W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XIII/2011 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się8 grudnia 2011 r. w godz. od 15:00 do 16:45

Protokół nr XIII/2011
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
8 grudnia 2011 roku
w godz. od 15:00 do 16:45 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 21 listopada 2011 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 1).
b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011 (druk nr 2),
c) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012 (radni otrzymali
w dn. 18 listopada 2011 r.)
,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (radni otrzymali w dn. 18 listopada 2011 r.).


Przerwa

4. Przyjęcie planów pracy na 2012 rok:
a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 3),
b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 4),
c) Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 5),
d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 6),
e) Rady Gminy (druk nr 7).
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.


Ad. 1
a) XIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka
otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał pana Wójta, pana Sekretarza, panią Skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy.

Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący poprosił radnych o nadanie numerów drukom: w punkcie 3 lit. c – druk nr 2a, w punkcie 3 lit. d – druk nr 2b.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad na obecną sesję został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 2
Przewodniczący Rady
poinformował, że według jego wiedzy do dnia wczorajszego do godz. 15-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 21 listopada 2011 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3
a)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały wynika ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, szczególnie zmiany przepisu art. 5. Poprzednie deklaracje podatkowe złożone przez mieszkańców są podobne do nowych wzorów deklaracji przedłożonych radnym. Różnica polega na większym uszczegółowieniu. Wszystkie zapisy w deklaracjach są w korelacji z uchwałami podatkowymi podjętymi przez Radę Gminy, co ułatwi ich zrozumienie i wypełnienie, tak w przypadku deklaracji na podatek od nieruchomości, jak i w przypadku informacji o gruntach, w której rozpisano grunty z podziałem na grunty orne, sady, użytki zielone, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami. Wprowadzenie nowych druków nie oznacza, że mieszkańcy, którzy złożyli już deklaracje, będą musieli na nowo je składać. Zmiana formularzy będzie dotyczyć nowych podatników, którzy składają deklarację po raz pierwszy i tych, którzy zgłaszają zmiany w związku np. ze zbyciem swojej nieruchomości.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i wzorów formularzy, gdyż ich zmiana wynika z zapisów ustawy. Poprosiła natomiast Przewodniczącego, aby informacje o zmianie przepisów były przekazywane Komisji wcześniej, tak aby członkowie Komisji mogli się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok, w związku z przekazaniem przez wojewodę w dniu wczorajszym decyzji o kolejnych zmianach wysokości dotacji celowych na zadania własne. Zwiększono dochody w dziale 852 opieka społeczna na zasiłki okresowe – o 5.424,00 zł i zasiłki stałe – o 1.856,00 zł, natomiast zmniejszono je w tym samym dziale o 152,00 zł w składkach na ubezpieczenia zdrowotne i o 39.040,00 zł na dożywianie. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniesie 21.001.875,00 zł, a po stronie wydatków 39.470.875,00 zł. Początkowa kwota deficytu w wysokości 19.980.000,00 zł zmniejszy się do kwoty w wysokości 18.469.000,00 zł.
Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynikała ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (1.816.000 zł) na dofinansowanie budowy basenów w CSiR. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono oraz skorygowano dotacje zgodnie z decyzjami dotującego i ustawą o finansach publicznych mówiącą o tym, że kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, a 20 % powinno pochodzić z budżetu gminy.
Ponadto zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół proponuje się dokonać przesunięć między paragrafami i zabezpieczyć środki na usuwanie awarii centralnego ogrzewania w szkole w Małej Nieszawce i naprawę dachu w Cierpicach.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 6 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011 wraz z autopoprawką w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 2a, radni otrzymali w dn. 18 listopada br.).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2012 rok został tak skonstruowany, żeby w pierwszej kolejności zabezpieczyć normalne funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, tj. szkół, przedszkola, Referatu Technicznego i Urzędu Gminy. Ponadto zapisano środki na inwestycje. W pierwszej wersji, którą radni otrzymali, budżet był zrównoważony w dochodach i wydatkach (16.250.000,00 zł). W drugiej, poprawionej wersji założono deficyt budżetu. Wynika to z faktu, że została nadwyżka z lat ubiegłych, której nie można było wprowadzić do budżetu w bieżącym roku i pozostały środki, które planowano przeznaczyć na uruchomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako samodzielnej jednostki. Po dyskusjach z Regionalną Izbą Obrachunkową ustalono, że nie trzeba tworzyć tej jednostki i GOPS będzie nadal referatem Urzędu Gminy. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do Referatu Technicznego (koparko-ładowarka, piaskarka i pług do odśnieżania) i na zwiększenie środków na inwestycje do kwoty 2.655.000,00 zł, co powoduje zwiększenie wydatków do kwoty 16.550.000 zł, z deficytem budżetu w wysokości 300.000,00 zł, sfinansowanym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Poszczególne inwestycje zostały opisane w materiałach, które radni otrzymali 18 listopada i były omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji. Wiadomo, że nie wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w 2012 roku, ale w 2013 roku, jak np. wiadukt w Cierpicach. Środki na tą inwestycję będą pochodzić z programu ministra rozwoju regionalnego „Infrastruktura i środowisko”. Program będzie realizowany przez Gminę wspólnie z miastem Bydgoszcz i miastem Solec Kujawski. Dofinansowanie będzie wynosiło 59% całkowitych kosztów szacowanych na 6 mln zł, dlatego trzeba gromadzić fundusze na pokrycie własnego wkładu finansowego gminy. Wójt miał nadzieję, że będzie współpracował przy realizacji projektu z burmistrzem sąsiedzkiego Solca Kujawskiego Andrzejem Nawrockim, ale otrzymał informację, że zmarł on na zawał serca w dniu dzisiejszym.
Wszyscy z niepokojem śledzą obrady przedstawicieli państw Unii Europejskiej odbywające się w Brukseli, gdyż powzięte tam decyzje mogą mieć znaczący wpływ na finanse. Jest wiele niewiadomych, dlatego gmina musi być zabezpieczona na wszystkie okoliczności. Budżet na 2012 rok zapewnia funkcjonowanie gminy i jest budżetem prorozwojowym, gdyż na inwestycje zapisano w nim 3 mln zł. Jego realizacja nie będzie łatwa, ale przy rozsądnej polityce uda się go zrealizować, chyba że, jak się mówi, wprowadzone zostaną planowane 50-procentowe podwyżki cen energii elektrycznej i paliw, co podniesie m.in. koszty utrzymania taboru, dowozu dzieci do szkół. Trzeba mieć nadzieję, że w Brukseli zostaną podjęte rozsądne decyzje, gdyż inaczej samorządy nie będą w stanie udźwignąć obciążeń finansowych. Jeżeli okaże się, że doniesienia z Brukseli są nieprawdziwe, to gmina będzie mogła podjąć szereg innych wyzwań w trakcie nowego roku i realizować wszystkie potrzeby mieszkańców.

Następnie Wójt odczytał Uchwałę nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 5 RIO w Bydgoszczy z dn. 23 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2012 rok Gminy Wielka Nieszawka (stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

W związku z tym, że projekt uchwały był tematem prac wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że na posiedzeniu w dn. 6 grudnia komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że na jednym z łączonych posiedzeń Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, pani dyrektor prosiła o wygospodarowanie środków w budżecie na przyszły rok na postawienie ogrodzenia przy szkole, budowę parkingu, podjazdu dla wózków inwalidzkich i na toalety. Zapytał, czy komisja złożyła taki wniosek do budżetu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że wydatki zaplanowane w budżecie na 2012 roku były omawiane na posiedzeniach komisji. To, co można było zapisać, zostało zapisane. Najważniejszą inwestycją dla Szkoły w Małej Nieszawce jest budowa boiska. Po otrzymaniu decyzji wojewody, powróci do tego tematu.

Radny Krzysztof Czarnecki – podsumował, iż rozumie, że środki na wymienione przez niego inwestycje nie zostały zapisane w budżecie.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że analizując plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu zauważył, że są w nim zapisane trzy „Wampiriady”. Zapytał, czy można by zapewnić dowóz autobusem honorowych dawców krwi z Brzozy.

Przewodniczący Rady – poprosił sołtysa o ponowienie tego pytania w punkcie „Wolne wnioski”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – powiedziała, że nie bierze udziału w komisjach. Przypomina sobie natomiast wspólne posiedzenie komisji w szkole w sierpniu br. Wszyscy byli zgodni co do potrzeby budowy parkingu na terenie szkoły i podjazdu dla wózków w celu zniwelowania barier. Wtedy wnioskowała o pieniądze na realizację tych inwestycji.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że szkoła posiada podjazd. Docelowo, po otrzymaniu decyzji wojewody, dotyczącej wymiany terenów z gminą, boisko i parking powstaną za szkołą. Wtedy główne wejście do szkoły będzie z tyłu. Projekt techniczny zostanie opracowany w 2012 r.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o środki w budżecie na monitoring szkół.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w budżecie została na ten cel zapisana kwota 60 tys. zł.

Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że szkoła podstawowa w Cierpicach po wybudowaniu parkingu nie została ogrodzona. Przed jego budową ogrodzenie zostało zdemontowane. Zapytał, czy planowana jest jego budowa w przyszłym roku czy w późniejszym terminie, gdyż według wymagań szkoła powinna być ogrodzona. Poruszył również temat ul. Rzemieślniczej, gdzie woda zalega po opadach deszczu. W tym roku jesień była sucha, ale na wiosnę problem znowu się pojawi.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że zostanie opracowana koncepcja techniczna odwodnienia ul. Rzemieślniczej na podstawie mapy wysokościowej. Szkoła w Cierpicach jest ogrodzona, natomiast parking nie może być zamknięty, gdyż został wybudowany ze środków unijnych z założeniem, że będzie ogólnodostępny, co przez 5 lat podlega kontroli. Na potwierdzenie poinformował, że niedawno w Urzędzie była kontrola NIK, rozpoczęła się kontrola ZUS, a dzisiaj przyjechali kontrolerzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po zainstalowaniu kamer problem dewastacji w okolicach parkingu zniknie. Zapisane środki w budżecie są przeznaczone na monitoring zewnętrzny gimnazjum i szkoły podstawowej w Cierpicach, tak aby rejestrować zdarzenia, które tam mają miejsce. Szkoła w Małej Nieszawce posiada już częściowy monitoring, który zostanie jeszcze rozbudowany.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – potwierdziła, że po zainstalowaniu kamer skończyła się dewastacja, z czego jest bardzo zadowolona.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XIII/59/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012 w brzmieniu jak na druku nr 2a – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

d)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 2b, radni otrzymali w dn. 18 listopada br.).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że jak każda prognoza, przedstawiona radnym wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jest wirtualna. Przygotowując prognozę posłużono się analizą wykonania budżetów w latach 2009, 2010 i 3 kwartałów 2011 roku. Jeżeli nic się nie wydarzy, przedstawiona prognoza może być całkiem realna. WPF bazowana jest na pozyskiwanych, wpływających do budżetu środkach. Część środków jest lokowana, odsetki od lokat są przeznaczane nie na konsumpcję, ale na inwestycje. Nie przewiduje się żadnego zadłużenia.
22 listopada br. na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu Wójt odbierał wyróżnienie. Gmina Wielka Nieszawka zajęła 18 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2011 w kategorii gmin wiejskich na 1571 gmin wiejskich w kraju. Analizowano 17 dziedzin życia gospodarczego. Gmina była za trzema górniczymi gminami mającymi większe wskaźniki inwestycji na 1 mieszkańca, w innych dziedzinach wyniki były trochę gorsze, np. ze względu na dużą migrację gmina otrzymała minusowe punkty. Na obrzeżach miast, jak w przypadku gminy Wielka Nieszawka, migracja jest duża. Analizując wszystkie wskaźniki można być dumnym, że gmina tak dużo środków przy tam małym budżecie przeznacza na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Prognoza finansowa idzie właśnie w tym kierunku.

Radna Halina Dąbrowska – poinformowała, że w krótkim czasie zadzwoniło do niej kilku mieszkańców z zapytaniem, kiedy otrzymają zwrot pieniędzy niesłusznie pobranych przez gminę za przyłącze wodne i kanalizacyjne (1,8 tys. zł za każde przyłącze). Zapytała, czy zmieniły się jakieś uregulowania, że mieszkańcy zwracają się takim z żądaniem. Jeżeli rzeczywiście coś się zmieniło, to prognoza powinna inaczej wyglądać.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie słyszał o takim problemie. Był pojedynczy przypadek w gminie, kiedy jeden z najbogatszych mieszkańców żądał zwrotu opłaty. Oddał gminę do sądu, ale sprawę przegrał. Według jednoznacznego wyroku sądowego pobierana opłata jest jak najbardziej zgodna z prawem i legalna.

Radna Halina Dąbrowska – poinformowała, że czytała kilka takich orzeczeń, lecz nie przeanalizowała ich podstaw prawnych. Po otrzymanych telefonach znalazła w internecie kilka orzeczeń z terenu woj. krakowskiego i łódzkiego, z których wynikało, że gminy nieprawnie pobierają opłaty.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że zna kilka takich orzeczeń i zna sytuacje z nimi związane. W tych przypadkach pieniądze były zbierane przez sołtysów i wpłacane do budżetu gminy, co sąd uznał za nielegalne. Podobnych przypadków było w Polsce bardzo dużo, bo zdarzało się też tak, że pieniądze zostały zebrane, a inwestycja nigdy nie powstała. W przypadku gminy Wielka Nieszawka umowy zawierane są z mieszkańcami i gmina się z nich wywiązuje, co sąd skrupulatnie analizował przed wydaniem wyroku w w/w sprawie. Na tą okoliczność przesłuchiwanych było kilkunastu mieszkańców gminy.

Radna Halina Dąbrowska – utwierdziła się w przekonaniu, że bezpodstawne roszczenia mieszkańców nie zburzą koncepcji budżetowej na przyszłe lata.

Wójt Kazimierz Kaczmarek odczytał Uchwałę nr 1a/2011 Składu Orzekającego Nr 5 RIO w Bydgoszczy z dn. 23 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 (stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

W związku z tym, że projekt uchwały był tematem prac wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą prognozę.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała prognozę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała prognozę.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr XIII/60/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak na druku nr 2b – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy
poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji na 2012 rok.

a)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że plan pracy komisji na 2012 rok będzie wyglądał następująco (druk nr 3): I kwartał – realizacja uchwał Rady Gminy za 2011 rok, sprawozdanie z działalności komisji za 2011 rok, II kwartał – ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, absolutorium za 2011 rok, III kwartał – realizacja uchwał Rady Gminy za I półrocze 2012 roku, ocena realizacji budżetu za 2012 rok, IV kwartał – opiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jednogłośnie.

b)
Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że plan pracy komisji na 2012 rok będzie wyglądał następująco (druk nr 4): I kwartał – opiniowanie projektu ceny wody i ścieków na 2012 r., sprawozdanie z działalności komisji za 2011 rok, poznanie i analiza nowych wzorów formularzy niezbędnych do konstruowania projektów uchwał w toku zmieniających się przepisów, II kwartał – opiniowanie sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka z wykonania budżetu gminy za rok 2011, analiza Statutu Gminy Wielka Nieszawka pod względem zmieniających się przepisów, III kwartał – analiza projektów uchwał w toku zmian przepisów prawnych, opiniowanie Informacji Wójta Gminy Wielka Nieszawka z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, IV kwartał – opiniowanie wysokości stawek podatkowych na 2013 rok, opiniowanie i analiza projektu budżetu gminy na 2013 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2012 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie.

c)
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak –
poinformowała, że komisja w każdym kwartale będzie organizowała akcję pobierania krwi „Wampiriadę”, w I i III kwartale w Cierpicach, w II i IV kwartale w Małej Nieszawce. Poza tym plan pracy komisji na 2012 rok przedstawia się następująco (druk nr 5): I kwartał – opiniowanie stawek za wodę i ścieki na 2012 rok, spotkanie z Dyrektorem Ośrodkiem Kultury – plan pracy na 2012 oraz podsumowanie roku minionego, spotkanie z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkanie z zarządem Szkolnego Klubu Sportowego „Iskra”, podsumowanie działalności komisji za 2011 rok, II kwartał – spotkanie z trenerem środowiskowym przy Orliku 2012, absolutorium dla Wójta Gminy Wielka Nieszawka, spotkanie z kierownikiem GOZ – sprawozdanie finansowe, III kwartał – opiniowanie budżetu za I półrocze 2012 roku, spotkanie z dyrektorami szkół w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, ustalenie terminów pokazów udzielania pierwszej pomocy w III klasach Gimnazjum i SP w Cierpicach, IV kwartał – opiniowanie stawek podatkowych na 2013 rok, opiniowanie projektu ustawy budżetowej, plan pracy komisji na 2013 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2012 rok w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie.

d)
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski
– poinformował, że plan pracy komisji na 2012 rok będzie wyglądał następująco (druk nr 6): I kwartał – ocena realizacji inwestycji gminnych z roku 2011, sprawozdanie z pracy komisji za 2011 rok, ocena stanu placów zabaw dla dzieci w zakresie sprawności znajdujących się na nich urządzeń i zagospodarowania terenu na podstawie przeglądu na gruncie, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, II kwartał – ocena potrzeb w zakresie remontów dróg na terenie Gminy po okresie zimowym, w tym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych oraz sprawności hydrantów na podstawie przeglądu w terenie, ocena sprawności urządzeń melioracji wodnych i wałów przeciwpowodziowych na podstawie wyrywkowego przeglądu w terenie, ocena efektywności działań Urzędu Gminy w zakresie ochrony środowiska (m.in. dzikie wysypiska śmieci, wprowadzanie do środowiska szkodliwych substancji, zadrzewienia itp.), opiniowanie materiałów na sesje, III kwartał – zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego pod kątem remontowo-inwestycyjnym, ocena przygotowania inwestycji gminnych zaplanowanych na rok 2012 na podstawie wybranego zadania/zadań, ocena stanu, zarządzanych przez Gminę, obiektów przedstawiających wartość historyczną na podstawie przeglądu w terenie, opiniowanie materiałów na sesje rady Gminy, IV kwartał – zapoznanie się ze stanem dróg i placów (w tym oświetlenia) oraz sprzętu do ich utrzymania przed okresem zimowym, ocena efektywności pracy Urzędu Gminy w zakresie utrzymania infrastruktury gminnej (wodociągi, kanalizacja, drogi, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy itp.) w roku 2012 na podstawie własnego rozeznania oraz sygnałów od mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji na 2012 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji jednogłośnie.

e)
Przewodniczący Rady Gminy
– poinformował, że plan pracy Rady Gminy na 2012 rok będzie wyglądał następująco (druk nr 7): I kwartał – przyjęcie sprawozdania GKPiRPA z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku, przyjęcie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok, przyjęcie sprawozdania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego na terenie gminy, podsumowanie działalności Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2011 rok, ustalenie stawek opłat za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków, II kwartał – przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok, opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok, absolutorium Rady Gminy dla Wójta Gminy za 2011 rok, przyjęcie Informacji dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2011 roku, przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GOZ w Wielkiej Nieszawce za rok 2011, III kwartał – przyjęcie Informacji Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., przesunięcia budżetowe, IV kwartał – realizacja zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2011/2012, informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2011, uchwalenie stawek podatkowych na 2013 rok, przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok, przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok, opracowanie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka na 2012 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka większością głosów.


Ad. 5
Przewodniczący Rady
oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

  1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy: 5 grudnia opracowywała plan pracy na 2012 rok, 6 grudnia opiniowała projekt ustawy budżetowej na 2012 rok.

  2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się w dn. 6 grudnia i opiniowała materiały na obecną sesję.

  3. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dn. 6 grudnia, na którym opiniowała materiały na obecną sesję i opracowała plan pracy na 2012 rok.

  4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się dn. 6 grudnia, opiniując materiały na obecną sesję i przyjmując plan pracy komisji na 2012 rok.

Ad. 6
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 21 listopada 2011 roku.

Ad. 7
Radna Halina Dąbrowska
– uzasadniła, dlaczego wstrzymała się od głosu przy głosowaniu nad planem pracy Rady Gminy. Nie został w planie ujęty temat działalności aquaparku, w jaki sposób jest wykorzystany, jaka jest jego kondycja ekonomiczna, bo to interesuje nie tylko radnych, ale i mieszkańców, którzy będą ich o to pytać.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w ustawowym terminie sporządzony będzie bilans przez biegłego rewidenta, z którym radni będą mogli się zapoznać, będzie on również dostępny w internecie.

Radny Bogdan Falkowski – zwrócił się z pytaniem do Wójta o możliwość dofinansowania i partycypacji w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków przy zagrodach, do których gmina nie doprowadzi kanalizacji ze względu na oddalenie od zwartych skupisk zabudowań.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków powstają w różnych gminach. Problem dofinansowania ich budowy nie jest do końca uregulowany ze względu na swoją złożoność. W momencie finansowania pół na pół przez gminę i właściciela nie do końca potem wiadomo, czyją oczyszczalnia jest własnością. W perspektywie wejścia w życie dyrektywy unijnej w 2030 r., oczyszczalnie nie będą spełniać surowych norm, dlatego niektóre gminy zaczynają powoli wycofywać się z dofinansowania ich budowy.

W przypadku gminy Wielka Nieszawka, na terenie wsi Mała i Wielka Nieszawka budowanie oczyszczalni ścieków z technicznego punktu widzenia nie ma racji bytu ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych, co uniemożliwia rozsączanie. Z kolei budowanie, które wiązałoby się z wymianą gruntu i żwirowaniem, byłoby bardzo kosztowne. Do skanalizowania, oprócz nowych osiedli, pozostało niewiele terenów, trudnych do skanalizowania ze względu na odległości. Na pewno do 2030 roku, daty wyznaczonej przez Unię Europejską, gmina będzie w 100 % skanalizowana. W przyszłym roku gmina będzie startować w konkursie na kanalizację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oprócz tego w przyszłorocznym budżecie są zapisane środki również na ten cel. Był okres, że nie można było realizować tego typu inwestycji na prywatnych terenach za pieniądze komunalne. Potem się to zmieniło, ale do końca nie ma jasnych zasad.

W grudziądzkich gminach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, tak jak w Małej i Wielkiej Nieszawce, pobudowano przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, z dofinansowaniem przyznanym przez marszałka, ale istnieje tam problem z rozcieńczaniem i powstającym w związku z tym nieprzyjemnym zapachem. Podobnie w gminie Ciechocin daje się odczuć specyficzny zapach.

Należy mieć świadomość, że utrzymanie przydomowych oczyszczalni też kosztuje. Trzeba dostarczać bakterie, aby zachodził proces rozkładania i rozcieńczania. Trudno też nadzorować poprawne utrzymanie tych instalacji na terenach prywatnych, np. w Małej Nieszawce oczyszczalnia wybudowana z funduszy prywatnych, w pierwszym roku działania zamarzła.

Radny Bogdan Falkowski – powiedział, że Nadleśnictwo Cierpiszewo buduje przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, z tym że są one rzeczywiście budowane na terenach, gdzie poziom wód nie jest wysoki. Stwierdził, że koszty ich utrzymania są niewielkie w porównaniu z utrzymaniem szamba, które trzeba wywozić.

Radna Brygida Czapiewska – zauważyła, że przystanek autobusowy przy Ośrodku Kultury został naprawiony. W imieniu mieszkańców Małej Nieszawki korzystających z przystanku przy kościele poprosiła o jego uporządkowanie. Nie ma tam posadzki i zatoki, jest zaśmiecony. Podziękowała w imieniu mieszkańców ul. Zacisze i Polnej za prace remontowe, polegające na utwardzeniu nawierzchni.

Radny Michał Dąbrowski – zapytał o lampy solarne, które miały zapewniać bezpieczeństwo na terenach szczególnie newralgicznych. W tej chwili to oświetlenie nie działa, tak jak to było przewidziane w założeniach.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że od samego początku przyjęto zasadę, że tego typu lampy zostaną zamontowane testowo, aby sprawdzić ich skuteczność. Obecnie lampy zostały tak zaprogramowane, że wyłączają się o godz. 23:00 i ponownie zapalają o godz. 4:30. Może się tak zdarzyć, że ze względu na złe warunki atmosferyczne, krótkie pochmurne dni, brak wiatru, akumulatory nie są w stanie się naładować, co miało miejsce w przypadku lampy przy ul. Toruńskiej. Baterie znajdują się zbyt głęboko w ziemi, aby je wykopywać i ładować, nie takie z resztą było założenie. Dostawca odłączył pewne elementy elektroniczne, aby pobór energii był jak najmniejszy. Pan Urbaczewski objechał gminę i w godzinach, kiedy lampy miały działać, świeciły. Lampy są gotowym, znormalizowanym, nieskomplikowanym produktem, opartym na akumulatorze. Latem działały nienagannie.

Radny Bogdan Falkowski – stwierdził, że w momencie podjęcia decyzji o instalacji lamp solarnych, rzeczywiście zakładano, że będą one pełnić funkcję testową. Obecnie można już sformułować wniosek, że latem oświetlenie sprawdza się doskonale, natomiast obecnie, kiedy nie ma słońca i wiatru, panele solarne i śmigło nie dostarczają wystarczającej ilości energii, aby naładować akumulator, i lampy się nie świecą.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że przy przystanku na ul. Zagrodowej, na terenie nienależącym już do gminy, stoją dzieci w większości z terenu Małej Nieszawki, dojeżdżające do Torunia. Nie ma tam wiaty, ani żadnego zadaszenia i kiedy pada, dzieci mokną. Zaproponowała, żeby wystosować wniosek do Rady Miasta Torunia o wyasygnowanie środków na postawienie wiaty przystankowej m.in. dla mieszkańców naszej gminy.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – wyraził obawę, że wzrost cen paliw może wpłynąć na budżet gminy. Nie przekonuje go jednak argumentacja jednego z przedstawicieli rządu, że paliwo musi drożeć, gdyż ze względu na jego wysoką cenę, wzrósł koszt jego dowozu na stacje benzynowe.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – zadała pytanie, czy gmina ma jakikolwiek wpływ na to, czym mieszkańcy palą w piecach, czy może coś w tej sprawie zrobić. Mieszkańcy palą dosłownie wszystkim, sądząc po unoszących się z komina duszących, drażniących dymach. Wystarczy postać chwilę, aby stwierdzić, z których kominów unoszą się trujące opary.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że jest to problem ogólnopolski. Nawet straż miejska, w której kompetencji znajdują zagadnienia komunalne, nie ma prawa wejścia do domu, aby sprawdzić, czym mieszkaniec pali w piecu. Niedawno był w Zakopanem i tam sytuacja jest identyczna jak w Małej Nieszawce, w powietrzu unosi się smog, który utrudnia oddychanie. W Małej Nieszawce problem potęguje gęsta zabudowa. Mieszkańcy palą plastykami, dodatkowo zanieczyszczenia pochodzą z pieców miałowych wydzielających gęsty i śmierdzący dym. Na terenie gminy wybudowano sieć gazową i teraz coraz więcej gospodarstw przyłącza się do niej. Zapotrzebowanie jest tak duże, że obecnie trzeba czekać 6 miesięcy na przyłączenie. Liczba tych, którzy przejdą na ogrzewanie gazowe, będzie coraz większa ze względu na rosnącą cenę węgla, która wynosi obecnie 1000 zł z tonę. Cena wszystkich nośników do ogrzewania będzie się powoli wyrównywać. Ogrzewanie gazowe jest wygodne, nie wymaga zaangażowania w obsłudze, chociaż na pewno początkowo wiąże się z sporymi nakładami finansowymi na budowę systemu instalacji.

Ad. 8
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w XIII sesji Rady Gminy i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                                      (-) Ireneusz Śmiechowski


Powiadom znajomego