
Ad. 7
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 r.
Ad. 8
Przewodniczący
poinformował o formalnym wniosku Klubu Radnych „Jesteśmy dla was”, w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy poprzez uzupełnienie go o punkt odnośnie obowiązku publikacji protokołów z sesji na BIP w określonym terminie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skierowanie wniosku pod prace Komisji Statutowo-Regulaminowej. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy poparła skierowanie wniosku pod prace komisji jednogłośnie.
Radna Elżbieta Tota – poinformowała o dziurach na zakręcie ul. Ogrodowej z ul. Kolejową i poprosiła o interwencję w tej sprawie.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- przewoźnik Arriva ograniczył ilość kursów autobusów dojeżdżających do gminy i zlikwidował kurs przed godz. 5:00, co stanowi problem dla mieszkańców dojeżdżających z gminy do pracy do Torunia na godz. 6:00. W związku z tym przekazuje Panu Wójtowi pismo podpisane przez mieszkańców z prośbą o interwencję w tej sprawie,
- mieszkańcy ul. Narcyzowej, Tulipanowej i Pięknej proszą o zainstalowanie garbów zwalniających ze względu na bezpieczeństwo dzieci jeżdżących tam na rolkach i rowerach,
- na skrzyżowaniu ul. Narcyzowej, Chabrowej i Tulipanowej po opadach tworzy się ogromna kałuża, nie można ani przejść, ani przejechać, trzeba rozwiązać ten problem,
- dziury na ul. Zielonej nie są nadal zasypane,
- czy znaleziono rozwiązanie problemu stojącej po opadach wody na ul. Osiedlowej i ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce.
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że garby zwalniające nie są dobrym rozwiązaniem, gdyż uniemożliwiałyby dzieciom jazdę na rolkach i na rowerze.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poruszył następujące kwestie:
- mieszkańcy ul. Polnej zgłosili, że zapadła się kostka brukowa w 2 miejscach,
- naprzeciwko przystanku autobusowego koło kościoła w Małej Nieszawce połamana płyta zablokowała odpływ wody, trzeba by ją wymienić i przeczyścić odpływ,
- w kilku miejscach mieszkańcy pozakładali na zjazdach na drogi wewnętrzne płyty metalowe, które hamują odpływ wody.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – poruszyła następujące kwestie:
- konieczna jest naprawa dziurawej ul. Krętej w Małej Nieszawce,
- popiera interwencję w Arrivie o przywrócenie kursu przed godz. 5:00, gdyż otrzymała kilka telefonów od mieszkańców Małej Nieszawki w tej sprawie,
- mieszkańcy proszą o wykoszenie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej, szczególnie w okolicy ul. Prostej i Przemysłowej,
- mieszkańcy proszą o zamieszczanie na stronie gminy informacji o inicjatywach społecznych, np. w postaci fotorelacji w zakładce „Sołectwa”, gdyż takie informacje rzadko się pojawiają,
- wzdłuż wału od Torunia do granic Małej Nieszawki droga jest wysypana żwirem, jest przejezdna i oświetlona, o co zadbało miasto Toruń, czy nie można by było na odcinku gminnym zrobić w ten sam sposób przedłużenia tej drogi,
- podziękowała w imieniu mieszkańców ul. Leśnej za przygotowanie do realizacji podłączenia ich nieruchomości do sieci wodociągowej.
Radny Mieczysław Kociucki – poprosił o sprawdzenie stanu ul. Olszynowej, która jest jeszcze na gwarancji, bo tak jak na ul. Polnej zaczyna się ona zapadać w okolicy hydrantów.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że te drogi nie są przystosowane do ciężarówek o dużym tonażu, które po nich jeżdżą.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o postępowania w sprawie przenoszenia na wniosek mieszkańców prawa własności prywatnych dróg na rzecz gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że niektóre postępowania są bardzo skomplikowane, kiedy jest wielu udziałowców w nieruchomości.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poruszył następujące kwestie:
- poinformował, że do szkoły w Cierpicach przywieziono komputery zakupione z funduszu sołeckiego,
- poprosił o wysypanie dziur na przystanku autobusowym przy Andrewex-ie grubym tłuczniem, gdyż miałki jest wymywany i wyrzucany przez koła autobusów,
- trzeba oczyścić i odmalować wiatę po drugiej stronie ulicy,
- zapytał, czy zgłoszono do Zarządu Dróg Wojewódzkich wniosek w sprawie poprawy stanu drogi wojewódzkiej nr 200 od ul. Bydgoskiej do starej stacji kolejowej w Cierpicach, droga została trochę wyrównana, ale nie zasypano dziur.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała o termin zakończenia robót prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na ul. Toruńskiej i zdjęcie znaków ograniczających prędkość do 30 km/godz.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że zgodnie z zapisem w ogłoszeniu przetargowym roboty mają być zakończone do 30 sierpnia, ale z tego, co widzi, są już na ukończeniu.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, kiedy powstanie przejście dla pieszych naprzeciwko sklepu Dino, gdyż jest tam niebezpiecznie.
Radny Michał Dąbrowski – zaproponował złożenie wniosku do ZDW, aby ograniczenie prędkości do 40 km/godz. na ul. Toruńskiej za ul. Rzemieślniczą, zaczynało się już za ul. Kanałową.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – poinformowała, że proboszcz celowo przesunął ogrodzenie plebanii w Małej Nieszawce, aby zostawić miejsce ma zatokę autobusową, o którą mieszkańcy proszą. Złożono wniosek o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie partycypacyjnym. Trzeba zwrócić się o zgodę do ZDW, aby powstały przystanki z prawdziwego zdarzenia po jednej i po drugiej stronie drogi. Zgodziła się z tym, że drogi osiedlowe nie są przystosowane do transportu ciężkiego. Kiedy zgłosiła na policję przypadek wywożenia ciężarówkami gruzu z jednej z takich ulic, okazało się, że Urząd Gminy wydał na przejazd ciężarówek zezwolenie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, powiedział, że:
- na ul. Ogrodowej w Cierpicach kilkakrotnie zasypywano dziury bardzo dobrym materiałem,
problem polega na tym, że jeżdżą tam autobusy, które z zasypanych dziur na zakręcie wyrzucają żwir. Wsypanie gruboziarnistego żwiru nic nie zmieni, a wprost przeciwnie będzie powodowało większe zagrożenie, gdyż wyrzucony przez autobusy na drogę żwir może uszkodzić komuś samochód,
- jeżeli chodzi o kursy autobusów Arrivy, decyzję o zmniejszeniu ilości kursów podjął sam przewoźnik, w okresie do 1 lipca do 31 sierpnia autobusy mają jeździć co godzinę. Kurs dla osób dojeżdżających do pracy do Torunia o godz. 5:10 pozostał. Wniosek mieszkańców dotyczy zniesionego kursu o godz. 4:10. W tej sprawie poszło pismo do zarządu Arrivy,
- jeżeli chodzi o ulice wymienione przez radnego Czarneckiego, gmina stara się na bieżąco dokonywać napraw, ale cały czas brakuje 2 pracowników, poza tym zaczyna się okres urlopowy; na ul. Tulipanowej trzeba będzie obniżyć całe pobocze, żeby nie stała tam woda,
- jeżeli chodzi o zapadnięcia kostki na ul. Polnej, ktoś doprowadzał tam sieć wodociągową do posesji i będzie musiał to naprawić,
- jeżeli chodzi o przystanek koło kościoła, gmina nie może wybudować zatoki, gdyż jest to droga wojewódzka, jeżeli proboszcz udostępni teren, Wójt przekaże formalny wniosek mieszkańców Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Jest problem odległości zatoki od skrzyżowania, i nie wiadomo, czy ustawowy warunek w tym miejscu będzie spełniony,
- teren przy ścieżce rowerowej będzie koszony, na terenie gminy jest wiele miejsc, które wymagają wykoszenia, a nie wszędzie dojedzie się dużą kosiarką,
- jeżeli chodzi o zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy, nie ma żadnego problemu, tylko sołtysi muszą to ustalić z panią sekretarz i przynieść materiały fotograficzne do umieszczenia na stronie,
- jeżeli chodzi o drogę wzdłuż wału przeciwpowodziowego, wał od ul. Zagrodowej do Torunia jest własnością miasta Torunia, a nie własnością Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, co ma miejsce w przypadku odcinka przebiegającego na terenie gminy. Po za tym przy stopie wału nie ma drogi, jest to teren zwyczajowo wyjeżdżony przez traktory.
Mieszkanka Małej Nieszawki pani Zduńska – powiedziała, że przy rozgraniczeniu jej gruntu, fragment między wałem a jej polem został ujęty jako droga.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że to jest wał przeciwpowodziowy a nie droga. Geodeta rozgraniczył pole od wału, i to, co jest pomiędzy polem a wałem, jest wyjeżdżone, ale formalnie nie jest to droga.
Mieszkanka Małej Nieszawki pani Zduńska – powiedziała, że po wale jeżdżą quady i samochody terenowe, a wał ma służyć bezpieczeństwu mieszkańców w razie powodzi. Kiedyś był szlaban uniemożliwiający wjazd na wał.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że to nie jest problem tylko w gminie Wielka Nieszawka. Ludzie jeżdżą quadami po wale czy po lesie, jest to problem w Polsce nierozwiązany, żaden wójt nie ma narzędzi prawnych, aby zabronić tego typu praktyki.
Kontynuując swoją wypowiedź na poruszone kwestie Wójt odpowiedział, że:
- jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę przejścia dla pieszych naprzeciwko sklepu, firma Dino je otrzymała, ale nie przystąpiła jeszcze do jego realizacji,
- zostanie złożony wniosek o przesunięcie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/godz. w okolice ul. Krętej,
- na ul. Osiedlowej w Wielkiej Nieszawce powstał problem zastoju wody w związku z budową ul. Toruńskiej, poszukiwane jest jakieś rozwiązanie.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – podziękował za uporządkowanie rozrośniętych krzewów przy ul. Ciechocińskiej na Brzozie.
Mieszkanka Małej Nieszawki pani Zduńska – zgłosiła dziurę na przejeździe przez kanałek w Małej Nieszawce.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                             (-) Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego