W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XVIII/2017 z sesji Rady gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się 29 marca 2017 roku

Protokół nr XXVIII/2017
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
29 marca 2017 roku
w godz. od 9:00 do 11:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów:

a) z XXVI sesji, która odbyła się w dniu 1 marca 2017 roku,

b) z XXVII sesji, która odbyła się w dniu 17 marca 2017 roku.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2016 roku (druk nr 1).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe (druk nr 2),

b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 3).

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2016 (druk nr 4).


Przerwa


6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2016 rok:

a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 5),

b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 6),

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 7),

d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 8).

7.Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Z
akończenie sesji.

Ad. 1

a) XXVIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Zastępcę Wójta Panią Sekretarz Agnieszkę Gołębiowską, Panią Skarbnik, Panią Radczynię, Panie i Panów Radnych, Sołtysów, Kierownik GOPS, Komendanta Komisariatu Toruń-Podgórz, Zastępcę komendanta i Dzielnicowego.
Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b)
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący
poddał pod głosowanie porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXVIII sesji jednogłośnie.

Ad. 2
a) Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXVI sesji, która odbyła się w dniu 1 marca 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVI sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXVI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
b) Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 8:30 nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXVII sesji, która odbyła się w dniu 17 marca 2017 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVII sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXVII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 3

Przewodniczący Rady poprosił
Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek –
poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2016 roku. Następnie oddał głos komendantowi Komisariatu Policji Toruń-Podgórz w celu przedstawienia sprawozdania.

Komendant Jacek Wolfram –
przedstawił działania policji w 2016 r. w zakresie bezpieczeństwa działu kryminalnego. Poinformował, że komisariat obejmuje swoim działaniem część miasta Torunia i gminę Wielka Nieszawka. Etatowo powinno był zatrudnionych 53 funkcjonariuszy, a zawsze jest od 2 do 4 wakatów, dotyczących pionu prewencji i działu kryminalnego, gdzie przychodzą najmłodsi adepci sztuki policyjnej. Komisariat podzielony jest na służbę prewencji i służbę kryminalną, 2 etaty służby cywilnej. W 2016 r. na terenie gminy zaistniały 83 przestępstwa, od 2014 r. ilość przestępstw spada, tylko w przypadku kradzieży mienia ilość przypadków zwiększyła się z 14 w 2015 r., do 19 w 2016 r., odpowiednio: kradzież z włamaniem 21 czynów w 2015 r., 13 w 2016 r., uszkodzenie mienia 5 czynów w 2015 r., 5 w 2016 r., nietrzeźwi kierowcy 12 stwierdzonych czynów w 2015 r., 6 w 2016 r., uszkodzenie ciała 3 przestępstwa (bójki, pobicia) w 2015 r., 0 w 2016 r., przestępstwa narkotykowe 3 w 2015 r., 2 w 2016 r., wypadki drogowe 5 w 2015 r., 3 w tym dwa z ofiarami śmiertelnymi w 2016 r., uszkodzenie infrastruktury (kolejowa) równo po 9 w 2015 i 2016 r., znieważenie miejsca pochówku (pomnik na cmentarzu żołnierzy radzieckich) 2 przestępstwa w 2015 r., 0 w 2016 r., znieważenie funkcjonariuszy państwowych i naruszenie nietykalności cielesnej 2 czyny w 2016 r., przestępstwa gospodarcze 1 w 2015 r., 3 w 2016 r. Miejsca najbardziej zagrożone na terenie gminy to: Cierpice, Brzoza i Wielka Nieszawka, na szczęście nie odnotowano umyślnych podpaleń, natomiast odnotowano uszkodzenia wiat przystankowych (przy szkole i przy Andrewexie w Cierpicach) na szkodę Urzędy Gminy, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zaistniały 2 czyny na terenie Małej Nieszawki, dosyć częste kradzieże Wielka i Mała Nieszawka i Cierpice, najczęściej dochodzi do kradzieży z otwartych pomieszczeń przydomowych, głównie rowerów i elektronarzędzi, kradzieże z włamaniem do domów w budowie i zamieszkałych oraz do baków paliwa ciężarówek stacjonujących w nocy na parkingach. Kilka przykładów działań na terenie gminy: funkcjonariusze z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Toruniu zatrzymali osoby, które przy użyciu pontonu i sieci rybackiej dokonywały nielegalnego połowu na Wiśle, zabezpieczono narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz złowione ryby, funkcjonariusze z OPP w Bydgoszczy zatrzymali skradziony w Berlinie pojazd, którym poruszał się obywatel Ukrainy, policjanci z KP Toruń-Podgórz w wyniku kontroli pojazdu, znaleźli za siedzeniem kierowcy środki narkotyczne, zabezpieczono również szable i sztylety mogące pochodzić z kradzieży, zatrzymano osoby z terenu gminy, które z tarasu domu jednorodzinnego dokonały zaboru skutera, zatrzymano również mieszkańców Bydgoszczy, którzy przewozili samochodem elementy linii produkcyjnej środków odurzających, co dało początek dużej sprawie narkotykowej. Policjanci w ramach służby starają się ograniczać dynamikę przestępstw i podnosić ich wykrywalność (obecnie na poziomie 50-60 %). Głównym celem na 2017 r. jest ograniczenie przestępstw społecznie uciążliwych (kradzieże przydomowe, włamania, szkodzenie mienia) przez pion prewencji i dzielnicowego oraz wykrywanie i pociąganie do odpowiedzialności sprawców tych przestępstw przez pion kryminalny.

Zastępca komendanta Maciej Wojtak
– poinformował, że policja prowadziła w 2016 r. działania prewencji kryminalnej, realizując programy „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne osiedle”, „Poznaj swojego dzielnicowego - oznakuj swój rower”, działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych i rodziny, spotkania ze społeczeństwem, program profilaktyczno-edukacyjny „Pomagam”, program „Fred goes net”, rozmowy z mieszkańcami dot. wyłudzeń na „wnuczka”. (takich zdarzeń na terenie gminy nie było). W ramach programu „Poznaj swojego dzielnicowego, oznakuj swój rower" dzielnicowy dokonywał znakowania rowerów, sprawdzał legalność ich pochodzenia oraz spotykał się z mieszkańcami. Program „Pomagam” był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Poruszana w nim była problematyka przemocy w rodzinie w stosunku do osób nieletnich. Program ten miał na celu uzmysłowienie młodzieży, że przemoc w stosunku do nich jest przestępstwem i w przypadku jej doznania, gdzie mogą uzyskać pomoc. Program profilaktyczno-edukacyjny „Wnuczek” był skierowany do osób starszych i samotnie zamieszkujących. Poruszana w nim była tematyka dosyć często stosowanej metody na tzw. wnuczka w celu wyłudzenia pieniędzy. Omawiano zasady postępowania w przypadku otrzymania telefonu od osoby podającej się za wnuczka z prośbą o wypłacenie mu pieniędzy. Dzielnicowy docierał do proboszczów parafii z prośbą o przekazanie apelu do parafian w ogłoszeniach duszpasterskich o zachowanie ostrożności w podobnych przypadkach. W zakresie problematyki alkoholowej przeprowadzone były kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli skupiono się na sprzedaży alkoholu nieletnim, nie ujawniono takich przypadków. W ramach tej problematyki przeprowadzone zostały pogadanki w klasach gimnazjalnych, a także zapoznano młodzież z programem „Fred goes net” skierowanym do osób nieletnich mających po raz pierwszy kontakt z alkoholem i narkotykami. W trakcie patroli szkolnych oraz działań ukierunkowanych na przestępczość nieletnich przeprowadzanych na terenie gminy przeprowadzone były kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz ujawniania nietrzeźwych osób nieletnich. W zakresie problematyki narkotykowej przeprowadzone zostały w placówkach oświatowych na terenie gminy pogadanki odnośnie zagrożeń związanych z zażywaniem środków narkotycznych, skutków zażywania takich środków oraz zachowań po kontakcie z takimi środkami. W trakcie patroli szkolnych oraz działań ukierunkowanych na przestępczość nieletnich prowadzona była kontrola i obserwacja terenów przyszkolnych, gdzie może dochodzić do sprzedaży takich środków. Odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach prowadzonych pogadanek na terenie szkół poruszana została także ta problematyka, gdzie naświetlone zostały przyczyny występowania przemocy, a także jej skutki. Omówione zostały sposoby zwalczania przemocy w rodzinie oraz wskazane instytucje mogące udzielić pomocy w takich przypadkach. Jeżeli chodzi o działania prewencyjne na terenie gminy Wielka Nieszawka wyglądało to następująco, porównując rok 2015 i rok 2016: zatrzymania nietrzeźwych kierowców 2015 – 12, 2016 - 6, stwierdzone przestępstwa 2015 – 90, 2016 – 83, przeprowadzone postępowania o wykroczenia 2015 - 42, 2016 - 52, skierowanie wniosków o ukaranie 2015 − 7, 2016 - 16. Dane dotyczące przestępczości przedstawiają się następująco: liczba zatrzymań na gorącym uczynku 173, zatrzymanych ogółem sprawców przestępstw 307, liczba postępowań wszczętych 597, wskaźnik wykrywalności 67,28 %, liczba interwencji przeprowadzonych przez policjantów wyniosła ogółem 5095, o 293 interwencje więcej niż w 2015 r. ilość interwencji podejmowanych na dobę 14. Wybrane elementy efektywności policjantów referatu prewencji: wylegitymowano osób - 21.657, ujawniono osób poszukiwanych - 184, doprowadzono do izby wytrzeźwień - 419 razy, ujawniono łącznie - 1.536 wykroczeń, w tym ujawnionych wykroczeń porządkowych 472, zatrzymano nietrzeźwych kierujących - 21. Liczba spraw prowadzonych przez dzielnicowych: 2014 - 241, 2015 - 463, 2016 – 612, wzrost o 149 postępowań. Krajowa Mapa Zagrożeń, najczęściej zgłaszane przez mieszkańców zgłoszenia: nieprawidłowe parkowanie 338, przekraczanie dozwolonej prędkości 230, spożywanie alkoholu 182, używanie środków odurzających 90, zła organizacja ruchu drogowego 67, miejsca grupowania się nieletnich 87, żebractwo 53. Liczba zgłoszeń na terenie działania KMP w Toruniu to 1208, z czego potwierdzonych 238, czyli procentowo 19,70 %, niepotwierdzonych 773. Główne kierunki działalności policji w 2017 r. to: kontynuowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka; zwiększenie w miarę możliwości ilości patroli na terenie Gminy celem ograniczenia przestępczości pospolitej a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, wykroczeń jak również zapewnienia bezpieczeństwa na drogach; organizowanie wsparcia KP Toruń-Podgórz siłami z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy; w dalszym ciągu prowadzenie i kontynuowanie programów profilaktycznych dla nieletnich, ukierunkowanych m.in. na ochronę przed przestępczością i demoralizacją jak również programów profilaktycznych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka; prowadzenie rozpoznania ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie celem ustalenia źródeł, narastania konfliktów i zapobiegania ich występowania; kontynuowanie działań skierowanych na eliminację zjawiska „prostytucji przydrożnej”; utrzymanie, poprzez skuteczne działanie, właściwego trendu, polegającego na zmniejszaniu liczby zaistniałych przestępstw na terenie Gminy Wielka Nieszawka, przy jednoczesnym wzroście liczby zatrzymanych sprawców tych zdarzeń.

Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Aniela Grela
− poinformowała, że na spotkaniu w dn. 28 kwietnia komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski
– przedstawił kilka uwag swoich i mieszkańców: zapewnienie większej liczby patroli pieszych, więcej badania kierowców pod kątem trzeźwości i prędkości na terenie gminy koło szkół i kościoła, mniej kontroli na ul. Nieszawskiej, więcej obecności przy szkole. Czy policja wykryła sprawców kradzieży rowerów i co z przydrożną prostytucją, która źle świadczy o gminie.

Radna Aniela Grela
– zauważyła, że ze wprowadzonej Krajowej Mapy Zagrożeń wynika tylko chaos, bo skoro jest tylko 20% potwierdzonych zgłoszeń, a na pozostałe niekiedy wyimaginowane zgłoszenia policja też reaguje, przez co traci czas i nie wykonuje innej pracy. Złym parkowaniem powinna zajmować się straż miejska, jest to więc powielanie działań przez dwa organy.

Radny Michał Dąbrowski
– powiedział, że przedstawione statystyki odnoszą się w większości przypadków do skali kraju i do skali komisariatu, natomiast jego nie interesują jakieś dane, ale sytuacja na terenie gminy, bo ona decyduje bezpośrednio o bezpieczeństwie mieszkańców, w tym dzieci. W celu zilustrowania problemu przekazał komendantowi zdjęcia obrazujące codzienne zjawisko niedozwolonego parkowania na jego osiedlu w strefie zamieszkania. W strefach zamieszkania, gdzie wszyscy powinni czuć się bezpiecznie, gdzie dzieci mogą się bawić i jeździć na rowerach i wrotkach i w inny sposób spędzać wolny czas, gdzie nie powinny stać zaparkowane samochody, samochody jednak parkują i to w taki sposób, że zaburzają to bezpieczeństwo, bo dzieci wybiegające spomiędzy tych samochodów, są zagrożone, nawet jeżeli nadjeżdżający pojazd porusza się z dozwoloną prędkością 20 km/h, mają ograniczone pole widzenia i nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Taki stan rzeczy ma miejsce codziennie, mimo wprowadzenia 3 lata temu stref zamieszkania. Strefa bezpieczeństwa została wprowadzona w miejscu, gdzie mieszkańcy nie mają gdzie parkować, bo mają małe posesje, a samochodów po 2-3, z drugiej strony są osoby, które chcą w pełni korzystać z bezpiecznych warunków, jakie wprowadza strefa zamieszkania, i puszczają dzieci poniżej 7 lat bez opieki. Poprosił o porozmawianie z mieszkańcami i zwrócenie im uwagi, a także o zastanowienie się jak rozwiązać ten narastający problem. Kolejny problem to od lat zatrzymywanie się na znaku zakazu przy szkole w Małej Nieszawce, o stałych godzinach, kiedy rodzice przywożą dzieci do szkoły i je odbierają. Trzeba interweniować, bo dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Ważne są statystyki, ale dla mieszkańców ważniejsze jest to co się dzieje na osiedlach, gdzie mieszkają i ich bezpieczeństwo.

Komendant Jacek Wolfram – odnosząc się do poruszonych kwestii, odpowiedział, że:
- jeżeli chodzi o kontroli prędkości, służby policjantów prewencji i policjantów referatu kryminalnego są dyslokowani stale na terenie gminy Wielka Nieszawka, są to służby w różnych godzinach od 6 do 14, od 14 do 22, i nocnych, z uwagi na to, że obszar gminy jest terenem newralgicznym, służby pojawiają się prawie codziennie, są to funkcjonariusze komisariatu a także prewencji Komendy Miejskiej, np. służby wodne, jeżeli jest taka wola, zostaną nasilone kontrole trzeźwości, są one również skierowane na pieszych i rowerzystów, będą to kontrole dynamiczne na terenie całej gminy różnych miejscach,
- jeżeli chodzi o kradzież rowerów, zaistniało kilka takich przestępstw, ale nie udało się wykryć żadnego sprawcy kradzieży,
- jeżeli chodzi o panie do towarzystwa, działania podejmowane są cyklicznie przez pion prewencji i pion operacyjny,
- jeżeli chodzi o Krajową Mapę Zagrożeń, jest to skuteczne narzędzie, które służy policji,
w 20% potwierdzalności, obywatele zamieszczają tam różne wpisy, zbliżone do ich problemu, daje to pewien obraz spraw, które nurtują obywateli np. jednego osiedla, jest to też narzędzie komunikacji między obywatelem a policją, nie odciąga policjantów od innych zadań, bo te zgłoszenia weryfikacji kart są kierowane do dzielnicowego, który na bazie własnego doświadczenia i oglądu w terenie, stwierdza, czy zgłoszenie wymaga weryfikacji, jeżeli tak, to weryfikują je na bieżąco,
- jeżeli chodzi o strefy zamieszkania i nieprawidłowe parkowanie, dzielnicowy ujmie to w planie swoich zadań, te przypadki będą też sprawdzane przez funkcjonariuszy pionu prewencji, żeby systemowo problem rozwiązać w konsultacji z Urzędem Gminy, bo odbije się to na kieszeniach obywateli nieprawidłowo parkujących, kiedy formy pouczenia będą nieskuteczne, trzeba by nakładać mandaty,
- jeżeli chodzi o nieprawidłowe parkowanie przy szkole, jest to stały problem, prowadzone są rozmowy z dyrektor szkoły i mieszkańcami, którzy przywożą swoje dzieci, wskazując im obowiązek przestrzegania prawa, jeżeli nie odnosi to skutku, to zmienione zostaną formy działania na bardziej restrykcyjne, zostaną nasilone patrole w godzinach porannych, żeby wyperswadować niewłaściwe zachowania.
Zastępca komendanta Maciej Wojtak – poinformował, że policja prowadzi działania nękające panie do towarzystwa, problem polega nie tym, że policja nie ma narzędzi, ustawodawca nie przewidział żadnych kart za prowadzenie tego typu zajęcia, jest ono legalne, natomiast czerpanie korzyści z tego tytułu jest nielegalne. Karać można te panie jedynie za nielegalny wjazd do lasu, nieobyczajne postępowanie, jest to walka z wiatrakami, bo nie ma rozwiązań systemowych. Panie dostają mandaty, płacą je, bo stać je na to.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – stwierdził, że skoro przystanki są dobrem społecznym, dobrze by było, by pojemniki na śmieci znajdujące się w ich pobliżu były plastikowe, to uratowałoby to wiele szyb przed stłuczeniem. Sam był świadkiem podejrzanego zachowania młodzieży, która kręciła się na przystanku wieczorem, na drugi dzień szyba była wybita i obok leżał metalowy pojemnik na śmieci, za pomocą którego została wybita. Chciałby, aby przedstawić jego sugestie odpowiednim służbom.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że kontroli trzeźwości jest bardzo dużo, przez ostatni tydzień jeżdżąc bardzo rano był codziennie dwa razy kontrolowany na trzeźwość, więc już większej ilości tych kontroli już nie potrzeba. Rzeczywiście niedozwolone parkowanie przy szkole jest problemem, trzeba być restrykcyjnym i egzekwować prawo, nakładając mandaty, a skończyć z pouczaniem i instruowaniem. Na szczęście do tej pory nie doszło do żadnego tragicznego zdarzenia. Przy szkole i przy cmentarzu są parkingi i nie ma potrzeby wysadzania dzieci z narażeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Na osiedlu, o którym mówił radny Dąbrowski, została zmieniona organizacja ruchu, która została zatwierdzona przez zainteresowane strony, i dlatego trzeba zacząć egzekwować przepisy związane ze strefą zamieszkania. W większości przypadków nowych ulic ustanawia się strefy zamieszkania, mieszkańcy muszą znaleźć na swoich posesjach miejsce do parkowania samochodów, a nie stawiać je na ulicach, które są pieszo-jezdniami.
Komendant Jacek Wolfram – obiecał, że policjanci zajmą się intensywnie problemem szkoły, jak i wspomnianego osiedla. Prosił o przekazywanie mieszkańcom informacji o obowiązujących zasadach parkowania, bo z jednej strony jest restrykcja, a z drugiej powinna być profilaktyka, czyli poinformowanie, że nieprzestrzeganie przepisów będzie miało swoje konsekwencje i będzie karane. Prosił o zgłaszanie „na żywo” do komisariatu do dyżurnego, wszystkich zdarzeń związanych z uszkodzeniem mienia czy z podejrzanym grupowaniem się osób, których mieszkańcy są świadkami. Wtedy patrol policji podjedzie i wylegitymuje przebywające na przystanku osoby, którym odbierze to chęć na popełnienie wykroczenia, bo nie będą już anonimowe.
Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że na osiedlu, gdzie mieszka ul. Piaskowa/Słoneczna, domy powstawały w latach 90., kiedy plan zagospodarowania przewidywał 1 miejsce parkingowe na 1 dom. Dzisiaj mieszkańcy mają po 3 samochody, a mają 1 miejsce wykonane zgodnie z planem zagospodarowania, a nie przewiduje się miejsc parkingowych na pieszo-jezdni. Trzeba edukować, karać, a będzie to nadal problem, bo te samochody gdzieś muszą stać. W Toruniu są takie strefy, w których dopuszcza się parkowanie na jezdni. Może trzeba by wypracować konstruktywne rozwiązanie, ustalić jakiś sposób parkowania, np. po jednej stronie jezdni.
Radna Aniela Grela – poprosiła policjantów o rozmowy z uczniami, i przypomnienie im, że przystanki są wspólnym dobrem, bo widzi, co dzieci robią czekając na przystankach.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że na każdym zebraniu pani dyrektor przypomina rodzicom o zakazie parkowania przed bramą. Zwracają też uwagę panie sprzątające i pani sekretarka, czasami nauczyciele i inni rodzice. Niestety bez skutku.
Komendant Jacek Wolfram – podziękował za wszystkie sugestie, które będą wzięte pod uwagę, i zachęcał do kontaktu w razie niepojących sytuacji, bo wtedy policja może szybko zareagować.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2016 roku w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
Ad. 4
a)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 2 radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe. W związku ze zmianami w zakresie reorganizacji systemu szkolnictwa, wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła w dn. 25 stycznia 2017 r. uchwałę nr XXV/134/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą − Prawo Oświatowe. Zgodnie z zapisami art. 208 i 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe podjęta uchwała została przekazana Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty i związkom zawodowym w celu jej zaopiniowania. Kurator Oświaty i związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w Toruniu zaopiniowały uchwałę pozytywnie. W myśl art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo Oświatowe rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i uwzględnieniu uwag zawartych w przedmiotowej opinii w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta stanowi jednocześnie akty założycielskie ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce z siedzibą w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 64 staje się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII i obejmuje swym obwodem sołectwo Mała Nieszawka; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach z siedzibą w Cierpicach przy ul. Szkolnej 9 staje się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałami Gimnazjum, i obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Obwód klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego obejmuje sołectwa: Brzoza, Cierpice, Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela − poinformowała, że na spotkaniu w dn. 28 kwietnia komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Aniela Grela – zapytała, jaką treść będzie miało świadectwo ukończenia klasy przez gimnazjalistę, czy będzie to ukończenie szkoły podstawowej w oddziale gimnazjalnym, czy tylko szkoły podstawowej.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że będzie to świadectwo szkoły podstawowej ze wskazaniem, że jest to ukończenie oddziału gimnazjalnego. Na pewno pojawią się uregulowania prawne w tej sprawie.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – zapytała, czy rejonizacja będzie ściśle przestrzegana, czy do szkoły w Małej Nieszawce będą przyjmowane dzieci z Wielkiej Nieszawki i z Torunia z ul. Ogrodowej.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że zawsze rejonizacja była przestrzegana, chociaż w pewnym momencie grupa dzieci z Wielkiej Nieszawki z różnych powodów znalazła się w szkole w Małej Nieszawce. Teraz rejonizacja będzie ściśle przestrzegana, bo dysproporcje ilościowe uczniów między szkołami są już zbyt duże. Od kilku lat nie są już przyjmowane dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą − Prawo Oświatowe w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wniósł autopoprawkę do budżetu. Po przesłaniu materiałów do radnych wojewoda zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85425 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów charakterze socjalnym o kwotę 10.243,00 zł. Po zmianie budżet gminy będzie wyglądał następująco: po stronie dochodów sumę w wysokości 26.156.776,00 zł zastępuje się sumą 26.318.319,00 zł, po stronie wydatków sumę w wysokości 32.495.505,00 zł zastępuje się sumą 32.657.048,00 zł, deficyt w wysokości 6.338.729,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Potrzeba zmiany budżetu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na przygotowanie zadania związanego ze wspieraniem i wytwarzaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków RPO WKN na lata 2014-2020. W związku z potrzebą wykonania oświetlenia na boisku i obiektach infrastruktury sportowej w Małej Nieszawce proponuje się zwiększyć środki na oświetlenie. Ponadto proponuje się przesunąć część środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z zadania budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na modernizację oczyszczalni ścieków (dokumentacja techniczna, w przyszłym roku wymiana zużytych elementów i budowa dodatkowego zbiornika). Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została włączona dotacja na zadania zlecone i własne.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt zmiany budżetu pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – zapytała, czy planuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni, czy zostanie ona na poziomie 710 m sześciennych.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przepustowość się zwiększy w związku z wybudowaniem nowej komory, która będzie mogła przyjąć dodatkowo kilkaset metrów sześciennych. Głównie jednak chodzi o to, aby zredukować ładunek. Mieszkańcy obniżyli zużycie wody, a tym samym zagęścili ładunek i jest kłopot z utrzymaniem parametrów.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok w brzmieniu jak na druku nr 3 z autopoprawką – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 4 zostało przedstawione sprawozdanie z działalności GOPS w 2016 r. Patrząc na GOPS, pod kątem ilości zadań, które wykonuje, wielkości budżetu, jakim dysponuje i ilości osób, które zatrudnia, można dojść do wniosku, że wkrótce będzie to fabryka dużo większa niż Urząd Gminy. Kiedy zaczynał pracę w 1994 r. jednoosobowo kierownik ośrodka pomocy społecznej wykonywał całą pracę. Potem przyszedł stażysta, i powoli ta fabryka się rozrastała, obecnie zatrudnia wielu ludzi na pełnych i częściowych etatach. GOPS jest samodzielną jednostką, podlegającą wójtowi, wydającą bardzo dużo publicznych pieniędzy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aniela Grela − poinformowała, że na spotkaniu w dn. 28 kwietnia komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że użyte słowo „fabryka” nie jest adekwatnym słowem dla określenia GOPS, po prostu przybyło zadań, z roku na rok jest ich coraz więcej, w związku z tym przybywa też pracowników.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – poprosił, aby kontrolować na Brzozie osoby pobierające zasiłki socjalne, gdyż nie zawsze pieniądze przeznaczone są na bytowe potrzeby, a dużej mierze na alkohol.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poparł swojego przedmówcę. Niektórym beneficjentom pomocy społecznej wydaje się, że ta pomoc po prostu im się należy, bo tak zawsze było, i trzeba zwrócić uwagę na co im się te pieniądze daje. Jak się im proponuje pracę, nie chcą skorzystać z propozycji.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – skonstatował, że przyznawanie środków pomocy społecznej odbywa się w oparciu o ustawę, jeżeli ktoś ma prawo do świadczenia, to nie można mu go odmówić i trzeba je wypłacić. Można jedynie napiętnować sytuację, kiedy przyznane świadczenia nie są przeznaczone na potrzeby bytowe, tylko na alkohol.
Radna Aniela Grela – stwierdziła, że nie można generalizować, gdyż są to pojedyncze przypadki. Natomiast większość beneficjentów tej pomocy potrzebuje i wykorzystuje ją odpowiednio. Dobrze, że ta pomoc jest.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy jest możliwość, aby za otrzymaną pomoc wymagać przepracowania pewnej ilości godzin.
Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska – odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. Nie można zmusić kogoś do pracy za otrzymaną pomoc, bo jest to niezgodne z prawem. Jeżeli sąsiedzi wiedzą, że po wypłacie świadczeń rodzinnych następuje impreza alkoholowa lub awantura, gdzie może ktoś ucierpieć, to należy dzwonić na policję, a nie anonimowo informować GOPS po 2-3 tygodniach, i nie ma możliwości sprawdzenia czy rzeczywiście tego dnia była w danej rodzinie impreza alkoholowa i te pieniądze zostały przeznaczone na alkohol, a nie na dzieci czy życie. Gdy pracownik socjalny odwiedza rodzinę po takim zgłoszeniu, wszystko jest w porządku i nie można zamienić pomocy pieniężnej na rzeczową niepieniężną.
Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że kierownik GOPS podniosła ważny problem społeczny. Przez lata życia w systemie komunistycznym Polacy nauczyli się, że nie trzeba informować i donosić. Trzeba jednak odróżnić donoszenie od ratowania, jak sąsiad na sąsiada nie „doniesie” np. w przypadku nieprawidłowego parkowania, ale jak wydarzy się coś niedobrego, to wtedy będzie doszukiwanie się winnych. W tym przypadku sąsiedzi udają, że nie widzą i nie słyszą, co się dzieje za ścianą. Kiedy wydarzy się problem, to wtedy wszyscy mają wiele do powiedzenia. Trzeba edukować społeczeństwo, żeby reagowało i zgłaszało problemy, które występują.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – powiedziała, że kiedyś często widziała pracowników GOPS wychodzących w teren na wizje lokalne i wywiady środowiskowe, a teraz ich nie widać.
Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska – odpowiedziała, że nadal są wyjścia w teren, na każdy wniosek, na każdą informację czy to od sąsiada, czy od innej osoby, czy z policji, pracownik socjalny reaguje i składa wizytę, a nie widać go, bo jeździ własnym samochodem. Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi. Jeżeli rodzina nie korzysta z pomocy społecznej, to pracownik nie może wejść do takiego domu.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że w mediach pojawiają się od czasu do czasu relacje jakiś nieszczęść rodzinnych i wtedy pada pytanie, czy rodzina była pod opieką ośrodka pomocy społecznej. Wiele tragedii ma miejsce w czterech ścianach, jeżeli sąsiedzi, którzy to widzą i słyszą, nie reagują i nie przekazują informacji, to GOPS nie jest w stanie tego ustalić. Na jednego pracownika socjalnego przypada bardzo wielu mieszkańców. Trzeba wyczulać mieszkańców, żeby informowali o różnych niepokojących zjawiskach GOPS albo wójta, żeby można było zareagować we właściwym czasie. Pan sołtys z Brzozy informuje o takich zdarzeniach, na miejsce posyłane są zespoły osób, łącznie z policją, i rzeczywiście potwierdzają się przekazywane informacje i reakcja następuje we właściwym czasie, zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6
a) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
(druk nr 5) − radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok w brzmieniu jak na druku nr 5 − stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
b) Sprawozdanie Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 6) − radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej za 2016 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
c) Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 7) − radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2016 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
d) Sprawozdanie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 8) − radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji za 2016 rok w brzmieniu jak na druku nr 8 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.
Ad. 7
Przewodniczący Rady
oddał głos przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a)  Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 27 marca przyjęła sprawozdanie referatu inwestycji o realizacji inwestycji gminnych i realizacji zamówień publicznych w zakresie przetargów referatu i wstępnie opiniowała wnioski o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego.
b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, i przygotowała sprawozdanie z pracy komisji.
c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 28 marca opiniowała materiały na sesję.
d) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria − poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 28 marca przygotowywała sprawozdanie z działalności komisji w 2016 roku i analizowała realizację uchwał Rady Gminy z 2016 r., opiniowała projekt zmiany budżetu.
Ad. 8
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 marca 2017 r.

Ad. 9
Radny Krzysztof Czarnecki
– poruszył następujące kwestie:
- zapytał, jakie jest zainteresowanie fotowoltaiką po spotkaniu z mieszkańcami na ten temat, które odbyło się w CSiR Olender,
- zgłaszał do Urzędu Gminy kradzież z kostki chodnika na ul. Jaśminowej za CSiR Olender,
- na skrzyżowaniu ul. Chabrowej i ul. Tulipanowej powstała duża dziura, która po opadach deszczu napełnia się wodą, kałuża podczas mrozów zamarza i stwarza zagrożenie,
- czy dla nauczycieli pracujących w gimnazjum w Cierpicach znajdą się godziny uzupełniające w szkole w Małej Nieszawce w nowym roku szkolnym, w razie niepełnych etatów,
- jeżeli pani dyrektor SP w Małej Nieszawce będzie rezygnowała z funkcji, na kiedy przewidziany jest konkurs na nowego dyrektora szkoły,
- czy rozpoczęto budowę nowego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce i przedszkola w Małej Nieszawce, jeżeli nie, kiedy to nastąpi,
- czy jest znany termin otwarcia muzeum,
- czy będą prowadzone rozmowy z właścicielami drewniane domu menonickiego w Wielkiej Nieszawce w celu jego odkupienia, gdyż ulega on postępującej degradacji.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – przedstawił następujące kwestie:
- za blokami przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce jest uszkodzony przystanek,
- czy rozpoczęto projektowanie ścieżki rowerowej i po której stronie będzie ona przebiegać w okolicy GOK-u w Malej Nieszawce,
- czy znany jest przebieg drogi ekspresowej nr 10 przez Cierpice.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał o termin rozpoczęcia budowy placu zabaw w Wielkiej Nieszawce.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – przedstawiła sugestię mieszkańców ul. Rzemieślniczej, aby ze względu na częste awarie starej sieci wodociągowej przebudować ją lub wybudować całkiem nową linię, być może uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne z funduszu ochrony środowiska.
Sołtys sołectwa Brzoza Józef Kumorek – zauważył, że na Brzozie nie ma sieci kanalizacyjnej ze względu na rozproszenie zabudowy mieszkaniowej. Czy jest możliwość chociaż minimalnego dofinansowania z gminy budowy przez mieszkańców ekologicznego szamba.
Sołtys sołectwa Cierpice Ryszard Kryszewski – poinformował, że na ul. Gniewkowskiej przy zjeździe na parking przystanku PKP podmywany jest asfalt, co powoduje jego załamywanie. Należałoby położyć tam odwodnienie.
Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o budowę wodociągu na ul. Leśnej i czy na terenie zakupionym pod budowę Urzędu Gminy inwestycja rozpocznie się w tym roku, bo inaczej działka zarośnie.
Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Brygida Czapiewska – poinformowała, że mieszkańcy z Małej Nieszawki, którzy są na liście rezerwowej, pytają, kiedy będzie program dotyczący instalacji pomp ciepła. Zapytała, czy instruktor boiska „Orlik” będzie również organizował gry i zabawy na nowo powstałym placu rekreacyjnym.
Sekretarz Agnieszka Gołębiowska – poinformowała, że do tej pory złożono 21 wniosków dotyczących instalacji paneli fotowoltaicznych. Jest duże zainteresowanie wśród mieszkańców tą formą odnawialnych źródeł energii (OZE). Do projektu o dofinansowanie OZE nie można włączyć dofinansowania do pomp ciepła. Jest dofinansowanie albo na kolektory słoneczne albo na fotowoltaikę.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:
- jeżeli chodzi o kostkę brukową na ul. Jaśminowej i kałuży na ul. Tulipanowej, rozpozna temat,
- jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny szkół, kilkakrotnie spotykał się z dyrektorami szkół w tej sprawie, ale nie ma jeszcze nowych wytycznych co do siatki godzin, arkusze będą gotowe do 9 kwietnia, dla niektórych nauczycieli gimnazjum będą łączone etaty w dwóch szkołach,
- rozpoczęto budowę przedszkola, firma jest na placu budowy,
- planuje się rozpoczęcie budowy Urzędu Gminy jeszcze w tym roku,
- rozpozna temat przystanku w Wielkiej Nieszawce,
- jeżeli chodzi o drogę ekspresową S 10, gmina zaproponowała zmiany w przebiegu korytarza, katowicka firma „Mosty”, która zajmuje się projektowaniem, przyjęła sugestie, ale do tej pory nie wpłynęła dokumentacja do uzgodnienia, zresztą obecnie brakuje środków na budowę tej drogi,
- jeżeli chodzi o wodociąg na ul. Rzemieślniczej, sieć jest dobra, ale problemy spowodowane są działalnością piekarni, do której dojeżdżają ciężkie samochody z mąką, torfowy grunt, przesiąknięty wodami gruntowymi zapada się pod ich ciężarem, powodując zapadanie drogi i uszkodzenia sieci,
- jeżeli chodzi o budynek wykupiony od PKP przy ul. Łódzkiej w Brzozie, którego mieszkańcy nie mają kanalizacji, proponował zarządcy wspólnoty rozwiązanie problemu,
- jeżeli chodzi o podmywanie ul. Gniewkowskiej, przyjrzy się tematowi,
- jeżeli chodzi o budowę wodociągu na ul. Leśnej i kanalizacji na Dybowie, po podpisaniu aktu notarialnego z nadleśnictwem w sprawie wymiany gruntów, inwestycje zostaną rozpoczęte,
- jeżeli chodzi o budowę placów zabaw, są na etapie projektowania, po rozstrzygnięciu przetargu inwestycje zostaną rozpoczęte,
- jeżeli chodzi o otwarcie muzeum, termin będzie znany po spotkaniu z dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- jeżeli chodzi i ścieżkę rowerową, został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej, w Małej Nieszawce po lewej stronie budynki są odsunięte od drogi i tam powstanie ścieżka, na niektórych odcinkach ścieżka będzie przechodziła na prawą stronę,
- jeżeli chodzi o miejsce rekreacji, instruktor „Orlika” nie będzie go dozorował, jest ono przeznaczone do publicznego użytku, dla bezpieczeństwa zostaną zamontowane 4 kamery i 2 lampy, natomiast „Orlik” ruszy od 1 kwietnia.
- jeżeli chodzi o konkurs na dyrektora szkoły w Małej Nieszawce, odbędzie się niebawem w związku z tym, że obecna pani dyrektor odchodzi na emeryturę w dn. 31 sierpnia 2017 r., informacje pojawią się na stronie internetowej gminy i w prasie,
- jeżeli chodzi o budynek naprzeciwko Urzędu Gminy, nie nadaje się na przeniesienie, gdyby tak było już dawno Muzeum Etnograficzne zajęłoby się tą sprawą. Były robione szczegółowe ekspertyzy, które wykazały, że przy ruszeniu budynku, rozpadłby się.
Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że progi zwalniające na ul. Rzemieślniczej zostały źle zrobione. Gdyby były długie, łagodne i zrobione z kostki betonowej, samochody ciężarowe musiałyby zwalniać na progu i nie przejeżdżałyby jak przez obecne progi z dużą prędkością, niszcząc infrastrukturę. W przyszłości trzeba będzie stosować właśnie takie rozwiązania, aby zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że wybudowanie progów w takiej technologii, o jakiej mówi radny, na ul. Rzemieślniczej przy natężeniu ruchu do piekarni, jest niemożliwe, bo trzeba by było zamknąć ulicę na 2 tygodnie. Jest również zwolennikiem takiego rozwiązania, ale niektórych ulic nie można zamknąć na czas budowy tego typu progów. Gumowe progi nie są trwałe, niszczą się pod ciężarem przejeżdżających samochodów.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował, aby w związku z odejściem długoletniej pani dyrektor szkoły, zorganizować uroczystość.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że radny jako rodzic jak może włączyć się w przygotowanie uroczystości w szkole, aby podziękować jej za lata jej pracy, a samorząd z pewnością zrobi to, co do niego należy.
Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – dodała, że muzealnicy przeprowadzili ekspertyzy budynku, i okazało się, że przenoszone na teren muzeum w Wielkiej Nieszawce obiekty były w lepszym stanie niż obiekt gminny, mimo że też wymagały wymiany wielu elementów.
Przewodniczący Rady Gminy – przekazał życzenia świąteczne, które napłynęły do Rady Gminy.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                (- ) Ireneusz ŚmiechowskiPowiadom znajomego