W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 31 maja 2017 r.

Protokół nr XXX/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
31 maja 2017 roku
w godz. od 9:00 do 11:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023 (druk nr 1),
b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu (druk nr 2),
c) zbycia działki nr 646/17 położonej w miejscowości Cierpice, jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 65/8, położoną w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka (druk nr 3),
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej (druk nr 4),
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2016 rok (druk nr 5).

Przerwa
 
4. Absolutorium dla Wójta za 2016 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok (radni otrzymali w dn. 14 marca 2017r.),
b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 10 maja 2017r.),
c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 14 marca 2017r.),
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2016,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016 (druk nr 6)
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok (druk nr 7).
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.

Ad. 1
a) XXX
sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Radczynię, Panie i Panów Radnych, Sołtysów i mieszkańców gminy.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Michał Dąbrowski), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
Przewodniczący Rady poinformował, że w dn. 29 maja 2017 r. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną, i za osiągnięcia w pracy samorządowej. Następnie pogratulował p. Wójtowi tego wyróżnienia.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – podziękował za złożone gratulacje, zaznaczając, że do tego odznaczenia przyczyniło się również swoją pracą wielu ludzi, pracownicy samorządowi i radni wielu kadencji.
b) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXX sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXX sesji jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIX sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXIX sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3
a) Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że 14 grudnia 2016 r. rada gminy przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023, który został opracowany zgodnie z wytycznymi. Po jego przyjęciu Urząd Marszałkowski wniósł wiele uwag, co za tym idzie, konieczne jest uchylenie poprzedniej uchwały i przyjęcie zmienionego Programu Rewitalizacji z naniesionymi poprawkami. Wójt oddał głos Jackowi Błażejewskiemu, którego firma przygotowała program, w celu przedstawienia wprowadzonych zmian.
Jacek Błażejewski – przedstawił wprowadzone do LPR zmiany, zaznaczając, że być może nie są to ostatnie zmiany, gdyż Urząd Marszałkowski sam nie bardzo wie, jak ten dokument powinien wyglądać. W rozdziale 1 usunięto podrozdział Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami krajowymi. W rozdziale 2 Uproszczona diagnoza gminy Wielka Nieszawka dodano podrozdział Wnioski pod kątem występowania stanu kryzysowego. W rozdziałach 3 i 4 dotyczących obszaru zdegradowanego gminy uwag nie było. W rozdziale 5 rozszerzono diagnozę obszaru rewitalizacji oraz dopisano wnioski pod kątem występowania stanu kryzysowego. W rozdziale 6 Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzonej rewitalizacji rozbudowano opis wizji obszaru rewitalizacji – przedstawiono problemy, cele oraz pożądany stan obszaru. W rozdziale 7 Cele rewitalizacji i kierunki działań zmieniono cel rewitalizacji na Ożywienie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie partycypacji w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji. W rozdziale 8 Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych rozszerzono opis przedsięwzięcia Stworzenie w budynku po Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce biblioteki dla mieszkańców oraz siedziby spotkań lokalnych organizacji pozarządowych oraz różnych grup zainteresowań. W rozdziale 9 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji dopisano informacje o komplementarnych przedsięwzięciach wpisanych do Wieloletniego Planu Finansowego, dopisano informację, że projekty rewitalizacyjne nie będą kolidowały z innymi przedsięwzięciami do realizacji przez gminę oraz dodano podrozdział Komplementarność międzyokresowa, w którym przedstawiono projekty zrealizowane w latach 2007-2013 i sfinansowane ze środków UE. W rozdziale 10 Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji uzupełniono informacje dotyczące udziału NGO w procesie rewitalizacji. W rozdziale 11 Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaktualizowano tabelę Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe. W rozdziale 12 System zarządzania realizacją programu rewitalizacji poprawiono zapisy dotyczące interesariuszy rewitalizacji. W rozdziale 13 System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian dodano podrozdział Monitorowanie osiągania założonych celów rewitalizacji.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXX/145/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023 w brzmieniu jak na druku 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b) Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi, będącej własnością Gminy, na działce nr 62/2 o długości 380 m.b. do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Droga stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i przebiega od ul. Menonitów do ul. Wiślanej.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Mieczysław Kociucki – stwierdził, że na mapie, którą radni otrzymali, nie ma żadnego punktu odniesienia, mapa jest nieczytelna.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jeżeli były wątpliwości co do lokalizacji, można było podjechać i zobaczyć, gdzie to jest.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXX/146/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
c) Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zbycia przez Gminę działki nr 646/17 o pow. 0,0028 ha, położonej w Cierpicach, w odpowiednich udziałach na rzecz dotychczasowych właścicieli działki nr 65/8 o pow. 0,0028 ha, położonej w Cierpicach jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 65/8, wydzieloną pod drogę gminną, chodnik wzdłuż ul. Długiej, która przeszła z mocy prawa na własność gminy.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXX/147/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie zbycia działki nr 646/17 położonej w miejscowości Cierpice, jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 65/8, położoną w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku 5 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
d) Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o rachunkowości. Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej biblioteki pochodzą z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja wyniosła 117.000,00 zł. Bilans na dn. 31 grudnia 2016 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 138,37 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w wysokości 138,37 zł. Zysk netto za 2016 rok w kwocie 138,37 zł zostanie przeznaczony na wydatki bieżące w 2017 r. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie tabelarycznej, ze szczegółowymi objaśnieniami. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXX/148/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
e) Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Bilans na dz. 31.12.2016r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się w kwocie 613.951,01 zł, rachunek zysków strat zamknął się w kwocie zysku netto 69.210,38 zł, który zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie tabelarycznej ze szczegółowymi objaśnieniami.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 30.05.2017r. zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXX/149/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2016 rok w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 4
a) Przewodniczący
Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok i informację o stanie mienia radni otrzymali w dniu 14 marca 2017 roku, sprawozdanie finansowe w dniu 10 maja 2017 roku – stanowią załączniki nr 8-10 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia dokumentów wymienionych w podpunktach od a) do d).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/70/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka w wysokości: plan dochodów 21.700.000 zł; plan wydatków 21.700.000 zł. W ciągu 2016 r. budżet był zmieniany: uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016 r. dokonano zmian dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz wprowadzono do realizacji dwie inwestycje gminne i zwiększono środki na zadania inwestycyjne; uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Gminy z dnia 25 maja 2016 r. dokonano korekty dotacji i subwencji zgodnie z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody kujawsko- pomorskiego oraz włączono środki tytułem refundacji za budowę przystanku w ramach Bit City, zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz dokonano zmiany załącznika inwestycyjnego; uchwałą Nr XX/113/2016 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2016 r. dokonano zmian dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody kujawsko- pomorskiego, ostatecznego rozliczenia projektu w ramach Bit City oraz zwiększono zarówno dochody jak i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska i dokonano korekty zadań inwestycyjnych; uchwałą Nr XXI/115/2016 Rady Gminy z dnia 14 września 2016 r. dokonano zmian dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz dokonano korekty środków na zadania inwestycyjne; uchwałą Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2016 r. dostosowano klasyfikację budżetową dochodów do zmienionych przepisów; oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 76/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr 80/2016 z dnia 16 grudni 2016 r. dokonano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawiał się następująco: plan dochodów 30.325.258 zł, plan wydatków 30.325.258 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wyniosła 699.321 zł, kwota zobowiązań niewymagalnych 460.630 zł. Należności dotyczą podatków i opłat lokalnych a zobowiązania niewymagalne dotyczą składki do ZUS oraz faktur, które wpłynęły w m-cu styczniu a dotyczyły kosztów roku sprawozdawczego.
Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. W wyniku wykonania budżetu (wyższe dochody od planowanych oraz niższe wydatki) wypracowano nadwyżkę w wysokości 11.316.353 zł.
W 2016 r. dochody budżetu na plan 30.325.258 zł zostały wykonane w kwocie 31.683.317 zł, tj. 104,47 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie dochodów gminy w 2016 r. poszczególne tytuły wynoszą: uzyskane dochody własne 12.552.309 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.797.387 zł, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 3.961.138 zł, dotacja celowa na zadania własne 504.352 zł, subwencje 4.724.201 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.143.930 zł.
Wydatki na plan 30.325.258 zł zostały wykonane w kwocie 20.366.964 zł, tj. 67,16 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w 2016 r. poszczególne tytuły wynoszą: wydatki inwestycyjne (majątkowe) 2.372.722 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.495.694 zł, wydatki rzeczowe 10.874.632, dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych 623.916 zł.
Środki na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenie uliczne, inwestycje drogowe – drogi gminne i zatoka autobusowa, infrastrukturę sportową (siłownia zewnętrzna w Wielkiej Nieszawce, siłownia zewnętrzna w Cierpicach, miejsce rekreacji w Małej Nieszawce), ciągnik z osprzętem i posypywarka do piasku oraz monitoring. Na niskie wykonanie planu zaplanowanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym tj. w 2016 roku złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim nie zostały dokonane wydatki zaplanowane na wieloletnie zadania inwestycyjne z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto na niższe wykonanie wydatków miała również wpływ łagodna zima, z czym wiążą się wydatki na ogrzewanie, utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz częstsze awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
b) Wójt Kazimierz Kaczmarek – omówił kolejno dokumenty składające się na sprawozdanie według stanu na 31 grudnia 2016 r., bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki (radni otrzymali 10 maja 2017 r.) – stanowi załącznik nr 9 do protokołu: zestawienie zmian w funduszu jednostki – fundusz jednostki na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 77 600 078,77 zł, a zysk netto 31 635 263,12 zł, w sumie 109 235 341,89 zł; rachunek zysków i strat jednostki zamknął się w kwocie 31 635 263,12 zł zysku; bilans jednostki budżetowej wyniósł po stronie aktywów 110 721 949,42 zł, po stronie pasywów 110 721 949,42 zł, nadwyżka budżetowa wynosi 22 845 016,55 zł.
c) Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że wartość mienia gminy wyniosła: na koniec 2015 r. 117.452.849 zł, na koniec 2016 r. − 120.821.652 zł. W informacji wyszczególnione są wszystkie składniki mienia, tj.: budynki i budowle, środki trwałe, maszyny, urządzenia techniczne, grunty, środki trwałe (informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
d) Wójt Kazimierz Kaczmarek – odczytał Uchwałę nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
e) Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok, i tak:
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2016.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne Wójta z wykonania budżetu za rok 2016.
f) Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie: Małgorzata Kopańska-Mizeria − Przewodnicząca Komisji, Elżbieta Tota − Zastępca Przewodniczącego, Jacek Muzioł – Członek, Agnieszka Wrzesińska – Członek na posiedzeniu w dniu 19 maja 2017 r. zapoznała się i rozpatrzyła n/w materiały za 2016 rok: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu, informację o stanie mienia komunalnego jednostki. Ponadto przedmiotem analizy były plany finansowe jednostki oraz dokumenty finansowo-księgowe i materiały dotyczące spraw merytorycznych związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Badając powyższe dokumenty Komisja stwierdza, że: plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń budżetowych gminy; uchwały i zarządzenia zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Ponadto zwiększano środki na zadania inwestycyjne pokrywając niedobór nadwyżkami z lat ubiegłych. Zarządzenia Wójta dotyczące zmian budżetu były podejmowane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę Gminy. Dochody budżetowe ogółem w 2016 r. na plan wynoszący 30.325.258 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.683.317 zł, co stanowi 104,47 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Natomiast wydatki budżetu na plan wynoszący 30.325.258 zł zostały wykonane w wysokości 20.366.964 zł, co w stosunku do planu stanowi 67,16%. Budżet gminy na 2016 rok zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/70/2015 wynosił zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 21.700.000.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia budżet przedstawiał się następująco: plan dochodów – 30.325.258 zł, plan wydatków 30.325.258 zł, czyli budżet zrównoważony. Sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia zostały złożone w ustawowo wymaganych terminach. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2016 rok budżet Gminy zamknął się ostatecznie nadwyżką w wysokości 11.316.354 zł. W 2016 roku jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań do spłaty. Według wyjaśnień Wójta Gminy na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym tj. w 2016 roku złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim nie zostały dokonane wydatki zaplanowane na wieloletnie zadania inwestycyjne z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto na niższe wykonanie wydatków miała również wpływ łagodna zima, z czym wiążą się niższe wydatki na ogrzewanie, mniejsze koszty utrzymania zimowego dróg gminnych oraz mniej awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ustalone w budżecie kwoty dochodów są wielkościami realnie zaplanowanymi, mającymi wystarczyć łącznie z nadwyżkami z lat ubiegłych osiągnięciu planowanej równowagi budżetowej. Planowane przez Radę Gminy kwoty wydatków budżetowych są natomiast wielkościami maksymalnymi nakładów na poszczególne cele i są wiążące dla Wójta Gminy, gdyż może on wydatkować środki pieniężne tylko na cele określone w uchwale i do granic pieniężnych w niej uchwalonych. Po przeanalizowaniu w/wym. dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdza, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Wójta, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami. Ze środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 9.405.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2.357.487 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj. gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przebudowę ulic na terenie gminy: ul. Świerkowa w Cierpicach, Wiśniowa w Cierpicach, ul. Rzemieślnicza w Małej Nieszawce, ul. Osikowa w Małej Nieszawce, ul. Kalinowa w Małej Nieszawce, ul. Jaśminowa w Wielkiej Nieszawce, ul. Radosna w Małej Nieszawce, ul. Ciechocińska w Brzozie, zatoka autobusowa przy ul. Szkolnej w Cierpicach; inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej: ogólnodostępna siłownia zewnętrzna w Wielkiej Nieszawce, plac zabaw z siłownią w Cierpicach, zagospodarowanie terenu przeznaczonego na ogólnodostępne miejsce rekreacji w Małej Nieszawce; oświetlenie uliczne ulic: ul. Tulipanowa w Wielkiej Nieszawce, ul. Różana, Poziomkowa, Bukowa, Czeremchowa, Osikowa, Radosna, Kalinowa, Rzemieślnicza i Słoneczna w Małej Nieszawce, ul. Wędkarskiej i Ciechocińska w Brzozie, ul. Długa, Świerkowa i Wiśniowa w Cierpicach; monitoring na terenie oczyszczalni i parkingu; zakupy inwestycyjne – przyczepa rolnicza i posypywarka do piasku.
Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata była dokonywana w ustawowych terminach. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zaplanowane zadania inwestycyjne do wykonania w cyklu rocznym w większości zostały zrealizowane. Nie udało się wykonać sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przebiegającej przez tereny leśne z uwagi na bardzo skomplikowane procedury dotyczące uzgodnień. Natomiast zaplanowane kwoty na inwestycje wieloletnie z przyczyn niezależnych od Gminy w roku budżetowym 2016 nie zostały wykonane. Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na nieprawidłowości m.in. brak wadium, cena najkorzystniejszej oferty przewyższająca kwotę, która zamawiający postanawia przeznaczyć oraz często inne oczekiwania zamawiającego na pozwalały na dokonanie rozstrzygnięcia za pierwszym podejściem i należało przetargi powtarzać. W okresie sprawozdawczym ostatecznie rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wszystkie inwestycje wieloletnie tj. budowę Centrum Obsługi Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Nieszawce oraz budowę Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce a realizacja wymienionych inwestycji zaplanowana jest na okres dłuższy jak jeden rok i uwzględnione są w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zdaniem Komisji na powyższe tj. małe zaangażowanie środków w roku budżetowym 2016 Wójt nie miał wpływu a zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w zaplanowanym okresie. Natomiast niewykorzystane środki z 2016 roku zwiększą nadwyżkę budżetową. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok została przedłożona do zaopiniowania przez wszystkie Komisje powołane przez Radę Gminy, które nie wniosły zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz przedłożonych materiałów. Biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę przedłożonych dokumentów i wyjaśnień Komisja Rewizyjna postanowiła nie wnosić zarzutów do wykonania budżetu na 2016 rok. Na podstawie art. 18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i Dz.U z 2017 poz. 730) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 226, Dz.U z 2017 poz. 199, poz. 659) Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
g) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 9/Kr/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za 2016 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający – ksero uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
h) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad punktem 4 lit. od a) do g) porządku obrad, dotyczącą: sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
Radny nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
i) Przewodniczący Rady
poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (druk nr 6) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXX/150/2016 z dn. 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
j) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok (druk nr 7) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 3 radnych było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka absolutorium za 2016 rok większością głosów i podjęła uchwałę Nr XXX/151/2017 z dn. 31 maja 2017 r. – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Następnie radni i Przewodniczący Radni oklaskami pogratulowali Wójtowi sukcesów.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 5
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 16 maja opiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r., zapoznała się z opinią RIO oraz sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego, w dn. 29 maja opiniowała materiały na sesję.
b) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 16 maja opiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r, zapoznała się z opinią RIO oraz sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego, w dniu 30 maja opiniowała materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 16 maja opiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r., zapoznała się z opinią RIO oraz sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego.

d)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 19 maja przygotowała stanowisko w sprawie wykonania budżetu.

Ad. 6
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 

Ad. 7
Radny Krzysztof Czarnecki
– poruszył następujące kwestie:
- mieszkanka Cierpic prosiła o postawienie znaku kierunkowego do jej posesji znajdującej się na ul. Szkolnej 5, bo ludzie, którzy chcą do niej dojechać, błądzą,
- prosił o zasypanie dziur na ul. Zielonej,
- prosił o wyrównanie ul. Szafirowej, w stronę wału,
- czy wiadomo, po której stronie będzie biegła ścieżka rowerowa,
- kiedy rozpocznie się budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce i budowa Urzędu Gminy,
- czy znaleziono rozwiązanie problemu na ul. Osiedlowej w Wielkiej Nieszawce,
- czy pozyskano już środki na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych,
- kiedy zostanie wybrany dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce,
- w dn. 25 marca na strzelnicy w „Olendrze” doszło do zadymienia spowodowanego rykoszetem pocisku, w związku z tym prezes „Olendra” domaga się od najemcy strzelnicy odszkodowania, obie strony nie mogą dojść do porozumienia.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poruszył następujące kwestie:
- mieszkańcy ul. Krętej pytają, czy jest przygotowana koncepcja ruchu pieszego i kołowego w związku z budową przedszkola na tej ulicy, chcieliby się z nią zapoznać,
- pani sołtys Małej Nieszawki prosi o umieszczenie na stronie gminy informacji o warsztatach kulinarnych w Małej Nieszawce, gdyby była taka możliwość, to prosi o organizowanie imprez w niekolidujących ze sobą terminach i godzinach, bo warsztaty kulinarne połączone z wykładami na temat zdrowego żywienia odbywają się w tym samym dniu co Dzień Dziecka,
- dach przystanku autobusowego w Wielkiej Nieszawce za blokami jest w złym stanie,
- jak będzie wyglądała sprawa odszkodowania za tereny, które będą przejmowane pod ścieżkę rowerową, i po której stronie będzie ona przebiegać,
- prosił o wstawienie protokołu z kwietnia na BIP.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – odpowiadając radnemu Kociuckiemu na wcześniej poruszoną kwestię nieczytelnej mapki, stwierdziła, że radni otrzymują materiały tydzień wcześniej i jeżeli są jakieś zapytania, do można zapytać w Urzędzie Gminy albo przyjść na posiedzenie komisji, żeby otrzymać wyjaśnienia.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poruszył następujące kwestie:
- na poprzedniej sesji mówił o tym, że teren przystanku przy Andrewexie jest obniżony i przy opadach deszczu stoją tam kałuże, można by wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie, np. zrobić podbudowę z kostki,
- trzeba oczyścić i odmalować wiatę po drugiej stronie ulicy,
- nowa droga przy Andrewexie jest zaniżona, z obu stron są skarpy i przy roztopach czy ulewach woda nie znajduje ujścia, potrzebne jest jej odwodnienie,
- poprosił o ustawienie 2 nowych tablic ogłoszeniowych: na Dybowie i na nowo powstałym przystanku kolejowym przy peronie nr 2, ponadto stare tablice wymagają odnowienia,
- poprosił o zaasfaltowanie łuków na ul. Ogrodowej i ul. Leśnej,
- zapytał, czy podjęto jakieś kroki w sprawie poprawy stanu drogi wojewódzkiej nr 200 od ul. Bydgoskiej do starej stacji kolejowej w Cierpicach.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – poprosił o ujęcie w planach wycięcia krzaków przy ul Ciechocińskiej. Mieszkańcy ul. Leśnej proszą o wyrównanie jedynej drogi dojazdowej do ich posesji, udostępnionej przed nadleśnictwo. Zasugerował, żeby postawić przed Urzędem Gminy ławkę dla oczekujących klientów, gdyż wejście do Urzędu jest wąskie i tworzą się zatory.
Mieszkaniec Cierpic Janusz Łapkiewicz – zapytał, czy zastanawiano się już nad rozwiązaniem problemów osiedla, na którym mieszka, przedstawionych wójtowi w ubiegłym roku. 
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, odpowiedział, że:
- mieszkanka ul. Zielonej powinna zgłosić się do Urzędu Gminy i jej sprawa zostanie załatwiona,
- remonty na wymienionych ulicach są sukcesywnie wykonywane,
- wykupami terenów pod ścieżkę rowerową będzie zajmował się wojewoda, gdyż jest to droga wojewódzka, ścieżka będzie biegła po prawej stronie z przejściami na lewą stronę w niektórych miejscach,
- projektowanie placów zabaw jest na ukończeniu, następnie zostanie ogłoszony przetarg na montaż urządzeń,
- w najbliższym czasie zostanie złożona dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia na budowę dwóch zaplanowanych w Wielkiej Nieszawce budynków, w tym Urzędu Gminy,
- radni zostaną poinformowani, kto będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, po jego wyłonieniu,
- zadymienie w „Olendrze” spowodowała strzelnica, doszło do szkód, i powinna sama ponieść konsekwencje finansowe, zapłacić odszkodowanie, jeżeli nie była ubezpieczona od tego typu zdarzeń. W momencie przyjazdu straży pożarnej pracownicy strzelnicy nie przyznali się, że to tam doszło do tego zdarzenia i trzeba było ewakuować obiekt.
Radca prawny Beata Romanowska – stwierdziła, że jest to sprawa między wydzierżawiającym a najemcą lokalu, najemca strzelnicy powinien zgłosić się do zarządu spółki w celu podjęcia rozmów, a nie angażować w to radnych.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – kontynuując swoją wypowiedź na poruszone kwestie odpowiedział, że:
- na ul. Krętej, gdzie trwa budowa przedszkola, powstanie koncepcja organizacji ruchu, na razie jest za wcześnie na dyskusje na ten temat, wszystko wyjaśni się po skończeniu budowy, tempo budowy jest szybkie i przedszkole powinno zostać oddane w terminie, mieszkańcy ulicy (są tam 3 budynki mieszkalne) zostaną poinformowani o koncepcji organizacji ruchu, kiedy ona powstanie,
(wyszedł radny Krzysztof Czarnecki, na sali obecnych jest 13 radnych)
- jeżeli chodzi o organizację imprez, impreza na Dzień Dziecka była zaplanowana dużo wcześniej, ustalona godzina imprezy jest też uwarunkowana wiekiem uczestników imprezy,
- przystanki autobusowe są kolejno naprawiane i malowane, wiata na Kąkolu zostanie odświeżona, natomiast podbudowa z kostki przy przystanku i odwodnienie ulicy są zadaniami inwestycyjnymi, na które muszą być pieniądze w budżecie,
- na tablice ogłoszeniowe trzeba zaplanować we wrześniu środki do budżetu na 2018 rok, zdewastowane tablice zostaną rozebrane i na ich miejsce zostaną postawione nowe,
- jeżeli chodzi o łuki drogi na ul. Ogrodowej i Leśnej, przebiegają one przez teren nadleśnictwa, więc nie można ich wyasfaltować, można tam jedynie dosypać kamienia, aby zniwelować nierówności, przy okazji budowy ścieżki rowerowej droga będzie poszerzana,
- jeżeli chodzi o drogę nr 200, będzie rozmawiał na ten temat z Wojewódzkim Zarządem Dróg,
- jeżeli chodzi o krzewy na ul. Ciechocińskiej w Brzozie była prowadzona wycinka, obecnie brak jest ludzi, były etaty dla bezrobotnych, ale nie ma chętnych, może znajdzie się taki ktoś na Brzozie,
- jeżeli chodzi o dojazd do ul. Leśnej w Brzozie, mieszkańcy kupując lokale w budynku nie zawarli umowy notarialnej na dojazd do swojej nieruchomości. Powinni wystąpić do sądu o ustanowienie drogi koniecznej. Jeżeli nadleśnictwo wyrazi zgodę, gmina zasypie dziury kamieniem na leśnej, jedynej drodze. Jest tam problem – dom został zakupiony od nadleśnictwa bez dogi dojazdowej,
- jeżeli chodzi o osiedle przy Andrewexie, o którym mówił mieszkaniec, poczynione z mieszkańcami ustalenia dotyczące dróg na osiedlu, zostały zrealizowane. Gmina przejęła część gruntów od Skarbu Państwa, część wykupiła od osób prywatnych, i powstało połączenie od ul. Sosnowej do starego osiedla tartacznego. Tylko przy starych drewnianych budynkach nie ma możliwości wybudowania drogi, bo nie można przejąć gruntów ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe. Droga jest wybudowana i oświetlona, przyjrzy się problemowi zastoju wody, poruszonemu przez sołtysa. Osoby, które zajmują się kotami na osiedlu, są zaopatrywane na bieżąco w karmę.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że mieszkaniec ul. Krętej ma na swojej działce kilkusetletnie lipy, które są niszczone przez szkodniki. Nie stać go na ich leczenie. Pyta, gdzie mógłby się zwrócić w tej sprawie, czy nie można by ustanowić tych drzew pomnikami przyrody, bo wtedy istniałaby szansa na uzyskanie jakichś funduszy na ratowanie drzew.
Mieszkaniec Cierpic Janusz Łapkiewicz – poprosił p. wójta o porozumienie z ks. Proboszczem w celu poprowadzenia ścieżki na cmentarzu w Cierpicach do sektora znajdującego się w narożniku ul. Szkolnej i drogi nr 10.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że gospodarzem terenu cmentarza parafialnego jest ks. proboszcz i to z nim mieszkaniec powinien porozmawiać na ten temat.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że kiedy stawiał nowe nagrobki, musiał też mieć zgodę proboszcza. Taka jest zasada.
Mieszkaniec Cierpic Janusz Łapkiewicz – poprosił o pomalowanie pasów na przejściach dla pieszych w okolicach szkoły i cmentarza, gdyż wytarła się tam farba i są one niewidoczne. Na przystankach autobusowych stoi woda, bo tłuczeń został wyjeżdżony przez autobusy. Słupki i łańcuszki oddzielające chodnik od drogi ul. Sosnowej zostały skradzione lub zniszczone.
Przewodniczący Rady – poinformował, że wszystkie tego typu sprawy można zgłaszać w Urzędzie Gminy, lub do sołtysa czy radnego z danego terenu.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – poparł wniosek, aby uporządkować teren na cmentarzu, o którym mówił mieszkaniec.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zaprosił radnych na przegląd Klubów Seniorów połączony z zabawą, który odbędzie się 24 czerwca na placu przy boisku „Orlik” w Małej Nieszawce.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                                      (-) Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego