W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr V/2006 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2006 roku

Protokół nr V/2006

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2006 roku

w godz. 13³º do 14³º w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

 

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie planów pracy na 2007 rok:

a) Komisji Rady ( druki nr 1a, 1b, 1c, 1d),

b) Rady Gminy ( druk nr 2).

3. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

4. Informacja z realizacji podjętych uchwał – referuje przewodniczący Rady.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

V sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecni nieusprawiedliwieni: radny Rafał Kujawa, radna Halina Dąbrowska) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, opinii. Następnie poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przybył radny Rafał Kujawa – obecnych jest 14 radnych.

a) Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia projektów planów pracy na 2007 rok i tak:

- przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król - odczytał projekt planu pracy Komisji na 2007 r. (druk nr 1b) – stanowi zał nr 3 do protokołu.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu planu.

Przewodniczacy Rady - złożył wniosek dotyczącą wykreślenia z planu pracy KZPOŚiI na 2007 r . w I kwartale pkt 1. , w brzmieniu “ Sprawozdanie z działalności Komisji za 2006 rok”. Złożenie Radzie sprawozdania z działalności Komisji za dany rok wynika z Regulaminu Rady Gminy. Jednak z uwagi na to, iż rozpoczęła się dopiero kadencja i w rzeczywistości Komisje zostały powołane 4 grudnia 2006 , zdaniem rozmówcy nie można mówić o ich działalności w 2006r. Z materiałów wynika iż prawie wszystkie Komisje taki punkt zapisały w planie pracy.

Radny Józef Dąbrowski - poprosił Komisję o dopilnowanie rozpoczęcia prac związanych z budową Centrum Sportu i Rekreacji w terminie wskazanym w planie pracy Komisji ( I - II kwartał). Zdanie rozmówcy prace przy tej inwestycji są opóźnione.

Wójt – wyjaśnił, że budowa Centrum Rekreacji jest zapewne największa inwestycją realizowaną dotychczas przez gminę i przez wiele kolejnych lat drugiej takiej nie będzie gmina realizowała. Dlatego jej przygotowanie nie jest takie proste jak to się niektórym wydaje , bo już niejednokrotnie napotykano na wiele trudności , które są od gminy niezależne. Niemniej jednak robi się wszystko, aby od lipca 2007 r. rozpoczęły się prace w terenie. Wójt odniósł się do I kwartału pkt. 4 planu pracy KZPOŚiI na 2007 r. Poinformował, że informacje związane z przygotowaniem do przetargu na budowę Centrum może być tylko bardzo ogólne. Do momentu otwarcia ofert przetarg jest objęty tajemnicą- a do dokumentów dopuszczeni są tylko pracownicy posiadający klauzulę dostępności – tak stanowi prawo. Wystarczy, że któraś z firm odwoła się od przetargu i cała procedura przesuwa się o kilka miesięcy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku dotyczącego wykreślenia z planu pracy Komisji pkt 1 w I kwartale. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przez Radę planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji z uwzględnioną przyjętego wniosku. Za przyjęciem planu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę - stanowi zał nr 4 do protokołu

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – zgłosił autopoprawkę dotyczącą wykreślenia z I kwartału pkt 2 Sprawozdania z działalności Komisji za 2006 rok” , a następnie odczytał projekt planu pracy Komisji na 2007 r. (druk nr 1a) – stanowi zał nr 5 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu planu pracy.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę. Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej z uwzględnioną autopoprawką. Za przyjęciem planu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę - stanowi zał nr 6 do protokołu

- przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – zanim odczytał projekt planu pracy Komisji na 2007 r. (druk nr 1c) – stanowi zał nr 7 do protokołu wniósł autopoprawkę, w której proponuje następujące zmiany w projekcie planu pracy: w I kwartale zamianę pkt 1 na pkt 2 i odwrotnie oraz dopisanie pkt 5 w brzmieniu “ Ocena bezpieczeństwa na terenie gminy” tj. przeniesienie pkt 1 z IV kwartału: w II kwartale wykreślenie z pkt 1 ppkt a; w IV kwartale dopisanie pkt 3 w brzmieniu “ Opracowanie planu pracy na 2008 rok”.

Radni nie zgłosili innych uwag do projektu planu pracy.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę. Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przez Radę planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z uwzględnioną autopoprawką. Za przyjęciem planu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę - stanowi zał nr 8 do protokołu -

- przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - odczytała projekt planu pracy (druk nr 1d) – stanowi zał nr 9 do protokołu.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Na wstępie Przewodniczacy Rady poinformował, że ma dwie uwagi dotyczące planu pracy Komisji:

a) pierwsza dotyczy pkt 2 w III kwartale, który brzmi “ zapoznanie się z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w odniesieniu do aktualnych potrzeb Urzędu”. Rozmówca zastanawia się co w tym punkcie Komisja chciałaby robić, gdyż z uwagi na to, że zmieniły się przepisy i w chwili obecnej zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym sprawy dotyczące organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu wydany przez wójta w drodze Zarządzenia. Dlatego ingerowanie w te sprawy oznacza wychodzenie poza kompetencje czy to Rady czy Komisji. W związku z powyższym zapytał co konkretnie miała na uwadze Komisja zapisując ten punkt w planie pracy.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja miała na uwadze zaproponowanie zwiększenia zatrudnienia w referacie technicznym oraz w GOPS.

Przewodniczacy Rady – jeszcze raz podkreślił, że Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym leży w kompetencji wójta , a nie Rady Gminy czy Komisji.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska- zgłosiła autopoprawkę dotyczącą wykreślenia z planu pracy w III kwartale pkt 2.

b) druga uwaga dotyczy pkt 3 w II kwartale, który brzmi “ Problemy placówek oświatowych- próba usystematyzowania potrzeb wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, wójtem i dyrektorami szkół z terenu gminy”. Zdaniem rozmówcy powyższy punkt jest zgodny tematycznie z zakresem merytorycznym KZOKiS . W związku z tym zapytał co Komisja chciała przedstawić wywołując ten temat.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - stwierdziła, że ze względu na zarzuty dyrektorów dotyczące braku ustosunkowania się niektórych Komisji w zakresie planu działania szkół Komisja uważała , że wspólnie z KZOK i S mogłaby zająć się tym tematem. Tym bardziej, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ujęła w swoim planie pracy temat dotyczący oświaty na terenie gminy.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że nie miałby nic przeciwko temu tematowi gdyby taki punkt w planie pracy zapisała również Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W takiej sytuacji Przewodniczacy poprosiłby o wspólne posiedzenie obu Komisji z tym, że Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu jako merytoryczna byłaby Komisją wiodącą.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – oświadczyła, że w tej sprawie w szczególności chodzi o pomoc w momencie opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół.

Wójt – zwrócił uwagę, że arkusze organizacyjne szkół są wyłącznym uprawnieniem wójta.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – zapytała czy ma odpowiedzieć dyrektorom szkół, że Komisja nie interesuje się ich sprawami.

Wójt - stwierdził, że nie zna zarzutów, o których mówiła przedmówczyni .Oświadczył jednak, że jest jednoosobowo odpowiedzialny za wykonanie budżetu i musi wykonać zadania w nim zapisane. Przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych dyrektorzy są informowani o wysokości środków, którymi mogą dysponować przy tworzeniu arkuszy. Na dzień dzisiejszy w oświacie jest taka sytuacja, że niezależnie ile środków by się przekazało zostaną one wydatkowane przez szkoły. Z uwagi na to, że wójt jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie budżetu, Rada nie może po jego uchwaleniu w niego ingerować. Wójtowi bowiem zależy , żeby zrealizować wszystkie zadania zapisane w budżecie.

Przewodniczacy Rady - stwierdził , że Rada nie tylko powinna, ale i musi zajmować się problematyką oświatową na terenie gminy. Dlatego uważał, że punkt zapisany w planie pracy Komisji będzie dotyczył spraw związanych np.z poziomem nauczania, sposobem naboru uczniów do gimnazjum itp. bo w tych sprawach Rada ma prawo się wypowiadać i zajmować stanowiska. Natomiast sprawy organizacyjne wynikające z bezpośredniego zarządzania szkołami - w tym również arkusze organizacyjne szkół , z których wynikają wydatki budżetowe - leżą w kompetencji wójta. Za budżet gminy wójt odpowiada głową i dlatego należy uszanować jego wolę i w te sprawy nie ingerować. Zdaniem rozmówcy punkt dotyczący spraw oświatowych można pozostawić, ale należałoby dopracować jego treść.

Wójt – poruszył dwie kwestie:

a)  wyjaśnił , że ocena nauczycieli należy do kompetencji Kuratorium Oświaty. Gmina może jedynie wystąpić z wnioskiem do Kuratorium o dokonanie oceny szkoły,

b) poinformował, że na etapie tworzenia budżetu gminy można się spierać o wysokość środków dla oświaty. Natomiast po przyjęciu budżetu za jego realizację odpowiedzialny jest wójt.

Radny Ireneusz Śmiechowski – złożył wniosek o wykreślenie z planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2007 rok pkt 3 w I kwartale .

Przewodniczacy Rady stwierdził, że zostały zgłoszone dwa wnioski dotyczące planu pracy Komisji Statutowo –Regulaminowej, które podda kolejno pod głosowanie:

a) autopoprawka w sprawie wykreślenia z III kwartału pkt 2 i pkt 3, zgłoszona przez przewodniczącą Komisji Brygidę Czapiewską. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę,

b) wniosek przewodniczącego KZOKiS Ireneusza Śmiechowskiego, o wykreślenie z planu pracy pkt 3 w II kwartale w brzmieniu “problemy placówek oświatowych – próba usystematyzowania potrzeb wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, wójtem i dyrektorami szkół z terenu gminy”. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych (Stanisław Czachorowski, Agnieszka Bajdak, Brygida Czapiewska) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przez Radę planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej . Za przyjęciem planu - po uwzględnieniu autopoprawki i wniosku - głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty przez Radę - stanowi zał. nr 10 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na 2007 rok ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 11 do protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do projektu planu.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy na 2007 rok – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami i tak:

a) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie – w dniu 14.12.2006 r., na którym zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2007 rok,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 12.12.2006 r. w czasie którego dokonała wstępnej analizy projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz opracowała projekt planu pracy na 2007 rok,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 11.12.2006 r. , w czasie którego analizowała projekt budżetu gminy na 2007 rok oraz przygotowała projekt planu pracy Komisji na 2007 rok,

d) Przewodniczacy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja między sesjami nie odbyła żadnego posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na sesji , która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 r.

Radni nie zgłosili uwag do informacji.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady – poruszył następujące sprawy:

a) stwierdził, że wszystkie Komisje Rady odbyły posiedzenia w czasie których zapoznały się z projektem budżetu gminy na 2007 r. Posiedzenia w sprawie projektu budżetu Komisje odbędą ponownie - przed sesją, na której będzie uchwalany budżet. W związku z powyższym zwrócił uwagę, że jeśli Komisje będą miały odrębne zdanie dotyczące projektu budżetu niż wnioskodawca tj. Wójt powinny złoży pisemny wniosek dotyczący proponowanych przez Komisję zmian w terminie 2 dni przed terminem sesji budżetowej – co pozwoli wójtowi i skarbnikowi ustosunkować się do proponowanych zmian. We wniosku Komisja powinna wskazać również źródło finansowania proponowanej zmiany,

b) przypomniał radnym o obowiązku złożenia - zgodnie z ustawą - wymaganych oświadczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania wg stanu na dzień złożeni tych oświadczeń.

Wójt – stwierdził, że radni wstępnie zapoznali się z projektem budżetu i dla niektórych zapewne nie wszystko jest zrozumiałe. Oprócz działów, rozdziałów i paragrafów jest jeszcze opisówka, w której przedstawiono konkretne rzeczy. Zanim budżet zostanie uchwalony, wójt zaproponuje do niego jeszcze pewne zmiany. Również chętnie wysłucha propozycji i wniosków radnych dotyczących budżetu. Jeśli chodzi o oświatę wysokość środków związanych z budżetem została już określona i zmian raczej nie będzie. Już teraz wydatki budżetowe oświaty są najwyższą pozycją w budżecie, dlatego nie możemy spełnić proponowanego przez szkoły koncertu życzeń. Nie możemy dopuścić do zastoju inwestycji w gminie, bo należy spełnić również inne potrzeby mieszkańców gminy. Problemy oświaty będą przez cały czas, gdyż jest ona niedofinansowana przez budżet państwa.

Radna Brygida Czapiewska – podziękowała za naprawę drogi – ul. Wałowej w Małej Nieszawce od strony P. Rusinka.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał czy dyrekcja szkoły w Małej Nieszawce zaplanowała jakieś inwestycje np. remont boiska, remont czy rozbudowa szkoły itp. Nie chodzi już o br., ale najbliższe lata.

Wójt – przypomniał, że o remoncie boiska przy szkole i przy Ośrodku Kultury wójt mówił na sesji, na której było jego zaprzysiężenie. Będą czynione starania w sprawie pozyskania środków pozabudżetowych na zrealizowanie tych zadań. Jeśli chodzi o rozbudowę szkoły, to na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości z uwagi na brak terenu. Dlatego też zachodzi potrzeba rozważenia rozwiązania problemów lokalowych w tej szkole.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

Protokołowała :                                                                              Przewodniczacy Rady Gminy

Maria Rumińska                                                                              /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego