W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z sesji nr XXIX/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 26 kwietnia 2017 roku

Protokół nr XXIX/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 26
kwietnia 2017 roku
w godz. od 9:00 do 10:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3, 460/4, 460/9)  (druk nr 1),
b)  nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 69/40) (druk nr 2).
4. Stanowisko w sprawie utrzymania na dotychczasowym poziomie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (druk nr 3).
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 (druk nr 4).
6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5).

 Przerwa

7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1
a) XXIX
sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Radczynię, Panią Kierownik GOPS, Panie i Panów Radnych, Sołtysów.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni: Rafał Kujawa i Agnieszka Wrzesińska), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXIX sesji jednogłośnie.
Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynęła korekta co do treści protokołu z XXVIII sesji, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 r., i została ona naniesiona. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVIII sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXVIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3
a)
Przewodniczący Rady
Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druk nr przedstawiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, wieś Mała Nieszawka dz. nr 460/3, 460/4, 460/9. Jest to teren przy ul. Bydgoskiej, gdzie aktualnie znajduje się hurtownia napojów. Właściciel tej nieruchomości złożył wniosek o zmianę przeznaczenia tego terenu z usług na produkcję. Powstanie tam mały browar, po uzyskaniu pozytywnej opinii RDOŚ i Toruńskich Wodociągów. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawione j formie i treści.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 24 kwietnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, dlaczego uzasadnienie projektu uchwały jest takie ogólnikowe, nie napisano o jaką produkcję chodzi, a jego zdaniem taki zapis powinien się tam znaleźć.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że chodzi o przystąpienie do sporządzenia mpzp, w związku z wnioskiem właściciela nieruchomości o zmianę przeznaczenia terenu z usług na produkcję. I tak to zostało zapisane w uzasadnieniu.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, czy w związku ze zmianą przeznaczenia terenu z hurtowni napojów na produkcję, są przeznaczone miejsca postojowe dla samochodów, bo będzie to uciążliwość dla mieszkańców. Jaki jest statut ul. Bydgoskiej, czy jest to droga wojewódzka, i czy na końcu tej ślepej drogi nie powinno być pętli do nawracania, bo takiego miejsca tam nie ma.
Radca prawny Beata Romanowska – wyjaśniła radnym, że ta uchwała jest tylko uchwałą wywołującą prace nad przystąpieniem do zmiany mpzp. W procedurze sporządzania planu jest przewidziane wyłożenie planu i możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców. Wszyscy ci, którzy mają jakieś uwagi czy inną koncepcję, jak najbardziej mogą aktywnie uczestniczyć w tej procedurze.
(Doszedł radny Rafał Kujawa, na sesji obecnych jest 14 radnych)
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiadając na pytanie radnego Kociuckiego, poinformował, że w wyniku zmiany przebiegu drogi nr 10 powstał zamknięty, odcięty odcinek, który został przekazany gminie jako droga gminna. Nie ma możliwości wybudowania tam pętli. Na końcu drogi znajduje się hurtowania, stoi tam dużo pojazdów i nie da się tego zmienić. Radzie powinno zależeć, żeby ta działalność kwitła, bo są z tego podatki. Jeżeli właścicielowi uda się uruchomić browar, to przez 200 dni, bo tyle zajmuje proces produkcji piwa, samochody będą pojawiać się rzadziej. Obecnie stoją tam codziennie samochody przywożące napoje z całej Polski i samochody odbierające te napoje. Hurtownia ma być przeniesiona do nowego obiektu w Toruniu, a na jej miejscu ma powstać browar, który będzie też pewną wartością dodaną gminy, jej wizytówką.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, jak będzie rozwiązana kwestia odbioru ścieków z tej produkcji.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że będzie to podobna technologia jak w przetwórni rybnej. Ścieki z produkcji są wywożone cysternami do oczyszczalni chemicznej w Toruniu. Takie zapis w miejscowym planie zagospodarowania tego terenu narzuci Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Większość produktów ubocznych, oprócz ścieków, można zagospodarować na cele rolnicze.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9) w brzmieniu jak na druku 1– stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka we wsi Cierpice dz. nr 69/40. W związku z postępującą zabudową działek w Cierpicach w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Zaproponowana przez przyszłych mieszkańców nazwa ulicy „Krótka” nie została rozpatrzona, ponieważ taka nazwa została już nadana ulicy na terenie sołectwa Cierpice. Rada Sołecka sołectwa Cierpice zaproponowała nazwę ulicy: Wspólna. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych właściciel terenu wyraził pisemną zgodę na nadanie nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 24 kwietnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 69/40) w brzmieniu jak na druku 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt stanowiska na druku nr 3 dotyczy utrzymania na dotychczasowym, korzystnym dla mieszkańców poziomie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. W 2016 roku z uwagi między innymi na łagodną zimę wystąpiło mniej awarii na gminnej sieci wod-kan, co nie spowodowało znacznego podwyższenia kosztów utrzymania sieci. Nie wzrosły również koszty energii elektrycznej. Jednocześnie ceny zakupu wody w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. pozostały na dotychczasowym poziomie. Wobec powyższego proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłat za dostawę wody (2,58 zł/m³) i odprowadzanie ścieków z nieruchomości do kolektorów gminnych (4,28 zł/m³) oraz dostarczane do gminnej oczyszczalni ścieków (6 zł/m³).
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione stanowisko.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania na dotychczasowym poziomie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak na druku 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Ad. 5
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 4 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Program został przyjęty Uchwałą nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2016 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do 3 maja każdego roku składa sprawozdanie z realizacji współpracy za rok poprzedni radzie gminy. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi był nakierowany głównie na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (dofinansowanie w łącznej kwocie 56 697 zł), działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dofinansowanie w łącznej kwocie 12 214 zł), kultury, sztuki, turystyki i krajoznawstwa (dofinansowanie w łącznej kwocie 17 236 zł). Dofinansowanie z zakresu kultury i turystyki skierowane było do seniorów, w tym chóru „Wspomnienie” i chóru „Leśna Kraina”.
Przewodniczący Rady
poprosił członka Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię w tej sprawie.

Członek Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria
poinformowała, że na posiedzeniu w dn. 24 kwietnia komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione stanowisko.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Mieczysław Kociucki
– poprosił o wyjaśnienie, jak rozkładały się koszty określone pod pozycją wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych, w tym obsługa boiska „Orlik”, drużyny kolarskiej i siłowni.

Radna Aniela Grela
– zapytała, czy nie można by rozpisać konkursu na zadania publiczne. Byłoby to z punktu realizacji tych zadań praktyczne, bo grupy ubiegające się o dofinansowanie stworzyłyby preliminarz zamierzonych działań. Po lekturze sprawozdania, stwierdziła, że dofinansowanie było przeznaczone na bliżej nieokreślone wyjazdy. Wyznaczenie celów w rozpisanych konkursach, jakie gmina chce realizować, spowodowałoby precyzyjniejsze określenie sposobu ich realizacji przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiadając na pytanie radnego Kociuckiego, poinformował, że wynagrodzenia wynikały z umów z trenerami zatrudnionymi na „Orliku”, trenerem siłowni w Cierpicach oraz z trenerem SKS „Iskra”. Obecnie drużyna kolarska funkcjonuje już w innej formule finansowania. Jeżeli chodzi o sugestie radnej Greli, to jest otwarty na propozycje radnych i zachęca ich do działania. Organizacje same nie składają żadnych propozycji, bo nie bardzo wiedzą, co chcą robić, i co się mieści w działalności statutowej gminy. Obecna formuła pozwala na dofinansowanie działań, które w przypadku ogłoszenia konkursu na konkretne działanie byłyby niemożliwe do zrealizowania. Jeżeli radni będą mieli pomysł na inne rozwiązanie, to nie widzi przeszkód, aby je wdrożyć.

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska
– zapytała, ile środków przeznaczonych na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi pochodzi z funduszy sołeckich.

Wójt Kazimierz Kaczmarek
– stwierdził, że na to pytanie sołtys zna odpowiedź, bo wie, jakie działania były zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku sołectwa Mała Nieszawka były sfinansowane wyjazdy zespołu „Wspomnienie”. Pozostali sołtysi też wiedzą, na jakie działania przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to nic innego, jak pewna pula pieniędzy wydzielona z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 w brzmieniu jak na druku 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
Ad. 6
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, dokonuje się corocznie oceny zasobów pomocy społecznej na terenie gminy. Obszerny materiał, który radni otrzymali, dotyczy oceny pomocy społecznej za rok 2016. Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników GOPS i zawiera wiele danych m.in. dotyczących sytuacji demograficznej i społecznej, danych o korzystających z pomocy społecznej, rodzajach pomocy i świadczeń, kadrze GOPS, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej. Na pytania radnych odpowie kierownik GOPS, Magdalena Żbikowska, obecna na posiedzeniu rady gminy.
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Aniela Grela
poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 24 kwietnia pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady
zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła ocenę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 

Ad. 7
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)  Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 6 kwietnia opiniowała wnioski mieszkańców dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w dn. 24 kwietnia opiniowała materiały na sesję.
b)   Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 24 kwietnia opiniowała materiały na sesję.
c) Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 24 kwietnia opiniowała materiały na sesję.

d)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja nie spotykała się między sesjami.
Ad. 8
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 r.
Ad. 9
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- poprosił o interwencję na ul. Osiedlowej w Wielkiej Nieszawce, gdzie po opadach deszczu tworzy się kałuża. Mieszkańcy proponują montaż rynny odprowadzającej wodę do studzienki ściekowej,
- zapytał o budowę placu zabaw w Wielkiej Nieszawce,
- pracownicy szkoły i nauczyciele nie są zadowoleni z przydziału godzin.
Radna Aniela Grela – zapytała o kolonie letnie: termin i ilość miejsc oraz dopłaty. Poprosiła kierownik GOPS o informacje na temat spotkania zorganizowanego w ramach funduszy partycypacyjnego, na które radni zostali zaproszeni.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała o termin otwarcia muzeum.
Radny Michał Dąbrowski – zapytał, kiedy będzie podany harmonogram budżetu partycypacyjnego na 2018 rok.
Radny Mieczysław Kociucki – poprosił o wcześniejsze dostarczanie radnym protokołu z sesji.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poruszył następujące kwestie:
- teren przystanku przy Andrewexie jest obniżony i przy opadach deszczu pasażerowi stoją w kałuży, naprzeciwko jest zardzewiała wiata, która wymaga odnowienia,
- chodnik na ul. Żwirowej na Kąkolu znajduje się poniżej studzienek kanalizacyjnych, został uszkodzony przez samochód ciężarowy,
- droga nr 200, od drogi nr 10 ul. Dworcowa jest pełna dziur i wymaga interwencji.
Radna Irena Lewandowska – zauważyła, że na terenie placu rekreacyjnego w Małej Nieszawce znajduje się miejsce do grillowania, w związku z tym powinien znaleźć się tam regulamin, aby było wiadomo kto za co odpowiada, i kto powinien sprzątać po imprezie.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – otrzymuje prośby od mieszkańców o interwencję w sprawie budowy zatoki i wiaty autobusowej przy kościele w Małej Nieszawce. Przystanek znajduje się przy drodze głównej, a jest niezabezpieczony. Poza tym potrzebne są tam pasy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, odpowiedział, że:
- zorientuje się, jakie można znaleźć rozwiązanie problemu na ul. Osiedlowej,
- projekt na plac zabaw w Wielkiej Nieszawce jest w trakcie realizacji, po jego ukończeniu zostanie rozpisany przetarg na budowę,
- jeżeli chodzi o reformę oświaty, co jest najważniejsze, nikt z nauczycieli nie stracił pracy, odchodzi tylko jeden nauczyciel, który pracował bez uprawnień, są jeszcze wakaty, z pracowników obsługi również nikt nie stracił pracy,
- kolonie obędą się w terminie 24.07-6.08 w Iwoniczu, ośrodek dysponuje 200 miejscami, pokoje są 2-osobowe z łazienkami, wyżywienie jest też bardzo dobre, przewidziano dużo wycieczek, do dyspozycji będą 3 autokary, po otrzymaniu kalkulacji kosztów od organizatora kolonii, zostanie podana kwota odpłatności za dziecko i kwota dofinansowania,
- nie sprecyzowano jeszcze terminu otwarcia muzeum,
- harmonogram budżetu partycypacyjnego jest przygotowywany przez panią sekretarz, została zmienione karty do głosowania, formularze do głosowania online przygotowuje inna firma,
- jeżeli chodzi o przystanek autobusowy przy Andrewex-ie, oczekuje na jakiś pomysł, może sołtys wie, jak rozwiązać problem,
- chodnik na Kąkolu na ul. Żwirowej, rzeczywiście mógł być uszkodzony przez ciężarówki przywożące materiały budowlane,
- jeżeli chodzi o drogę nr 200, złoży pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby zajął się jej naprawą,
- regulamin na placu rekreacyjnym przy GOK-u zostanie zamontowany,
- nie będzie zatoki autobusowej przy kościele w Małej Nieszawce, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich, właściciel i zarządca drogi, nie wyraził na nią zgody, to samo dotyczy pasów, komisja bezpieczeństwa, która oglądała wskazane lokalizacje stwierdziła, że te miejsca są bardziej bezpieczne bez pasów, pasy dla pieszych zostaną natomiast wymalowane przy Dino i zostanie tam wybudowany chodnik.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zaprosiła na bezpłatne warsztaty kulinarne dn. 3 czerwca w sali Elema w Małej Nieszawce, które są finansowane z funduszu partycypacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. Następnego dnia odbędzie się degustacja przygotowanych potraw, połączona z akcją krwiodawstwa.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o budowę nowego Urzędu Gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że budynek jest na etapie projektowania.
Kierownik GOPS Magdalen Żbikowska – wyjaśniła, że radni otrzymali zaproszenie na spotkanie, realizowane w ramach środków z budżetu partycypacyjnego, podczas którego można będzie się dowiedzieć jak miło spędzać czas bez spożywania alkoholu, będzie można też uzyskać porady na temat zdrowego trybu życia i pomocy dobrosąsiedzkiej.
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                        (-) Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego