W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr II z sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2010 roku

Protokół nr II/2010
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2010 roku
w godz. 15:00 do 17:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     - stwierdzenie quorum,
     - przedstawienie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z I sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2010 roku.
3.  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
4.  Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
     a) powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 1),
      - powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
      - powołanie członków Komisji Rewizyjnej,
     b) powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
         i Inwestycji (druk nr 2),
     c) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 3),
     d) powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 4).
 
Przerwa
 
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.
 
Ad. 1.
II sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał radnych, wójta, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na II sesję.
Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i decyzji.
Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.
Radny Krzysztof Czarnecki – poprosił o włączenie do porządku obrad punktu – prezentacja radnych, ponieważ nie wszyscy radni się znają i również mieszkańcy nie znają nowych radnych.
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – zaproponował, żeby ująć prezentację w punkcie 6, tj. interpelacje i wolne wnioski, aby nie wprowadzać nowego punktu w porządku obrad.
Następnie wniósł o wprowadzenie w porządku przerwy po punkcie 3. W związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad. Za przyjęciem zmienionego porządku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.
Radny Krzysztof Czarnecki – powrócił do wniosku proponowanej przez siebie zmiany w porządku obrad i dodał, że punkt dotyczący prezentacji radnych jego zdaniem powinien znaleźć się na początku.
Radca prawny Beata Romanowska – poinformowała radnego Czarneckiego, że musi precyzyjnie sformułować, w którym punkcie powinna być ujęta proponowana przez niego zmiana.
Radny Krzysztof Czarnecki – odpowiedział, że powinien to być punkt przed pkt. 3, tj. przed ślubowaniem Wójta Gminy.  
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego Czarneckiego, aby wprowadzić do porządku obrad punkt 2 a – prezentacja radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciwko głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania wniosek radnego Czarneckiego nie został przyjęty.
Radca prawny Beata Romanowska – poinformowała, że po przegłosowaniu dwóch wniosków:  przewodniczącego rady – w sprawie wprowadzenia przerwy, który przeszedł, i radnego Czarneckiego – dotyczącego prezentacji radnych, który nie przeszedł, należy ponownie przegłosować cały porządek obrad.
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, tj. z wprowadzoną przerwą po punkcie 3. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że wyniku głosowania zmieniony porządek sesji został przyjęty i przedstawia się następująco:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     - stwierdzenie quorum,
     - przedstawienie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z I sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2010 roku.
3.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Przerwa
4.  Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
     a) powołania Komisji Rewizyjnej,
      - powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
      - powołanie członków Komisji Rewizyjnej,
     b) powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
         i Inwestycji,
     c) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
     d) powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Przerwa
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.
 
Ad. 2.
Przewodniczący Rady – poinformował, że według jego wiedzy do dnia poprzedzającego sesję nie wpłynęła do biura Rady Gminy żadna uwaga na piśmie co do treści protokołu
z I sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 listopada 2010 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za przyjęciem głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z I sesji został przyjęty przez Radę  jednogłośnie.
 
 
Ad. 3.
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. W związku z tym poprosił wszystkich obecnych o powstanie a wójta Kazimierza Kaczmarka o złożenie ślubowania.
Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek złożył ślubowanie o następującej treści – „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – złożył gratulacje Wójtowi i poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Brygidę Czapiewską o wręczenie kwiatów.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – podziękował za złożone gratulacje. Podsumował okres od 16 sierpnia 1994 r., kiedy objął urząd Wójta Gminy Wielka Nieszawka, do końca minionej kadencji. Maksymą, która przyświecała mu podczas tego okresu, było powiedzenie: „Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje” i w takim duchu będzie sprawował funkcję wójta także w obecnej kadencji. Zaznaczył, że przez ostatnie lata nastąpił duży skok cywilizacyjny w gminie. Przedstawił również zamierzenia, które planuje wykonać w tej kadencji dla gminy i jej mieszkańców. W 2011 roku zostanie oddane do użytku Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”. Rozpocznie się budowa, wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, parku etnograficznego kultury mennonickiej (podjęto w tej sprawie uchwałę Zarządu Województwa i stanowisko Rady Gminy, podpisane zostanie porozumienie z Marszałkiem Województwa), która zostanie poprzedzona wykupem gruntów. Następnie zostanie ustawionych 5 pierwszych chałup. Obecna kadencja będzie czasem wdrażania programu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, szczególnie na nowo powstałych osiedlach (drogi, chodniki, oświetlenie).
W drodze uchwały Rada Gminy określi zakres prac do realizacji. Proces przygotowania inwestycji drogowych wydłużył się i wynosi obecnie 1,5 roku (m.in. konieczna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska). W celu poprawy bezpieczeństwa wewnątrz, jak i na zewnątrz placówek oświatowych na terenie gminy, zostanie wprowadzony system monitoringu (pojawiły się informacje o próbie handlu narkotykami przed szkołami). Dzięki staraniom rodziców i sponsorów monitoring częściowo funkcjonuje już w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce. Klasy I-III w szkołach podstawowych zostaną zaopatrzone jeszcze w tym roku w tablice interaktywne. Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
w związku z rozbudową (teren został przeznaczony pod budowę nowego skrzydła) nie dysponuje obecnie boiskiem. W przyszłym roku w ramach wymiany terenów gmina uzyska odpowiednią działkę, aby powstał nowy teren sportowy.
Kolejna sprawa do rozwiązania, to dowóz dzieci do szkół. Zostanie zakupiony używany autobus z małym przebiegiem (za ok. 100 tys., koszt nowego to ok. 500 tys. zł) od którejś z gmin, które odsprzedają otrzymane w ramach projektu „Gimbus” pojazdy. Od nowego roku szkolnego będą dowozić uczniów 2 gimbusy. Autobus „Veolia”, który obecnie jako drugi obok gimbusa dowozi dzieci do gimnazjum, regularnie przyjeżdża spóźniony w związku z korkami na moście drogowym w Toruniu i trzeba z tego rozwiązania zrezygnować. Ponadto drugi gimbus będzie dowozić dzieci z klas III szkół podstawowych, w ramach lekcji wychowania fizycznego, na obowiązkową naukę pływania do Centrum Sportu i Rekreacji. Początkowo nauką pływania będą objęte również inne roczniki. 
Wójt wyraził nadzieję, że wspólnie z nową Radą Gminy podczas bieżącej kadencji uda się zrealizować, w miarę możliwości, wiele przedsięwzięć dla dobra lokalnej społeczności.
W myśl nowej ustawy o finansach publicznych każda inwestycja wymaga własnych środków finansowych, bowiem na każde 1000 zł otrzymane z budżetu państwa, gmina musi dołożyć 200 zł i trzeba to mieć na uwadze. Budżet gminy na przyszły rok jest inny niż w latach ubiegłych, co zostało odzwierciedlone w projekcie, który radni otrzymają po obecnej sesji. Ciągłe zmiany przepisów zmuszają do podejmowania określonych działań, np. po przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontroli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) będzie musiał prawdopodobnie zmienić status z referatu Urzędu Gminy na samodzielną jednostkę budżetową z własną księgowością i kasą, co wiąże się
z dodatkowymi kosztami (dodatkowe etaty). Zdaniem wójta ta zmiana jest nieuzasadniona, ale analizując sytuację Gminnej Biblioteki, która musiała zostać przekształcona w niezależną instytucję kultury z dyrektorem i własną księgowością, będzie nieunikniona. Nowe przepisy są dobre dla dużych, rozbudowanych instytucji, jednak w przypadku małych jednostek generują niepotrzebnie dodatkowe koszty. 
Na zakończenie wystąpienia Wójt życzył radnym i sobie, aby wszystkie zaplanowane na obecną kadencję inwestycje, mogły zostać zrealizowane.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – życzył Wójtowi dużo zdrowia i kolejnych sukcesów. Do tej pory Wójt jako gospodarz gminy zrealizował wiele planów, co doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.
Radny Krzysztof Czarnecki – poprosił Wójta o sprecyzowanie, jakie dzieci od nowego roku szkolnego będą dowożone gimbusami. 
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że pytania będzie można zadawać w punkcie 6, interpelacje i wolne wnioski, i ogłosił 10-minutową przerwę.
 
Ad. 4.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku.
a)
Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wielka Nieszawka, Rada Gminy ze swojego grona powołuje stałe komisje. 
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady, realizującym jej funkcję kontrolną.
W skład Komisji wchodzi przewodniczący, zastępca oraz 2 członków. Zgodnie z § 16 pkt 1 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącym zał. nr 5 do Statutu Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Po wyborze przewodniczącego Rada wybiera pozostałych 3 członków, z których Komisja wybierze zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Rafał Kujawa – zaproponował na przewodniczącą Komisji radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria.
Radny Krzysztof Czarnecki – zaproponował na przewodniczącego Komisji radnego Jacka Kapelę.
W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę.
Radna Halina Dąbrowska – poprosiła radnych, którzy zgłosili kandydatów, o uzasadnienie, dlaczego właśnie te a nie inne osoby zostały zgłoszone. Ma świadomość, że powstały Klub Radnych „Wspólne Gniazdo” może przegłosować każdą kandydaturę, ale jako mieszkaniec i radna chciałaby wiedzieć, jakie jest merytoryczne przygotowanie zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poprosił radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria o przedstawienie się.
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że ma 34 lata, jest mężatką i ma jedno dziecko. Mieszka w Małej Nieszawce od 19 lat. Z wykształcenia jest socjologiem, ukończyła studia podyplomowe  – zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 13 lat pracuje w firmie zajmującej się nieruchomościami, w której sporządza umowy, rozlicza projekty
i przygotowuje sprawozdania z ich realizacji.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Kopańska-Mizeria wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poprosił radnego Jacka Kapelę
o przedstawienie się.
Radny Jacek Kapela – powiedział, że jest mieszkańcem Cierpic od 17 lat. Pracuje w Nadleśnictwie Cierpiszewo, z wykształcenia jest leśnikiem.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Kapela wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny Jacek Kapela – nie wyraził zgody.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria, informując, że musi ona otrzymać zwykłą większość głosów.
Za kandydaturą radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
Radny Rafał Kujawa – zgłosił na członków komisji radnych: Jacka Kapelę, Jolantę Sobiech i Elżbietę Tota.
Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, jakie jest przygotowanie merytoryczne zgłoszonych kandydatów do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poprosił zgłoszonych radnych o przedstawienie się.
Radna Elżbieta Tota – powiedziała, że ma 56 lat, jest mężatką i ma 2 dorosłych dzieci.
Od urodzenia jest mieszkanką Cierpic. Od 36 lat pracuje w zawodzie pielęgniarki. Zna potrzeby mieszkańców gminy. Jej zdaniem mogłaby lepiej wykorzystać swoje doświadczenie w pracach w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.  
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Elżbieta Tota wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Elżbieta Tota – wyraziła zgodę.
Radna Jolanta Sobiech – powiedziała, że mieszka w Małej Nieszawce od urodzenia. Prowadzi działalność gospodarczą. Jest to jej druga kadencja w Radzie Gminy, w poprzedniej była członkiem Komisji Rewizyjnej. Posiada wykształcenie średnie.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Jolanta Sobiech – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Jacek Kapela wyraża zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.
Radna Jacek Kapela – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata (w zgłoszonej kolejności), który powinien uzyskać zwykłą większość głosów „za” (głosowanie jawne). Następnie poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.
Za kandydaturą radnego Jacka Kapeli na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny (Jacek Kapela).
Za kandydaturą radnej Jolanty Sobiech na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny (Jolanta Sobiech).
Za kandydaturą radnej Elżbiety Tota na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr II/3/2010 z dn. 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli radni: Małgorzata Kopańska-Mizeria – przewodniczący komisji, Jacek Kapela, Jolanta Sobiech, Elżbieta Tota – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b)
Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Gminy w skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Inwestycji wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 4 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.
Radny Rafał Kujawa – poinformował, że do Komisji starano się wybrać przedstawicieli wszystkich sołectw. Zgłosił kandydatury radnych: Bogdana Falkowskiego, Michała Dąbrowskiego, Annę Kamińską-Kumorek, Rafała Kujawę i Franciszka Wójcika.
Radny Krzysztof Czarnecki – zaproponował kandydatury radnych: Haliny Dąbrowskiej i Krzysztofa Czarneckiego.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radna Halina Dąbrowska – poprosiła o przedstawienie się zgłoszonych na członków komisji radnych.
Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że chodzi głównie o przedstawienie merytorycznego przygotowania zgłoszonych osób do pracy w tej komisji.
Radny Bogdan Falkowski – powiedział, że mieszka w Cierpicach od 1985 r. Ma żonę
i dwójkę dzieci. Z zawodu jest leśnikiem, pracuje w Nadleśnictwie Cierpiszewo na stanowisku zastępcy nadleśniczego i zajmuje się m.in. sprawami, które będą przedmiotem prac komisji.
Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że mieszka w Małej Nieszawce od 18 lat. Ma żonę
i 2 dzieci. Z wykształcenia jest inżynierem elektrotechniki. Pracuje w rodzinnym zakładzi,e zajmującym się obsługą energetyczną zakładów przemysłowych oraz wdrażaniem projektów energetycznych.
Rada Anna Kamińska-Kumorek – powiedziała, że jest mężatką i ma 2 dzieci. Od 16 lat mieszka w Brzozie. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki i pracuje w Zespole Szkół
nr 14 w Toruniu. W poprzedniej kadencji pracowała już w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.
Radny Franciszek Wójcik – powiedział, że mieszka w Małej Nieszawce od 36 lat. Posiada wykształcenie średnie rolnicze, jest żonaty i ma 2 dzieci. Pracuje w Toruńskich Wodociągach. W poprzedniej kadencji również pracował w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.
Radna Halina Dąbrowska – powiedziała, że ma 64 lata. Posiada wyższe wykształcenie. Pracowała przez 25 lat w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Bydgoszczy. Przed 2 lata była Wójtem Gminy Wielka Nieszawka. Przez 15 lat pracowała na stanowisku specjalisty ds. terenowo-prawnych SM „Rubinkowo”. Zajmowała się zagadnieniami ochrony środowiska. Oprócz tego ma wykształcenie pedagogiczne i odbyła kurs wyceny nieruchomości. Zauważyła, że jej wiedza byłaby bardzo przydatna w pracach tej komisji, ale jej kandydatura nie przejdzie, gdyż Klub Radnych „Wspólne Gniazdo” liczy 12 członków i obowiązuje ich dyscyplina głosowania. Sądzi, że jej doświadczenie nie będzie w tej, jak
i w poprzedniej kadencji, wykorzystane.
Radny Rafał Kujawa – powiedział, że ma 37 lat i od urodzenia mieszka w Wielkiej Nieszawce. Jest to jego 3 kadencja, pracował już w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Ma żonę i 3 dzieci.
Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że od urodzenia mieszka w Wielkiej Nieszawce. Obecnie pracuje w Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy obsłudze m.in. Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. Posiada wyższe wykształcenie. Jego hobby to rekonstrukcje historyczne i myślistwo.
Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata (w zgłoszonej kolejności), który powinien uzyskać zwykłą większość głosów „za” (głosowanie jawne). Następnie podał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.
Za kandydaturą radnego Bogdana Falkowskiego głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnego Michała Dąbrowskiego głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu (Halina Dąbrowska i Krzysztof Czarnecki). Za kandydaturą radnej Anny Kamińskiej-Kumorek głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnego Rafała Kujawy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu (Elżbieta Tota). Za kandydaturą Franciszka Wójcika głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu (Halina Dąbrowska i Krzysztof Czarnecki). Za kandydaturą Haliny Dąbrowskiej głosowało 3 radnych, przeciwko głosowało 7 radnych (Franciszek Wójcik, Bogdan Falkowski, Anna Kamińska-Kumorek, Ireneusz Śmiechowski, Rafał Kujawa, Małgorzata Kopańska-Mizeria, Brygida Czapiewska), 5 radnych wstrzymało się od głosu (Jolanta Sobiech, Michał Dąbrowski, Jacek Kapela, Agnieszka Bajdak, Renata Bukowska). Za kandydaturą radnego Krzysztofa Czarneckiego głosowało 2 radnych, przeciwko głosowało 7 radnych (Małgorzata Kopańska-Mizeria, Ireneusz Śmiechowski, Rafał Kujawa, Bogdan Falkowski, Franciszek Wójcik, Anna Kamińska-Kumorek, Agnieszka Bajdak,), 6 radnych wstrzymało się od głosu (Michał Dąbrowski, Elżbieta Tota, Jolanta Sobiech, Brygida Czapiewska, Renata Bukowska, Jacek Kapela). 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawska podjęła uchwałę Nr II/4/2010 z dn. 6 grudnia 2010 r. sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, w skład której weszli radni: Bogdan Falkowski, Michał Dąbrowski, Anna Kamińska-Kumorek, Rafał Kujawa, Franciszek Wójcik – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu
c)
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 29 pkt. 3 Statutu Gminy w skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 3 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.
Radny Rafał Kujawa – zgłosił na członków komisji radnych: Agnieszkę Bajdak, Renatę Bukowską, Brygidę Czapiewską i Krzysztofa Czarneckiego.
Radny Krzysztof Czarnecki – zgłosił radną Elżbietę Tota.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata (w zgłoszonej kolejności), który powinien uzyskać zwykłą większość głosów „za” (głosowanie jawne). Następnie podał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.
Za kandydaturą radnej Agnieszki Bajdak głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnej Renaty Bukowskiej głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych (Elżbieta Tota, Krzysztof Czarnecki, Halina Dąbrowska). Za kandydaturą radnej Brygidy Czapiewskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnego Krzysztofa Czarneckiego głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnej Elżbiety Tota głosowało 3 radnych, przeciwko głosowało 7 radnych (Jacek Kapela, Halina Dąbrowska, Bogdan Falkowski, Jolanta Sobiech, Agnieszka Bajdak, Brygida Czapiewska), od głosu wstrzymało się 5 radnych (Ireneusz Śmiechowski, Franciszek Wójcik, Anna Kamińska-Kumorek, Małgorzata Kopańska-Mizeria, Renata Bukowska).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawska podjęła uchwałę Nr II/5/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, w skład której weszli radni: Agnieszka Bajdak, Renata Bukowska, Brygida Czapiewska i Krzysztof Czarnecki - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
d)
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 4 Statutu Gminy w skład Komisji Statutowo-Regulaminowej wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 2 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.
Radny Rafał Kujawa – zgłosił na członków komisji radnych: Brygidę Czapiewską, Halinę Dąbrowską i Małgorzatę Kopańską-Mizeria.
Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata (w zgłoszonej kolejności), który powinien uzyskać zwykłą większość głosów „za” (głosowanie jawne). Następnie podał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.
Za kandydaturą radnej Brygidy Czapiewskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnej Haliny Dąbrowskiej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu (Halina Dąbrowska). Za kandydaturą radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawska podjęła uchwałę Nr II/6/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej, w skład której weszli radni: Brygida Czapiewska, Halina Dąbrowska i Małgorzata Kopańska-Mizeria. – uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach i poprosił, aby w przerwie wybrane Komisje odbyły pierwsze posiedzenia i wybrały przewodniczących Komisji,
a Komisja Rewizyjna zastępcę przewodniczącego.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił przewodniczących komisji o odczytanie protokołów z pierwszych posiedzeń.
 
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrana została radna Elżbieta Tota – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Radna Agnieszka Bajdak – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczącym Komisji wybrana została radna Agnieszka Bajdak – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Radny Bogdan Falkowski – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Przewodniczącym Komisji wybrany został radny Bogdan Falkowski – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Radna Brygida Czapiewska – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej. Przewodniczącą Komisji wybrana została radna Brygida Czapiewska – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Komisjom za przedstawienie protokołów z pierwszych posiedzeń Komisji. Poinformował, że w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
Ad. 5.
Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji podjętych uchwał na I sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2010 roku.
 
Ad. 6.
Radny Krzysztof Czarnecki – podkreślił, że proponowana przez niego do włączenia na początku sesji prezentacja radnych, miała na celu zapoznanie się z przygotowaniem merytorycznym kandydatów przed przystąpieniem do głosowania składów poszczególnych komisji. Ostatecznie jednak prezentacja odbyła się w trakcie powoływania komisji.
Wyraził zdziwienie, że radna Elżbieta Tota, która ma ponad 35 lat doświadczenia w zawodzie pielęgniarki, nie weszła do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a radna Halina Dąbrowska również nie będzie mogła pracować w komisji, w której mogłaby wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe. W sejmie i sejmikach osoby wchodzą w skład komisji zgodnie z ich kierunkowymi kompetencjami. Kolejną poruszoną sprawą było odśnieżanie dróg i zatoczek autobusowych. Mieszkańcy skarżą się, że nie są odśnieżane boczne ulice i w ich imieniu prosił o odśnieżanie, jak również odśnieżanie zatok autobusowych, gdyż autobusy zatrzymują się na drodze zamiast w zatokach, co może stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu i pasażerów. Radny zapytał Wójta, jakie dzieci od nowego roku szkolnego będzie woził autobus zakupiony przez gminę.  
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że uwagi dotyczące odśnieżania są niezasadne.
W ostatnim okresie, tak w gminie jak i w całej Polsce, wystąpiły duże opady śniegu. Na terenie gminy wszystkie drogi i zatoki autobusowe są sukcesywnie odśnieżane przez 3 pługi
i obecnie wszystkie obszary są już odśnieżone. Jeżeli chodzi o autobusy (jeden mały gimbus, drugi 55-miejscowy), będą one dowodzić do szkoły uczniów trzech klas gimnazjalnych
i ewentualnie inne dzieci, które mieszkają w odległości większej niż 3 km od szkoły, jak również dzieci z III klasy szkół podstawowych na basen, w ramach lekcji w-f. Gimbus 22-miejscowy, którym gmina obecnie dysponuje, rozpoczyna rano kurs od Chorągiewki, dowożąc stamtąd dzieci do szkoły podstawowej w Małej Nieszawce i gimnazjum (w sumie jedna klasa). Drugi autobus dowoziłyby dwie klasy do gimnazjum. W tym roku powstały świetlice szkolne, co pozwala dobrze zorganizować przejazdy autobusu, tak aby wozić jednorazowo większą liczbę dzieci, a nie po 2-3.     
Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że się jeszcze nie przedstawiała, więc postanowiła to uczynić. Prawie 28 lat pracuje w służbie zdrowia na oddziale anestezjologii
i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jest magistrem pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. W szkolnictwie pracuje od 1994 r., prowadząc zajęcia ratownika medycznego. Zajmuje się reanimacją (karetki specjalistyczne S-3) na Motoarenie. Dydaktyk ratownictwa przedmedycznego. Od 2004 r. organizuje w Toruniu „Wampiriady” dla młodzieży, sama też oddaje krew. W radzie Gminy pracuje 4-kadencję.   
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poprosił Przewodniczącego Rady, aby od przyszłego tygodnia umawiać poszczególne komisje na posiedzenia w celu omówienia, wraz z
p. skarbnik i wójtem, projektu budżetu (projekt budżetu radni otrzymali na obecnej sesji). Sesja, na której podjęta zostanie uchwała w sprawie budżetu, odbędzie się po świętach, jeszcze przed zakończeniem roku. Sesja jest również konieczna, aby podjąć m.in. uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku bankowego w celu realizacji dożywiania dzieci w stołówce od nowego roku. Radni otrzymają również stanowisko Dyrektora Poczty Polskiej
(w odpowiedzi na pismo Wójta), dotyczące funkcjonowania urzędu pocztowego w Cierpicach.    
Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji o zwoływanie posiedzeń komisji celem omówienia projektu budżetu na rok 2011.
Mieszkaniec wsi Wielka Nieszawka Edward Kłuś – zapytał Wójta, jakimi kryteriami podyktowany jest dowóz do szkoły uczniów gimnazjum. Jego zdaniem w pierwszej kolejności powinny być dowożone młodsze dzieci, które często idą same do szkoły przez las lub jadą na rowerach.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że dowóz do szkoły podstawowej zapewniany jest uczniom, którzy mieszkają w odległości powyżej 3 km od szkoły, i uczniom gimnazjum mieszkającym w oddaleniu 4 km. Dzieci dowożone z Chorągiewki do szkoły w Małej Nieszawce mieszkają w odległości 19 km. Podpisywane są również umowy z rodzicami, którzy sami dowożą swoje dzieci do szkoły z miejsc zamieszkania oddalonych od szkoły
o 3 km i więcej, na podstawie których refunduje się im koszty dojazdu samochodem według ustalonych stawek. Są ustalone obwody szkolne, i jeżeli rodzic decyduje się na posyłanie dziecka do szkoły niezgodnie z przypisaniem do danego obwodu, gmina nie refunduje kosztów dojazdu, nawet gdy odległość do szkoły jest większa niż 3 km.
Edward Kłuś – zauważył, że Urząd Gminy jest tak usytuowany, że zarówno do jednej, jak i drugiej szkoły odległość wynosi ponad 3 km.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – sprecyzował, że po złożeniu przez rodzica wniosku, w każdym przypadku odległość od miejsca zamieszkania do szkoły jest zawsze mierzona przez pracownika Urzędu, który sporządza protokół i w przypadku odległości powyżej 3 km, składa wniosek do Wójta o zawarcie porozumienia z rodzicami w sprawie zwrotu kosztów dojazdu.
Edward Kłuś – zaznaczył, że nie ma dzieci w wieku szkolnym, ale jeździ ul. Zieloną, którą dzieci dojeżdżają do szkoły. Droga jest bardzo wąska i w przypadku, kiedy wiedzie tam ciężarówka, trudno jest ją wyminąć. Zapytał, czy byłaby możliwość umieszczenia w planach inwestycyjnych naprawy i poszerzenia ulicy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że jest to kwestia przyszłości. Jeżeli chodzi o ciężarówki, nie mają one tam prawa wjazdu, ale czasami na zasadzie błędnie przekazywanych informacji pomiędzy kierowcami tirów, skręcają za cmentarzem w Cierpicach za wcześnie w prawo i stamtąd wjeżdżają na ul. Szkolną i ul. Zieloną. Na ul. Zielonej są wyznaczone strefy mijania, ale niektórzy kierowcy jadą, nie czekając w zatokach, aż przejedzie samochód
z naprzeciwka. Jest możliwość poszerzenia drogi o 50-60 cm, ale rozważane jest również rozwiązanie, aby ta droga była drogą jednokierunkową, a równoległa ul. Wierzbowa umożliwiała przejazd w drugim kierunku, z połączeniem przez ul. Piękną i ul. Zieloną oraz
ul. Złotą. Na ul. Wierzbowej nie wszędzie położona jest jeszcze sieć kanalizacji i dopiero po jest umieszczeniu będzie można wdrożyć projekt usprawnienia komunikacji.     
 Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że podobna sytuacja jak na ul. Zielonej ma miejsce na ul. Leśnej, gdzie jednak nie ma zatoczek i wymijanie po ostatnich opadach śniegu jest bardzo utrudnione, szczególnie między torami a ul. Bydgoską. Być może uda się zawrzeć porozumienie z nadleśnictwem, gdyż jest to teren leśny, aby stworzyć na tej ulicy strefy mijania.
Nadleśniczy Kazimierz Wrzosek – powiedział, że jest wiele dróg do wymiany między nadleśnictwem a gminą. Są drogi leśne, które służą mieszkańcom i tereny gminne, które przebiegają przez obszary typowo leśne. Obecnie przepisy dotyczące przekazywania
i wymiany gruntów bardzo się zaostrzyły. Trzeba opracować plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zbadać księgi wieczyste w celu ustalenia właścicieli poszczególnych gruntów, co w tej chwili czyni Urząd Gminy. Może uda się w tej kadencji sfinalizować przekazanie gruntów, gdyż obie strony wykazują w tej kwestii dobrą wolę. Procedurę przedłuża obowiązek skierowania wniosku o opinię dotyczącą zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne m.in. do Urzędu Górniczego, Straży Granicznej i Urzędu Morskiego. Trzeba również prawnie rozwiązać problem własności urządzeń umieszczonych w pasach drogowych (typu światłowód, gazociąg), jak to jest np. w przypadku ul. Spółdzielczej, aby w momencie kontroli nie było problemów.
Edward Kłuś – stwierdził, że spostrzeżenie radnej Czapiewskiej odnoście ul. Leśnej jest słuszne, gdyż w perspektywie remontu ul. Nieszawskiej, ul. Leśna będzie bardzo uczęszczana
Radny Michał Dąbrowski – zwrócił uwagę na zły stan przejazdu kolejowego na ul. Leśnej
i zapytał o możliwość umieszczenia znaku pierwszeństwa przejazdu samochodów od ul. Bydgoskiej, bo tamten odcinek drogi jest najwęższy i często tworzą się zatory. 
Radna Halina Dąbrowska – poruszyła sprawę prawnego uregulowania stanu ul. Dobrej, która w części należy do Lasów Państwowych. Pojawiły się utrudnienia komunikacyjne, gdyż część bocznych dróg leśnych jest zamknięta szlabanami i mieszkańcy, którzy się w tych okolicach wybudowali, nie mają możliwości dojazdu, mimo że przy zakupie działek zapewniono im prawo służebności przejazdu. Apelowała o rozwiązanie kwestii uregulowania prawnego ul. Dobrej, gdyż jest to sprawa nierozwiązana od 12 lat. Druga sprawa to stan nawierzchni gruntowej ul. Dybowskiej, która po opadach jest nieprzejezdna. Ta ulica w kierunku do ul. Długiej mogłaby spełniać rolę obwodnicy dla mieszkańców osiedla Kąkol. Podczas remontu ul. Długiej i budowy chodnika nie było innej możliwości dojazdu do posesji, jak przez ul. Dybowską. 
Nadleśniczy Kazimierz Wrzosek – powiedział, że jest ogólnie wiadomo, dlaczego postawiono szlabany (panienki lekkich obyczajów i wjeżdżające tam w związku z tym tiry). Gdyby nawet dać klucze mieszkańcom do szlabanów, to nie ma gwarancji, że będą je później zamykać. Jeżeli chodzi o ul. Dobrą jest ona częściowo ulicą leśną i kwestia uregulowania prawnego nastąpi pod warunkiem wybudowania hydrantu. Droga jest przewidziana do wymiany z gminą. Trwa spór z jedną z mieszkanek w sprawie służebności przejazdu, który prawdopodobnie skończy się w sądzie.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – sprecyzował, że powstała cała lista dróg do wymiany z Lasami Państwowymi. Potrzeba jest jeszcze opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i innych urzędów. Do wymiany dróg dojdzie, jak najszybciej to będzie możliwe, po otrzymaniu wszystkich uzgodnień.
 Radna Anna Kamińska-Kumorek – podziękowała za odśnieżanie ul. Ciechocińskiej na Brzozie. Zapytała o odśnieżanie ul. Leśnej, która należy do Lasów Państwowych.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że to zadanie znajduje się w gestii nadleśnictwa Gniewkowo, ale gmina stara się odśnieżać ul. Leśną, mimo że nie jest jej właścicielem.
Radny Krzysztof Czarnecki – zabrał głos w sprawie stanu ul. Wiślanej, od p. Deręgowskiej do przepompowni. Apelował o wypełnienie dziur  w nawierzchni tłuczniem.
Radna Elżbieta Tota – poinformowała, że zniknęły kosze zainstalowane na przystankach autobusowych. W ich miejsce pojawiły się plastikowe worki, które są rozrywane przez zwierzęta a śmieci z nich są roznoszone przed posesje.  
Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że z 30 pojemników na śmieci zainstalowanych na przystankach, został tylko jeden. Giną kosze, są wybijane szyby. Zwrócił się z apelem do radnych, aby w przypadku zauważenia aktu dewastacji, zgłaszali ten fakt.
Radna Brygida Czapiewska – obserwowała w miniony weekend akcję pomiaru natężenia ruchu na ul. Nieszawskiej. Podobny pomiar miał też miejsce w okresie letnim, kiedy ruch również był niewielki. Zapytała, czemu mają służyć tego typu badania, gdyż wykonywane w okresach wakacyjnych i wolnych od pracy nie są adekwatne. Obecnie, kiedy ruch jest natężony, tego rodzaju badania nie są wykonywane.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że badania są prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich i gmina nie na wpływu na terminy ich przeprowadzania. Pomiary są prowadzone i w dni weekendowe, i w tygodniu w dni pracy. Wynika to z ustawy, która zobowiązuje zarządców dróg do zlecania niezależnym firmom badania natężenia ruchu. Takie badania, potrzebne do różnych analiz,  wykonuje się od lat.
Przewodniczący Rady – przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Radca prawny jest do ich dyspozycji, aby służyć pomocą w przypadku wątpliwości.
 
Ad. 7.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.
 
 
 
 
Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                         (-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego