W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z IX/2011 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się 25 sierpnia 2011 roku

Protokół nr IX/2011
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2011 roku
w godz. od 15:00 do 18:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) zamiany nieruchomości gruntowych (druk nr 1),
     b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo) (druk nr 2),

     c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach) (druk nr 3),
     d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce) (druk nr 4),
     e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce) (druk nr 5),
     f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach) (druk nr 6),
     g) nabycia nieruchomości (druk nr 7),
   
Przerwa
 
     h) darowizny nieruchomości gruntowej (druk nr 8),
     i) darowizny nieruchomości gruntowej (druk nr 9),
     j) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 10),
     k) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (druk nr 11),
     l) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (druk nr 12),
     m) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011 (druk nr 13).
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku (druk nr 14).      
   
  Przerwa
   
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
 
Ad. 1.
a) IX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał pana Wójta, pana Sekretarza, panią Skarbnik, radnych,   zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy.
Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecny usprawiedliwiony radny Bogdan Falkowski), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.
b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa, punkt 3 g (druk nr 7). Na posiedzeniach komisji zadecydowano, że projekt zostanie przełożony na następną sesję, aby każda z komisji mogła zobaczyć obiekt i przedyskutować jego sposób zagospodarowania.  
Przewodniczący Rady – poprosił radnych o wykreślenie tego punktu i przeliterowanie wszystkich pozycji następujących po tym punkcie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wykreślenie z porządku obrad punktu 3, podpunkt g. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. Z kolei poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianie. Za przyjęciem nowego porządku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie i po zmianie wygląda następująco:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) zamiany nieruchomości gruntowych (druk nr 1),
     b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo) (druk nr 2),
     c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach) (druk nr 3),
     d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce) (druk nr 4),
     e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce) (druk nr 5),
     f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach) (druk nr 6),
 Przerwa
     g) darowizny nieruchomości gruntowej (druk nr 8),
     h) darowizny nieruchomości gruntowej (druk nr 9),
     i) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 10),
     j) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (druk nr 11),
     k) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (druk nr 12),
     l) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011 (druk nr 13).
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku (druk nr 14).      
  Przerwa
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia poprzedzającego sesję do godz. 15-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z VIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
a)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zreferowanie projektu uchwały (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że została rozpoczęta procedura zamiany dróg ze Skarbem Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo. Drogi proponowane do zamiany przez Lasy Państwowe to działki nr 563 i 561/1 obręb Cierpice, niezbędne do funkcjonowania gminy, natomiast gmina zaproponowała do zamiany drogi gminne znajdujące się obecnie w kompleksach leśnych nadleśnictwa, służące gospodarce leśnej, tj. dz. nr 77/8, 237/3, 238/3 i 239/3. Wartość działek do zamiany jest według wyceny równoważna i w obu przypadkach wynosi 134 tys. zł.   
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/36/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
b)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice – Gniewkowo, zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki do projektu uchwały. Poprosił obecną na sesji p. inż. Alicję Kopeć, która sporządzała plan zagospodarowania, o przedstawienie szczegółów.
Inż. Alicja Kopeć – wyjaśniła, że plan dotyczy drogi leśnej, która podlega zamianie między nadleśnictwem a gminą. Drogi, które są własnością Skarbu Państwa i mogą być zbywane lub zamieniane z gminą, winny posiadać obowiązujący plan miejscowy. Oznaczone tereny przebiegają w granicach ewidencyjnych działek, jak to jest zilustrowane na poszczególnych załącznikach. Dla wszystkich terenów dróg leśnych, których dotyczy 5 projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgłoszonych na sesję, została przeprowadzona wymagana procedura, tj. uzgodnienia z wszystkimi instytucjami, które musiały wypowiedzieć się w tej sprawie, wyłożenie do publicznego wglądu, debata publiczna, na której nie było zainteresowanych, co znaczy, że nie wniesiono żadnych uwag do planu. Ustalenia na każdym planie są takie, jak dla dróg, czyli szerokość w granicach ewidencyjnych. Możliwe jest wprowadzenie infrastruktury drogowej, poza pasem jezdnym.
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/37/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo) w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
c)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt dotyczy dwóch fragmentów dróg: pierwszy od ul. Kolejowej do wysokości p. Kamińskiego, drugi od p. Olszewskiego do drogi wojewódzkiej nr 273. Są to tereny, które nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego i docelowo będą podlegać wymianie, po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom. Wójt oddał głos inż. Alicji Kopeć.
Inż. Alicja Kopeć – powiedziała, że w przypadku tego projektu planu jest jedna różnica w stosunku do poprzedniego. Mimo że plan dotyczy również dróg leśnych, należało uzyskać zgodę Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Procedura trwała bardzo długo. Zgodę otrzymano, dlatego można ten projekt dalej procedować. Tak jak w przypadku pierwszej uchwały i trzech następnych proces ustalania przebiegał analogicznie. Szerokość dróg jest podana na rysunkach, istnieje możliwość lokalizowania infrastruktury poza pasem jezdni.     
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/38/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach) w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
d)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 4).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poprosił radnych o wprowadzenie na mapie stanowiącej załącznik do projektu poprawki, tj. na granicy Cierpic i Małej Nieszawki, od trasy nr 10 w górę zmianę nazwy ul. Leśnej na ul. Bydgoską, gdyż inaczej byłyby 2 ulice o nazwie Leśna w Małej Nieszawce, natomiast tytuł uchwały pozostaje bez zmian.  Następnie Wójt oddał głos inż. Alicji Kopeć.
Inż. Alicja Kopeć – sprecyzowała, że zmianę należy nanieść na ostatni załącznik nr 1F. Nazwa uchwały pozostaje bez zmian, ponieważ musi być zgodna z nazwą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania. Tak jak w poprzednich przypadkach projekt dotyczy dróg  w granicach ewidencyjnych, bez poszerzania. Nie była wymagana zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne, bo w ewidencji występowała droga.  Wszystkie uchwały podejmowane na obecnej sesji są zgodne z ustaleniami studium.    
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/39/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
e)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że teren znajduje się przy ujęciu wody. Odchodzi od ul. Wodociągowej przy trasie nr 10, tak jak wskazano na załączniku nr 1B, do ostatniego zabudowania przy torach kolejowych, tak jak wskazano na załączniku nr 1A. Do tej pory nie ma tam drogi dla okolicznych mieszkańców, którzy jeżdżą po terenie leśnym. Chodzi o próbę uregulowania i docelowo wymiany nieruchomości z Lasami Państwowymi.  
Inż. Alicja Kopeć – powiedziała, że tak jak poprzednio tereny znajdują się w granicach ewidencyjnych dróg. Projekt planu jest zgodny ze studium i nie zgłoszono do niego żadnych uwag. W ewidencji obszar zaznaczony był jako droga, w związku z tym nie było konieczności występowania do Ministra Środowiska o zmianę terenów na cele nieleśne.
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Brygida Czapiewska – zapytała inż. Alicję Kopeć, czy wie, o jakich drogach mówi i czy była na terenie omawianych dróg.
Inż. Alicja Kopeć – odpowiedziała, że wie, o jakich drogach mówi i widziała je co najmniej 2 razy, raz w towarzystwie p. Waldemara Urbaczewskiego, raz sama osobiście.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/40/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
f)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że pierwsza z omawianych dróg znajduje się na mapie nr 1A, oznakowana jako 01 KDD, od „Starego Nadleśnictwa” w kierunku ul. Leśnej. Zostanie poprowadzona droga od trasy nr 10 w celu poprawienia bezpieczeństwa. Docelowo można będzie udostępnić trasę komunikacji publicznej. Drugi fragment dotyczy terenu od „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim, tj. do zabudowań państwa Szynkowskich. Stan prawny (osoby prywatne, nadleśnictwo) w okolicy jest skomplikowany, ponieważ niektórzy odzyskali swoje nieruchomości i tereny, po których wcześniej mieszkańcy jeździli, stały się siedliskiem. W związku z zamknięciem przejazdu przy torach przy ul. Szkolnej, trzeba zapewnić mieszkańcom inny dojazd. Docelowo tereny będą wymieniane z nadleśnictwem, a od osób prywatnych trzeba będzie je wykupić, jak np. od pani Kujawy.   
Inż. Alicja Kopeć – dodała w uzupełnieniu, że tereny należą zarówno do Skarbu Państwa, jak i do osób prywatnych, co podkreślił w swoim wystąpieniu p. Wójt. Konieczne było prowadzenie dwutorowych procedur, m.in. uzyskania zgód na przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne, jednej od Ministra Środowiska w przypadku dróg należących do Skarbu Państwa, a drugiej w przypadku osób prywatnych - od Marszałka Województwa. Pozostałe parametry opisane są w projekcie planu.
Radny Jacek Kapela – zapytał, czy droga 01 KDD łączy się z przejętą od nadleśnictwa przez gminę działką nr 561/5.   
Inż. Alicja Kopeć – odpowiedziała, że granice planu zostały określone w drodze uchwały o przystąpieniu do uchwalania miejscowego planu i dotyczą konkretnych numerów działek, znajdujących się w granicach ewidencyjnych tej drogi.
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/41/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach) w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.
 
g)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że pan Grenda zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez gminę gruntu położonego w Małej Nieszawce, nr działek: 230/70, 230/79 i 230/80 o łącznej powierzchni 3.798 m², które stanowią drogi wewnętrzne w obrębie ulicy Olszynowej. Zgodnie z wnioskiem powstał projekt uchwały w tej sprawie, o którego przyjęcie Wójt poprosił radnych.  
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy gmina oferuje coś w zamian p. Grendzie za nieodpłatne przekazanie działek.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przy darowiźnie nie przewiduje się rekompensaty.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/42/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
h)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały powstał zgodnie z wnioskiem Państwa Ryszarda i Rozalii Majów, którzy wystąpili o przejęcie przez gminę gruntu położonego w Małej Nieszawce, oznaczonego geodezyjnie nr działek 593, 595 i 596 o łącznej powierzchni 4.921 m², które stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe do działek budowlanych. Jedna z przekazanych działek stanowi drogę główną, biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 273 między p. Kulwickim a p. Streichem, przy czym w okolicach zabudowania p. Streicha droga będzie węższa, gdyż nie ma możliwości jej poszerzenia w tym miejscu.
Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Członek Komisji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że pp. Majowie, o czym wiedzą radni  poprzednich kadencji,  nigdy nie chcieli oddać tych dróg gminie za darmo . Jak to się stało, że teraz oddają je nieodpłatnie?
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że pp. Majowie sami zwrócili się do gminy z takim wnioskiem.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/43/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
i)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 10).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych rada gminy zobowiązana jest do powołania zespołu, który przedstawi na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach  na ławników, którzy następnie zostaną zgłoszeni przez radę gminy do pełnienia funkcji w sądach okręgowych i rejonowych. W skład zespołu wchodzą radni i sołtysi. W związku z tym radni powinni wybrać spośród swojego grona przedstawicieli do Zespołu.   
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały i zaproponowali, aby w skład Zespołu weszło po jednym przedstawicielu z każdej  komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Rafał Kujawa – zgłosił, biorąc pod uwagę sugestię Komisji Statutowo-Regulaminowej,  aby na członków Zespołu powołać radnych: z Komisji Statutowo-Regulaminowej Małgorzatę Kopańską-Mizeria, z Komisji Rewizyjnej Elżbietę Totę, z Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Brygidę Czapiewską i z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Michała Dąbrowskiego.
Przewodniczący Rady zapytał poszczególnych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Zespołu.
Radna Brygida Czapiewska – nie wyraziła zgody i zaproponowała na swoje miejsce radnego Krzysztofa Czarneckiego.
Radny Krzysztof Czarnecki – wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – wyraziła zgodę.
Radna Elżbieta Tota – wyraziła zgodę.
Rady Michał Dąbrowski – wyraził zgodę.
Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury.
Radna Brygida Czapiewska – zaproponowała kandydaturę radnej Haliny Dąbrowskiej, ze względu na jej staż działania na terenie gminy i jej kompetencje. Ponadto jest ona dobrze osobą znaną lokalnej społeczności i w województwie.
Radna Halina Dąbrowska – powiedziała, że miło jej słyszeć tyle dobrych słów pod swoim adresem, ale nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radca prawny Beata Romanowska – zasugerowała, aby w pierwszej kolejności przegłosować kandydaturę przewodniczącego Zespołu.
Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Rafał Kujawa – zaproponował radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria.
Więcej zgłoszeń nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria na przewodniczącą Zespołu. Za jej kandydaturą głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy  powołała radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria na przewodniczącą Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. W związku z tym pod pozycją nr 1 wpisano radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria – przewodnicząca Zespołu,  pod pozycją nr 2 radną Elżbietę Totę, pod pozycją nr 3 radnego Krzysztofa Czarneckiego,  pod pozycją nr 4 radnego Michała Dąbrowskiego.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i  wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/44/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w brzmieniu jak na druku nr 10 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
j)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie (druk nr 11).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie  z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada gminy, w drodze uchwały, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów. Na terenie gminy Wielka Nieszawka w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej przebywać będzie 90 wyborców, według informacji przekazanej przez dyrektora DPS. Wobec powyższego Wójt zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o utworzenie odrębnego obwodu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 18 w Wielkiej Nieszawce, jako obwodu nr 4, i określenie granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/45/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 11 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
k)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie  w temat (druk nr 12).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że omawiana uchwała jest taka sama uchwała, jak ta podjęta w 2005 r., jednak w związku z wejściem od 1 lipca 2011 r. ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców w miejsce obowiązku przedkładania zaświadczeń wprowadza się instytucję oświadczenia. W razie wątpliwości zadaniem pracownika socjalnego będzie sprawdzenie danych zawartych w złożonym oświadczeniu, natomiast obowiązkiem wszystkich instytucji państwowych będzie potwierdzenie prawdziwości oświadczenia złożonego przez obywatela. Jest to z pewnością ułatwienie dla obywateli, ale utrudnienie dla urzędów.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/46/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w brzmieniu jak na druku nr 12 – stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.
l)
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie  w temat (druk nr 13).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (radni otrzymali przed sesją) w związku z koniecznością dokonania wydatków na promocję Centrum Sportu i Rekreacji po okresie promowania, po zakończeniu inwestycji. Zaproponował przesunięcie kwoty 80.000 zł z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych. Po dokonanych zmianach wysokość dochodów i wydatków pozostanie bez zmian. Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmian kwot dotacji  na zadania zlecone i własne oraz włączenie II transzy dotacji z GUS na przeprowadzenie  spisu  powszechnego.  W celu zabezpieczenia wydatków  proponuje się podwyższyć dochody wynikające z dotychczasowego rozliczenia podatku VAT. Natomiast po stronie wydatków wprowadza się oraz koryguje dotacje zgodnie z decyzjami dotującego i ustawą o finansach publicznych mówiącej o tym, że kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, a 20 % musi pochodzić z budżetu gminy. Kwota dotacji nie pokrywa już w 100% przedsięwzięcia w ramach zadań własnych i zleconych. Ponadto należy zabezpieczyć środki na przekazanie do Wojewódzkiego Funduszu nadwyżki przychodów ubiegłorocznych za zanieczyszczanie środowiska i wycinkę drzew. Dane do obliczenia nadwyżki zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska oraz obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie średniej krajowej przychodów pochodzących  z opłat i kar środowiskowych w 2010 r. zostały ogłoszone w m-cu lipcu 2011 r. i wtedy można było obliczyć nadwyżkę za 2010 r. Przed przekazaniem zebrane pieniądze były lokowane.
W związku z przedłużającym się terminem spisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotację  budowę CSiR z  proponuje się zwiększyć wydatki na ukończenie powyższego zadania z własnych środków (450 tys. zł), a po podpisaniu umowy zmniejszyć niedobór budżetu. Cała kwota dotacji wynosi 1 807 000 zł. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów wyniesie 18.718.499,00 zł a po stronie wydatków 38.698.499,00 zł.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy w związku z rychłym otwarciem Centrum Sportu i Rekreacji, gmina musi nadal działać na rzecz jego promocji. Czy to nie jest zbędny wydatek, gdyż kwota 80.000 zł jest znaczną kwotą. Jeżeli prezes obiektu prowadzi promocję udzielając wywiadów mediom, bez udziału Wójta, to wydatkowanie tych funduszy wydaje się radnej bezsensowne.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że środki na promocję były już zapisane w budżecie zgodnie z zawartymi umowami. Żeby nie komplikować sytuacji, proponuje się je tylko przemieścić pomiędzy poszczególnymi paragrafami, po to, aby móc zamknąć inwestycję na koniec października i rozliczyć się, m.in. w Urzędzie Skarbowym, w celu otrzymania zwrotu podatku VAT. Obiekt trzeba promować, aby przyciągać klientów.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał Wójta, jak wyglądała do tej pory promocja obiektu. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak banerów i billboardów na trasach wylotowych, jak np. nr 10, nr 1 na Gdańsk, wylotu na Poznań, aby przejeżdżający mogli dowiedzieć się o tej inwestycji.   
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że kampania promocyjna trwa, m.in. na 3 billboardach, w tym na ul. Nieszawskiej i 2 w Toruniu. Pojawiły się w Toruniu banery, wydrukowano widokówki, pojawiają się artykuły w prasie. W przyszłym tygodniu będzie prowadzić promocję z różnymi atrakcjami radio GRA. Część akcji promocyjnych jest odpłatnych, część nieodpłatnych. Cała kampania jest profesjonalnie przygotowana. Będą również relacje z otwarcia obiektu, a potem w kilku transzach pokazujące, jak on funkcjonuje, przygotowane przez Telewizję Bydgoszcz.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy teraz nie jest już za późno na promocję, czy nie trzeba było o nią zadbać jeszcze w trakcie budowy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że na stronach internetowych gminy można było cały czas śledzić postęp prac na budowie aquaparku. Nie można było prowadzić wielkiej kampanii reklamowej dużo wcześniej, skoro dopiero jutro schodzi z budowy nadzór budowlany i trzeba było czekać na pozwolenie użytkowania obiektu. Były też inne wymogi wynikające z przepisów prawa. Bardzo intensywna akcja prowadzona jest od 2 tygodni, i będzie jeszcze intensywniejsza, także żadnego błędu w tej materii nie popełniono. Co do tablic przy drodze nr 10, i innych, pojawią się w tych lokalizacjach, ale ich postawienie wymaga pozwolenia na budowę. Na terenie gminy tablice od trasy nr 10 i nr 15, na których widoczna jest odległość do obiektu, są już ustawione.    
Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” Stanisław Masalski – zauważył, że reklama dociera do szerokiego grona odbiorców, gdyż sam był świadkiem, jak w Toruniu w jednym z zakładów fryzjerskich wszyscy rozmawiali na temat otwarcia aquaparku w Wielkiej Nieszawce.  
Radna Halina Dąbrowska – ponownie poruszyła temat środków w wysokości 80 tys. zł przeznaczonych na reklamę Centrum Sportu i Rekreacji.  
Wójt Kazimierz Kaczmarek – przypomniał, że środki nie zostały dołożone na reklamę, a jedynie przesunięte pomiędzy paragrafami, aby po zakończeniu budowy móc nadal prowadzić  do końca roku promocję na podstawie zawartych umów.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę nr IX/47/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011 w brzmieniu jak na druku nr 13 z naniesioną autopoprawką – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Ad. 4
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji z przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku (druk nr 14).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku wygląda następująco: dochody na plan 17.486.150 zł wykonano 10.749.964 zł, na plan wydatków 37.466.150 zł wykonano 12.454.068 zł. W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany dwiema uchwałami Nr VI/26/2011, Nr VIII/34/2011 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/VI/2011. Po dokonaniu wszystkich zmian budżet na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco: plan dochodów – 17.486.150 zł, wykonano 10.526.788 zł, tj. 60,20% planowanej wielkości, plan wydatków – 37.466.150 zł, wykonano 12.754.068 zł, tj. 34,04% planowanej wielkości, deficyt wynosi 19.980.000 zł.  W drugiej połowie roku nie powinno być żadnych szczególnych zdarzeń, dlatego planuje się zakończyć rok zgodnie z przyjętymi zapisami uchwały budżetowej.
Ponieważ Informacja Wójta o przebiegu budżetu za 2011 rok była przedmiotem prac wszystkich komisji, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii na temat przedstawionej informacji.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta.
Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Żaden z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku w brzmieniu jak na druku nr 14 – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.
 
Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:
a) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie 23 sierpnia br., podczas którego zajmowano się omawianiem budżetu, utworzeniem odrębnego okręgu wyborczego i powołaniem Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
b) Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja odbyła dwa posiedzenia między sesjami: 22 sierpnia opiniowała materiały na obecną sesję, 19 sierpnia sprawdzała przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy do nowego roku szkolnego pod kątem remontowym i inwestycyjnym. Przedstawił wnioski komisji po wizytacji szkół: Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce – potrzeba poprawienia, bądź wybudowania nowego ogrodzenia, szczególnie przy ul. Toruńskiej, ponieważ przy budowie zostało zniszczone, niezbędna jest naprawa stopnia przy furtce do szkoły, zagrażającego bezpieczeństwu i utrudniającego dostęp z wózkami, potrzeba wybudowania boiska i pilnie parkingu dla gimbusa w miejscu nieużywanego szamba; Gimnazjum w Cierpicach – gruntowny remont holu (popękane tynki), zamontowanie poręczy na schodach, ze względu na potrzebę podziału klatki schodowej, która jest za szeroka; Szkoła Podstawowa w Cierpicach – potrzeba wybudowania ogrodzenia parkingu, ogrodzenie szkoły przy jego budowie zostało zlikwidowane i szkoła nie jest ogrodzona, remont sali gimnastycznej; w przypadku obu szkół w Cierpicach potrzebny jest monitoring ze względu na liczne dewastacje na zewnątrz obiektów.    
c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja obradowała czterokrotnie, 3 razy zgodnie z planem: 5 lipca z trenerem środowiskowym przy „Orliku”, wnioski komisji po spotkaniu – zużyte piłki do wymiany, potrzeba zakupu kilku nowych, szpecące kontenery za boiskiem, zgłosił się chętny do ich rozbiórki; 18 sierpnia spotkanie komisji nt. „Wampiriady” w Cierpicach. Zgłosiło się 50 mieszkańców, a krew oddało 36. Przewodnicząca złożyła podziękowania, szczególnie p. Dyrektor Gimnazjum i ks. Proboszczowi, który propagował akcję; 19 sierpnia komisja wizytowała szkoły i rozmawiała z dyrektorami nt. pokazów i rekonstrukcji historycznych, które komisja ma w planach; 23 sierpnia opiniowano materiały na obecną sesję.
d) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się dwukrotnie, w dn. 11 sierpnia w związku z odwołaniem firmy Gastro System od wyników przetargu nieograniczonego na dostawę  wyposażenia kuchni i restauracji CSiR w Wielkiej Nieszawce. Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą przetargu i wysłuchaniu wyjaśnień p. Małgorzaty Wieczerzak-Małysz, pełnomocnika Wójta ds. budowy CSiR, komisja wyraziła stanowisko, że zarzuty firmy są niezasadne z uwagi na fakt, że odwołanie zostało złożone do KIO po terminie i wpłacono wadium niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 22 sierpnia komisja opiniowała materiały na obecną sesję.
 
Ad. 6
Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku.
 
Ad. 7
Radna Anna Kamińska-Kumorek – w imieniu mieszkańców Brzozy podziękowała za 4 lampy, zainstalowane w newralgicznych punktach. Poinformowała, że po ulewnych deszczach w 3 miejscach dojazd do ul. Ciechocińskiej został wypłukany, szczególnie przy posesji pp. Śliwów, przy ul. Krótkiej i przy końcu ul. Wędkarskiej. W związku z tym zwróciła się z prośbą o dowóz gruzu lub tłucznia. Mieszkańcy wykonaliby prace we własnym zakresie. Zapytała, czy w związku z zagrodzeniem ścieżki rowerowej w Brzozie, podjęto działania w celu umożliwienia przejazdu przez ścieżkę.  
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w przyszłym tygodniu we wtorek zostanie podpisana umowa z marszałkiem województwa, m.in. na ścieżkę rowerową, biegnącą od mostu drogowego do Wielkiej Nieszawki i z Czerniewic w kierunku Nieszawy.  W Brzozie zostanie przeznaczony na ścieżkę teren pod linią wysokiego napięcia. Gruz zostanie zakupiony i dowieziony na początku września.
Radny Jacek Kapela – poruszył następujące kwestie:
- w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w imieniu mieszkańców Kąkola, szczególnie części za torami, zapytał o możliwość dowozu dzieci do szkoły autobusem Veolia, tak jak w ubiegłym roku,
- poprosił o rozważenie możliwości wybudowania 2 wiat przystankowych, koło p. Roguszczaka i p. Lenkiewicza,
- zapytał o możliwość zamontowania 2-3 lamp na drodze od nadleśnictwa koło p. Roguszczaka do wiaduktu.
Radna Halina Dąbrowska – uściśliła, że w jedną stronę wiata przy p. Lenkiewiczu istnieje. W związku z tym, że naprzeciwko p. Szymeczki jest ostry zakręt i rodzice boją się o przebiegające tam dzieci, poprosiła o zamontowanie lustra. Tak, jak radny Jacek Kapela, jest zdania, że wiata przy p. Roguszczaku jest niezbędna. Odjeżdżająca  przystanku do szkoły podstawowej piątka dzieci narażona jest na złe warunki atmosferyczne w związku ze spóźnieniami autobusów. Również ją mieszkańcy prosili o oświetlenie na wysokości p. Roguszczaka na ostrym zakręcie za nadleśnictwem ze względu na złą widoczność, i na odcinku ul. Sosnowa/Dybowska. Radna wróciła do tematu tablic ogłoszeniowych, poruszanego na poprzednich sesjach. Mieszkańcy chcą na bieżąco otrzymywać informacje. Zasygnalizowała problemy bezpieczeństwa i widoczności przy podjeździe na wiadukt w Kąkolu, prosząc referat techniczny o wycięcie skarpy na wysokości p. Szczapa. 
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na kwestie poruszone przez poprzedników, poinformował, że:
- zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły nieodpłatnie (gmina pokrywa koszty) dowożone są dzieci zamieszkałe od szkoły w odległości powyżej 3 km. Wszyscy rodzice, którzy sami dowożą dzieci do szkoły, otrzymują na podstawie podpisanej umowy zwrot kosztów. Jeżeli tylko będą chętni, od listopada, tak jak w latach ubiegłych, dodatkowo będzie jeździł autobus Veoli,
- wiaty przystankowe, lampy jak zadania inwestycyjne można będzie wziąć pod uwagę przy przygotowaniu budżetu na następny rok,
- złożono zapytanie do jednego ze stolarzy o koszt wykonania 10 tablic ogłoszeniowych, gdyż cena zaproponowana przez Andrewex była nie do przyjęcia,
- jeżeli chodzi o przycięcie drzew przy wjeździe na wiadukt w Kąkolu, prace zostaną wykonane pod koniec miesiąca.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- zapytał o termin rozpoczęcia prac związanych z podbudową dróg do modernizacji,
- zapytał, kiedy zostanie wykonana studzienka na ul Osiedlowej,
- poinformował o dziurze na poboczu przy przystanku PKS koło  mleczarni w Wielkiej Nieszawce, gdzie po opadach stoi woda, której studzienka nie nadąża odbierać,
- stan chodników, w wielu miejscach brakuje kostki brukowej i są one zapadnięte, w związku z tym wymagają interwencji,
- w imieniu mieszkańców poprosił o postawienie dużego kontenera na odpady wielkogabarytowe,
- około miesiąc temu została zbita szyba na przystanku przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce koło pp. Wożniaków, którą dobrze by było wstawić jeszcze przed jesienią,
- zapytał, czy istnieje możliwość zamontowania lustra na ostrym i niebezpiecznym zakręcie przy pp. Laszek,
- po ulewnych deszczach przy pp. Ziach w Wielkiej Nieszawce powstaje kałuża, co utrudnia przejazd samochodom osobowym,
- ogromne dziury na ul. Przemysłowej od p. Gotowalskiego w stronę Herringa,
- dziura na drodze, o której mówiła radna Brygida Czapiewska na poprzednich sesjach, cały czas się powiększa, dlatego sprawa wymaga interwencji,
- przejście dla pieszych przez tory koło posesji Wójta. Między torami leżą spróchniałe podkłady, zagrażając bezpieczeństwu ruchu pociągów,
- kiedy odbędzie się festyn rodzinny.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – ustosunkowując się do poruszonych przez radnego kwestii odpowiedział:
- większość problemów związanych z drogami nie dotyczy gminy, gdyż wymienione obszary znajdują się na terenie drogi wojewódzkiej. W sprawie dziury na ul. Toruńskiej na wysokości p. Bronickiego wysłano do Zarządu Dróg Wojewódzkich 3 pisma. Zrobiono natrysk, ale dziura nadal się zapada,
- dwukrotnie składano wniosek w sprawie obsypywania poboczy drogi wojewódzkiej,
- w tym tygodniu rozpoczęto naprawę chodników, począwszy od Cierpic, gdzie naprawiono rozjechany przez tira chodnik przy Poczcie. Szkody spowodowane są przez sprawców, których trudno ująć,
- w tym roku wielokrotnie uzupełniano zbite szyby na przystankach. Nieraz po sobocie i niedzieli wzdłuż ul. Toruńskiej, od ul. Wiślanej do granicy gminy,  szyby są wybite na wszystkich przystankach autobusowych. W Cierpicach na rondzie przy wjeździe do Andrewexu szyby są regularnie wybijane. Ubezpieczyciel przestał wypłacać odszkodowania, odpowiadając, że gmina kilkakrotnie wykorzystała limit na naprawę przystanków,
- zainstalowanie luster na drogach wojewódzkich wymaga przeprowadzenia audytu, badań, na podstawie których komisja wojewódzka przy marszałku podejmuje decyzję w tej sprawie. Trzeba po prostu zwalniać na zakrętach przy p. Laszek, skoro wiadomo, że jest to miejsce niebezpieczne,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje modernizację drogi, która będzie wykonana przez nową spółkę ds. inwestycji powołaną przez Sejmik,
- przed jesienią w miarę posiadanych środków drogi gminne zostaną naprawione. Trwają przygotowania do zimy, zakupiono piasek i sól, w tej chwili pracownicy Urzędu Gminy naprawiają ul. Wodociągową,
- jeżeli chodzi o modernizację dróg, wkrótce zostaną rozstrzygnięte przetargi na ul. Sosnową w Cierpicach oraz ul. Polną i ul. Zacisze w Małej Nieszawce. Jeżeli po przetargu zostaną środki, to zostaną wykonane kolejne dokumentacje,
- na ul. Osiedlowej nie przewiduje się studzienki, droga zostanie uzupełniona asfaltem, tak jak przy pp. Kujawa,
- przejście dla pieszych przez tory kolejowe koło pp. Szynkowskich uległo spaleniu, gdyż ostatnio zapaliła się tam lokomotywa. Zarządcą przejścia są Koleje Państwowe,
- festyn rodzinny odbędzie się w drugą lub trzecią sobotę września.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- poprosił o przeniesienie tablicy od poprzedniego do nowego sołtysa w Wielkiej Nieszawce, gdyż mieszkańcy są zdezorientowani,
- zapytał, jak wygląda sprawa wykoszenia wału przeciwpowodziowego, czy wysyłano pisma w tej sprawie do Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej. W trawie gnieżdżą się gryzonie, co może spowodować w przyszłości przerwanie wału w trakcie powodzi,
- zapytał o autobus, który miał być zakupiony na rozpoczęcie roku szkolnego,
- poinformował o złym stanie ścieżki rowerowej między p. Kozakiem a Ranczo. Ścieżka jest zaniedbana, zarośnięta, nie można nią przejechać,
- zapytał o brak w dostawach wody. W informacjach podawane były godziny przerw w dostawie wody, po czym przez następne godziny, czy nawet następnego dnia, nadal nie było wody,
- jakie były kryteria naboru członków do rady nadzorczej aquaparku,
- ile osób z terenu gminy znalazło zatrudnienie w aquaparku,
- zakątek na Dybowie nadal nie jest posprzątany, co obiecywał radny Bogdan Falkowski na poprzedniej sesji,
- czy zostały oszacowane straty związane z przekładaniem terminu otwarcia Centrum Sportu i Rekreacji,
- poprosił p. Masalskiego o nie zabieranie głosu w czasie zarezerwowanym dla radnych, tylko w punkcie wolne wnioski.
Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” Stanisław Masalski – odpowiedział, że otrzymał zaproszenie na sesję i jako zaproszonemu gościowi przysługuje mu prawo wyrażenia swoich opinii.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – ustosunkowując się do poruszonych przez radnego Krzysztofa Czarneckiego kwestii odpowiedział, że:
- właścicielem wału przeciwpowodziowego jest Urząd Marszałkowski, według informacji uzyskanych od dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej we Włocławku wał będzie koszony  jak co roku w listopadzie, zgodnie z grafikiem. Udało się tylko wyegzekwować koszenie dna kanału Niziny Nieszawskiej,
- jeżeli chodzi o zakup autobusu, na posiedzeniach komisji informował, że wszystkie zakupy inwestycyjne są uzależnione od rozliczenia budowy CSiR. Aby nie podlegać systemowi audytów i podatkowi „Janosikowemu”, nie można przekroczyć 40 mln wydatków. Do czasu ostatecznego rozliczenia, m.in. podatku VAT i dotacji od marszałka nie można dokonywać zakupów inwestycyjnych,
- ścieżka rowerowa była koszona jeden raz, w tej chwili jest zarośnięta. W tym roku nie ma stażystów. Żadna z wytypowanych przez Urząd Pracy osób nie chciała podjąć pracy. Obecnie są wykaszane chodniki,  ścieżka również zostanie skoszona,
- na starej sieci wodociągowej firma wybrana z przetargu wymieniała 9 zasuw. W związku z tym, zgodnie z przekazaną mieszkańcom informacją zakręcono dopływ wody. Niestety nie wszystkie zasuwy udało się wymienić w planowanym czasie, dodatkowo doszło do awarii węzła w Małej Nieszawce. Wójt przeprosił mieszkańców za brak w dostawach wody, dłużej niż to było zaplanowane, ale robiono wszystko, żeby jak najszybciej usunąć awarię,
- członkowie rady nadzorczej CSiR, to: przewodnicząca – p. Grażyna Jasińska, finansista, mieszkanka Małej Nieszawki, inż. p. Ryszard Sroka i mecenas p. Beata Romanowska,
- na 41 osób zatrudnionych w CSiR, 27 to mieszkańcy gminy,
- żadnych strat w związku z budową CSiR nie poniesiono, zgodnie z umową 30 czerwca Alstal przedstawił obiekt do odbioru, który do dnia dzisiejszego inspektor nadzoru budowlanego odbiera. Drobne usterki są na bieżąco usuwane. 29 sierpnia aquapark zostanie oficjalnie otwarty, a od godz. 12-ej będą przyjmowani pierwsi klienci.
Radna Elżbieta Tota – zwróciła uwagę na zaniedbanie ul. Kolorowej, która wymaga wykoszenia. Podobna sytuacja ma miejsce na ul. Ogrodowej, gdzie znajdują się nie przycięte krzaki. Po rozpoczęciu roku szkolnego drogą będą poruszać się po rozpoczęciu roku szkolnego autobusy. Na ulicy jest uszkodzona pokrywa studzienki, wymagająca naprawy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że ul. Kolorowa jest ulicą tylko z nazwy, ponieważ znajduje się na terenie leśnym Lasów Państwowych. Droga dopiero będzie tam wyznaczona.
Radna Halina Dąbrowska – zwróciła uwagę na zły stan ul. Dybowskiej, Sosnowej i Wiślanej, pełnych dziur.
Krzysztof Jastrzębski mieszkaniec Wielkiej Nieszawki – poruszył następujące kwestie:
- stan zarośniętej ścieżki rowerowej przy Ranczu, która nie jest dobrą wizytówką gminy,
- stan ul. Zielonej, wprawdzie była remontowana, ale część zaznaczonych na asfalcie usterek nie została usunięta,
- zapytał o możliwość naprawy we współpracy z PKP przejazdów kolejowych, m.in. w Cierpicach,
- czy gmina ma wpływ na stan drogi krajowej biegnącej przez teren gminy, gdyż na niektórych odcinkach ul. Toruńska od Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w stronę Wielkiej Nieszawki, jest już bardzo zniszczona.  
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że:
- referat techniczny zatrudnia 4 pracowników, pracujących w systemie 2-zmianowym, którzy nadzorują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Co roku było dodatkowo 12-14 stażystów z Urzędu Pracy, którzy zajmowali się pracami porządkowymi na terenie gminy i wtedy rzeczywiście gmina była zadbana. W tym roku ich nie ma i prace wykonują pracownicy oczyszczalni ścieków,
- jeżeli chodzi o ul. Zieloną, to została ona naprawiona w takim zakresie, na ile starczyło środków, tj. zostały naprawione najgorsze przełamania. Pod drogą znajduje się głębokie podłoże torfu, w związku z tym po zamarznięciu gruntu droga podnosi się w górę. Dodatkowo droga niszczona jest przez ciężarówki o tonażu 45 t, dowożące materiały budowlane, podczas gdy drogi gminne przewidziane są dla pojazdów o tonażu do 25 t. Stan drogi będzie się pogarszał, ponieważ w niedługim czasie będą powstawać tam 2 osiedla i będzie dowożony materiał budowlany. Po zakończeniu budów zostanie wykonany generalny remont drogi,
- droga biegnąca przez gminę jest drogą wojewódzką nr 273, i jest przewidziana do modernizacji, łącznie z poszerzeniem m.in. o ścieżkę rowerową. Odcinek od pp. Laszków do ul. Wiślanej jest już prawnie uregulowany na duże poszerzenie. Obecnie realizowany jest program drogowy na terenie gminy i na wszystkich najważniejszych drogach gminnych zostaną wykonane podbudowy, z kostki w przypadku ulic ślepych, na przejazdowych będzie to nawierzchnia bitumiczna,
- przejazd kolejowy w Cierpicach będzie modernizowany razem z torowiskiem trasy BiT City biegnącej od Torunia do Bydgoszczy.
Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” Stanisław Masalski – zauważył, że ul. Zielona była budowana w innych czasach, kiedy nie przewidywano takiego ruchu. Wina złego stanu drogi leży również po stronie mieszkańców, którzy zamawiają ciężarówki, znacznie przekraczające dozwolony na tej drodze tonaż, z materiałami budowlanymi na budowę swoich domów i nikt na to nie reaguje.
Jan Boguszewski mieszkaniec Wielkiej Nieszawki – poinformował, że zwracał się do Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o interwencję w sprawie dzierżawionego od gminy gruntu, którego powierzchnia w rejestrach gruntów Urzędu nie zgadza się z powierzchnią działki w rejestrze ARMiR. Działka od 2 lat nie jest przez nikogo dzierżawiona. Zapytał, czy coś w jego sprawie zostało zrobione.
Przewodniczący Rady – odpowiedział, że sprawa była z nim omawiana na bieżąco, przy udziale p. Sekretarza i p. Urbaczewskiego, ale nie dotyczy ona Urzędu Gminy.
Jan Boguszewski – powiedział, że Urząd Gminy wydzierżawił mu grunt, którego nie było.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że p. Boguszewski wydzierżawił od gminy 2-hektarową działkę i złożył do Agencji wniosek o dopłaty. Na podstawie zdjęcia satelitarnego okazało się, że działka ma mniejszą powierzchnię. Na terenie przy szosie, gdzie leży działka, nie ma żadnych kamieni geodezyjnych. W momencie, kiedy Agencja wykazała, że ziemi jest mniej, obowiązkiem p. Boguszewskiego było złożenie korekty w Agencji. Takich przypadków w gminie było 180 i wszyscy skorygowali złożone wnioski, tylko nie p. Boguszewski
Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że jeżeli mieszkaniec ma problem do rozwiązania, to gmina powinna mu pomóc.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie jest to problem w kompetencji gminy. Rolnik sam składa wniosek do Agencji o dopłaty bezpośrednie.
Radna Halina Dąbrowska – zapytała, z czego wynika rozbieżność dotycząca powierzchni działki, czy to jest błąd w ewidencji.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie ma błędu w ewidencji. Różnica wynikła z pomiaru na zdjęciu satelitarnym. W gminie było wiele takich przypadków, a w całym województwie bardzo dużo. Chodziło po prostu złożenie wyjaśnienia w Agencji przez samego zainteresowanego. Umowa dzierżawy dotyczyła działki o określonym numerze i określonej powierzchni zgodnie z mapą ewidencyjną znajdującą się w geodezji. Na tej podstawie p. Boguszewski wystąpił o dopłaty.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- zapytał, czy będzie możliwe podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe,
- zgłosił potrzebę wybudowania daszku nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce,
- ponowił pytanie o kryteria naboru do rady nadzorczej aquaparku.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że:
- na wybudowanie daszku trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli sołtysi zgłoszą zapotrzebowanie na kontenery, to kontenery będą podstawione. Rok temu została przeprowadzona podobna akcja, ale kontenery stały puste i, oprócz Brzozy, odjechały puste. Wynajęcie kontenera kosztuje 350 zł za dobę,  
-  jeżeli chodzi o kryteria naboru, aby zasiadać w radzie nadzorczej, trzeba posiadać uprawnienia nadane przez ministra skarbu.
Krzysztof Jastrzębski mieszkaniec Wielkiej Nieszawki – zwrócił uwagę na:
-  nieestetyczny wygląd pojemników do segregacji śmieci, znajdujących się w okolicy przystanku autobusowego przy Urzędzie Gminy. Często pojemniki są przepełnione i wokół nich leży pełno odpadów. Czy jest jakaś możliwość zadaszenia ich lub zabudowania, aby poprawić estetykę otoczenia?
- uciążliwość sąsiedzką związaną z paleniem w piecach przeróżnych odpadów. Czasami trudno otworzyć okno, bo z kominów unoszą się duszące dymy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że problem palenia w piecach jest złożony, i nie jest to problem tylko naszej gminy. Od nowego roku wejdzie nowa ustawa śmieciowa, co oznacza, że śmieci będą własnością gminy i każdy z mieszkańców będzie opłacać podatek śmieciowy. Gmina w drodze przetargu wybierze odbierającą śmieci firmę. Zostanie wprowadzona segregacja śmieci u źródła, czyli przez samych mieszkańców. W momencie wprowadzenia podatku dla wszystkich, nie będzie już sytuacji palenia w piecu np. plastykowymi butelkami przez mieszkańców, którzy teraz nie mają ochoty segregować śmieci. W ubiegłym roku przed jesienią prowadzona była akcja plakatowa „Kochaj dzieci, nie pal śmieci”. Należy mieć nadzieję, że świadomość ekologiczna mieszkańców będzie rosła.
Jeżeli chodzi o pojemniki przy Urzędzie Gminy, Wójt zgodził się z mieszkańcem, że wyglądają nieestetycznie. Wrzucane są tam również odpady, które nie powinny się tam znaleźć. Ostatnio ktoś przywiózł starą wersalkę. Zasada powinna być taka, że to mieszkańcy, którzy widzą tego typu sytuacje, powinni sami reagować. Przy Urzędzie stał pojemnik na odzież PCK, ale Wójt kazał go przenieść, ponieważ torby z odzieżą nie były do niego wrzucane, tylko stawiane obok. Ze śmieciami jest tak samo. W momencie wprowadzenia segregacji śmieci bezpośrednio w każdym gospodarstwie, kontenery znikną. Inną sprawą jest, że często przywożone są w workach odpady budowlane (regipsy, styropian i in.), które nie powinny tam trafiać. Zaapelował o obywatelską postawę i reagowanie na napotykane sytuacje.
Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” Stanisław Masalski – stwierdził, że mieszkańcy są różni. Niepokojące jest, że jedno nieporządne pokolenie wychowuje następne w takim samym duchu. Na zilustrowanie tej tezy, podał przykład: na swoim polu zauważył człowieka kradnącego ziemniaki, najgorsze było to, że przyszedł on z dziećmi. W ten sposób rodzic wychowuje dzieci, pokazując, że niekoniecznie trzeba pracować. Podobnie jest ze śmieciami. Jeżeli społeczeństwo nie zacznie się nawzajem wychowywać, problem jeszcze długo będzie istniał.     
Radna Brygida Czapiewska – zapytała o dojazdy autobusem do aquaparku z Torunia i ewentualne dodatkowe kursy.
Radna Halina Dąbrowska – zapytała o ceny biletów na basen dla dzieci i dla dorosłych mieszkańców gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że wszystkie autobusy Veoli, kursujące z Torunia, wjeżdżają już na przystanek autobusowy na terenie aquaparku. Od przyszłego tygodnia, w weekendy będą wprowadzone dodatkowe kursy, w ilości odpowiadającej częstotliwości kursów w dni robocze. W zależności od zapotrzebowania rozkład będzie dostosowywany (ilość kursów i godziny). Nowy rozkład, obowiązujący od poniedziałku, pojawi się na przystankach autobusowych w Toruniu.
Od października dzieci z klas III szkół podstawowych z terenu gminy rozpoczną naukę pływania w aquaparku w wymiarze 2 godz. zajęć w-f. W obecnej chwili gmina dysponuje jednym gimbusem i należy tak dopasować jego kursy, aby dowieźć dzieci z dwóch szkół na basen dowieść.
Ceny biletów na basen za godzinę wynoszą d poniedziałku do piątku w godz. 7-15 – dorosły 9 zł, dzieci, studenci, emeryci, renciści – 6 zł, i odpowiednio od godz. 15-22 i w weekendy – 11 zł i 8 zł. Bilety ulgowe dla emerytów i rencistów obowiązują przez cały tydzień, w odróżnieniu od innych aquaparków, gdzie można skorzystać z ulgi tylko jeden dzień w tygodniu. Dostępne są również karnety, które pozwalają na rozliczenie minutowe i ich wartość nominalna jest wyższa niż wartość zakupu.
Radna Renata Bukowska – zapytała o możliwość wycięcia drzew po prawej stronie przy wyjeździe z ul. Olszynowej w kierunku ul Leśnej, do torów, gdyż utrudniają widoczność.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że zorientuje się, do kogo należy działka.  
 
Ad. 8
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w IX sesji Rady Gminy i zamknął obrady.
 
 
  
Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                      (-) Ireneusz Śmiechowski
 

Powiadom znajomego